Etusivu » Ratkaisut » TT:2014-14

TT:2014-14

Hallituksen jäsen
Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu
Valvontavelvollisuus

Diaarinumero: R 82/13, R 84/13
Antopäivä: 27.1.2014

Työtaistelun syynä olivat yhtiön ilmoittamat yhteistoimintaneuvottelut Tampereella sijaitsevan aluelennonjohdon siirtämisestä Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Ilmoituksen jälkeen työntekijät poistuivat työpaikaltaan tai jättivät saapumatta työhön kyseisenä päivänä. Lakko on kohdistunut työehtosopimusten työnantajan työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin.

Asiassa R 82/13 lakkoon osallistuivat ammattiosaston luottamusmies sekä hallituksen jäsen ja puheenjohtaja. Ammattiosasto, joka vastaa edustajiensa menettelystä, oli näin ollen rikkonut työrauhavelvollisuutensa. Ammattiliiton osalta jäi näyttämättä, että se olisi ilmoittanut tukevansa lakkoa eikä sen voitu työtuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella (TT: 2006-67) katsoa olevan vastuussa työtaistelutoimenpiteestä sen toimeenpanijana pelkästään siksi, että ammattiliiton hallituksen jäsen oli osallistunut paikallisesti rajattuun työtaisteluun. Ammattiliito ei myöskään ollut laiminlyönyt valvontavelvollisuuttaan, kun asiassa oli heti valvontakirjeen vastaanottamisen jälkeen ryhdytty toimiin ja työtaistelu päättyi ennalta ilmoitettua aikaisemmin.

Asiassa R 84/13 työtaisteluun osallistui ammattiyhdistyksen hallituksen jäsen, ja kun yhdistyksellä ei ollut jäseninään ammattiosastoja tai muita paikallisyhdistyksiä, ammattiosaston katsottiin vastaavan tavanomaiseen tapaan edustajansa menettelystä ja rikkoneen työrauhavelvollisuutensa.

KANTAJA

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

R 82/13

VASTAAJA

Ilmailualan Unioni IAU ry

KUULTAVA

Ilmailutietotekniset ry

R 84/13

VASTAAJA

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry

ASIANIMIKE MOLEMMISSA

Työrauhavelvollisuuden rikkominen

KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Suullinen valmistelu 30.10.2013

Asia R 82/13

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Finavia Oyj on aloittanut lennonvarmistusliiketoimintansa uudelleenjärjestelyjen suunnittelun ja selvittää henkilöstönsä kanssa käynnistettävissä yhteistoimintaneuvotteluissa Tampereella sijaitsevan aluelennonjohdon toimintojen siirtämistä Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Finavia Oyj:n arvion mukaan suunnitellut uudelleenjärjestelyt vähentäisivät toteutuessaan yhteensä noin 70 henkilötyövuotta aluelennonjohdon toimipisteessä Tampereella sekä lennonneuvontayksiköissä Vantaalla ja Malmin lentoasemalla Helsingissä. Finavia Oyj:n käynnistettävistä yhteistoimintaneuvotteluista on ilmoitettu henkilöstölle 25.4.2013. Finavia Oyj on järjestänyt asiasta henkilöstön tiedotustilaisuuden Tampereella 25.4.2013 kello 13.00 alkaen. Yksi Finavia Oyj:n Tampereen aluelennonjohdon tehtävissä työskentelevä Ilmailutietotekniset ry:n jäsen on poistunut työpaikaltaan 25.4.2013 Finavia Oyj:n ilmoitettua alkavista yhteistoimintaneuvotteluista ja yksi kuultavan jäsen jäi saapumatta työhön, joka olisi päättynyt 26.4.2013 kello 01.00. Työtaistelu päättyi edellä mainittuna ajankohtana.

Ilmailutietotekniset ry:ssä on 130 maksavaa jäsentä, joista noin 50 työskentelee tässä asiassa sovellettavan työehtosopimuksen alaisessa työssä.

