Etusivu » Ratkaisut » TT:2013-187

TT:2013-187

Alihankinta
Työehtosopimuksen tulkinta
Työvoiman vuokraus
Ulkopuolinen työvoima
Välituomio

Diaarinumero: R 67/13
Antopäivä: 16.12.2013

Finnair Oyj oli hankkinut Helsingistä Barcelonaan ja Madridiin ja takaisin suuntautuville lennoilleen matkustamohenkilökunnan espanjalaiselta palvelujentarjoajalta Adeccolta. Lentoyhtiön omia työntekijöitä oli samaan aikaan lomautettuna. Kanteen mukaan järjestelyssä oli rikottu vuokratyövoiman käyttöä koskevia työehtosopimuksen määräyksiä. Vastauksessa väitettiin ensisijaisesti, että kysymys ei ollut työvoiman vuokrauksesta vaan alihankinnasta, johon kanteen perusteeksi esitetyt määräykset eivät soveltuneet. Jutussa otettiin välituomiolla ratkaistavaksi, kummasta ulkopuolisen työvoiman käytön muodosta asiassa oli kysymys.

Ratkaisussa lähemmin kerrotuilla perusteilla katsottiin näytetyksi, että matkustamohenkilökunnan työn johtaminen kuului yhtiöiden välisen sopimuksen mukaan ja myös käytännössä Adeccolle. Tähän ei vaikuttanut se, että koneen kapteenilla oli ilmailumääräysten mukaan viimekätinen valta lentoturvallisuuden varmistamiseksi päättää matkustamoakin koskevista asioista. Finnairin määritti myös palvelujen sisällön ja laatutason ja harjoitti lennoilla satunnaista laaduntarkkailua. Nämäkään seikat eivät osoittaneet, että matkustamotyön johtaminen olisi siirtynyt käyttäjäyritykselle siten kuin työvoiman vuokraukselle on ominaista. Yhtiöiden välisessä sopimuksessa oli kysymys matkustamopalvelujen kokonaisuutta koskevasta alihankinnasta. Näin ollen kanteelta puuttui peruste ja kanne hylättiin. (Ään.)

KANTAJA

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys - SLSY ry

VASTAAJAT

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Finnair Oyj

ASIA

Työehtosopimuksen tulkinta ja rikkominen

ASIAN KÄSITTELY

Suullinen valmistelu 24.9.2013

Pääkäsittely 1.11.2013

SALASSAPITO

Työtuomioistuin on 24.9.2013 tekemällään päätöksellä määrännyt oikeudenkäyntiasiakirjat oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisesti salassa pidettäviksi niiltä osin kuin oikeudenkäyntiasiakirjoihin sisältyy Finnair Oyj:n ja Adeccon liike- tai ammattisalaisuuksiksi katsottavia tietoja. Asiakirjat on oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 11 §:n nojalla pidettävä salassa 25 vuoden ajan asian vireilletulosta 5.4.2013 lukien.

Työtuomioistuin on pääkäsittelyssä määrännyt oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 15 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla asiaan osallisen pyynnöstä, että pääkäsittely asiassa toimitetaan tarpeellisin osin yleisön läsnä olematta. Asiassa annettava tuomio on edellä mainitun lain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti pidettävä salassa niiltä osin kuin tuomioon sisältyy Finnair Oyj:n ja Adeccon liike- tai ammattisalaisuuksiksi katsottavia tietoja. Tuomio määrätään oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 11 §:n nojalla pidettäväksi näiltä osin salassa 25 vuoden ajan asian vireilletulosta 5.4.2013 lukien. Salassa pidettävät kohdat on merkitty asianosaisille annettaviin tuomiokappaleisiin hakasulkeisiin, ja työtuomioistuimen kotisivuilla ja finlex-tietokannassa julkaistavista ratkaisuselosteista mainitut kohdat on poistettu kokonaan.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys - SLSY ry sekä Palvelualojen työnantajat PALTA ry ovat solmineet matkustamohenkilökunnan työehtoja koskevan työehtosopimuksen sekä Finnair Oyj:tä koskevan työehtosopimuspöytäkirjan 9.12.2010–31.10.2013 väliseksi ajaksi (myöhemmin työehtosopimus). Työehtosopimusta ja tes-pöytäkirjaa sovelletaan Finnair Oyj:n säännöllisessä reittiliikenteessä ja raskaassa tilauslentoliikenteessä työskentelevään matkustamohenkilökuntaan. Työehtosopimuksen osana on silloisen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n välillä 4.6.1997 solmittu yleissopimus (myöhemmin TT-SAK yleissopimus).

Työehtosopimuksen 3 §:

Tämän työsopimuksen osana noudatetaan TT-SAK:n yleissopimusta siltä osin kuin tässä työehtosopimuksessa ei ole toisin sovittu.

TT-SAK yleissopimus 8 luku

8.1 Yleistä:

Ulkopuolisen työvoiman käyttöä tapahtuu yritysten piirissä kahdessa muodossa. Se perustuu toisaalta kahden itsenäisen yrittäjän väliseen kauppa-, hankinta-, urakka-, vuokraus-, toimeksianto-, työnteko- , jne. sopimukseen, jolloin tarvittavan työn tekee ulkopuolinen yrittäjä ilman, että toisella sopijapuolella on mitään tekemistä työsuoritukseen nähden. Käytännössä tällaiseen sopimukseen perustuvaa toimintaa nimitetään yleensä alihankinnaksi tai aliurakoinniksi.

Toisaalta vieraan työvoiman käyttö perustuu ns. työvoiman vuokraukseen, jolloin työvoimaa hankkivien liikkeiden toimittamat lainamiehet (vuokramies), tekevät työtä toiselle työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena.

Edellä ensimmäisessä kappaleessa mainittuja tilanteita kutsutaan jäljempänä alihankinnaksi ja edellä toisessa kappaleessa mainittuja tilanteita kutsutaan jäljempänä vuokratyövoimaksi.

Alihankintaa tai työvoiman vuokrausta koskeviin sopimuksiin otetaan ehto, jossa alihankkija tai työvoimaa vuokraava yritys sitoutuu noudattamaan alansa yleistä työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

8.3 Vuokratyövoima:

Yritysten on rajoitettava vuokratyövoiman käyttö vain työhuippujen tasaamiseen tai muutoin sellaisiin ajallisesti taikka laadullisesti rajoitettuihin tehtäviin, joita työn kiireellisyyden, rajoitetun kestoajan, ammattitaitovaatimusten, erikoisvälineiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi ei voida teettää omilla työntekijöillä.

Työvoiman vuokraus on epätervettä, jos eri työvoimaa hankkivien yritysten toimittamat vuokratyöntekijät työskentelevät yrityksen normaalissa työssä sen vakinaisten työntekijöiden rinnalla ja saman työnjohdon alaisen pidemmän ajan.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ASIAN TAUSTA JA PÄÄTÖS VÄLITUOMION ANTAMISESTA

Finnair Oyj on 24.9.2012 antanut lehdistötiedotteen, jossa se on ilmoittanut aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut matkustamohenkilöstön kanssa. Neuvottelut koskivat yhtiön suunnitelmaa käyttää yhteistyökumppanin henkilökuntaa Barcelonan ja Madridin reiteillään. Finnair Oyj aloitti yhteistoimintalain 8 luvun mukaiset neuvottelut 24.9.2012 toimitetulla neuvottelukutsulla. Yhteistoimintaneuvotteluesityksessä 24.9.2012 Finnair Oyj on ilmoittanut, että matkustamotyö hankittaisiin mainituilla reiteillä ostopalveluna alihankkijalta. Neuvottelukutsun mukaan Finnair Oyj harkitsi ostopalveluiden käyttämiseen siirtymistä erityisesti kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Reitit olivat pitkiä Euroopan reittejä ja henkilöstö yöpyi kohdekaupungissa. Ostopalveluiden hankinnalla saavutettaisiin säästöjä muun muassa hotelli- ja päivärahakustannuksissa.

Samassa yhteydessä Finnair Oyj on ilmoittanut ja sittemmin 15.11.2012 antamallaan yhteistoimintalain (334/2007) 8 luvun 53 §:n mukaisella ilmoituksella toteuttanut vakinaisen matkustamohenkilöstön lomautukset Madridin ja Barcelonan lentojen ulkoistamisesta johtuen. Henkilöstölle 24.0.2012 lähetetyn viestin mukaan näiden Espanjan lentojen ulkoistus voi ensivaiheessa johtaa lomautuksiin ja työehtosopimuksen osana olevan irtisanomissuojan päätyttyä 2013 vuoden lopussa mahdollisiin irtisanomisiin.

Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut käytiin 2.10. - 31.10.2012 välisenä aikana. Neuvottelujen kuluessa osapuolet keskustelivat yhtenä vaihtoehtona myös vuokratyövoiman käyttöön siirtymisestä alihankinnan sijaan. Suunniteltu henkilöstövaikutus olisi vähentynyt tällöin sitä kautta, että jokaisella Espanjan reittilennolla vuokratyöntekijöiden työn johtamisesta olisi vastannut Finnair Oyj:n palkkalistoilla oleva matkustamon esimies. Finnair Oyj korosti alihankintapalveluihin siirtymisen eroavan vuokratyöstä muun muassa siten, että alihankinnassa matkustamopalveluiden tuottamisvastuu olisi kokonaisuudessaan alihankintapalvelua tuottavalla yhtiöllä. Siten myös vastuu matkustamopalveluiden työnjohdosta olisi alihankkijalla Finnair Oyj:n ostaessa ainoastaan palvelua. Neuvotteluosapuolet eivät kuitenkaan päässeet yksimielisyyteen tavoista minimoida suunniteltujen toimenpiteiden henkilöstövaikutuksia. Tämän vuoksi Finnair Oyj ilmoitti 15.11.2012 neuvotteluvelvoitteen täyttämisen jälkeen ostavansa muun muassa Espanjan reittiliikenteen matkustamopalvelut alihankintana aikaisintaan helmikuusta 2013 alkaen.

