Etusivu » Ratkaisut » TT 2017:24

TT 2017:24

Lakko
Työrauha

Diaarinumero: R 122/16
Antopäivä: 13.2.2017

Tehtaan työntekijöiden työtaistelun syynä oli uuden työaikamallin käyttöönotto, joten työtaistelu kohdistui työehtosopimuksen työaikamääräyksiin. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvoitettaan ja se tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Metallityöväen Liitto ry

KUULTAVA

Vaasan Strömbergin tehtaan Työväen Ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

ABB Oy:n Vaasan tehtaan Protection ja Connection -yksikön työntekijöiden lakosta ilmoitettiin työnantajalle ensimmäisen kerran torstaina 31.3.2016. Lakonuhka koski perjantaita 1.4.2016 ja maanantaita 4.4.2016. Työnantaja vaati pääluottamusmiestä ryhtymään toimiin lakon estämiseksi. Perjantaina 1.4.2016 työnantajan tietoon tuli uusi lakonuhka koskien maanantaita 4.4.2016 ja tiistaita 5.4.2016. Työnantaja vaati pääluottamusmiestä uudelleen ryhtymään välittömästi toimiin lakon estämiseksi.

Yhtiössä työskennellään päivätyössä sekä kaksi- ja kolmivuorotyössä. Lakko alkoi kolmivuorotyön yövuorossa sunnuntaina 3.4.2016 kello 23.00. Viimeinen työvuoro, josta työntekijät olivat poissa, päättyi keskiviikkona 6.4.2016 kello 6.30. Tämän jälkeen työntekijät palasivat työhön työvuorojensa mukaisesti.

Lakossa oli päivätyössä ja kaksivuorotyön aamuvuorossa 61 työntekijää, kaksivuorotyön iltavuorossa 26 työntekijää ja kolmivuorotyön yövuorossa 2 työntekijää. Lakkoon osallistui yhteensä 89 työntekijää, joista 88 kuuluu Vaasan Strömbergin tehtaan Työväen Ammattiosasto ry:een, joka on valinnut tehtaalle pääluottamusmiehen. Pääluottamusmies ja varapääluottamusmies osallistuivat lakkoon.

Vaasan Strömbergin tehtaan Työväen Ammattiosasto ry:llä on 1.600 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Vaasan Strömbergin tehtaan Työväen Ammattiosasto ry:n ensisijaisesti työehtosopimuksen ja työehtosopimuslain mukaisten velvollisuuksiensa rikkomisesta ja joka tapauksessa toissijaisesti niiden laiminlyönnistä hyvityssakkoon; ja

- velvoittaa Vaasan Strömbergin tehtaan Työväen Ammattiosasto ry:n korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Perusteet

Vaasan Strömbergin tehtaan Työväen Ammattiosasto ry on ensisijaisesti rikkonut työrauhavelvollisuutensa ja joka tapauksessa laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa sallimalla jäsentensä ryhtyä työehtosopimuslain ja työehtosopimuksen vastaiseen työtaisteluun sekä laiminlyömällä ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin työrauhan ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi.

Pääluottamusmies ja varapääluottamusmies osallistuivat lakkoon. Ammattiosasto vastaa lakkoon osallistuneiden edustajien menettelystä.

Työnantaja ei esittänyt uhkailuja irtisanomisista, tuotannon siirrosta tai toiminut muutenkaan paikallisen sopimuksen mukaisesti. Työaikamallin muutostarpeista keskusteltiin paikallisesti useita kertoja. Työaikamallin kehitysprojektissa olivat mukana pääluottamusmies ja kaksi työntekijöiden edustajaa. Lisäksi paikalliset osapuolet olivat yhteydessä liittoihin. Työaikamallin muutoksella mahdollistettiin tehtaan suuri-volyymiseen valmistukseen soveltuvan linjamallisen tuotantomallin toiminta, laadun parantaminen markkinoiden vaatimalle tasolle sekä parannettiin tehtaan kilpailukykyä.