KANNE

Vaatimukset

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Ilmailualan Unioni IAU ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työehtosopimuslain mukaisen työrauhavelvollisuuden ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden rikkomisesta,

- tuomitsee Ilmailutietotekniset ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työehtosopimuslain mukaisen työrauhavelvollisuuden ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden rikkomisesta ja

- velvoittaa Ilmailualan Unioni IAU ry:n ja Ilmailutietotekniset ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 2.400 eurolla laillisine korkoineen.

Vastaajan oikeudenkäyntikuluja paljoksutaan 3.165,10 euroa ylittävältä osalta.

Perusteet

Tapahtumatiedot

Kaksi Finavia Oyj:n Tampereen aluelennonjohdon tehtävissä työskentelevää Ilmailutietotekniset ry:n jäsentä ryhtyi laittomaan työtaisteluun poistumalla työpaikaltaan tai jättämällä saapumatta työhön torstaina 25.4.2013 Finavia Oyj:n ilmoitettua alkavista yhteistoimintaneuvotteluista. Työtaistelun ilmoitettiin päättyvän perjantaina 26.4.2013 kello 06:00.

Ilmailutietotekniset ry on ollut aktiivisesti toimeenpanemassa työtaistelua. Työtaisteluun ovat osallistuneet Ilmailutietotekniset ry:n hallituksen jäsen ja puheenjohtaja, joka on myös Ilmailualan Unioni IAU ry:n hallituksen jäsen sekä Ilmailutietotekniset ry:n luottamusmies Tampereella. Ilmailualan Unioni IAU ry on tiedottanut työtaistelusta jäsenkirjeessään heti 25.4.2013. Kantajan saamien tietojen mukaan Ilmailualan Unioni IAU ry:n puheenjohtaja on tiedottanut myös tekstiviesteillä ainakin Helsinki-Vantaan lentokentällä lennonneuvojina ja HK-operaattoreina työskenteleville IAU:n jäsenille ohjeistaen työntekijöitä poistumaan työpaikalta tarkoituksena tukea Tampereen aluelennonjohdon ulosmarssia. Lennonneuvojia ja hk-operaattoreita on poistunut työpaikalta noin 40 henkilöä. Kyseiset henkilöt kuuluvat eri työehtosopimuksen piiriin, mutta tämä osoittaa, ettei kyseessä ole ollut työntekijöiden spontaani reaktio työnantajan tiedotustilaisuudessa tiedottamiin uudelleenjärjestelyihin.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on 25.4.2013 kirjallisesti reklamoinut Ilmailualan Unioni IAU ry:lle ja sen ammattiosasto Ilmailutietotekniset ry:lle työtaistelusta todeten kyseessä olevan laittoman työtaistelun.

Laiton työtaistelu ja työrauhavelvollisuuden rikkominen

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen yleissopimus määrittelee 1 kohdan yleisissä määräyksissä työnjohto-oikeudesta: Työnantajalla on työlainsäädännön ja sopimusten mukaisesti oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä ja määrätä työn johtamisesta. Työtaistelu on kohdistunut sovellettavan työehtosopimuksen mukaiseen työnantajan työnjohto-oikeuteen. Työtaistelulla on pyritty vaikuttamaan työnantajan liikkeenjohdolliseen päätökseen siitä, mitä toimintaa harjoitetaan ja missä laajuudessa. Työtaistelulla on myös pyritty vaikuttamaan työnantajan suunnitelmaan työvoiman vähentämistä ja on pyritty puuttua työnantajan oikeuteen ottaa ja erottaa työntekijä.

Ilmailualan Unioni IAU ry ja Ilmailutietotekniset ry eivät ole pyrkineet estämään laitonta lakkoa, vaan ovat hyväksyneet lakon eivätkä ole pyrkineet lopettamaan tai rajoittamaan sitä. Ilmailualan Unioni IAU ry:n ja Ilmailutietotekniset ry:n hallituksen jäsen on jopa osallistunut lakkoon. Ilmailualan Unioni IAU ry ja Ilmailutietotekniset ry eivät ole ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi Palvelualojen Työnantajat PALTA ry:n reklamaatiokirjelmän 25.4.2013 johdostakaan ja ovat tällä tavoin rikkoneet myös valvontavelvollisuuttaan. Ilmailualan Unioni IAU ry ja Ilmailutietotekniset ry ovat rikkoneet työrauhavelvoitteensa.