Samassa yhteydessä Finnair Oyj arvioi suunnitelmien aiheuttavan toteutuessaan enintään 100 henkilön lomauttamisen helmi - joulukuun 2013 kuluessa sekä enintään 100 henkilön irtisanomisen aikaisintaan vuoden 2014 alusta lukien irtisanomissuojasopimuksen päätyttyä. Tekemänsä päätöksen mukaisesti Finnair Oyj myös solmi 3.12.2012 päivätyn matkustamopalveluita koskevan sopimuksen Atlas Servicios Empresariales S.A.U (Adecco Outsourcing - myöhemmin Adecco) kanssa. Adecco on Espanjasta käsin toimiva, Espanjan lain mukaan rekisteröity osakeyhtiö, jonka päätoimiala on alihankintapalveluiden tarjoaminen.

Adecco aloitti sopimuksen mukaisten matkustamopalveluiden tuottamisen Finnair Oyj:n Madridista ja Barcelonasta Helsinkiin ja takaisin lennettäville reittilennoille 1.2.2013 alkaen. Adeccon miehistöjen EU-lainsäädännön mukainen kotiasema on Espanjassa, joten heidän työsuhteisiinsa sovelletaan Espanjan lainsäädäntöä.

Kanteen mukaan Finnair Oyj on ulkopuolista työvoimaan käyttäessään rikkonut työvoiman vuokrausta koskevia työehtosopimuksen määräyksiä. Vastaajan mukaan järjestelyssä ei ole kysymys vuokratyöntekijöiden käytöstä vaan alihankinnasta. Asianosaisten pyynnöstä jutussa päätettiin työtuomioistuimesta annetun lain 30 §:n 2 momentin nojalla antaa välituomio siitä, onko Finnair Oyj:n ja Adeccon välisessä sopimuksessa kysymys työvoiman vuokrauksesta vai alihankinnasta.

KANNE

Vaatimukset

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys - SLSY ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- vahvistaa oikeaksi tulkinnan, jonka mukaisesti Finnair Oyj menettelee sitä velvoittavan lentoliikenteen työehtosopimuksen vastaisesti kun yhtiö käyttää vuokratyövoimaa työehtosopimuksen osana noudatettavan, TT-SAK välillä solmitun yleissopimuksen määräysten vastaisesti,

- tuomitsee Finnair Oyj:n maksamaan työehtosopimuslain 7 §:n mukaista hyvityssakkoa työehtosopimuksen tietensä rikkomisesta,

- tuomitsee Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n valvontavelvollisuutensa laiminlyömisestä työehtosopimuslain 9 §:n tarkoittamaan hyvityssakkoon, ja

- velvoittaa Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Finnair Oyj:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys - SLSY ry:n oikeudenkäyntikulut 9.896 eurolla laillisine korkoineen.

Perusteet

Vuokratyövoiman käyttö on epätervettä TT-SAK yleissopimuksen 8.3 kohdan mukaisesti, kun espanjalaiset vuokratyöntekijät työskentelevät vakinaisten työntekijöiden rinnalla saman työnjohdon alaisena pidemmän ajan. Kantajan tietojen mukaan Barcelonan ja Madridin lentojen ulkoistus on voimassa toistaiseksi tai ainakaan päättymisajankohtaa ei ole ilmoitettu. Finnair Oyj:n yhteistoimintaneuvottelujen päätteeksi antaman yhteistoimintalain 53 §:n mukaisen selvityksen mukaan lomautukset tästä ulkoistuksesta johtuen ovat alkaneet helmikuussa 2013 ja jatkuvat vuoden 2013 loppuun asti, jonka jälkeen samasta syystä voidaan myös irtisanoa henkilöstöä.

Työnjohto-oikeuden käytöstä espanjalaisiin työntekijöihin ja lentoturvallisuudesta

Osapuolten välillä 9.1.2013 käydyn neuvottelun ja asiasta muuten kertyneen informaation perusteella Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys - SLSY ry:n mukaan kyse on vuokratyövoiman käytöstä, eikä alihankinnasta. Finnair Oyj menettelee työehtosopimuksen kyseisen kohdan vastaisesti kun espanjalaista työvoimaa on käytetty helmikuusta 2013 lähtien pysyvästi Barcelonan ja Madridin reiteillä eikä ole mitään syytä, mikseivät Finnair Oyj:n omat työntekijät voisi jatkaa Barcelonan ja Madridin reittien lentämistä. Finnair Oyj:n käyttäessä kesällä 2012 vuokratyövoimaa (käsite tässä riidaton) Atlas Servicios Empresariales S.A.U:n (Adecco Outsourcing) kautta oli myös tuolloin Adeccolta erillinen esimies/koordinaattori näille vuokratuille työntekijöille. Lisäksi työvuorosuunnittelu espanjalaistenkin kohdalla tehdään niissä puitteissa, mitkä Finnair Oyj antaa lentoaikatauluina. Finnair Oyj:n itse 9.1.2013 tapaamisessa ilmoittaman mukaan Finnair Oyj:n resurssienhallinta suunnittelee aikataulut eli liikenneohjelman ja toimittaa sen Adeccolle, jonka pohjalta Adecco suunnittelee työvuorot.

Espanjalaiset työntekijät on sijoitettu samaan Finnair Oyj:n sisäiseen järjestelmään kuin Finnair Oyj:n omatkin työntekijät. Heillä on myös Finnair Oyj:n henkilönumerot eli niin sanotut crew ID:t. Espanjassa olevat esimiehet/koordinaattorit vievät tai antavat Finnair Oyj:n vietäväksi espanjalaisten työntekijöiden työvuorot samaan Finnair Oyj:n miehistönkäyttöjärjestelmään/työvuorojärjestelmään, ja tästä syystä nämä työntekijät näkyvätkin samalla tavalla järjestelmässä kuin muutkin työntekijät. Juuri näin asia oli myös kesällä 2012, kun Adeccolta hankittiin vuokratyövoimaa. Kun Finnair Oyj käytti maaliskuussa 2013 kiistatonta alihankintaa Smartlynx Airlines-nimiseltä yhtiöltä, ei Finnair Oyj:n sisäisissä järjestelmissä näkynyt muuta kuin mukana lentävän Finnair Oyj:n oman työntekijän tiedot, eikä alihankkijan työntekijöistä tiedetty mitään. Myös Finnair Oyj:n intranetistä löytyvän organisaatiokaavion mukaan kolme espanjalaista, ilmeisesti esimiesasemassa toimivaa, on sijoitettu kaavioon ja he ovat ylempien Finnair Oyj:n johtajien alaisia. Tämä on selvä osoitus Finnair Oyj:n tosiasiallisesta työnjohdosta.

Yhtiö omistaa käytettävän lentokoneen/lentokoneet ja operoi sitä/niitä. Lentäjät ovat Finnair Oyj:n palveluksessa. Lentoaikataulu ja palvelu- ja tarjoiluproseduuri ovat Finnair Oyj:n määrittelemiä ja Finnair Oyj:n päättämiä. Vain matkustamohenkilöstö on ulkopuolista. Matkustamohenkilöstön työ ei ole muusta kokonaisuudesta irrallinen osa, jonka lopputuloksesta vastaisi espanjalainen työvoiman vuokrannut yritys. Espanjalainen työvoiman vuokrannut yritys ei edes voisi johtaa ja valvoa työtä, jonka laatukriteerit ja toimintatavat on määritellyt Finnair Oy, joka on kouluttanut kaikki nämä espanjalaiset työntekijät. Miehistölle on lainsäädännön vuoksi pitänyt nimetä CC (Chief of Cabin), mutta hän ei ole todellisessa esimiesasemassa, vaan noudattaa annettua palveluproseduuria.

Lentokoneessa turvallisuudesta vastaava taho on koneen kapteeni, jolla on turvallisuuden osalta täysi työnjohto-oikeus. Espanjalainen matkustamohenkilöstö ei ole missään erillisessä asemassa. Heidän keskeisimmässä työtehtävässään eli lentoturvallisuuden varmistamisesta vastaamassa ei myöskään ole heidän työnantajansa, vaan koneen lentäjät. Finnair Oyj:llä on siis kiistaton työnjohto-oikeus myös tältä näkökannalta.

Finnair Oyj:n työntekijät ovat käyneet helmikuussa 2013 Espanjan lennoilla tarkkailemassa espanjalaisia työntekijöitä. Tarkkailulennot ovat selvä osoitus Finnair Oyj:n työnjohto-oikeuden käytöstä, jonka olennaisena osana on palautteen antaminen. Tätä vahvistaa myös managerin ohjeistus palautteen annosta Finnair Oyj:n omien työntekijöiden famittaessa espanjalaisia opetuslentoja tehtäessä. Finnair Oyj ohjeistaa näitä työntekijöitä saamansa palautteen perusteella, kuten se toimii muidenkin työntekijöiden kanssa, joihin yhtiö käyttää direktio-oikeuttaan.

Käyttäjäyrityksen velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta työn aikana on väistämättä Finnair Oyj:llä. Espanjalainen vuokrayritys ei mitenkään voisi huolehtia turvallisuudesta Finnair Oyj:n koneessa tehtävästä työstä, kun Finnair Oyj on kouluttanut espanjalaiset työntekijät itse ja ohjeistanut heidät turvallisuusasioista omien toimenpideohjeistustensa mukaisesti.

Vastaajien mielestä kysymyksessä on alihankinnasta, koska kysymys on ollut "matkustamopalvelukokonaisuuden" siirtämisestä Finnairista Adeccossa suoritettaviksi. Näkemys on virheellinen. Merkittävä osa matkustamon tehtävistä suoritetaan jo ennen lentoon lähtemistä. Catering-toiminnasta vastaa Finnair Oyj:n tytäryhtiö. Adeccon kautta palkatut työntekijät hoitavat tuotteiden jakelun koneessa, mutta "matkustamopalvelukokonaisuus" pitää sisällään myös tuotteiden valmistuksen, tuonnin koneeseen ynnä muuta. Näitä tehtäviä eivät Adeccolta vuokratut työntekijät tee.

Matkustamopalveluja ei edes voitaisi ostaa alihankintana. Vain koko koneen miehistön hankinta kävisi päinsä alihankintasopimuksella.