Työtaistelu kohdistui voimassa olleen työehtosopimuksen työaikamääräyksiin. Lakolla pyrittiin myös painostamaan työnantajaa työehtosopimuksen vastaisesti työntekijäpuolen mielen mukaisiin ratkaisuihin asioissa, jotka kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin.

Lakosta aiheutui vahinkoa menetettyinä työtunteina yhteensä 1.356 tuntia ja saamatta jääneenä liikevaihtona noin 800.000 euroa sekä vahinkoa toimituskyvyn ja asiakastyytyväisyyden heikkenemisenä. Hyvityssakon määrää arvioitaessa tulee sitä korottavana ottaa huomioon lakon kesto.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Metallityöväen Liitto ry on myöntänyt, että Vaasan Strömbergin tehtaan Työväen Ammattiosasto ry on rikkonut työrauhavelvoitettaan.

Perusteet

Mielenilmauksen syynä oli työnantajan piittaamattomuus paikallisesta sopimuksesta sekä irtisanomisilla uhkailu. Työnantaja oli ilmoittanut ottavansa käyttöön uuden työaikamallin, jolla työntekijöiden liukuma-aika lyhennettiin tunneista muutamiin minuutteihin. Työnantaja ei kuitenkaan aikonut irtisanoa voimassa olevaa paikallista sopimusta työaikamallista, koska se olisi edellyttänyt paikallisen sopimuksen irtisanomista kaikista yksiköistä. Niinpä työnantaja päätyi jättämään voimassa olevan paikallisen sopimuksen huomiotta ja ottaa yksipuolisella ilmoituksella käyttöön voimassa olevasta paikallisesta sopimuksesta poikkeavan työaikamallin.

Pääluottamusmies ilmoitti yksikön johtajalle uuden työaikamallin rikkovan paikallista sopimusta, ja laativansa asiasta erimielisyysmuistion. Yksikön johtaja ilmoitti vastineeksi siirtävänsä kaiken käsityönä tehtävän tuotannon ulkomaille.

Mahdollisen hyvityssakon määrässä tulee huomioida työnantajan antama aihe mielenilmaisulle. Työnantaja menetteli työehtosopimuksen ja voimassa olevan paikallisen sopimuksen vastaisesti ottaessaan yksipuolisella päätöksellä voimassa olevasta paikallisesta sopimuksesta poikkeavan työaikajärjestelyn. Työntekijöillä ei ollut mahdollisuutta käyttää työehtosopimuksen mukaisia keinoja erimielisyyden ratkaisemiseen, koska se olisi yksikön johtajan uhkauksen mukaan johtanut mittaviin irtisanomisiin, kun tuotantoa olisi siirretty ulkomaille.

Siten mielenilmaus oli työntekijöiden ainoa keino osoittaa, etteivät he hyväksy työnantajan toimintaa.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

ABB Oy:n Vaasan tehtaan Protection ja Connection -yksikössä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi sunnuntaina 3.4.2016 kello 23.00 ja päättyi keskiviikkona 6.4.2016 kello 6.30. Työtaisteluun osallistui yhteensä 88 Vaasan Strömbergin tehtaan Työväen Ammattiosasto ry:n jäsentä.

Työtaistelun syynä oli uuden työaikamallin käyttöönotto. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työaikamääräyksiin.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Vaasan Strömbergin tehtaan Työväen Ammattiosasto ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Vaasan Strömbergin tehtaan Työväen Ammattiosasto ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Vaasan Strömbergin tehtaan Työväen Ammattiosasto ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 3.500 euroa.

Vaasan Strömbergin tehtaan Työväen Ammattiosasto ry velvoitetaan korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Wirén puheenjohtajana sekä Aaltonen, Äimälä, Lallo, Lehto ja Stenholm jäseninä. Esittelijä on ollut Taramaa.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 13.2.2017