Etusivu » Työtuomioistuin » Työjärjestys

Työjärjestys

I HALLINTO

1 § Presidentti johtaa työtuomioistuimen toimintaa ja vastaa sen tuloksellisuudesta.

Presidentin estyneenä ollessa hänen sijaisenaan työtuomioistuimen talous- ja hallintoasioissa toimii työtuomioistuinneuvos.

2 § Presidentin tukena työtuomioistuimen johtamisessa ja kehittämisessä on johtoryhmä, johon kuuluvat presidentin lisäksi työtuomioistuinneuvos, virassa vanhin työtuomioistuimen esittelijä ja käsiteltävän asian laadun mukaan toinen työtuomioistuimen osastosihteereistä.

Johtoryhmässä käsitellään valmistelevasti työjärjestyksen muuttamista koskevat asiat, nimitysasiat sekä muut työtuomioistuimen johtamista, hallintoa, taloutta ja toimintaa sekä henkilöstöä koskevat merkittävät asiat.

3 § Presidentin määräämä työtuomioistuimen esittelijä huolehtii presidentin apuna hallinto- ja talousasioista ja vastaa presidentin ja työtuomioistuinneuvoksen poissa ollessa sellaisten juoksevien asioiden hoitamisesta, joita ei ole oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetussa laissa tai työtuomioistuimesta annetussa asetuksessa määrätty yksinomaan presidentin tai työtuomioistuinneuvoksen tehtäväksi.

4 § Henkilöstökokouksessa, joka toimii työtuomioistuimessa yhteistoimintaelimenä, käsitellään valtion yhteistoimintalain ja oikeusministeriön hallinnonalan virastoissa sovellettavan yhteistoimintasopimuksen mukaan yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat.

5 § Presidentti käy jokaisen työtuomioistuimen henkilöstöön kuuluvan kanssa vähintään kerran vuodessa tavoite- ja kehityskeskustelun. Keskustelussa käydään läpi ainakin edelliselle kaudelle asianomaisen henkilön kanssa sovitut tavoitteet ja niiden saavuttaminen, uudet tavoitteet sekä kehittämis- ja koulutustarpeet.

Valtion palkkausjärjestelmään kuuluvan henkilöstön tavoite- ja kehityskeskustelu sisältää myös palkkausjärjestelmän edellyttämän tehtävien vaativuuden ja henkilöstön suorituksen arvioinnin. Esittelijät saavat suoriutumisestaan erikseen vahvistettuihin arviointikriteereihin perustuvan kokonaisarvioinnin.

6 § Tietoturva työtuomioistuimessa on dokumentoitu viraston tietoturvasuunnitelmassa (2014). Tietoturvaperiaatteiden noudattamisesta on ylin vastuu työtuomioistuimen presidentillä. Lisäksi on nimetty viraston tietoturvavastaavana toimiva osastosihteeri.

II LAINKÄYTTÖTOIMINTA

6 § Työtuomioistuimen asiantuntijajäsenet kokoontuvat säännönmukaisessa kokoonpanossa pidettäviin istuntoihin presidentin vahvistaman istuntoluettelon mukaisesti. Täysistuntoon asiantuntijajäsenet kokoontuvat presidentin kutsusta.

7 § Asiantuntijajäsenet osallistuvat presidentin ja työtuomioistuinneuvoksen puheenjohdolla toimiviin kokoonpanoihin säännöllisesti vaihtuvien istuntovuorojen mukaisesti.

Varsinaisen asiantuntijajäsenen ollessa estynyt tilalle kutsutaan ensisijaisesti varsinainen asiantuntijajäsen toisesta kokoonpanosta. Jos myös toisen kokoonpanon varsinaiset asiantuntijajäsenet ovat estyneitä, tilalle kutsutaan varajäsen vahvistetun istuntoluettelon mukaisessa järjestyksessä.

8 § Asiat on käsiteltävä niiden saapumisjärjestyksessä. Asia on kuitenkin käsiteltävä kiireellisenä, jos laissa on niin säädetty. Saapumisjärjestyksen mukaisesta käsittelyjärjestyksestä voidaan poiketa myös silloin, jos työ- tai virkaehtosopimusneuvottelujen käyminen, käynnissä oleva työtaistelu taikka muu näihin verrattava erityinen syy vaatii asian kiireellistä käsittelyä.

9 § Asia ratkaistaan esittelystä silloin, kun se on pääkäsittelyä toimittamatta siirretty neuvotteluistunnossa ratkaistavaksi. Esittelijänä toimii työtuomioistuimen esittelijä.

10 § Pääkäsittelyistunnoista pyritään ilmoittamaan ja jutun asiakirjat toimittamaan vuorossa oleville asiantuntijajäsenille hyvissä ajoin ennen istuntoa. Myös ratkaisuehdotus toimitetaan asiantuntijajäsenille hyvissä ajoin ennen neuvotteluistuntoa, mikäli asian käsittelyn kiireellisyydestä tai muusta vastaavasta syystä ei muuta johdu.