Työehtosopimuksen määräysten tulkinta

Viittaukset yleissopimuksen 8.1. ja 8.3.-kohtiin ovat olleet jo pitkään kirjattuna alan työehtosopimukseen. Sen lisäksi, että asiasta on sovittu yleissopimuksessa, on alihankinnasta ja työvoiman vuokrauksesta kirjattu täsmentävät kirjaukset matkustamohenkilöstöä koskevaan työehtosopimukseen. Kaikkien siteerattujen tes-määräysten sanamuodot ovat selkeitä ilman tulkintavaikeuksia. Vastaajat ovat hyvin tienneet mihin ne sitoutuvat.

FINNAIR OYJ:N VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Finnair Oyj on vaatinut, että kanne hylätään ensisijaisesti sillä perusteella, että Finnair Oyj:n ja Adeccon välinen sopimus on alihankintaa, ja toissijaisesti sillä perusteella, että kyseinen yleissopimuksen vuokratyövoiman käyttöä koskeva määräys on palveluiden tarjonnan vapauden periaatteen vastainen. Lisäksi Finnair Oyj on vaatinut, että Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys - SLSY ry:n velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut 57.567,09 eurolla laillisine korkoineen.

Mikäli työtuomioistuin katsoisi Finnair Oyj:n ja Adeccon välisen sopimuksen koskevan työvoiman vuokrausta, Finnair Oyj on vaatinut työtuomioistuinta hylkäämään Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys - SLSY ry:n kanteen toissijaisesti sen vuoksi, että yleissopimuksen 8.3 kohdan vuokratyövoiman käyttöä koskeva rajoitus on SEUT 56 artiklan (entinen EY-perussopimuksen 49 artikla) palveluiden tarjonnan vapauden periaatteen vastainen.

Kanteen kiistämisen perusteet

Työnjohto-oikeuden käytöstä ja lentoturvallisuudesta

Finnair Oyj on solminut alihankintasopimuksen toisen itsenäisen yhtiön, Adeccon kanssa, jonka päätoimiala on alihankintapalveluiden tarjoaminen. Finnair Oyj:n ja Adeccon välinen matkustamopalveluiden ostamista koskeva sopimus ja yhtiöiden noudattamat käytännöt täyttävät selvästi yleissopimuksen 8.1 kohdan sanamuotojen mukaisen alihankinnan määritelmän. Kyse on Adeccon vastuulla olevien matkustamopalveluiden ostamisesta. Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys - SLSY ry:n vaatimustensa tueksi esittämät olettamat otsikon "Työnjohto-oikeuden käyttö espanjalaisiin työntekijöihin" ovat virheellisiä.

Alihankintasopimus ja yhtiöiden noudattamat käytännöt osoittavat Adeccon vastaavan tietyn työsuorituksen, matkustamopalvelukokonaisuuden, tuottamisesta Finnair Oyj:lle. Käytännössä tämä tarkoittaa Adeccon vastaavan kaikista niistä ennen lentoa, sen aikana ja jälkeen suoritettavista tehtävistä, joista muutoin vastaisi Finnair Oyj:n oma henkilökunta. Finnair Oyj:n ostaessa matkustamopalveluita Adecco on velvollinen toimittamaan myös lainsäädännön, viranomaismääräysten ja alihankintasopimuksen mukaiset koulutus- ja terveydentilavaatimukset täyttävän alihankintamiehistön. Alihankintamiehistö on viranomaismääräysten valossa pätevä ja alihankintasopimuksen mukaan myös velvollinen vastaamaan matkustamon lentoturvallisuudesta asiakaspalvelun ohessa.

Adecco vastaa myös täysin itsenäisesti matkustamopalveluiden tuottamiseen liittyvän työsuorituksen tekemisestä, mukaan lukien työnjohto-oikeuden käyttämisestä. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että Adecco tuottaa matkustamopalvelut kokonaan omilla työntekijöillään, joiden työn johtamisesta Adeccon palkkalistoilla oleva matkustamon esimies, Chief of Cabin (CC), vastaa. Adecco vastaa myös esimerkiksi alihankintamiehistöjensä työvuorojen suunnittelusta sekä muutoshallintatilanteiden hoitamisesta. Alihankintasopimus ja yhtiöiden noudattamat käytännöt osoittavat Adeccon vastaavan Finnair Oyj:lle tietyn kokonaisuuden, matkustamopalveluiden, tuottamisesta.

Vastaavalla tavoin Finnair Oyj ostaa Adeccolta työn tulosta, matkustamopalveluita. [Teksti salainen.] Adeccon alihankintamiehistö vastaa Adeccon CC:n johtamana matkustamopalveluiden tuottamisesta, mukaan lukien matkustamon lentoturvallisuudesta ja asiakaspalvelusta täysin samalla tavoin kuin Finnair Oyj:n oma matkustamohenkilökunta vastaisi siitä heidän tuottaessaan matkustamopalveluita.

Adeccon alihankintamiehistön vastuu matkustamon lentoturvallisuudesta on käytännön pakko, koska Adeccon alihankintamiehistön lisäksi matkustamossa ei työskentele yhtään Finnair Oyj:n tai muun yhtiön työntekijää. Viranomaismääräykset kuitenkin edellyttävät, että esimerkiksi Finnair Oyj:n Espanjan reittilennoilla käyttämissä lentokonetyypeissä, joihin Adecco tuottaa matkustamopalveluita, matkustamon turvallisuudesta vastaa yhteensä neljä (yksi CC ja kolme miehistön jäsentä) viranomaismääräysten mukaisen koulutuksen saanutta ja terveydentilavaatimukset täyttävää matkustamohenkilökunnan jäsentä.

Trafi on hyväksynyt Finnair Oyj:n ja Adeccon välisen alihankintajärjestelyn täyttävän lentoturvallisuuteen liittyvät viranomaismääräykset edellyttäen, että Adeccon alihankintamiehistö täyttää lakisääteiset koulutus- ja terveydentilavaatimukset. Trafi hyväksyy myös sellaiset alihankintajärjestelyt, joissa myös lentämispalvelut ostetaan alihankintana, lentoturvallisuudesta vastaava viranomainen ei näe estettä edes sille, että lentokoneen kapteenille pakottavan lainsäädännön mukaan kuuluvasta lentoturvallisuusvastuusta huolehtiminen ostetaan käytännössä alihankkijalta.

Adeccon alihankintamiehistö vastaa matkustamon lentoturvallisuudesta täysin samalla tavoin kuin Finnair Oyj:n oma matkustamohenkilökunta vastaisi siitä heidän tuottaessaan matkustamopalveluita. Vähemmänkin poikkeuksellisissa lentoturvallisuustilanteissa lentokoneen kapteenin tulee Finnair Oyj:n ohjeistuksen (Cabin Safety Manual) mukaan olla ensisijaisesti yhteydessä Adeccon CC:n hänen ohjeistamisekseen. Tämän jälkeen Adeccon CC vastaa puolestaan muun alihankintamiehistön ohjeistamisesta kunkin turvallisuustilanteen edellyttämällä tavoin. Tästä toimintaohjeesta tulee poiketa vain äkillisissä vaaratilanteissa, joissa kapteeni ei ehtisi hoitamaan turvallisuustilanteen edellyttämää ohjeistusta CC:n kautta. Edellä kuvattu toimintamalli korostaa Adeccon CC:n käytännön esimiesvastuuta suhteessa alihankintamiehistöön myös lentoturvallisuuden edellyttämissä tilanteissa. Poikkeustilanteissa noudatettavat ohjeet, matkustamohenkilökunnan saama turvallisuuskoulutus ja heille ennen lentoa CC:n määräämä asemapaikka matkustamossa määrittävät jo erittäin yksityiskohtaisesti, miten matkustamohenkilökunnan tulee toimia poikkeustilanteissa.

Lentoturvallisuusvastuiden kohdentumisesta on erotettava matkustamopalveluiden tuottamiseen liittyvä tosiasiallinen työnjohto-oikeus. Lentokoneen kapteenille pakottavan lainsäädännön nojalla kuuluva lentoturvallisuusvastuu velvoittaa häntä toimimaan, jos kapteeni katsoo sen tarpeelliseksi esimerkiksi matkustamossa olevien matkustajien ja miehistön jäsenten turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä ei ole kuitenkaan matkustamopalvelutyöhön liittyvää työnjohto-oikeuden käyttöä, vaan matkustamotyön johtamisesta vastaa aina matkustamon esimies ja alihankintatilanteessa Adeccon CC.

Adeccon tuottamien matkustamopalveluiden sisältö

[Teksti salainen.]

[Teksti salainen.]

[Teksti salainen.]

[Teksti salainen.]

[Teksti salainen.]

[Teksti salainen.]

Adeccon CC vastaa työnjohdosta matkustamopalveluita tuotettaessa

[Teksti salainen.] Erottamattomana osana CC:n esimiestehtävää hän vastaa työtehtävien jakamisesta muulle Adeccon miehistölle, tehtävien hoidon valvonnasta, kommunikaatiosta lentokoneen kapteeniin ja ongelmatilanteiden ratkaisemisesta.

[Teksti salainen.]

Matkustamon yleisestä lentoturvallisuudesta vastaaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että lentoturvallisuuden poikkeuksellisesti niin vaatiessa lentokoneen kapteeni on pääsäännön mukaan yhteydessä Adeccon CC:n, joka vastaa muun alihankintamiehistön ohjeistamisesta kunkin turvallisuustilanteen edellyttämällä tavoin. Adeccon CC ja muu alihankintamiehistö vastaavat käytännössä myös lentoturvallisuuden toteuttamisesta matkustamon osalta niillä lennoilla, joille he tuottavat matkustamopalvelut. Adecco ja sen esimiehet vastaavat myös Adeccon työntekijöiden työturvallisuudesta. Alihankintasopimuksen mukaan Adecco on velvollinen järjestämään Project Managerin, jonka pääasiallinen tehtävä on varmistaa matkustamopalveluiden häiriötön tuottaminen Finnair Oyj:lle sekä toimia Adeccon ja Finnair Oyj:n välisenä yhteyshenkilönä. Project Managerin tehtävä ja vastuut poikkeavat kuitenkin täysin Adeccon Helsinki-Vantaalle sijoittaman niin sanotun vuokratyökoordinaattorin tehtävästä.

[Teksti salainen.]

