Etusivu » Ratkaisut » TT 2017:42

TT 2017:42

Lakko
Työrauha
Valvontavelvollisuus

Diaarinumero: R 21/17
Antopäivä: 9.3.2017

Työtaistelun syynä oli työnantajan ilmoitus ryhtyä soveltamaan toista työehtosopimusta. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen soveltamisalaa ja työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin.

Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuuden ja se tuomittiin hyvityssakkoon.

Ammattiliiton toimia ei voitu pitää riittävinä sille kuuluvan valvontavelvollisuuden täyttämiseksi ja se tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Sähköalojen ammattiliitto ry

KUULTAVA

Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Laivasähkötyö Oy:n, LST Teollisuussähkö Oy:n ja LST Service Oy:n työntekijöitä on ollut lakossa keskiviikosta 8.2.2017 kello 6.00 alkaen maanantaihin 13.2.2017 kello 6.00 saakka. Lakkoon osallistuneet työntekijät ovat työskennelleet päivävuorossa arkipäivisin, joten lakko on kestänyt kolme työpäivää.

Lakkoon on osallistunut 70 työntekijää Laivasähkötyö Oy:ssä, yhdeksän työntekijää LST Teollisuussähkö Oy:ssä ja neljä työntekijää LST Service Oy:ssä eli yhteensä 83 työntekijää.

Lakkoon osallistuneet työntekijät ovat Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry:n (ammattiosasto) jäseniä. Ammattiosastolla on 1191 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry:n työrauhavelvollisuutensa rikkomisesta hyvityssakkoon,

- tuomitsee Sähköalojen ammattiliitto ry:n valvontavelvollisuutensa laiminlyönnistä hyvityssakkoon sekä

- velvoittaa Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry:n korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen 30 päivän kuluttua työtuomioistuimen tuomion antamisesta lukien.

Lisäksi Teknologiateollisuus ry on kiistänyt Sähköalojen ammattiliitto ry:n esittämän oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Perusteet

Kaikissa yrityksissä, joissa lakko on toteutettu, on aikaisemmin sovellettu Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välistä sähköistysalan työehtosopimusta, jonka voimassaolo päättyi 31.1.2017. Työnantaja on ilmoittanut, että 1.2.2017 lähtien yrityksissä sovelletaan Teknologiateollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välistä teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimusta.

Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja ammattiosaston väite, ettei työnantaja enää tunnustaisi A:ta luottamusmieheksi, ei pidä sellaisenaan paikkansa. A:n luottamusmiesasema on perustunut sähköistysalan työehtosopimukseen, jonka voimassaolo on päättynyt 31.1.2017. Työnantaja on Teknologiateollisuus ry:n jäsen, eikä työnantajalle ole annettu luottamusmiesilmoitusta Teknologiateollisuuden työehtosopimusten mukaan valitusta luottamusmiehestä.

Työehtosopimukseen kohdistuminen

Sähköalojen ammattiliitto ry ja ammattiosasto vaativat, että edellä mainitut yritykset noudattavat 1.2.2017 voimaan tullutta Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n, Palvelualojen työntekijät PALTA ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välistä sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta.

Työntekijät pyrkivät työtaistelutoimenpiteellä painostamaan työnantajaa luopumaan sitä velvoittavan työehtosopimuksen soveltamisesta. Työtaistelu on siten kohdistunut työehtosopimukseen kokonaisuudessaan.

Teknologiateollisuus ry ihmettelee työtaistelutoimia, koska ne kohdistuvat Sähköalojen ammattiliitto ry:n omaan työehtosopimukseen.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Ammattiosasto on ilmoittanut työnantajalle 7.2.2017 asettaneensa Laivasähkötyö Oy:n, LST Teollisuussähkö Oy:n ja LST Service Oy:n kaikki työt ja työntekijät lakkoon. Ammattiosasto ei ole neuvotellut asiasta työnantajan kanssa. Ammattiosasto on päättänyt lakosta, eikä ole ryhtynyt työnantajan tiedon mukaan mihinkään toimenpiteisiin lakon estämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi. Ammattiosaston on katsottava rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan, koska se on osallistunut työtaistelusta päättämiseen ja on muutenkin toiminnallaan asettunut tukemaan lakkoa.

