Työtuomioistuin linjasi lausuntomenettelyn alaa

Julkaistu 21.5.2012

TT 2012:56

Työtuomioistuimen tuoreessa ratkaisussa on selvennetty työtuomioistuimen ja muiden tuomioistuinten välistä työnjakoa työehtosopimuksia koskevien asioiden käsittelyssä.

Työtuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat työtuomioistuinlain 1 §:n nojalla työehtosopimusten tulkintaa ja rikkomista koskevat riita-asiat. Edellytyksenä on, että riidan molemmat osapuolet ovat järjestäytyneitä ja kyseiseen työehtosopimukseen sidottuja. Jos näin ei ole, asia kuuluu yleisen tuomioistuimen tutkittavaksi esimerkiksi työehtosopimuksen yleissitovuuteen perustuvana riitana. Työtuomioistuin voi kuitenkin lain 39 §:n mukaan antaa muulle tuomioistuimelle lausunnon työehtosopimusolojen tuntemusta edellyttävästä kysymyksestä.

Tässä tapauksessa käräjäoikeuden lausuntopyynnössä oli kysymys sairausajan palkkaa koskevan työehtosopimusmääräyksen tulkinnasta. Jutun kantaja ja vastaaja olivat työehtosopimukseen sidottuja. Työtuomioistuimen mukaan lausuntomenettely ei soveltunut tällaiseen asiaan, joka olisi kuulunut työtuomioistuimen itsensä käsiteltäväksi liittojen välisenä riitana. Ratkaisun perustelujen mukaan lausuntomenettelyä ei ole tarkoitettu keinoksi, jolla työehtosopimusriitojen säännönmukainen käsittelyjärjestys voitaisiin sivuuttaa ja luoda sille vaihtoehtoinen, rinnakkainen käsittelyjärjestys muussa tuomioistuimessa. Tällainen vaihtoehto merkitsisi myös työehtosopimusten mukaisten erimielisyysneuvottelujen sivuuttamista.

Käytännössä ratkaisu tähdentää sitä, että yleisen tuomioistuimen on aina varmistettava toimivaltaisuutensa, kun jutussa esitetään työehtosopimukseen perustuva vaatimus ja sopimuksen sisällöstä on erimielisyyttä. Asianosaisilta on vaadittava selvitys järjestäytymisestään ja siitä, millä perusteella työehtosopimus on asiassa noudatettavana. Toimivaltaansa kuuluvassa asiassa yleinen tuomioistuin voi sitten tarvittaessa pyytää työtuomioistuimelta lausunnon työehtosopimuksen tulkinnasta. Vastaavat säännöt soveltuvat myös käsiteltäessä virkaehtosopimukseen perustuvia vaatimuksia hallintolainkäytössä.

Ratkaisu on kokonaisuudessaan nähtävissä työtuomioistuimen kotisivulla http://www.oikeus.fi/tyotuomioistuin/index.htm.

Lisätiedot:
työtuomioistuimen sihteeri Tuula Laurila
p. 02956 43373
tuula.laurila@oikeus.fi