Adeccon Helsinki-Vantaan lentokentälle sijoittaman vuokratyökoordinaattorin tehtävänkuva on toimia yhteyshenkilönä kaikille Adeccon vuokratyöntekijöille lentokentällä niissä asioissa, kuten palkanmaksussa, joista työnantaja tavanomaisesti vastaa suhteessa (vuokra)työntekijöihinsä.

Sen sijaan Adeccon vuokratyökoordinaattori ei hoida Adeccon Project Managerin tapaan esimerkiksi Adeccon vuokratyöntekijöiden työvuorosuunnittelua, työn jakamista, muutoshallintaa poikkeustilanteissa tai operatiivisten asioiden ohjeistamista Adeccon työntekijöille. Näissä asioissa, jotka kuuluvat vuokratyöjärjestelyssä työvoimaa käyttävälle yhtiölle (tässä Finnair Oyj:lle), vuokratyökoordinaattorin keskeisin tehtävä on ohjata yksittäiset Adeccon vuokratyöntekijät asioimaan oikeiden Finnair Oyj:n esimiesten kanssa.

Työnjohto-oikeudesta tulee selvästi erottaa tilaajayhtiön yleinen oikeus valvoa ja ohjata alihankkijalta tilaamansa suorituksen sopimuksenmukaisuutta. (TT 2010:60)

Adecco vastaa alihankintamiehistöjen työvuorojen suunnittelusta ja muutoshallinnasta

[Teksti salainen.]

Alihankintamiehistöjen työvuorojen suunnittelusta ja muutoshallinnasta vastaa Adeccon Project Manager, joka ilmoittaa Adeccon alihankintamiehistöjen työvuorot kerran kuukaudessa suoraan Finnair Oyj:n CMS-järjestelmään. Finnair Oyj on hankkinut Adeccolle erillisen käyttöoikeuslisenssin CMS-järjestelmään viranomaismääräysten täyttämiseksi, jotka velvoittavat lentoliikenneoperaattorina toimivaa Finnairia monitoroimaan vuositasolla, että sen AOC:lle merkityissä lentokoneissa työskentelevät henkilöt, mukaan lukien alihankintamiehistöt, eivät ylitä viranomaismääräysten mukaisia enimmäislentotunteja. Vuositasoisen enimmäislentotuntien monitoroinnin lisäksi Finnair Oyj ei miltään osin puutu Adeccon työntekijöiden työvuoroihin.

Koska lisenssi mahdollistaa Adeccon esimiesten suunnittelevan alihankintamiehistöjen työvuorot samaan miehistönkäyttöjärjestelmään, myös Finnair Oyj:n on helpompi toteuttaa viranomaismääräysten vaatima monitorointi samaa järjestelmää hyödyntäen. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että Adecco vastaa työntekijöidensä työvuorojen suunnittelusta.

[Teksti salainen.]

Jos Adecco ei kykenisi tuottamaan matkustamopalveluita Finnair Oyj:lle päivystysjärjestelyistä huolimatta, Adeccon tulee ilmoittaa asiasta Finnair Oyj:n Crew Control-yksikköön ja järjestää oman alihankintamiehistönsä paluu Espanjan asemapaikalle omalla kustannuksellaan. Finnair Oyj:n Crew Control-yksikkö pyrkisi korvaamaan Adeccon alihankintamiehistön kokonaisuudessaan Finnair Oyj:n omalla henkilökunnalla ja lento lennettäisiin kokonaan Finnair Oyj:n matkustamopalvelumiehistöllä taloudellisten vahinkojen minimoimiseksi, tai vaihtoehtoisesti kyseinen vuoro perutaan ja se jää lentämättä.

[Teksti salainen.] Vastaavasti, jos kyseessä olisi lennon viivästyminen esimerkiksi huonon sään vuoksi, Finnair Oyj toimittaa lennon viivästymisestä tiedon Adeccolle. Tämän jälkeen Adeccon vastuulla on seurata, voiko sen alihankintamiehistö suorittaa lennon viranomaismääräysten puitteissa viivästyksestä huolimatta. Jos alihankintamiehistö ei olisi viranomaismääräysten työaikarajojen ylittymisen vuoksi kykenevä suorittamaan lentoa, Adeccon Project Manager ilmoittaa tilanteesta Finnair Oyj:n Crew Control-yksikköön ja järjestää oman alihankintamiehistönsä paluun Espanjan asemapaikalle. Tässä tilanteessa Finnair Oyj:n Crew Control-yksikkö voi korvata Adeccon alihankintamiehistön kokonaisuudessaan Finnair Oyj:n omalla henkilökunnalla taloudellisten vahinkojen minimoimiseksi, tai lento peruuntuu ja jää lentämättä.

Adecco vastaa alihankintamiehistöjensä rekrytoinnista ja kouluttamisesta

[Teksti salainen.]

Finnair Oyj:n AOC edellyttää, että kaikki sen AOC:hen merkityissä lentokoneissa työskentelevät henkilöt ovat saaneet Finnair Oyj:n lentoturvallisuusohjeen (Operations Manual) ja matkustamon turvallisuusohjeen (Cabin Safety Manual) mukaisen turvallisuus- ja poikkeustilannekoulutuksen. Finnair Oyj vastaa lentoturvallisuusviranomaisten suuntaan siitä, että sen koneisiin matkustamopalveluita tuottava Adeccon alihankintamiehistö täyttää nämä edellytykset. [Teksti salainen.]

Alihankintamiehistöjen koulutus olisi luonnollisesti mahdollista toteuttaa myös toisen koulutusyhtiön toimesta. Koska FFA vastaa myös Finnair Oyj:n oman henkilökunnan kouluttamisesta samojen turvallisuus- ja poikkeustilaohjeiden mukaan, järjestely mahdollistaa Finnairille tehokkaan tavan varmistua, että kaikki sen lennoilla työskentelevät henkilöt ovat saaneet oikean koulutuksen.

[Teksti salainen.]

Adecco vastaa yhtiöiden välisessä suhteessa Finnair Oyj:lle alihankintamiehistöjen rekrytoinnista, henkilöresurssien riittävyydestä ja siitä, että Adeccon alihankintamiehistö on saanut viranomaismääräysten edellyttämän koulutuksen Adeccon kustannuksella. Vastuunjako on kaikilta osin alihankintajärjestelylle tyypillinen.

Finnair Oyj toimittaa Adeccolle kahdesti vuodessa palvelutilauksen

Alihankintajärjestelyn mukaisesti Finnair Oyj toimittaa Adeccolle kahdesti vuodessa (niin sanotulle kesä- ja talvikaudelle) palvelutilauksen. Tilaus perustuu Finnair Oyj:n kyseiselle puolivuotiskaudelle laatimaan liikenneohjelmaan, joka sisältää kaikki Finnair Oyj:n lentovuorot. Finnair Oyj ostaa Adeccolta ainoastaan matkustamopalveluita. Finnair Oyj:n Adeccolle tekemät tilaukset ovat normaali osa kahden yhtiön välistä alihankintasopimusta, ja ilman tilauksia Adecco ei tietäisi, mille lennoille sen tulee toimittaa matkustamopalveluita.

Puolivuosittaiset tilaukset eivät määritä yksittäisten Adeccon työntekijöiden työvuoroja. Yksittäisten Adeccon työntekijöiden työvuorot suunnittelee ja vahvistaa Adeccon Project Manager kerran kuukaudessa.

Finnair Oyj:n järjestelmien käyttäminen

Adeccon alihankintamiehistö on jouduttu viemään Finnair Oyj:n henkilötietojärjestelmiin. Adeccon alihankintamiehistöjä ei ole kuitenkaan merkitty järjestelmiin samalla tavoin kuin Finnair Oyj:n omia työntekijöitä tai Finnair Oyj:n käyttämiä vuokratyöntekijöitä. Adeccon työntekijät ovat päinvastoin merkitty järjestelmiin selvästi eri tavoin käyttäen kustannuspaikkana esimerkiksi "Adecco Barcelona Cabin" ja organisatorisena yksikkönä "Barcelona Outsourcing".

Jotta Adeccon alihankintamiehistölle saatiin järjestettyä kulkuluvat Helsinki-Vantaan lentokentälle Finnair Oyj:n lennoilla työskentelevinä henkilöinä, Finavia edellytti, että heille annetaan Finnair Oyj:n henkilönumero (Crew ID). Finnarin Crew ID:n antamista varten jokainen Adeccon alihankintamiehistön jäsen jouduttiin viemään Finnair Oyj:n SAP-järjestelmään. Adeccon alihankintamiehistö on viety järjestelmään myös sen vuoksi, että Finnair Oyj:n henkilöstötietojen niin sanotun masterdatan sisältävä SAP-järjestelmä on ohjelmoitu keskustelemaan Finnair Oyj:n CMS-järjestelmän kanssa, jonka avulla myös Adecco suunnittelee alihankintamiehistönsä työvuorot hallussaan olevan lisenssin oikeuttamana. Aiemmin kuvatulla tavoin Finnair Oyj ja Adecco sopivat käyttöoikeuslisenssistä ennen kaikkea viranomaismääräysten kustannustehokkaaksi täyttämiseksi. Koska lisenssi mahdollistaa Adeccon esimiesten suunnittelevan alihankintamiehistöjen työvuorot samaan miehistönkäyttöjärjestelmään, myös Finnair Oyj:n on helpompi toteuttaa viranomaismääräysten vaatima enimmäislentotuntien monitorointi Adeccon alihankintamiehistön lentäessä sen AOC:lle merkityissä lentokoneissa.

Ostaessaan alihankintapalveluita esimerkiksi Smartlynx Airlines-nimiseltä yhtiöltä (Smartlynx) Smartlynxin alihankintamiehistö ei näy Finnair Oyj:n järjestelmissä vastaavalla tavoin, koska Finnair Oyj:llä ei ole viranomaismääräyksiin perustuvaa velvollisuutta huolehtia toisen viranomaistarkastuksessa hyväksytyn lentoyhtiön matkustamohenkilökunnan enimmäislentotuntien seurannasta. Smartlynx voi lentoyhtiönä hankkia henkilökuntansa kulkuluvat suoraan Finavialta käyttäen omia Crew ID tunnuksiaan, joten Smartlynxin henkilökuntaa ei tämänkään vuoksi tarvitse viedä Finnair Oyj:n järjestelmiin. Ero johtuu siitä, että Finnair Oyj:n tulee täyttää erilaiset viranomaisvelvoitteet käyttäessään Adeccolta alihankittuja matkustamopalveluita, näiden velvoitteiden täyttämiseen liittyvistä teknisistä ratkaisuista ja käytössä olevien teknisten järjestelmien käyttöominaisuuksien rajallisuudesta. Adeccon alihankintamiehistöllä on pääsy Finnair Oyj:n Intran ainoastaan työturvallisuuslainsäädännön ja viranomaismääräysten edellyttämiin ajantasaisiin lento- ja työturvallisuuteen liittyviin ohjeistuksiin.

