Kaksi ennakkoratkaisupyyntöä Euroopan unionin tuomioistuimelle

Julkaistu 19.10.2017

TT 2017:147 ja TT 2017:148

TYÖTUOMIOISTUIN 18.10.2017

Työtuomioistuin on 18.10.2017 pyytänyt ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta kahdessa työntekijän vuosiloman siirto-oikeutta koskevassa asiassa.

Ensimmäisessä asiassa on kysymys siitä, onko työehtosopimuksella voitu ajalla 1.1.2013 – 31.3.2016 rajata siirto-oikeuden ulkopuolelle vuosilomalain mukaisen loman ylittävä työehtosopimukseen perustuva loma tilanteessa, jossa työehtosopimukseen perustuvan loman siirtämättä jättäminen ei vähennä työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan.

Toinen asia koskee sitä, voidaanko työehtosopimuksella asettaa vuosiloman siirtämiselle sellainen rajoitus, ettei työntekijän oikeus siirtää vuosilomaansa koske työntekijän vuosilomaan sisältyvän työkyvyttömyysajan kuutta ensimmäistä lomapäivää silloin kun nämä omavastuupäivät eivät vähennä työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan.

Erimielisyys näissä kahdessa asiassa koskee työehtosopimusten tulkintaa ja niiden pätevyyttä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (työaikadirektiivi) 2003/88/EY 7 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohdan mukaan.

Päätökset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä työtuomioistuimen kotisivulla Internet-osoitteessa http://www.tyotuomioistuin.fi/fi/index/tyotuomioratkaisut.html

Lisätiedot:

esittelijä Veera Snellman
p. 029 56 43375
veera.snellman(at)oikeus.fi

Avainsanat

uutinen