Etusivu » Ratkaisut » TT:2015-135

TT:2015-135

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu

Diaarinumero: R 122/15
Antopäivä: 21.12.2015

Työtaistelun syynä oli yhtiön toimipisteen lakkauttamista koskeva suunnitelma. Työtaistelu kohdistui työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosasto myönsi työrauhavelvollisuuden rikkomisen. Myös ammattiliiton katsottiin rikkoneen työrauhavelvollisuutensa, kun se oli jo ennen työtaistelua tiedottanut työnseisauksesta.

KANTAJA

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

VASTAAJA

Ammattiliitto Pro ry

KUULTAVA

Kemijärven Pro ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Elisa Oyj on 19.5.2015 aloittanut yhteistoimintalain 8 luvun mukaiset yhteistoimintaneuvottelut Kemijärven toimipisteen mahdollisesta lakkauttamisesta. Neuvottelut on saatu päätökseen 6.7.2015. Elisa Oyj on 7.7.2015 ilmoittanut lakkauttavansa Kemijärven toimipisteen ja pitänyt samana päivänä työntekijöille asiasta tiedotustilaisuuden, joka on päättynyt kello 13.30 iltapäivällä.

Tiedotustilaisuuden päättyessä Kemijärven Pro ry:n varapuheenjohtaja, yhtiön paikallinen luottamusmies Benny Laine on pyytänyt työntekijöitä jäämään vielä paikalle. Työnantaja ei ole ollut mukana tässä työntekijöiden sisäisessä tilaisuudessa. Tilaisuuden jälkeen yhtiön työntekijät ovat poistuneet työpaikalta.

Ensimmäinen työvuoro, jolta toimihenkilöt jäivät lakon vuoksi pois, alkoi keskiviikkona 8.7.2015 kello 7.25. Toimihenkilöt tulivat normaalisti työvuoroon torstaina 9.7.2015 kello 7.25.

Vaikka Ammattiliitto Pro ry:n ja tiedotusvälineiden uutisoinnissa on todettu työntekijöiden marssineen ulos jo tiistaina 7.7.2015, tämä on tapahtunut työnantajan suostumuksella.

Työtaisteluun on osallistunut esimiestä lukuun ottamatta kaikki työssä olleet yhdeksän Elisa Oyj:n toimihenkilöä. Loput toimihenkilöt ovat olleet joko vuosilomalla tai perhevapaalla. Ammattiyhdistykseen kuuluu 93 jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Ammattiliitto Pro ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden

ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden rikkomisesta,

- tuomitsee Kemijärven Pro ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden rikkomisesta, ja

- velvoittaa Ammattiliitto Pro ry:n ja Kemijärven Pro ry:n korvaamaan yhteisvastuullisesti kantajan oikeudenkäyntikulut 1.643,50 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.

Perusteet

Työtaistelulla on vastustettu Elisa Oyj:n päätöstä lopettaa Kemijärven toimipiste. Työtaistelu on siten kohdistunut työehtosopimuksen 3 §:n 1 momentin määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa työsuhteeseen ja päättää työsuhde työlainsäädännön mukaisesti sekä määrätä työn johtamisesta.

Ammattiliiton ja -yhdistyksen vastuu

Ammattiliitto Pro ry

Ensisijaisesti kantaja vaatii, että Ammattiliitto Pro ry tuomitaan hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.

Oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa on vakiintuneesti katsottu, että jos ammattiosasto tai - liitto on tiedottanut työtaistelun toimeenpanemisesta, tehnyt siitä päätöksen tai muulla tavoin ottanut toimenpiteen nimiinsä, ammattiosaston tai -liiton vastuu työrauhavelvollisuuden rikkomisesta on selvä.

Vastaaja on internetsivuillaan julkaissut laitonta työtaistelua koskevan uutisen 7.7.2015 kello 14.53. Uutisen ingressissä on todettu: "Ennakoidusti Elisa ilmoitti tänään yt-neuvottelujen päätteeksi, että se lopettaa Kemijärven toimipisteensä. Siellä työskentelee parikymmentä prolaista. Vastalauseeksi työnsä menettävät marssivat tänään tiistaina ulos ja palaavat torstaiaamuna."

Työnantajan järjestämä tiedotustilaisuus on päättynyt 7.7.2015 noin kello 13.30, minkä jälkeen on ollut työntekijöiden oma tilaisuus, jossa mitä ilmeisimmin on käsitelty työtaistelua. Vastaajan julkaiseman uutisen kellonajan perusteella on selvää, että vastaaja on vähintäänkin tiennyt alkavasta työtaistelusta hyvissä ajoin etukäteen. Uutinen, jossa on kysytty kommentteja muun muassa Ammattiliitto Pro ry:n ict- ja viestintäsektorin johtaja Anssi Vuoriolta, yritysasiakkaiden neuvottelevalta luottamusmieheltä Kari Sundholmilta ja Kemijärven paikalliselta luottamusmieheltä Benny Laineelta, on julkaistu lähes välittömästi työnantajan tiedotustilaisuuden päätyttyä.