Finnair Oyj:llä on oikeus valvoa alihankintasopimuksen ehtojen noudattamista

Normaalin alihankintasopimuksen tavoin Finnair Oyj:llä on oikeus valvota Adeccon tuottamien matkustamopalveluiden laatua ja muutoinkin alihankintasopimuksen ehtojen noudattamista, ja tehdä valitsemanaan ajankohtana satunnaisia tarkastuksia matkustamopalveluiden tuottamiseen ja laatuun liittyen. Laadunvalvojia ohjeistettiin kirjallisesti, ettei heidän tule tarkkailutehtävää suorittaessaan antaa suoria ohjeita, palautetta tai opastusta Adeccon työntekijöille vaan palaute tulee tehdä kootusti Finnairille, joka välittää palautteen Adeccolle. Finnair Oyj:n lennoille asettamilla laadunvalvojilla ei ollut väitettyä työnjohto-oikeutta Adeccon alihankintamiehistöön. (kantajan liite 5) Kahden yhtiön välisen sopimuksen ehtojen valvontaan liittyvä Finnair Oyj:n valvonta- ja ohjeistusoikeus tulee erottaa täysin Adeccon työntekijöihinsä käyttämästä työnjohto-oikeudesta. Finnair Oyj:n suorittama valvonta kohdistui laaduntarkkailulennoilla ja kohdistuu tulevaisuudessakin Adeccon sille toimittaman matkustamopalvelun laatuun ja sisältöön. Näillä tarkkailulennoilla ei ole kysymys viranomaismääräysten edellyttämästä ensimmäisestä tutustuttamis- eli fami-lennosta, jolla on oltava Finnair Oyj:n asettama valvoja.

Alihankintana ostettavien palveluiden hinnoittelu

[Teksti salainen.]

Alihankintaan liittyvät auditointivelvoitteet

Auditointivelvollisuus johtuu siitä, että Finnair Oyj ostaa matkustamopalvelut alihankintana sen AOC:lle merkittyihin lentokoneisiin. Finnair Oyj vastaa viranomaisille viime kädessä myös siitä, että sen lentokoneissa työskentelevä Adeccon alihankintamiehistö ja palveluita tarjoava yhtiö (tässä: Adecco) toimivat Finnairia sitovien viranomaismääräysten edellyttämällä tavoin ja Adeccon alihankintamiehistö täyttää muun muassa viranomaismääräysten edellyttämät koulutus- ja terveydentilakriteerit.

Alihankintajärjestelyyn liittyvistä erityisistä vastuista ja auditointimenettelystä johtuen Adecco-konsernin espanjalainen vuokratyövoimaa välittävä maayhtiö (Adecco Spain) siirsi Adecco Spainin ja Finnair Oyj:n väliset sopimusneuvottelut omalta osaltaan Adeccolle (toisin sanoen Finnair Oyj:n ja Adeccon välisen alihankintasopimuksen toiselle osapuolelle Adecco Outsourcingille) kuultuaan, että Finnair Oyj suunnittelee matkustamopalveluiden ostamista alihankintana. Jos Finnair Oyj olisi tehnyt vuokratyötekijöiden välittämistä koskevan sopimuksen, sopimus olisi sen sijaan tehty Adecco Spainin kanssa.

Pelkästään vuokratyöntekijöitä tarjoavaan yhtiöön ei kohdistu vastaavaa auditointimenettelyä, koska vuokratyöntekijät työskentelevät käyttäjälentoyhtiön työnjohdon alaisuudessa, joka huolehtii myös työvuorosuunnittelusta. Koska alihankinnassa työnjohto-oikeus ja työvuorojen suunnitteluvastuu on palveluita tarjoavalla yhtiöllä (tässä: Adecco), myös auditointivelvoitteet kohdistuvat erikseen tähän yhtiöön.

Finnair Oyj:n ja Adeccon työturvallisuusvastuut jakaantuvat alihankintatilanteen edellyttämällä tavoin

Työturvallisuuslain 50.1 § velvoittaa Finnair Oyj:tä niin sanotulla yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävänä työnantajana huolehtimaan siitä, että lentokoneessa työtä teettävä ulkopuolinen työnantaja ja tämän työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista. Finnair Oyj:n vastuulla on yhtiöiden välisessä suhteessa ainoastaan huolehtia siitä, että Adecco saa käyttöönsä yhteisellä työpaikalla noudatettavat ajantasaiset turvallisuusohjeet. Adeccon esimiehet ja erityisesti Adeccon CC vastaavat käytännössä työturvallisuusmääräysten noudattamisesta matkustamopalveluissa.

Työehtosopimuksen sanamuodon mukainen tulkinta

Alihankinnan määritelmä on otettu tapaukseen soveltuvaan työehtosopimukseen yleissopimuksesta. Työehtosopimukseen otettua alihankinnan määritelmää ei ole tarkoitettu tulkittavan yleissopimuksen kohdan 8.1 alihankinnan yleisluonteisesta, useita toimialoja koskevasta määritelmästä poiketen. Alihankintaa ei ole perusteltua tulkita olennaisesti suppeammin käsillä olevassa tapauksessa lentoliikenteen erityispiirteiden tai minkään muun syyn vuoksi. (TT 2009:90) Siten työehtosopimusta tulkittaessa alihankinnalle tulee antaa sama sisältö kuin sille annetaan yleissopimusta tulkittaessa.

Yleissopimuksen sanamuodot edellyttävät alihankinnalta ensinnäkin sitä, että kaksi itsenäistä yrittäjää tai yhtiötä solmivat esimerkiksi tiettyä työsuoritusta koskevan sopimuksen. Toiseksi alihankinnan määritelmä edellyttää, että alihankkija vastaa alihankintasopimuksen edellyttämän työsuorituksen tekemisestä. Finnair Oyj:n ja Adeccon välinen matkustamopalveluiden ostamista koskeva sopimus ja osapuolten noudattamat käytännöt täyttävät kaikki yleissopimuksen sanamuotojen alihankinnalle asettamat edellytykset.

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että kanne hylätään ja että Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys - SLSY ry:n velvoitetaan korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla laillisine korkoineen.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry yhtyy Finnair Oyj:n esittämiin prosessuaalisiin vaatimuksiin ja perusteisiin, jotka liittyvät salassapitoa ja välituomion antamista koskeviin pyyntöihin.

Kanteen kiistämisen perusteet

Myös Palvelualojen työnantajat PALTA ry kiistää kanteen ensisijassa sillä perusteella, että oikeudenkäynnin kohteena olevassa tilanteessa on kysymys TT-SAK yleissopimuksen 4.6.1997 (yleissopimus) 8.1 kohdan tarkoittamasta alihankinnasta eikä vuokratyövoiman käytöstä.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry kiistää kanteen toissijaisesti sillä perusteella, että yleissopimuksen 8.3 kohdan vuokratyövoiman käyttöä koskevan rajoituksen soveltaminen johtaisi EU:n perustamissopimuksen sääntelemän palveluiden vapaan liikkuvuuden periaatteen vastaiseen tilanteeseen.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry vetoaa kaikkiin samoihin seikkoihin ja perusteluihin, joihin Finnair Oyj vastauksessaan on vedonnut.

Työehtosopimuksen sopijaosapuolet eivät ole sopineet alihankinnan määritelmän poikkeavan yleissopimuksen määritelmästä. Finnair Oyj:n ja Adeccon välinen sopimussuhde viittaa kaikilta piirteiltään siihen, että Finnair Oyj hankkii tarkastelun kohteena olevat matkustamopalvelut kokonaisuutena. Kysymyksessä ei ole sopimussuhde, jossa Finnair Oyj hankkisi käyttöönsä pelkkää yksittäisten vuokratyöntekijöiden työpanosta. Palveluiden hinnoitteluperusteet viittaavat myös alihankintasopimussuhteeseen.

Adeccon palveluksessa olevan, Finnair Oyj:n koneissa työskentelevän matkustamomiehistön lähimpänä esimiehenä toimii Adeccon palveluksessa oleva CC. Tämä CC myös vastaa käytännössä työnjohdosta suhteessa alaiseensa alihankintamiehistöön ja yleisestä lentoturvallisuudesta yhdessä alaisensa alihankintamiehistön kanssa. Niin ikään Adeccon palveluksessa oleva Project Manager on alihankintamiehistöjen hallinnollinen esimies ja vastaa keskeisistä alihankintamiehistön työn johtamiseen ja valvontaan liittyvistä seikoista Finnair Oyj:n kuvaamin tavoin.

Adeccon organisaatio vastaa alihankintamiehistöjen työvuorojen suunnittelusta ja niin sanotusta muutoshallinnasta, vaikka se käyttääkin osin Finnair Oyj:hin liittyviä järjestelmiä. Näitä järjestelmiä käytetään osin käytännöllisistä syistä, osin ulkopuolisen viranomaisen asettamien vaatimusten johdosta. Adecco on velvollinen ylläpitämään omaan henkilöstöönsä liittyvää päivystysjärjestelmää.

Adecco on alihankintasopimuksen perusteella vastuussa Finnair Oyj:lle tuottamiensa palveluiden asianmukaisuudesta [Teksti salainen.].

Finnair Oyj:n palvelutilaukset Adeccolta ovat luonteeltaan sellaisia, että niissä tilataan palvelu kokonaisuutena. Finnair Oyj ei tilaa yksittäisten työntekijöiden työpanoksia, saatikka suunnittele tai johda heidän työvuorojaan.

