Etusivu » Työtuomioistuin » Oikeudenkäynti työtuomioistuimessa

Oikeudenkäynti työtuomioistuimessa

Oikeudenkäyntimenettely työtuomioistuimessa vastaa pääpiirteittäin menettelyä käräjäoikeuksissa. Säännökset asioiden käsittelystä sisältyvät työtuomioistuimesta annettuun lakiin. Mikäli siinä ei ole muuta säädetty, noudatetaan asioiden käsittelyssä soveltuvin osin mitä oikeudenkäynnistä riita-asioissa on säädetty.

Oikeus ajaa kannetta työtuomioistuimessa on työ- tai virkaehtosopimuksen solmineilla liitoilla tai vastaavilla sopijapuolilla. Yksityinen järjestäytynyt työnantaja, työntekijä tai virkamies voi panna kanteen vireille ainoastaan, jos sopimuksen solminut järjestö on antanut siihen suostumuksensa tai kieltäytynyt itse ajamasta kannetta.

Kanteeseen vastaa työehto- ja virkaehtosopimuksen solminut osapuoli sekä omasta että jäsentensä puolesta. Kun kysymys on sopimuksen tieten rikkomisesta, kanteeseen vastaa kyseinen työnantaja, työntekijä tai virkamies itse. Muut osapuolet, joita vastaan kanteessa esitetään vaatimuksia, kutsutaan asiassa kuultaviksi.

Kirjallisen valmistelun päätyttyä kaikki riita-asiat ja suuri osa lausuntoasioista käsitellään myös suullisesti, joko suullisessa valmisteluistunnossa tai pääkäsittelyssä. Pääkäsittely toimitetaan aina, jos asiassa esitetään henkilötodistelua. Asiat, joita ei käsitellä suullisesti pääkäsittelyssä, ratkaistaan esittelystä.

Valitusasioiden käsittelyssä noudatetaan lisäksi eräitä hallintolainkäyttölain säännöksiä.

Työtuomioistuimen tuomiosta päätetään yleensä pääkäsittelyn jälkeen pidettävässä erillisessä neuvotteluistunnossa ja tuomio toimitetaan tämän jälkeen asianosaisille postitse. Kiireellisessä tapauksessa tuomio voidaan myös julistaa heti pääkäsittelyistunnon päätyttyä tai neuvotteluistunnon jälkeen.

Työtuomioistuimen tuomiot ovat lopullisia. Niihin ei saa hakea muutosta valittamalla. Ylimääräinen muutoksenhaku on sen sijaan mahdollinen. Korkein oikeus voi hakemuksesta purkaa työtuomioistuimen tuomion. Kantelu on myös mahdollista tehdä korkeimpaan oikeuteen.

Tuomioistuimet
 
Julkaistu 2.8.2013