Hyvityssakon määrä

Ilmailualan Unioni IAU ry ja Ilmailutietotekniset ry ovat hyväksyneet laittoman lakon. Työnantajaliiton reklamaatiosta huolimatta Ilmailualan Unioni IAU ry ja Ilmailutietotekniset ry eivät ole pyrkineetkään lopettamaan lakkoa, vaan ovat antaneet lakon jatkua lakkoa aloitettaessa ilmoitettuun ajankohtaan, eli perjantaihin 26.4.2013 kello 06:00 asti. Lakko ja siitä uutisointi on aiheuttanut negatiivista julkisuutta Finavia Oyj:lle.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Ilmailualan Unioni IAU ry on vastauksessaan, johon Ilmailutietotekniset ry on osaltaan yhtynyt, vaatinut että kanne hylätään ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry velvoitetaan korvamaan niiden oikeudenkäyntikulut 3.462 eurolla laillisine korkoineen.

Kantajan kuluvaatimusta on paljoksuttu 600 euroa ylittävältä osalta.

Kanteen kiistämisen perusteet

Yksi Ilmailutietotekniset ry:n jäsen on poistunut työpaikalta kesken 25.4.2013 kello 13.00 alkaneen tiedotustilaisuuden. Työpaikalta poistuminen on tapahtunut noin kello 13.30.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on toimittanut Ilmailualan Unioni IAU ry:n puheenjohtajalle sähköpostilla 25.4.2013 kello 15.57 valvontakirjeen. Ilmailualan Unioni IAU ry:n puheenjohtaja on lukenut Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n lähettämän valvontakirjeen 25.4.2013 noin kello 17.00 ja hän on vastannut kirjeeseen Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n edustajalle sähköpostitse kello 17.12. Vastauksessa puheenjohtaja on ilmoittanut, että liitto ei ole ollut tietoinen henkilöstön aikeista marssia ulos ja että liitto tekee kaikkensa työrauhan palauttamiseksi.

Vastaajaliiton puheenjohtaja ei ollut viestittänyt tekstiviestein tai muutoin kantajan ja vastaajan välisen työehtosopimuksen piirissä työskennelleille työntekijöille. Mahdollista oli, että Helsinki-Vantaan lentokentällä työskenteleville IAU:n jäsenille olisi viestitetty tekstiviesteillä.

Työnseisaukseen on osallistunut ajanjaksolla 25.4.2013 noin kello 13.30 – 26.4.2013 kello 01.00 kaksi Ilmailutietotekniset ry:n jäsentä, joista toinen on luottamusmies ja toinen ammattiosaston puheenjohtaja ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n hallituksen jäsen. Ilmailualan Unioni IAU ry:n ja Ilmailutietotekniset ry:n työnseisaus on tosiasiallisesti päättynyt 26.4.2013 kello 01.00. Tämän jälkeen kello 05.00 asti Finavia Oyj:n työaikajärjestelmän mukaan yhdenkään Ilmailutietotekniset ry:n jäsenen ei tullut olla töissä.

Työnseisauksesta ei aiheutunut haittaa lentoliikenteelle.

Kohdistuminen työehtosopimukseen

Työnjohto-oikeuden käyttämisen mahdottomuus työnseisauksen aikana ei tee työehtosopimuksen direktio-määräystä työnseisauksen kohdistumisobjektiksi. Työnseisaus ei ole kohdistunut työehtosopimukseen väitetyllä tavalla.

Ammattiliiton vastuusta

Työtuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan ammattiliitto ei ole vastuussa paikallisesti rajatusta työnseisauksesta pelkästään sen vuoksi, että liiton hallituksen jäsen on osallistunut työnseisaukseen (TT 2006-67).

