Etusivu » Ratkaisut » TT:2014-11

TT:2014-11

Hyvityssakko
Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu

Diaarinumero: R 134/13
Antopäivä: 20.1.2014

Työtaistelun syynä oli työnantajan henkilöstöpolitiikka ja viivyttely työn vaativuuden arvioinnissa. Työtaistelu kohdistui siten työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosasto on myöntänyt lakon toimeenpannessaan rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa. Asiassa ei ollut syytä arvioida hyvityssakon tuomitsemista tai sen määrää tavallisesta menettelystä poiketen.

KANTAJA

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

VASTAAJA

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

KUULTAVA

Raideammattilaisten osasto kaakon satamat JHL ry

ASIA

Työrauhavelvollisuuden rikkominen

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

VR-Yhtymä Oy:n palveluksessa olevat ja työvuorossa olleet kolme Kotkan ratapihatyönohjaajaa, jotka kuuluvat rautatiealan työehtosopimuksen piiriin, ryhtyivät työtaisteluun poistumalla työpaikaltaan tai lopettamalla työnteon työpaikalla 1.7.2013 kello 13.00 – 15.00 väliseksi ajaksi. Ammattiosasto on ilmoittanut kirjeellään 1.7.2013 työnantajalle tehneensä päätöksen työtaistelun aloittamisesta siten kuin se käytännössä toteutettiin. Ammattiosasto perusteli päätöstään työnantajan henkilöstöpolitiikalla sekä sillä, että työnantaja olisi viivytellyt palkkaukseen liittyvän seurantaryhmän koollekutsumisessa. Mielenilmaus on toteutettu ammattiosaston hallituksen päätöksen perusteella.

Raideammattilaisten osasto kaakon satamat JHL ry:ssä on 160 työssä käyvää jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Raideammattilaisten osasto kaakon satamat JHL ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden rikkomisesta, ja

- velvoittaa Raideammattilaisten osasto kaakon satamat JHL ry:n korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 726 euroa laillisine korkoineen.

Perusteet

Työnantajan edustajat eivät ole toimineet ammattiosaston väittämin tavoin. Työtaistelun aloittamista koskeva ilmoitus on annettu ammattiosaston hallituksen puolesta varapuheenjohtajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä sihteerin allekirjoittamana. Varapuheenjohtaja/työsuojeluvaltuutettu on itse osallistunut työtaisteluun.

Laittomaan lakkoon osallistuneiden ratapihatyönohjaajien toimenkuvaan kuuluu kokonaisen ratapihan työnteon ohjaaminen ja sen valvominen, ja menemällä lakkoon ratapihatyönohjaajat pysäyttivät käytännössä koko ratapihan työnteon. Tästä johtuen vaihtotöitä satamassa olevien VR-Yhtymä Oy:n asiakkaiden junille on jäänyt tekemättä. Yhtiölle ja sen asiakkaille on aiheutunut lakosta viivästystä ja siten välittömiä taloudellisia vahinkoja sekä välillisiä vahinkoja VR-Yhtymä Oy:n asiakassuhteille ja maineelle.

Laiton työtaistelu ja työrauhavelvollisuuden rikkominen

Työtaistelu kohdistui voimassa olevaan työehtosopimukseen, erityisesti työehtosopimuksen määräykseen työnantajan oikeudesta johtaa ja valvoa työtä sekä määräykseen työn vaativuuden määrittelevästä arviointiryhmästä. Työtaistelu on kohdistunut myös yleisesti työehtosopimuksen palkkamääräyksiin, koska työtaistelun syyksi on ilmoitettu väitetty työnantajan voimassa olevan työehtosopimuksen halveksunta ratapihaohjauksen palkkausasioissa.

Raideammattilaisten osasto kaakon satamat JHL ry:n hallitus on ilmoittanut tehneensä päätöksen työtaisteluun ryhtymisestä, lisäksi sen varapuheenjohtaja ja työsuojeluvaltuutettu on osallistunut työtaisteluun. Kuultavayhdistyksen päätettyä laittomaan lakkoon ryhtymisestä on sen katsottava rikkoneen työrauhavelvollisuutensa, ja se tulee tuomita työehtosopimuslain 8 §:n ja 9 §:n nojalla hyvityssakkoon.

Kuultavan yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet työtaisteluun ilman yhdistyksen aktiivisia ja tehokkaita toimia työtaistelun estämiseksi tai sen keskeyttämiseksi. Kuultavayhdistys on ainakin laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa ja se tulee tuomita työehtosopimuslain 8 §:n ja 9 §:n nojalla hyvityssakkoon.

Hyvityssakon määrä

Työtaistelu on aiheuttanut VR-Yhtymä Oy:lle välittömiä taloudellisia vahinkoja ja välillisiä vahinkoja. Laiton työtaistelu on häirinnyt yhtiön toimintaa, asiakassuhteita ja mainetta.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry on vastauksessaan, johon Raideammattilaisten osasto kaakon satamat JHL ry on osaltaan yhtynyt, pyytänyt hyvityssakon tuomitsematta jättämistä myöntäen ammattiosaston rikkoneen työrauhavelvollisuutensa.

