Työtuomioistuin pyytää vuokratyöriidassa ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta

Julkaistu 7.10.2013

TYÖTUOMIOISTUIN 7.10.2013

TT 2013:142 Tiedote 1/2013

TYÖTUOMIOISTUIN PYYTÄÄ VUOKRATYÖRIIDASSA ENNAKKORATKAISUA EU-TUOMIOISTUIMELTA

Työtuomioistuin on pyytänyt ennakkoratkaisua jutussa, joka koskee työehtosopimuksessa olevan, vuokratyöntekijöiden käyttöä rajoittavan määräyksen väitettyä rikkomista. Tapaus edellyttää vuonna 2011 sovellettavaksi tulleen Euroopan unionin vuokratyödirektiivin tulkintaa.

Auto- ja Kuljetusalojen Työntekijäliitto AKT on työtuomioistuimessa vaatinut, että öljyalalla toimiva työnantajayhtiö ja työnantajaliitto tuomittaisiin jutussa hyvityssakkoihin. Kanteen mukaan yhtiö on käyttänyt laajassa mitassa vuokratyöntekijöitä yhtiön tavanomaisissa lentokoneiden tankkaustehtävissä. Tämä on kanteen mukaan epätervettä vuokratyövoiman käyttöä, joka on työehtosopimuksessa kielletty.

Vastaajat ovat kiistäneet työehtosopimuksen rikkomisen. Lisäksi vastaajat katsovat, että työehtosopimuksen määräykset ovat ristiriidassa vuokratyödirektiivin kanssa. Direktiivissä sallitaan vuokratyövoiman käytön rajoitukset vain tietyistä yleiseen etuun liittyvistä syistä, kuten vuokratyöntekijöiden suojelemiseksi.

Direktiivin säännös on kuitenkin tulkinnanvarainen. Se on liitetty jäsenvaltioille asetettuun määräaikaiseen velvoitteeseen tarkastella vuokratyövoiman käytön rajoituksia ja kieltoja ja raportoida niistä komissiolle. Niinpä työtuomioistuin tiedustelee ennakkoratkaisu-pyynnössään EU-tuomioistuimelta, onko kysymyksessä kertaluontoinen hallinnollinen velvoite vai pysyväksi tarkoitettu velvoite huolehtia siitä, ettei säännöksen vastaisia vuokratyön rajoituksia tai kieltoja ole jäsenvaltioissa noudatettavana. Tämä on euroopanlaajuisesti kiistaa herättänyt, toistaiseksi ratkaisematon kysymys. Esimerkiksi Suomen hallitus on katsonut, että kyseessä on kertaluontoinen velvoite, eikä Suomen lainsäädäntöön ole otettu vastaavaa vuokratyön rajoituksia kieltävää säännöstä.

Lisäksi ennakkoratkaisupyynnössä tiedustellaan, ovatko varsin pitkälle menevät vuokratyön käytön rajoitukset yhteensopivia direktiivin kanssa. Asialla on suuri merkitys, koska vastaavanlaisia määräyksiä on Suomessa yleisesti etenkin teollisuusalojen työehtosopimuksissa. Toisaalta kysymys on henkilöstönvuokrausalan yritysten toimintaedellytyksistä. Niitä on direktiivillä ollut tarkoitus parantaa samalla kun on säädetty vuokratyöntekijöiden suojelun ja yhdenvertaisen kohtelun edistämisestä.

Ratkaisu on kokonaisuudessaan nähtävissä työtuomioistuimen kotisivulla http://www.tyotuomioistuin.oikeus.fi.

Lisätiedot:

työtuomioistuimen sihteeri Hanna Kurtto

p. (09)02956 43381

hanna.kurtto@oikeus.fi

Avainsanat

uutinen