Työnseisaus on ollut spontaani reaktio Finavia Oyj:n 25.4.2013 kello 13.00 alkaneessa henkilöstön tiedotustilaisuudessa esittämiin seikkoihin. Ilmailualan Unioni IAU ry ei ole tiennyt työnseisauksesta ennen sen alkamista. Huomioiden työnseisauksen spontaani luonne ja asian tapahtumankulku ammattiliitto ei ole edes voinut tietää henkilöstön aikeista ennen työnseisausta. Koska työnseisaus on ollut paikallinen, ammattiliitolla ei ole ollut mitään tietoa henkilöstön mielenilmausaikeista tai mitään muitakaan tosiasiallisia toimintamahdollisuuksia estää työnseisauksen alkaminen ja ammattiliiton työrauhavelvoitevastuu ei muodostu yksin ammattiliiton hallituksen jäsenen lakkoon osallistumisen vuoksi, vaatimus Ilmailualan Unioni IAU ry:n tuomitsemisesta hyvityssakkoon työrauhavelvoitteen rikkomisesta tulee hylätä.

Liitto on ryhtynyt välittömiin ja tehokkaisiin valvontatoimiin heti saatuaan tiedon Palvelualojen työnantajat PALTA ry:ltä 25.4.2013 noin kello 17.00. Tuon ajankohdan jälkeen ammattiliiton valvonnan piirissä olleita työntekijöitä on osallistunut työnseisaukseen vain 26.4.2013 kello 01.00 saakka. Ilmailualan Unioni IAU ry:n valvontavelvollisuutensa vuoksi tekemien toimien tehokkuutta osoittaa se, että yksi Ilmailutietotekniset ry:n jäsen tuli töihin työvuorojärjestelyn mukaisesti 26.4.2013 kello 05.00.

Hyvityssakon määrästä

Ilmailualan Unioni IAU ry tai Ilmailutietotekniset ry eivät ole uutisoineet asiasta ammattiliiton tai ammattiosaston ulkopuolisille. Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n todiste 2 on liiton sisäistä viestintää. Hyvityssakon määrää harkitessa on otettava huomioon, että työnseisauksesta ei ole aiheutunut mitään vahinkoa Finavia Oyj:lle. Työnseisauksesta ei aiheutunut edes haittaa lentoliikenteelle (kantajan todiste 6, vastaajan ja kuultavan todiste 1).

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Tiedote 25.4.2013 Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n verkkosivulta "Aluelennonjohdon työntekijät marssivat ulos"

2. Ilmailualan Unioni IAU ry:n uutiskirje jäsenille 25.4.2013

3. Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n reklamaatiokirje 25.4.2013 Ilmailualan Unioni IAU ry:lle ja sen ammattiosasto Ilmailutietotekniset ry:lle lakkoon ryhtymisen johdosta

4. Helsingin Sanomien verkkosivujen tiedote 25.4.2013 "Ulosmarssi saattaa aiheuttaa myöhästymisiä lentoliikenteelle"

5. Aamulehden verkkosivujen tiedote 26.4.2013 "Aluelennonjohdon mielenilmaus päättyi"

6. Iltasanomien verkkosivujen tiedote 25.4.2013 "Finavia siirtää Tampereen aluelennonjohdon tehtävät Helsinkiin."

7. Ilmailualan Unioni AIU ry:n verkkosivu 30.4.2013

Vastaajan kirjalliset todisteet

1. Karjalaisen verkkosivujen tiedote 25.4.2013

Asia R 84/13

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Sen jälkeen kun Finavia Oyj oli 25.4.2013 ilmoittanut henkilöstölleen käynnistettävistä yhteistoimintaneuvotteluista, kolmekymmentäyksi Finavia Oyj:n Tampereen aluelennonjohdon tehtävissä työskentelevää Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry:n jäsentä poistui työpaikaltaan tai jätti saapumatta työhön mainittuna päivänä. Työt jatkuivat normaalisti perjantaina 26.4.2013 kello 06.00 alkaen. Työpaikalta poistuneiden joukossa on ollut Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry:n hallituksen jäsen. Työpaikalta poistuminen on ollut vastalause Finavian suunnitelmille siirtää aluelennonjohto Tampereelta Vantaalle.

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry:n maksavien jäsenten määrä on 270 henkilöä. Kokonaisjäsenmäärä on noin 400.