Finnair Oyj valvoo kuvaamallaan tavoin alihankintasopimuksen noudattamista, mikä on täysin normaali osa alihankintasopimussuhdetta. Tämä on erotettava työnjohto- ja valvontaoikeudesta, jota käyttää alihankintamiehistön työnantaja Adecco. Lisäksi on huomattava, että niin sanottu auditointimenettely on ulkopuolisen viranomaisen asettama velvoite, joka koskee niin tilaaja Finnair Oyj:tä kuin alihankkija Adeccoa.

Kyseessä on kahden itsenäisen toimijan välinen sopimussuhde, jossa tilaaja Finnair Oyj hankkii alihankkija Adeccolta palvelukokonaisuuden. Tämän palvelukokonaisuuden työn suorittamisesta vastaa alihankkija ilman, että tilaajalla olisi mitään tekemistä itse työsuoritukseen nähden.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Madrid-Helsinki suunniteltu henkilöstölista espanjalaisilla työntekijöillä, 31.3.2013

2. Organisaatiokaavio matkustamohenkilöstöä koskevalta osastolta Finnairissa, 27.3.2013

3. Finnair Oyj:n työntekijöiden suorittamat observointilennot, 1.-5.2.2013

Vastaajien kirjalliset todisteet (Finnair Oyj, Palvelualojen työnantajat ry)

1. Aircraft Cabin Service Agreement between Finnair Plc and Atlas Servicios Empresariales S.A.U. (Adecco Outsourcing) including Annexes 1-3 and 8, dated 3.12.2012

(salassa pidettävä)

2. Operations at BCN/MAD airports as well as Operations at HEL airport (salassa pidettävä)

3. Project Manager role, CMS system operation (salassa pidettävä)

4. Otteet Finnair Oyj:n SAP-järjestelmästä

5. Sähköpostiviesti A - B, C, D, E, F, G, H ja A, päivätty 1.2.2013

6. Otteet Finnair Oyj:n Crew WEB:stä

7. Cabin Safety Manual (CMS), Section 2.2.1. Prepared Emergency [Teksti salainen.]

Kantajan henkilötodistelu

1. I, SLSY:n puheenjohtaja

Vastaajien henkilötodistelu (Finnair Oyj, Palvelualojen työnantajat ry)

1. J, Vice President HR, Finnair Oyj

2. K, Vice President Flight Operations, Finnair Oyj

3. L, Head of Crew Planning & Control, Finnair Oyj

4. M, Inflight Safety and Service Support-yksikön johtaja (matkustamoturvallisuus ja palvelun tuki)

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

1. Lähtökohdat

Finnair Oyj (myöhemmin Finnair tai yhtiö) on solminut espanjalaisen Adecco Outsourcingin (myöhemmin Adecco) kanssa matkustamopalveluita koskevan sopimuksen ja Adecco on aloittanut matkustamopalveluiden tuottamisen yhtiölle Madridista ja Barcelonasta Helsinkiin ja takaisin lennettäville reittilennoille 1.2.2013 alkaen.

Sovellettavan yleissopimuksen 8.1 kohdan mukaan ulkopuolisen työvoiman käyttöä yrityksissä tapahtuu kahdessa muodossa, kahden itsenäisen yrittäjän välisen hankintasopimuksen perusteella. Alihankinnassa tarvittavan työn tekee ulkopuolinen yrittäjä ilman, että toisella sopijapuolella on mitään tekemistä työsuoritukseen nähden. Työvoiman vuokrauksessa työvoimaa hankkivan yrityksen toimittamat työntekijät tekevät työtä toiselle työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena.

Matkustamohenkilökunnan työehtosopimuksen osana yleissopimuksen määräyksillä ei ole erityistä muista sopimusaloista poikkeavaa merkitystä, vaan työehtosopimusta tulkittaessa ulkopuolisen työvoiman käyttötapoja arvioidaan yleissopimuksen soveltamisessa vakiintuneilla kriteereillä (TT 2009:90).

Vuokratyö eroaa alihankinnasta siinä, että alihankinnassa yritykset sopivat työn tuloksesta työn johdon ja valvonnan pysyessä alihankkijalla. Työn tulos voi olla aineellinen hyödyke tai palvelu. Työvoiman vuokrauksessa puolestaan yritykset sopivat työntekijöiden luovuttamisesta käyttäjäyrityksen käyttöön, ja palvelun tarjoaja vastaa lähtökohtaisesti vain siitä. Työvoiman vuokrauksessa käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa työntekoa ja muun muassa tähän liittyvät työturvallisuusvelvoitteet. Käyttäjäyrityksellä on lisäksi oikeus ja velvollisuus huolehtia työntekijöiden työvuoroista ja työaikajärjestelyistä työaikalain ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Työtuomioistuimelle on jätetty Finnairin ja Adeccon välinen laaja sopimusasiakirja liitteineen (vastaajan todiste 1). Sopimuksen mukaan Adecco on ottanut itsenäisesti hoitaakseen matkustamopalvelut Helsingistä Madridiin ja Barcelonaan ja takaisin suuntautuvilla lennoilla. Adecco vastaa matkustamohenkilökunnan rekrytoinnista ja koulutuksesta ja Finnairin tiloissa tehtävän matkustamotyön valvonnasta . Lennon aikana matkustamohenkilökunnan työtä johtaa Adeccon palveluksessa oleva Chief of Cabin (jäljempänä CC). Matkustamotyön hallinnointia ja muun muassa työvuorosuunnittelua varten on Adeccon asettama Program Manager (jäljempänä PM). Työn tilaajana Finnair määrittää palvelujen sisällön ja laatutason ja valvoo niitä satunnaistarkastuksin, mutta ei puutu matkustamopalveluihin lennon aikana. Yhtiö toimittaa Adeccolle kahdesti vuodessa palvelutilauksen [Teksti salainen.].

Työtuomioistuimen käsityksen mukaan yhtiöiden välisen sopimuksen sisältö viittaa vahvasti siihen, että osapuolten tarkoituksena on ollut alihankinnaksi katsottavan palvelukokonaisuuden toimittaminen. Jäljempänä on kysymys lähinnä siitä, onko sopimus käytännössä toteutunut osapuolten tarkoitusta vastaavalla tavalla, vai onko Finnairin katsottava käyttäneen työvoiman vuokraukselle ominaista työnjohto-oikeutta siten kuin yleissopimuksessa on tarkoitettu.

2. Matkustamopalveluiden toteutus ja työn johtaminen

2.1 Näyttö matkustamohenkilökunnan työskentelystä ja työnjohdosta lennolla

[Teksti salainen.]

Asiasta on kuultu todistajina Finnair Oyj:n Vice President J:tä, yhtiön Head of Crew Planning and Control L:ää, yhtiön Vice President Flight Operations K:ta ja yhtiön Inflight Safety and Service Support -yksikön johtajaa M:ää. He ovat kertoneet, että jokaisella lennolla täytyy olla Chief of Cabin - kelpoinen henkilö tai muuten lennolle ei voi lähteä. CC valvoo ja johtaa matkustamohenkilökunnan työtä ja vastaa siitä, että palvelut tuotetaan sovittujen palvelu- ja laatukriteerien mukaisesti. CC vastaa myös ongelmatilanteiden ratkaisemisesta ja tarvittavasta yhteydenpidosta matkustamosta ohjaamoon.

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys - SLSY ry:n puheenjohtaja I on kertonut, että kunkin matkustamotyöntekijän tehtävät riippuvat siitä, mikä on miehistökokoonpano. Työntekijän vastuualueet ja työtehtävät määräytyvät käytännössä tämän perusteella. CC vastaa siitä, että kutakin lentoa koskevat ohjeet on käyty läpi ja kaikki tietävät, mitä lennolla tapahtuu. CC osallistuu työntekoon kuten muutkin matkustamohenkilökunnan jäsenet. Yhtiön työkirja on 200 sivuinen ja hyvin yksityiskohtainen. Kaikki koneessa työtä tekevät työntekijät noudattavat yhtiön ohjeistusta tarkasti, koska palvelut haluttaan pitää tasalaatuisena. Ohjeistuksessa kerrotaan, mitä lennolla pitää tapahtua ja missä järjestyksessä. Ohjeita myös noudatetaan, ja CC voi päättää, jos niistä joudutaan poikkeamaan yllättävän tilanteen vuoksi. Työkirjassa on selkeät ohjeet, miten poikkeamista raportoidaan. Finnairin työohjekirjaa vastaava ohjekirja on käytännössä kaikilla lentoyhtiöillä. Viime kädessä kapteeni vastaa kaikesta ja voi tarvittaessa päättää esimerkiksi palvelun keskeyttämisestä. Adeccolla on vuokratyöntekijöitä esimerkiksi Aasian lennolla, ja nämä työntekijät toimivat Finnairin CC:n alaisuudessa. Nyt kysymyksessä olevilla lennoilla ei ole näitä niin sanottuja sekamiehistöjä.

J:n mukaan matkustamopalvelut ovat selkeä, muusta toiminnasta erotettavissa oleva tehtäväkokonaisuus. Palveluja hoitaa käytännössä erikoistunut ryhmä lentokoneen matkustamossa. Heillä on oma koulutus, omat vaatimukset ja ylikansalliset turvallisuusmääräykset. Asiakaspalveluohjeet ja ilmailumääräykset määrittävät, miten matkustamossa toimitaan. Viime kädessä lennon kapteeni johtaa kaikkia. Matkustamotyössä matkustamon esimies eli CC käyttää työnjohtovaltaa. CC johtaa matkustamon turvallisuusasioita, hoitaa yhteydet kapteeniin ja vastaa asiakaspalvelusta. Finnair tekee laaduntarkkailua lennoilla. Lennolle osallistuva yhtiön työntekijä ainoastaan tarkkailee palvelua eikä muuten puutu siihen. [Teksti salainen.] Aasian lennoilla yhtiö käyttää korealaisia ja japanilaisia vuokratyöntekijöitä, joiden esimiehenä matkustamossa on Finnairin CC tai purseri.