Teknologiateollisuus ry on heti lakosta tiedon saatuaan ilmoittanut siitä Sähköalojen ammattiliitto ry:lle ja vaatinut sitä ryhtymään toimenpiteisiin lakon estämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi. Koska lakko on jatkunut edelleen haastehakemuksen jättämisen hetkellä 9.2.2017, ei Sähköalojen ammattiliitto ry:n voida katsoa ryhtyneen riittäviin ja tehokkaisiin toimenpiteisiin lakon estämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi. Koska lakko koskee osittain samaa yritystä ja samoja työntekijöitä ja kohdistuu samaan asiaan kuin edellisellä viikolla saman ammattiosaston toimeenpanema lakko, olisi Sähköalojen ammattiliitto ry:llä ollut korostettu vastuu alayhdistyksensä toiminnan valvonnan suhteen.

Oikeuskirjallisuuden mukaan, jos ammattiliiton on etukäteen syytä epäillä työtaistelutoimia tai jos työtaistelu on kestänyt pidempään ja sen estämiseksi tai lopettamiseksi on ryhdytty vain muodollisiin toimiin, valvontavelvollisuutta ei ole täytetty (Saloheimo, Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012, s. 219-220).

Sähköalojen ammattiliitto ry:n on katsottava laiminlyöneen valvontavelvollisuuttaan, koska se on laiminlyönyt työehtosopimuslain ja työehtosopimuksen mukaan sille kuuluvan valvontavelvollisuutensa sallimalla jäsentensä ryhtyä työehtosopimuksen ja työehtosopimuslain vastaiseen työtaisteluun, sekä laiminlyönyt ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin työrauhan ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi.

Vahingot

Työtaistelusta on aiheutunut 2.304 työtunnin menetys.

Viivästyssakkoina, menetettyinä katteina ja muina kuluina lakosta on aiheutunut Laivasähkötyö Oy:lle 144.880 euron menetys, LST Teollisuussähkö Oy:lle 28.000 euron menetys ja LST Service Oy:lle 6.600 euron menetys.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry on myöntänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa.

Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulujen määrä on myönnetty määrällisesti oikeaksi.

Sähköalojen ammattiliitto ry on vaatinut, että työtuomioistuin hylkää valvontavelvollisuuden laiminlyöntiä koskevan vaatimuksen ja velvoittaa Teknologiateollisuus ry:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 300 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antamisesta.

Vastauksen perusteet

Työtaistelun tausta

Työnantaja on ilmoittanut työntekijöille vaihtavansa työehtosopimusta 1.2.2017 lukien. Aikaisemmin yhtiöissä on noudatettu Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja STTA ry:n välistä sähköistysalan työehtosopimusta. Laivasähkötyö Oy:ssä tehtävät laivasähkötyöt kuuluvat nimenomaisesti kyseisen työehtosopimuksen, nykyään sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus, soveltamisalaan. Työntekijät vastustavat työehtosopimuksen vaihtoa ja työehtojen heikentämistä.

Työnantaja on painostanut työntekijöitä solmimaan paikallisia sopimuksia. Kun työnantaja ei ole saanut toivomiaan paikallisia sopimuksia aikaiseksi, työnantaja on kieltäytynyt selvittämästä kesken olevia urakoita ja tämän lisäksi kieltäytynyt maksamasta valmiiden urakoiden osalta urakkapohjia. Työnantaja on siis painostaakseen työntekijöitä sopimuksiin jättänyt palkkasaatavia maksamatta. Työntekijöillä ei ole velvollisuutta solmia paikallisia sopimuksia. Työnantaja on itse päättänyt vaihtaa työehtosopimuksen sellaiseen, joka ei sisällä sellaisia urakkatyön määräyksiä, joita työnantaja haluaa. Sähköliiton ja Teknologiateollisuus ry:n välinen työehtosopimus ei sisällä urakkapakkoa koskevia määräyksiä toisin kuin aikaisemmin yhtiössä noudatettu työehtosopimus.

Työnantaja ei ole suostunut neuvottelemaan asiasta pääluottamusmiehen A:n kanssa. Päinvastoin, työnantaja on ilmoittanut, ettei se enää lainkaan tunnusta A:ta luottamusmieheksi. Työnantaja on samaan aikaan painostanut yksittäisiä työntekijöitä tekemään sopimuksia, vaikka yhtiössä on luottamusmies. Ammattiosastosta on myös ilmoitettu työnantajalle, että neuvottelijoita löytyy tarvittaessa myös osaston puolelta. Työnantaja ei ole ollut valmis neuvottelemaan, vaan on käyttänyt kieltäytymisen verukkeena sitä, ettei tunnusta luottamusmiestä, jolloin neuvottelukumppania ei työnantajan mukaan olisi.