KANNE

Vaatimukset

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työehtosopimuslain mukaisen työrauhavelvollisuuden ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden rikkomisesta ja

- velvoittaa Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry:n korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 1.920 eurolla laillisine korkoineen.

Vastaajan kuluvaatimusta on paljoksuttu 3.087,60 euroa ylittävältä osalta.

Perusteet

Edellä mainitun työtaistelun ilmoitettiin päättyvän perjantaina 26.4.2013 kello 06:00. Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry on toimeenpannut työtaistelun. Työtaisteluun on osallistunut Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry:n hallituksen jäsen. Palvelualojen työnantajat PALTA ry on 25.4.2013 kirjallisesti reklamoinut Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry:lle työtaistelusta todeten kyseessä olevan laittoman työtaistelun.

Finavian Lennonjohtajien työehtosopimuksen 1.8.2011-15.5.2013 allekirjoituspöytäkirjan 17 §:ssä määritellään työrauhavelvollisuus, ja työnantajan työnjohto-oikeus on määritelty työehtosopimuksen yleisten työehtosopimusmääräysten 2 §:ssä. Työehtosopimuksen irtisanomissuojaa ja lomauttamista koskeva määräys on työehtosopimuksen 1 §:ssä. Työtaistelu on kohdistunut työnantajan työnjohto-oikeuteen. Työtaistelulla on pyritty vaikuttamaan työnantajan liikkeenjohdolliseen päätökseen siitä, mitä toimintaa harjoitetaan ja missä laajuudessa. Työtaistelulla on myös pyritty vaikuttamaan työnantajan suunnitelmaan työvoiman vähentämistä. Työtaistelulla on vastustettu toiminnan siirtämistä Tampereelta Helsinkiin, mikä on työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin kuuluva asia. Lisäksi työvuoroluettelojen mukaisia työvuoroja ei ole noudatettu.

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry on hyväksynyt ja toimeenpannut lakon eikä ole pyrkinyt lopettamaan tai rajoittamaan sitä. Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry:n hallituksen jäsen on jopa osallistunut lakkoon. Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry ei ole ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi Palvelualojen Työnantajat PALTA ry:n reklamaatiokirjelmän 25.4.2013 johdostakaan eikä ole pyrkinyt siihen, että lakkoon osallistuvat työntekijät palaisivat töihin lakon ennalta ilmoitettua päättymisajankohtaa aikaisemmin. Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry on rikkonut työrauhavelvoitteensa.

Hyvityssakon määrässä on otettava huomioon, että lakko ja siitä uutisointi ovat aiheuttaneet negatiivista julkisuutta Finavia Oyj:lle.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry on vastauksessaan vaatinut, että kanne hylätään ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry velvoitetaan korvaamaan Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry:n oikeudenkäyntikulut 3.608,40 eurolla laillisine korkoineen.

Kanteen kiistämisen perusteet

Työrauhavelvollisuutta ei ole rikottu

Allekirjoituspöytäkirjan työrauhaklausuuli toistaa vain työehtosopimuslain mukaisen työrauhavelvollisuuden ja on siten pelkästään informatiivinen. Ulosmarssi on ollut pelkästään mielenilmaisu Finavian suunnitelmille siirtää aluelennonjohto Tampereelta Vantaalle. Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry:n tietoon ei ole saatettu, että tämän suunnitelman toteuttaminen johtaisi lennonjohtajien irtisanomisiin. Päinvastoin ainakin Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry on ollut siinä käsityksessä, että kaikille lennonjohtajille tultaisiin tarjoamaan edelleen työtä aluelennonjohdossa Vantaalla. Näin ollen ulosmarssilla ei ole pyritty vaikuttamaan mahdollisiin työnantajan työvoiman vähentämissuunnitelmiin, koska Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry:n käsityksen mukaan ne eivät tulisi kohdistumaan lennonjohtajiin.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n viittaamassa työehtosopimuksen irtisanomissuojaa ja lomauttamista koskevassa 1 §:ssä ei ole mainittu työnantajan oikeudesta ottaa ja erottaa työntekijöitä. Taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanottaessa työehtosopimusmääräys sääntelee siten ainoastaan menettelytapoja.