Perusteet

Työnantajan edustajat eivät olleet työnseisauksen alettua tai sen aikana missään yhteydessä Kotka-Hamina alueen pääluottamusmieheen tai ammattiosaston edustajiin. Mitään vaatimuksia työnantajalle ei työnseisauksen aikana esitetty.

Ammattiosasto on jättämällä palvelumestarin tehtävän työnseisauksen ulkopuolelle varmistanut, ettei mitään vaaraa työnseisauksesta aiheudu. Palvelumestari on kerrotun mukaisesti päivystänyt ratapihaohjaajien puhelimia. Työnseisauksesta on ennen sen alkua myös ilmoitettu työnantajalle edellä mainitulla ilmoituksella. Työnseisauksen lyhyt kesto (2 tuntia) samoin kuin siihen osallistuneiden työntekijöiden pieni määrä tulee ottaa lieventävinä seikkoina huomioon. Kantaja on esittänyt yksilöimättömän väitteen välittömistä ja välillisistä taloudellisista vahingoista. Vastaajalla tai kuultavalla ei ole tiedossa, että työnantajalle olisi aiheutunut mielenilmauksesta mitään todellista taloudellista vahinkoa. Yhtiön mainetta kyseinen lyhyt ratapihaohjaustöiden seisaus ei ole voinut vahingoittaa.

Työntekijäpuolelle oli tullut tietoon, että arviointiryhmä ei lainkaan kokoontunut, vaikka työnantajalla oli tiedossa ja saapuneena Kotkassa paikallisesti laadittu tehtävänkuvaus, jolla kyseisen henkilöstöryhmän palkkausta tulisi arvioida. Tehtävänkuvauksen olivat laatineet paikallinen työnantajan edustaja ja pääluottamusmies ja se oli lähetetty arvioitavaksi toukokuussa. Työnantaja oli itse ennakkoon määritellyt arviointiryhmän koollekutsumisen kesäkuun alkuun, mutta ei lähetetystä ja todistettavasti perille saapuneesta tehtävänkuvauksesta huolimatta halunnut tuolloin arvioida kyseistä tehtävää. Työnantaja viivytteli tahallaan työehtosopimuksen mukaista työn vaativuuden arviointia ja on siten omalla toiminnallaan antanut aihetta työnseisauksen toteuttamiseen.

Kaiken kaikkiaan työtaistelutoimenpidettä on pidettävä erittäin lievänä. Tästä syystä olisi asiassa käsillä TEhtoL:n 10 §:n 1 momentissa mainitut erityiset syyt, joiden takia hyvityssakko voidaan jättää tuomitsematta.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Raideammattilaisten osasto kaakon satamat JHL ry:n puolesta laadittu ilmoitus 1.7.2013 toteutettavasta työtaistelusta

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja niiden kohdistuminen työehtosopimukseen

VR-Yhtymä Oy:n Kotkan ratapihalla järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, johon osallistui kolme ratapihatyönohjaajaa. Työtaistelu alkoi 1.7.2013 kello 13 ja päättyi samana päivänä kello 15. Työtaistelun syyksi oli ilmoitettu työnantajan henkilöstöpolitiikka ja työnantajan viivyttely työn vaativuuden arvioinnissa. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole näytetty, että työnantaja olisi antanut työtaistelulle aihetta vastauksessa väitetyllä tavalla eikä asiassa muutenkaan ole tullut esille sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon tuomitsemista tai sen määrää tavallisesta menettelystä poiketen.

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu erityisesti huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto ja siihen osallistuneiden määrä sekä lisäksi ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Raideammattilaisten osasto kaakon satamat JHL ry on työtuomioistuimesta annetun lain 33 a §:n 2 momentin nojalla velvollinen korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimusta on paljoksuttu siltä osin kuin se ylittää 500 euroa. Ottaen huomioon asian laatu ja sen hoitamisen vaatimat välttämättömät toimenpiteet sekä se, että asia on ratkaistu kirjallisessa menettelyssä, työtuomioistuin katsoo oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi ja vastaavissa asioissa tavanomaiseksi määräksi vaaditut 726 euroa.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Raideammattilaisten osasto kaakon satamat JHL ry:n maksamaan hyvityssakkoa Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 500 euroa.

Raideammattilaisten osasto kaakon satamat JHL ry velvoitetaan korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 726 eurolla, mille määrälle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut työtuomioistuimen tuomion antopäivästä.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Ruikka puheenjohtajana sekä Siitonen, Äimälä, Hotti, Ahokas ja Schön jäseninä. Esittelijä on ollut Kurtto.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 20.1.2014