Työtuomioistuimen tuomiot: Vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden johdosta

Julkaistu 30.6.2020  Päivitetty 1.7.2020

Työtuomioistuimen tuomiot:

Vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden johdosta

TT 2020:61 ja TT 2020:62

Työtuomioistuin pyysi 18.10.2017 ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta kahdessa asiassa, jotka koskivat työntekijän vuosiloman siirto-oikeutta työkyvyttömyyden johdosta.

Ensimmäisessä asiassa oli kysymys siitä, oliko työehtosopimuksella voitu ajalla 1.1.2013 - 31.3.2016 rajata siirto-oikeuden ulkopuolelle vuosilomalain mukaisen loman ylittävä työehtosopimukseen perustuva loma tilanteessa, jossa työehtosopimukseen perustuvan loman siirtämättä jättäminen ei ollut vähentänyt työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan.

Toinen asia koski sitä, oliko työehtosopimuksella voitu asettaa vuosiloman siirtämiselle sellainen rajoitus, ettei työntekijän oikeus siirtää vuosilomaansa koskenut työntekijän vuosilomaan sisältyvän työkyvyttömyysajan kuutta ensimmäistä lomapäivää silloin kun nämä omavastuupäivät eivät olleet vähentäneet työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan.

Erimielisyys näissä asioissa koski työehtosopimusten tulkintaa ja niiden pätevyyttä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY (työaikadirektiivi) 7 artiklan 1 kohdan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohdan mukaan.

Euroopan unionin tuomioistuin antoi ennakkoratkaisupyyntöjen johdosta ratkaisunsa 19.11.2019 (yhdistetyt asiat C-609/17 ja C-610/17). Unionin tuomioistuimen tuomion perusteella työtuomioistuin totesi, että osana työehtosopimuksia sovelletut vuosilomalain säännökset eivät ole olleet ristiriidassa työaikadirektiivin (2003/88) 7 artiklan 1 kohdan kanssa ja että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohtaa ei ole voinut soveltaa käsiteltävänä olleissa tapauksissa. Työehtosopimuksissa oli niin ollen voitu määrätä, ensiksi mainitussa asiassa, että työntekijällä, joka oli ollut työkyvytön vuosilomansa tai sen osan alkaessa, ei ole ollut pyynnöstään huolimatta oikeutta saada siirrettyä tällaiselle ajalle kohdistuvaa työehtosopimukseen perustuvaa vuosilomaansa, ja viimeksi mainitussa asiassa, että työntekijällä, jonka sairaudesta johtuva työkyvyttömyys oli alkanut vuosiloman tai sen osan aikana, ei ole ollut pyynnöstään huolimatta oikeutta saada siirrettyä vuosilomaan sisältyviä työkyvyttömyysajan kuutta ensimmäistä lomapäivää silloin kun nämä omavastuupäivät eivät ole vähentäneet työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan.

Tuomiot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä työtuomioistuimen verkkosivuilla osoitteessa:


TT 2020:61

TT 2020:62


Lisätiedot:

Presidentti Pekka Pärnänen

p. 029 56 43361

pekka.parnanen(at)oikeus.fi

Avainsanat

uutinen