Aluelennonjohdossa työskentelevien lennonjohtajien työsopimuksen mukainen työpaikka on Tampere, joten Finavia ei voi työnjohto-oikeutensa nojalla yksipuolisesti siirtää lennonjohtajien työskentelypaikkakuntaa Tampereelta Vantaalle. Kyseessä ei siten olisi työnantajan työnjohtovallan käyttö, sillä työehtosopimuksen mukaan lennonjohtajan on noudatettava työnantajan toimivaltansa puitteissa antamia työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Ulosmarssina toteutetun mielenilmaisun ei siten voida katsoa kohdistuvan työehtosopimuksessa määriteltyyn työnantajan työnjohto-oikeuteen. Työnseisauksen yhteydessä työnantajalta aina väliaikaisesti estyy työnjohto-oikeutensa käyttö, mutta se ei vielä tarkoita sitä, että työtaistelu kohdistuisi työnantajan työnjohto-oikeuteen.

Hyvityssakon määrä

Ulosmarssista ei aiheutunut Finavialle taloudellista vahinkoa. Finavian mukaan mielenilmaus ei vaikuttanut lentoliikenteeseen, koska yrityksen esimiehet vastasivat vaadittavista lennonjohtopalveluista mielenilmaisun aikana.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Tiedote 25.4.2013 Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n verkkosivulta "Aluelennonjohdon työntekijät marssivat ulos"

2. Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n reklamaatiokirje 25.4.2013 Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry:lle lakkoon ryhtymisen johdosta

3. Helsingin Sanomien verkkosivujen tiedote 25.4.2013 "Ulosmarssi saattaa aiheuttaa myöhästymisiä lentoliikenteelle"

4. Aamulehden verkkosivujen tiedote 26.4.2013 "Aluelennonjohdon mielenilmaus päättyi"

5. Iltasanomien verkkosivujen tiedote 25.4.2013 "Finavia siirtää Tampereen aluelennonjohdon tehtävät Helsinkiin."

6. Ilmailualan Unioni IAU ry:n Uutiskirje jäsenille 25.4.2013

Vastaajan kirjalliset todisteet

1. Finavian internetsivujen tiedote, päivitetty 26.4. klo 06.40

2. Kantajan kirjallinen todiste nro 4

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU ASIASSA R 82/13

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja niiden kohdistuminen työehtosopimukseen

Finavia Oyj:ssä Tampereella järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, johon osallistui kaksi työntekijää (Ilmailutietotekniset ry:n hallituksen jäsen ja puheenjohtaja ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n hallituksen jäsen sekä Ilmailutietotekniset ry:n luottamusmies), joista ensimmäinen poistui työpaikaltaan yhteistoimintaneuvotteluilmoituksen jälkeen ja toinen jäi saapumatta työvuoroon. Työtaistelu alkoi 25.4.2013 ja päättyi 26.4.2013 kello 01.00. Työtaistelun syynä olivat yhtiön ilmoittamat yhteistoimintaneuvottelut Tampereella sijaitsevan aluelennonjohdon siirtämisestä Helsinki-Vantaan lentoasemalle, mikä on työnantajan liikkeenjohdollinen ratkaisu toiminnan harjoittamisesta ja sen laajuudesta ja sisältyy työnantajan työnjohto-oikeuteen. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnantajan työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Lakkoon ovat osallistuneet ammattiosaston luottamusmies sekä hallituksen jäsen ja puheenjohtaja. Ammattiosasto vastaa lakkoon osallistuneiden edustajiensa menettelystä, joten ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Asiassa on jäänyt näyttämättä, että ammattiliitto olisi ilmoittanut tukevansa lakkoa. Ammattiliiton ei voida katsoa olevan vastuussa työtaistelutoimenpiteestä sen toimeenpanijana pelkästään sillä perusteella, että liiton hallituksen jäsen on osallistunut paikallisesti rajattuun työtaisteluun (näin myös TT 2006-67). Ammattiliiton vastuuta on arvioitu oikeuskäytännössä toisin, jos merkittävä määrä liiton hallituksen jäseniä on ollut toimeenpanemassa maanlaajuista työtaistelua tai jos työtaistelutoimenpiteeseen on liittynyt muutakin liiton ohjausta kuin hallituksen yhden jäsenen toiminta. Asiassa on riidatonta, että kyse on ollut paikallisesta työnseisauksesta. Näin ollen Ilmailualan Unioni IAU ry:n ei ole näytetty rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan asiassa.