M on edelleen kertonut, että CC päättää, miten menetellään, jos lennolla ilmenee esimerkiksi tarjoiluun liittyviä ongelmia. CC:n pitää ilmoittaa koneen kapteenille, kun kaikki on kunnossa koneen laskeutumista varten. Koneen miehistö voidaan jakaa kahteen ryhmään, ohjaamomiehistöön ja matkustamohenkilökuntaan. Lennon CC vastaa, että tarjoilu matkustamossa hoidetaan. Tarvittaessa CC saa päättää yhtiön asiakaspalveluohjeista poikkeamisesta. Jos matkustamossa poiketaan lennon aikana yhtiön ohjeistuksesta, poikkeamista pitää raportoida Adeccon yhteyshenkilölle Espanjassa. Adeccon työntekijät eivät pääse Finnairin reittiraportointijärjestelmään. Finnair päättää lentoajan ja kohteen mukaan, mitä koneessa tarjoillaan, ja Finnair laatii myös kuulutusohjeet. Adeccon työntekijät tekevät myynnin tilityksen Helsingissä kuten muutkin henkilöstöt. Finnairilla ei ole aikaisemmin ollut järjestelyä, jossa koko matkustamohenkilökunta olisi jonkin muun yhtiön toimittama.

K:n kertoman mukaan muutkin kuin CC saavat ottaa yhteyttä ohjaamoon, mutta CC:n tulee olla ajan tasalla silloinkin, kun kapteeni ohjeistaa suoraan yksittäistä matkustamotyöntekijää. Viime kädessä kapteenilla on valta määrätä matkustamonkin asioista. Aikataulun tai muun vastaavan syy vaatiessa viimeisen päätöksen esimerkiksi tuotevalikoimasta matkustamossa tekee koneen kapteeni. Kapteenilla on aina oikeus poiketa myös lennonjohdon antamista ohjeista lentoturvallisuuden takia.

2.2 Näytön arviointi

Asiassa on riidatonta, että Adecco tuottaa matkustamopalvelut kokonaan omilla työntekijöillään. Lennoilla ei käytetä niin sanottuja sekamiehistöjä. Työ tehdään rajatussa tilassa lentokoneen matkustamossa. Finnairilla ei sopimuksen mukaan ole matkustamopalveluiden tuottamiseen liittyviä velvoitteita.

Työtuomioistuin katsoo J:n ja M:n kertomuksilla näytetyksi, että matkustamopalvelut ovat selkeä, erillinen työkokonaisuus. Matkustamohenkilökunnan työtä lennolla johtaa I:n, J:n, M:n ja K:n kertomalla tavalla käytännössä Adeccon CC, vaikka kapteenilla kansainvälisten ilmailumääräysten mukaan on viimeinen päätäntävalta, jota hän voi käyttää tilanteen niin vaatiessa.

Pakottavaan lainsäädäntöön kuuluva lentoturvallisuusvastuu velvoittaa kapteenin toimimaan, jos hän katsoo sen tarpeelliseksi lennon turvallisuuden varmistamiseksi. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole, että kapteeni johtaa matkustamon työtä, vaan määräysvaltaa käytetään poikkeustilanteissa. Tästä ja lentoturvallisuusvastuusta johtuvista seikoista ei voida tehdä sitä johtopäätöstä, että kapteeni ja näin ollen yhtiö käyttäisivät työnjohtovaltaa Adeccon työntekijöihin matkustamopalvelutyössä. Määräykset koskevat ilmailualaa riippumatta siitä, ketkä tekevät työtä matkustamossa. Lentokoneen kapteeni ohjeistaa poikkeustilanteissa Adeccon CC:tä, joka vastaa muun matkustamomiehistön ohjeistamisesta (vastaajan todiste 7). Alan erityispiirteistä ja turvallisuusvaatimuksista johtuu, että kunkin matkustamohenkilökuntaan kuuluvan asemapaikka matkustamossa määrittää jo sellaisenaan asianomaisen tehtävät poikkeustilanteet mukaan lukien.

Finnairin määrittämät tarkat ohjeet matkustamopalvelujen sisällöstä sinänsä sisältävät elementtejä, jotka ohjaavat matkustamossa tehtävää työtä. I:n kertoman mukaan kaikilla lentoyhtiöillä on Finnairin ohjekirjaa vastaavat ohjeet. Aliurakoinnissa yleensäkin lähtökohtana kuitenkin on, että työ suoritetaan tilaajan edellyttämällä tavalla (TT 2010:60). Käytännön työtä matkustamossa lennon aikana johtaa esimiehenä Adeccon CC, jonka tehtävä rinnastuu Finnairin purseriin. Finnairin ohjekirja ja laatuvaatimukset eivät näin ollen sinänsä merkitse, että lennolla työskentelevät Adeccon työntekijät tekisivät työtä Finnairin johdon ja valvonnan alaisena.

Vastaavissa ulkopuolisen työvoiman käyttötilanteissa on tavallista, että palvelun tilaaja valvoo tilatun työn tekemistä, ja tilaajalla saattaa olla työhön liittyviä huomautuksia ja toivomuksia, joiden huomioon ottamista alihankkijalta edellytetään (näin alihankinnan ja työvoiman vuokrauksen rajanvetoa koskevassa ratkaisussa TT 2010:60). Tilaajalla täytyy olla oikeus valvoa, että sopimuskumppani täyttää sopimuksessa määritellyt velvoitteensa asianmukaisesti. Tässä tapauksessa J:n kertoman mukaan lennolle osallistuva Finnairin tarkkailija ei puutu käytännön työhön, mitä kirjallinen näyttö (vastaajan todisteet 5 ja 6) osaltaan tukee. Lennolle osallistuva tarkkailija kirjataan yhtiön miehistönkäyttöjärjestelmään merkinnällä "Dead Head", mikä tarkoittaa sitä, ettei hän kuulu miehistöön eikä siis ole lennolla työvuorossa. Finnairin toteuttama matkustamopalvelun laaduntarkkailu on luonteeltaan satunnaista ja siitä raportoidaan käytännössä yhtiölle, joka raportoi edelleen Adeccon edustajalle Espanjassa. Adeccon edustaja vastaa toimenpiteistä, joita mahdollisesti tarvitaan palvelun kehittämiseksi.

Näin ollen työtuomioistuin katsoo, ettei Finnairin harjoittamaa laaduntarkkailua voida pitää sellaisena puuttumisena työsuoritukseen, ettei sopimusta tästä syystä voitaisi pitää alihankintasopimuksena.

3. Matkustamopalveluiden järjestäminen

3.1 Näyttö työvuorojen suunnittelusta ja muutoshallinnasta

Yhtiöiden välisen sopimuksen mukaan Adecco vastaa siitä, että se rekrytoi, kouluttaa ja toimittaa tarvittavan sopimuksenmukaisen miehistön yhtiön lennoille [Teksti salainen.].

Matkustamoturvallisuus ja palvelun tuki -yksikön johtaja M:n kertoman mukaan Adecco tilasi ja kustansi Finnairin edellyttämän koulutuksen työntekijöilleen, ja sen sisältö oli sama kuin Finnairilla muutenkin. Koulutuksen tuotti kolmas taho.

Yhtiön matkustamomiehityksen yksikön (Crew Planning and Control) päällikkö L on kertonut, että yhtiön Crew Control seuraa työvuoroja vain viranomaismääräysten vuoksi. Järjestelmä hälyttää, jos määräysten mukaiset enimmäislentotunnit ylitetään. Tällaista ei ollut sattunut vielä kertaakaan. Finnairin miehistönkäyttöjärjestelmään syötetään Adeccon valmis työvuorolista, jonka Adecco laatii itsenäisesti. Käytännössä on mahdotonta, että Finnair suunnittelisi työvuorot. Sen sijaan vuokratyöntekijöiden työehtosopimukset ovat järjestelmässä, joten Adeccon kanssa sovittu järjestely poikkeaa vuokratyövoiman käytöstä. Yhtiö toimittaa kaksi kertaa vuodessa tiedot lennoista ja niiden aikatauluista Adeccolle. Sen lisäksi Finnair toimittaa vain tietoja aikataulumuutoksista ja lentojen peruuttamisesta tai lisäämisestä. Crew Controlista ei oteta suoraan yhteyttä Adeccon henkilöstöön. Jos kone myöhästyy tai työntekijöitä sairastuu, asiaa järjestetään Barcelonan tai Madridin kautta, ja Adeccon Project Manager (PM) vastaa näiden tilanteiden hoitamisesta. Tästä poiketen vuokratyöntekijöiden työvuorot kuuluvat L:n yksikön suunniteltavaksi.

Finnair Oyj:n Vice President HR J:n mukaan Adeccon työntekijöiden tiedot täytyy syöttää yhtiön SAP-järjestelmään, jotta heille saadaan luvat lentokenttäalueella liikkumista varten. Järjestelmässä olo ei tarkoita, että Finnairilla olisi työnjohto-oikeus heihin nähden. Finnairin täytyy seurata kuukausittaisia ja vuosittaisia enimmäislentotunteja. Työvuoroja ei muuten seurata eikä niitä edes näe järjestelmästä. Adecco suunnittelee työvuorot.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin asettamien velvoitteiden vuoksi Finnairin täytyy huolehtia, että Adecco toimii asianmukaisesti miehistön suunnittelussa. Finnairin auditointivelvollisuus johtuu siitä, että kyseessä on alihankinta. Vuokratyöntekijöistä Finnairilla ei ole auditointivelvollisuutta. Auditointi tarkoittaa varmistumista siitä, että Adecco täyttää samat lakisääteiset velvollisuudet kuin Finnair. Trafi ei ota kantaa siihen, onko kyseessä alihankinta vai työvoiman vuokraus. Adeccon miehistö saa PM:lta ohjeet käytännön toiminnasta, ja PM puolestaan saa Finnairilta ohjeet palvelujen sisällöstä ja laadusta. Yksityiskohtaiset ohjeet yksittäiselle lennolle tulevat CIS-järjestelmästä. PM:n tehtävä oli hyvin monipuolinen, ja hänellä oli kokonaisvastuu matkustamopalveluiden tuottamisesta. J on kertonut, ettei hän ole millään tavalla vastuussa henkilöstöasioista suhteessa Adeccoon, vaan Adecco hallinnoi henkilöstöresurssejaan itsenäisesti.