III ASIOIDEN JAKAMINEN

11 § Asiat jaetaan presidentin ja työtuomioistuinneuvoksen puheenjohdolla toimivien kokoonpanojen käsiteltäviksi tasapuolisesti asioiden saapumisjärjestyksen mukaisesti.

Samasta perusteesta johtuvat tai muuten yhteen liittyvät asiat käsitellään mahdollisuuksien mukaan saman puheenjohtajan johdolla ja samassa kokoonpanossa.

Presidentti voi antaa tarkempia määräyksiä asioiden jakamisesta.

12 § Presidentti tai hänen määräämänsä virkamies jakaa lainkäyttöasiat esittelijöiden valmisteltaviksi tasapuolisesti ja asioiden saapumisjärjestyksessä, ellei asioiden keskinäisestä yhteydestä tai erityisestä laadusta muuta johdu. Asioiden jakamisesta saapumisjärjestyksessä esittelijöille voidaan poiketa myös silloin, kun se työmäärien tasaamiseksi tai muusta painavasta syystä on tarpeen.

IV VIRKAMIESTEN TEHTÄVÄT

13 § Henkilöstöön kuuluvan on noudatettava niitä määräyksiä, joita tehtävien suorittamisesta annetaan. Jokainen henkilöstöön kuuluva on velvollinen vahvistetusta työnjaosta huolimatta suorittamaan ne virkatehtävät, jotka hänen suoritettavakseen tarvittaessa annetaan.

14 § Työtuomioistuimen esittelijän tehtävänä on

- hoitaa lainkäyttöasioiden kirjallinen valmistelu yhdessä puheenjohtajan kanssa

- toimia sihteerinä työtuomioistuimen istunnoissa ja laatia istunnon pöytäkirja

- toimia esittelijänä asioissa, joita ei ratkaista suullisessa istunnossa

- laatia ratkaisuehdotus ja ratkaisulyhennelmä yhdessä puheenjohtajan kanssa

- laatia taustamuistiot ja muut puheenjohtajan määräämät selvitykset, ja

- suorittaa presidentin määräämät hallinto- ja muut tehtävät.

Ellei puheenjohtajan kanssa ole muuta sovittu, ratkaisuehdotus mahdollisine taustamuistioineen on toimitettava puheenjohtajalle, mikäli mahdollista, viimeistään viisi työpäivää ennen neuvotteluistuntoa.

Kotona tai muutoin viraston ulkopuolella pidettävistä työpäivistä on sovittava presidentin kanssa etukäteen.

15 § Osastosihteerin tehtäviin kuuluu työtuomioistuimen presidentin sihteerin tehtävien lisäksi henkilöstö-, tieto- ja taloushallintoon liittyvien juoksevien tehtävien hoitaminen, käyttövaltuushallinnan heha-henkilönä toimiminen, työtuomioistuimen budjetin valmistelu, suullisten valmistelu- ja pääkäsittelyistuntojen ajankohdista sopiminen, jäsenten kutsuminen presidentin puheenjohdolla toimiviin kokoonpanoihin, jäsenten palkkioasioiden hoitaminen, kirjastonhoitajan tehtävät ja muut presidentin määräämät tehtävät.

Kirjaajana toimiva osastosihteeri huolehtii kirjaamon toiminnasta, diaarin ylläpitämisestä ja asiakaspalvelusta, kirjalliseen valmisteluun liittyvästä asiakirjaliikenteestä, jäsenten kutsumisesta työtuomioistuinneuvoksen johdolla toimiviin kokoonpanoihin, myynti- ja ostoreskontrasta, saapuvasta postista, arkistonhoidosta ja muista presidentin määräämistä tehtävistä.

16 § Työtuomioistuimen kanslian muiden virkamiesten tehtävistä määrää presidentti.

V ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

17 § Työtuomioistuimen ratkaisua ei saa ilmaista oikeuteen kuulumattomalle, ennen kuin se on asianosaisten saatavissa.

18 § Työtuomioistuimen ratkaisut julkaistaan sellaisenaan työtuomioistuimen kotisivuilla ja Finlexissä.

Kotisivuilla ja Finlexissä tuomiot, lausunnot ja muut ratkaisut varustetaan otsakkeella, josta käy selville ratkaisun pääsisältö. Otsakkeen sanamuodon vahvistaa ratkaisun tehneen kokoonpanon puheenjohtaja.

19 § Työtuomioistuimen yleisestä tiedottamisesta vastaa presidentti ja ratkaisukohtaisesta tiedottamisesta asianomainen työtuomioistuimen esittelijä. Lisäksi asian ratkaissut kokoonpano voi päättää, että ratkaisusta laaditaan erityinen tiedote.

20 § Menoja koskevat tositteet tarkastaa numerollisesti ja asiallisesti osastosihteeri. Menon hyväksyy viraston päällikkö tai työtuomioistuinneuvos. Palkka- ja palkkioluettelot hyväksyy viraston päällikkö.

______________

Käsitelty työtuomioistuimen henkilöstökokouksessa 17.9.2015

Vahvistettu 12.10.2015

Virka- ja säädösnimikkeet saatettu ajan tasalle 17.1.2017

Presidentti Jorma Saloheimo

 
Julkaistu 19.1.2017