Ennakkoratkaisupyyntö Euroopan Unioinin tuomioistuimelle

Julkaistu 19.10.2011

TT 2011:107 ja TT 2011:108

TYÖTUOMIOISTUIN 14.10.2011

Työtuomioistuin on pyytänyt ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta kahdessa äitiysvapaan palkallisuutta ja väitettyä sukupuolisyrjintää koskevassa asiassa.

Asioissa on kysymys siitä, voidaanko työehtosopimuksella asettaa äitiysvapaan palkan maksamiselle sellainen rajoitus, että palkkaa ei makseta työntekijälle, joka jää uudelle äitiysvapaalle suoraan palkattomalta hoitovapaalta.

Erimielisyys koskee työehtosopimuksen tulkintaa ja pätevyyttä Euroopan unionin tasa-arvoa ja raskaussuojelua koskevien direktiivien mukaan. Asioissa on ratkaistava, joutuuko suoraan hoitovapaalta äitiysvapaalle jäävä työntekijä työehtosopimuksesta johtuen epäedulliseen asemaan jonkin kielletyn, sukupuoleen liittyvän syrjintäperusteen nojalla. Tähän liittyy kysymys verrokkiryhmästä eli siitä, keihin työntekijöihin uudelle äitiysvapaalle jäävää työntekijää on asianmukaista verrata, tai onko tällainen vertailu ylipäänsä tarpeen syrjinnän toteamiseksi.

Päätökset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä työtuomioistuimen kotisivulla http://www.oikeus.fi/tyotuomioistuin/index.htm.

Lisätiedot:
työtuomioistuimen sihteeri Mari Mohsen
p. (09)010 36 43381
mari.mohsen@oikeus.fi