Ammattiliitto on valvontakirjeen saatuaan 25.4.2013 ryhtynyt noin kello 17 heti toimiin vastaamalla kirjeeseen ja ilmoittamalla, ettei liitto ollut tietoinen henkilöstön aikeista ja tulisi tekemään kaikkensa työrauhan palauttamiseksi. Työtaistelun on ilmoitettu etukäteen päättyvän 26.5.2013 kello 6.00. Ammattiosaston jäsen tuli työhön työvuorolistan mukaisesti samana aamuna kello 5.00. Ottaen huomioon, että kyseessä on ollut paikallinen työnseisaus, joka on päättynyt jo seuraavana yönä kello 1.00, työtuomioistuin katsoo jääneen näyttämättä, että Ilmailualan Unioni IAU ry olisi laiminlyönyt työehtosopimuslain mukaisen valvontavelvollisuutensa.

Oikeudenkäyntikulut

Ilmailutietotekniset ry on jutun hävitessään työtuomioistuimesta annetun lain 33 a §:n 2 momentin nojalla velvollinen korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimusta on paljoksuttu siltä osin, kuin se ylittää 600 euroa. Ottaen huomioon asian laatu ja sen hoitamisen vaatimat välttämättömät toimenpiteet sekä se, että asia käsitellään yhdessä asian R 84/13 kanssa ja se on siirretty ratkaistavaksi valmisteluistunnon jälkeen, työtuomioistuin katsoo oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi määräksi 1.800 euroa.

Asian lopputulokseen nähden työtuomioistuin katsoo, että Ilmailualan Unioni IAU ry saa itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Ilmailutietotekniset ry:n maksamaan hyvityssakkoa Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 600 euroa.

Muilta osin kanne hylätään.

Ilmailutietotekniset ry velvoitetaan korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 1.800 eurolla, mille määrälle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut työtuomioistuimen tuomion antopäivästä.

Ilmailualan Unioni IAU ry saa itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU ASIASSA R 84/13

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja niiden kohdistuminen työehtosopimukseen

Finavia Oyj:ssä Tampereella järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, johon osallistui 31 työntekijää ja Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry:n jäsentä, jotka poistuivat työpaikaltaan tai jäivät saapumatta työhön. Työtaistelu alkoi 25.4.2013 ja päättyi 26.4.2013 kello 6.00. Työtaistelun syynä olivat yhtiön ilmoittamat yhteistoimintaneuvottelut Tampereella sijaitsevan aluelennonjohdon siirtämisestä Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Kysymyksessä on toiminnan harjoittamista ja sen laajuutta koskeva työnantajan liikkeenjohdollinen ratkaisu, joka oikeuskäytännön mukaan saa työrauhasuojan. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnantajan työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattijärjestön vastuu

Työtaisteluun on osallistunut Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry:n hallituksen jäsen. Yhdistyksellä ei ole jäseninään ammattiosastoja tai muita paikallisyhdistyksiä, toisin kuin samalla kertaa ratkaistavassa asiassa R 82/13. Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry vastaa normaaliin tapaan edustajansa menettelystä ja on siten rikkonut työrauhavelvollisuutensa asiassa.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattijärjestön koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry on työtuomioistuimesta annetun lain 33 a §:n 2 momentin nojalla velvollinen korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimusta ei ole riitautettu määrältään.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.000 euroa.

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry velvoitetaan korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 1.920 eurolla, mille määrälle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut työtuomioistuimen tuomion antopäivästä.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Saloheimo puheenjohtajana sekä Almgrén, Äimälä, Forss, Ahokas ja Lehto jäseninä. Esittelijä on ollut Kurtto.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 27.1.2014