Työnantajan painostustoimet kohdistuvat uuden työehtosopimuksen palkkausta koskeviin määräyksiin. Työnantaja on painostanut työntekijöitä paikallisiin sopimuksiin, vaikka työhuonekunta on ilmoittanut, ettei se halua tehdä paikallisia sopimuksia, koska työnantaja on työehtosopimusta vaihtamalla jo heikentänyt heidän työehtojaan.

Työtaistelun aiheuttamat vahingot

Työtuntien menetys kolmen työpäivän pituisesta työtaistelusta voi 83 työntekijän osalta olla enintään 1992 tuntia. Työtaistelusta kanteessa esitettyjen vahinkojen määrä ei kuultavan ja vastaajan näkemyksen mukaan voi olla kanteessa esitetyn suuruinen kolmen työpäivän osalta.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Työtaistelun ilmoitetun lyhyen keston lisäksi työnantajan omat toimet ja työtaistelulle antama aihe tulee ottaa huomioon hyvityssakon poistavana tai ainakin sen määrää runsaasti alentavana seikkana ammattiosaston osalta.

Sähköalojen ammattiliitto ry ei ole esittänyt työnantajalle vaatimuksia. Ammattiosastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, eikä Sähköalojen ammattiliitto ry:llä ole ollut mitään mahdollisuutta etukäteen valvoa itsenäisen yhdistyksen päätöksentekoa.

Sähköalojen ammattiliitto ry on työtaistelusta tiedon saatuaan kuitenkin 8.2.2017 kehottanut ammattiosastoa ja pääluottamusmiestä palauttamaan työrauhan.

Sähköalojen ammattiliitto ry on tehnyt asiassa kaiken voitavansa ja huolehtinut omalta osaltaan valvontavelvollisuudestaan. Hyvityssakkoja ei tule tuomita ottaen huomioon työtaistelun lyhyt kesto ja työnantajan omat toimet työntekijöitä kohtaan.

TODISTELU

Vastaajan kirjalliset todisteet

1. Sähköalojen ammattiliitto ry valvontakirje

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

Laivasähkötyö Oy:ssä, LST Teollisuussähkö Oy:ssä ja LST Service Oy:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelut, jotka alkoivat keskiviikkona 8.2.2017 kello 6.00 ja päättyivät maanantaina 13.2.2017 kello 6.00. Lakkoihin osallistuneet työntekijät työskentelivät päivävuorossa arkipäivisin, joten lakot kestivät kolme työpäivää. Työtaisteluihin osallistui yhteensä 83 työntekijää.

Työtaisteluiden syynä oli työnantajan ilmoitus ryhtyä soveltamaan toista työehtosopimusta 1.2.2017 alkaen, joten työtaistelut kohdistuivat voimassa olevan työehtosopimuksen soveltamisalaa ja työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Vastauksessa on kiistetty, että Sähköalojen ammattiliitto ry olisi laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Sähköalojen ammattiliitto ry:n kirjallisena todisteena olevasta kehotuksesta työrauhan palauttamiseksi 8.2.2017 ilmenee, että Sähköalojen ammattiliitto ry on saanut 7.2.2017 Teknologiateollisuus ry:ltä tiedon 8.2.2017 alkavista työtaisteluista. Sähköalojen ammattiliitto ry on 8.2.2017 kirjeitse kehottanut pääluottamusmiestä ja ammattiosastoa ryhtymään välittömästi kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi.

Työtuomioistuin toteaa, että kehotuksesta huolimatta lakot ovat jatkuneet ennakkoilmoituksen mukaisesti. Ammattiliiton toimia ei voida pitää riittävinä sille kuuluvan valvontavelvollisuuden täyttämiseksi. Ammattiliitto on siten laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta menettelystä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Teknologiateollisuus on alun perin ilmoittanut, että työtaisteluun on osallistunut yhteensä 96 työntekijää, mutta hyväksynyt myöhemmin Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry:n ilmoituksen 83 työntekijästä. Teknologiateollisuus ry:n ilmoittama 2.304 työtunnin menetys on siis laskettu 96 työntekijän 8 tunnin työvuoron mukaan kolmen päivän ajalta (96 x 8 x 3 = 2.304). Kun työtaisteluun osallistuneiden työntekijöiden määräksi on myöhemmin hyväksytty 83 työntekijää, on työtunteja menetetty Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry:n ilmoittamat 1.992 tuntia (83 x 8 x 3 = 1.992).

Oikeudenkäyntikulut

Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 3.200 euroa ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 3.600 euroa.

Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa 30 päivän kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Wirén puheenjohtajana sekä Siitonen, Äimälä, Kari, Lehto ja Schön jäseninä. Esittelijä on ollut Kalske.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 9.3.2017