Finnair Oyj:n Vice President Flight Operations K:n mukaan edes koneen kapteeni ei tiedä ennen lentoa henkilökunnan yksityiskohtaista kokoonpanoa, vaan järjestelmästä näkee ainoastaan miehistön positiot. Finnairin tulee varmistaa, että Adecco täyttää auditointivelvoitteet. Vuokratyöhön ei liity auditointivelvoitetta.

3.2 Näytön arviointi

L ja J ovat yhtenevästi kertoneet, että matkustamohenkilökunnan jäsenten työvuorot laatii Adecco Espanjassa toisin kuin yhtiön käyttämien vuokratyöntekijöiden kohdalla, joiden työvuoroluettelot L:n henkilöstöyksikkö suunnittelee ja laatii. Yhtiö toimittaa kaksi kertaa vuodessa Adeccolle tiedot lentoaikatauluista, joiden perusteella työvuorolistat laaditaan ja lähetetään sitten valmiina yhtiön järjestelmään. Yhtiö ei valvo työaikalain ja siihen liittyvien määräysten noudattamista, vaan se on Adeccon vastuulla. Yhtiö on kuitenkin velvollinen sitä sitovien viranomaismääräysten johdosta seuraamaan ja auditoimaan vuosittain Trafin edellyttämällä tavalla, että esimerkiksi lentotunnit on suunniteltu määräysten mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lentotunnit lähetetään suoraan Espanjasta yhtiön järjestelmään, joka hälyttää, mikäli tunnit olisi laadittu määräysten vastaisesti.

Edelleen J:n kertoman mukaan yhtiö ei käytännössä puutu millään tavalla työvuorojen suunnitteluun, eikä yksittäisen työntekijän työvuoroja edes näe järjestelmästä. Mahdollisia muutostilanteita varten Helsingin lentokentällä Adeccolla on PM, jonka vastuulla on järjestää lennolle riittävä määrä matkustamohenkilökuntaa ja myös varmistaa, että esimerkiksi enimmäislentoaikoja koskevia määräyksiä noudatetaan. Työntekijöillä on yhtiön henkilönumerot, jotta heille on saatu lentokentällä vaadittavat kulkuluvat.

Kirjallisesta selvityksestä (vastaajan todiste 4) ilmenee, että Adeccon työntekijät on merkitty Finnairin järjestelmiin eri tavoin kuin yhtiön omat työntekijät tai vuokratyöntekijät. Adeccon työntekijät on merkitty otteessa järjestelmään termeillä "Barcelona outsourcing" ja työsuhdetyypiksi "ulkopuolinen", kun taas vuokratyöntekijän kohdalla työntekijä on määritelty termeillä "leasing crew" ja työsuhdetyypiksi "määräaikainen".

L:n ja J:n kertomuksia tukee myös osaltaan Adeccon Project Managerin tehtävistä laadittu ohje (vastaajan todiste 3), jonka mukaan Project Managerin olennainen tehtävä on lentojen aikataulussa pysymisen ja riittävän matkustamohenkilökunnan varmistaminen. Hän toimii toimenkuvan mukaan yhteyshenkilönä yhtiön ja Adeccon sekä matkustamohenkilökunnan välillä ja ratkaisee mahdolliset käytännön ongelmatilanteet matkustamohenkilökunnan päivittäisessä työssä. [Teksti salainen.]

Työvuoroluettelot ja työntekijöiden tiedot syötetään yhtiön järjestelmiin viranomais- ja turvallisuusmääräysten täyttämistä varten. Tämä ei kantajan esittämällä tavalla osoita, että työnjohtovalta osittainkaan siirtyisi yhtiölle. Käytännössä työvuorot suunnitellaan, laaditaan ja muutetaan. Espanjassa. Adeccolla ja Suomessa sen edustajalla (PM) on myös oikeus ja velvollisuus huolehtia siitä, että työvuorot ja työaikajärjestelyt tehdään soveltuvien lakien ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Työtuomioistuin toteaa, että Adecco järjestää matkustamoon koko miehistön yksittäisten työntekijöiden sijaan, ja se myös vastaa itsenäisesti työvuorosuunnittelusta ja muutostilanteissa tarvittavista järjestelyistä. Finnair ainoastaan toimittaa lentoaikataulut ja niiden mahdolliset muutokset Adeccon käyttöön. Järjestely poikkeaa Finnairin vuokratyöntekijöitä koskevista käytännöistä. Vaikka työntekijät koulutetaan Finnairin vaatimusten mukaisesti,

Adecco on vastuussa koulutuksen käytännön järjestelyistä ja kustannuksista. [Teksti salainen.]

Näin ollen työtuomioistuin katsoo, että on matkustamohenkilökunnan koulutukseen, työvuorosuunnitteluun ja työvuorojen käytännön järjestelyihin liittyvä työnjohto kuuluu työvoiman toimittaja Adeccolle.

4. Johtopäätökset

Asiassa on jäänyt näyttämättä, että Finnair Oyj käyttäisi työnjohto-oikeutta Adeccon työntekijöihin nähden kantajan esittämällä tavalla. Sopimustekstiä ja edellä selostettua näyttöä kokonaisuudessaan arvioituaan työtuomioistuin katsoo, että Adecco vastaa itsenäisesti sopimukseen perustuvan matkustamopalvelukokonaisuuden tuottamisesta ja henkilökunnan työnjohdosta. Yhtiöiden välinen, alihankinnaksi tarkoitettu sopimus on siten toteutunut osapuolten tarkoittamalla tavalla. Kanteessa esitetyt vahvistus- ja hyvityssakkovaatimukset tulee näin ollen hylätä.

5. Oikeudenkäyntikulut

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys - SLSY ry on asian näin päättyessä velvollinen korvaamaan Palvelutyönantajat PALTA ry:n ja Finnair Oyj:n oikeudenkäyntikulut. Kantaja on hyväksynyt PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut määrältään. Finnair Oyj:n oikeudenkäyntikuluja on paljoksuttu siltä osin kuin ne ylittävät 9.896 euroa.

Finnair Oyj:n asiamiehen asianajolaskusta ilmenee, että jutun valmisteluun ja hoitamiseen on käytetty yli kuukauden päätoimista työtä vastaava tuntimäärä. Puolet tästä ajasta on kulunut lavean vastauksen kirjoittamiseen. Toimenpiteisiin on kuulunut yhteydenpito sellaiseen ulkomaiseen todistajaan tulkkeineen, jota ei ole pääkäsittelyssä kuultu. Asiamiehen lisäksi on laskutettu viiden muun henkilön työpanoksesta. Sovellettuun verrattain korkeaan tuntiveloitusperusteeseen nähden jutun hoitamiseen käytetty työmäärä on ollut selvästi liiallinen.

Kun otetaan huomioon välituomiolla ratkaistun asian laatu ja laajuus sekä sen valmistelussa tarpeellisina pidettävät toimenpiteet, työtuomioistuin katsoo, että Finnair Oyj:n oikeudenkäyntikulujen kohtuullisena määränä on pidettävä 30.000 euroa.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys - SLSY ry velvoitetaan korvaamaan Palvelutyönantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla ja Finnair Oyj:n oikeudernkäyntikulut 30.000 eurolla, mille määrille on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut työtuomioistuimen tuomion antamispäivästä.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Saloheimo puheenjohtajana sekä Paanetoja, Nyyssölä, Hotti, Lehto ja Schön jäseninä. Sihteeri on ollut Kurtto.

Tuomiosta on äänestetty.

Eri mieltä olevan jäsen Lehdon lausunto:

Työtuomioistuin on aiemmin tulkinnut nyt tarkasteltavana olevaa työehtosopimusmääräystä. Tällöin enemmistö on katsonut, että määräyksen mukaista alihankintaa on koko koneen vuokraaminen ulkopuoliselle. Nyt käsiteltävänä olevassa tilanteessa kysymys on siitä, onko alihankintaa myös se, että sopimus tehdään matkustamohenkilökunnan hankkimisesta, jolloin ulkopuolinen hoitaa matkustamohenkilökunnan työt.

Työtuomioistuimelle on jätetty laaja Finnairin ja Adeccon välinen sopimus. Olen samaa mieltä enemmistön kanssa siitä, että sopimus viittaa alihankintaan mutta että ratkaisu on tehtävä tosiasiallisen tilanteen mukaan. Tällöin olennaista on se, kenellä on työn johto- ja valvontaoikeus. Oikeuteen sisältyy muun muassa oikeus määrätä työvuoroista.

Olen enemmistön kanssa samaa mieltä siitä, ettei kapteenin asemalla ole olennaista merkitystä arvioitaessa sitä, onko kyse työvoiman vuokrauksesta vai alihankinnasta. Myöskään siitä, että matkustamohenkilökunnalla on oma työnjohtonsa, ei voi tehdä johtopäätöksiä puoleen eikä toiseen. On nimittäin mahdollista, että myös vuokratyössä vuokratyöntekijöillä on oma työnjohtonsa, vaikka työn johto ja valvonta ovat käyttäjäyrityksellä. Tilaajalla on myös aina oikeus valvoa alihankkijan työn laatua.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Adecco laatii työvuorolistat. Tämä viittaa alihankintaan. Todistelussa on kuitenkin ilmennyt, että Adeccon oikeus päättää työn tekemisestä on sangen rajattu. Vaikka Adecco laatii työvuorolistat, Finnairin on seurattava työvuoroja viranomaismääräysten edellyttämällä tavalla. Finnair siis vastaa siitä, että Adecco täyttää samat velvollisuudet kuin Finnair ja että lentotunnit ovat kaikkien työntekijöiden kohdalla suunniteltu määräysten mukaisesti. Tämä velvollisuus johtuu siitä, että toisin kuin Finnairilla Adeccolla ei ole lupaa harjoittaa lentotoimintaa. Finnair voi siis puuttua ja sen on puututtavakin siihen, kuka työtä tekee ja milloin sitä tekee. Työntekijöillä on lisäksi Finnairin henkilönumerot. Finnair myös päättää, missä järjestyksessä työtä lentokoneessa tehdään ja jopa ruokien asettelusta koneessa. Työ tehdään kokonaisuudessaan Finnairin välineillä. Katson tämän vuoksi, että Finnairilla on sellainen työnjohto-oikeus, että työtä on pidettävä vuokratyönä.

 
Julkaistu 16.12.2013