Kemijärven toimipisteen lopettaminen ja työntekijöiden ulosmarssi on uutisoitu laajasti myös tiedotusvälineissä samana päivänä. Asiasta ovat uutisoineet muun muassa Yle, Talouselämä ja Lapin Kansa.

Vastaaja on myös aiemmin uutisoinut Kemijärven tilanteesta internetsivuillaan. Vastaaja on julkaissut internetsivuillaan 10.6.2015 kello 15.33 uutisen, jonka mukaan se ei hyväksy Elisa Oyj:n suunnitelmia lopettaa Kemijärven toimipiste.

Yllä mainittujen uutisten perusteella on selvää, että vastaaja on tiennyt alkavasta laittomasta työtaistelusta etukäteen ja ollut mahdollisesti jopa aloitteellinen sen järjestämisessä. Vastaaja on joka tapauksessa vähintäänkin hyväksynyt laittoman työtaistelun, osoittanut tukevansa sitä ja edistänyt sen kulkua tiedottaessaan siitä muun muassa internetsivuillaan. Vastaaja on myös hyväksynyt työntekijöiden poissaolon työpaikalta, koska se ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin laittoman työtaistelun lopettamiseksi.

Vastaaja on joka tapauksessa laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Vastaaja on uutisoinut yhteistoimintaneuvotteluiden kulusta ja niiden lopputuloksesta sekä ilmoittanut, ettei hyväksy Elisa Oyj:n suunnitelmia.

PALTA ry on 8.7.2015 saatuaan tiedon laittomasta työtaistelusta lähettänyt heti aamulla kirjallisen valvontakirjeen vastaajalle. Kirjeessä PALTA ry on todennut työtaistelun olevan laiton ja vaatinut, että vastaaja ryhtyy välittömästi kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi. Kantaja on myös pyytänyt vastaajaa ilmoittamaan viipymättä kirjallisesti, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt työrauhan palauttamiseksi. Vastaaja ei ole ilmoittanut kantajalle mitään toimenpiteitä, joihin se olisi ryhtynyt.

Kemijärven Pro ry

Kantaja vaatii ensisijaisesti, että Kemijärven Pro ry tuomitaan hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.

Tapahtumatiedoissa kuvatulla tavalla työnantajan järjestämän tiedotustilaisuuden jälkeen yhdistyksen varapuheenjohtaja on pyytänyt työntekijöitä jäämään vielä paikalle. Tämän sisäisen tilaisuuden päättymisen jälkeen työnantajan edustajalle on lähetetty ilmoitus työtaistelutoimenpiteestä. Tilaisuudessa on mitä ilmeisimmin käsitelty laittomaan työtaistelutoimenpiteeseen ryhtymistä. Lisäksi laittomaan työtaisteluun on osallistunut muun muassa mainittu yhdistyksen varapuheenjohtaja, joka on myös kommentoinut tapahtumaa muun muassa vastaajan internetsivujen uutisessa 7.7.2015.

Kuultava on joka tapauksessa laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa. Kuultava ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin laittoman työtaistelun päättämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi, vaan on päinvastoin ollut aktiivisesti järjestämässä laitonta työtaistelua.

Hyvityssakon määrä

Hyvityssakon määrää harkittaessa työehtosopimuslain 10 §:n mukaan tulee ottaa huomioon muun muassa aiheutuneen vahingon suuruus ja syyllisyyden määrä.

Laiton työtaistelu on kestänyt vuorokauden. Vastaaja on vähintäänkin hyväksynyt työtaistelutoimenpiteen, tukenut sitä ja edistänyt sitä tiedottamisellaan. Kuultava on vastuussa laittoman työtaistelutoimenpiteen järjestämisestä. Kuultavan edustaja on myös osallistunut työtaistelutoimenpiteeseen. Vastaajan ja kuultavan ei voida katsoa epähuomiossa rikkoneen työehtosopimuslain 8 §:ää, vaan ottaen huomioon edellä mainittu uutisointi kysymys on ollut suunnitelmallisesta ja tietoisesta lain rikkomisesta. Tahallinen työrauhasäännösten rikkominen osoittaa vakavaa piittaamattomuutta työehtosopimusmääräyksiä ja lainsäädäntöä kohtaan.

Työtaistelutoimenpiteen aikana suunnitellut työvuorot ovat jääneet tekemättä ja työtaistelu on aiheuttanut haittaa yhtiön toiminnalle. Työtaistelut ovat myös olleet julkisuudessa esillä, mikä on omiaan vahingoittamaan Elisa Oyj:n mainetta.

Arvion mukaan liikevaihto, jonka lakkoon osallistuneet olisivat työssä ollessaan saaneet aikaan, on 3.600 euroa.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Ammattiliitto Pro ry ja Kemijärven Pro ry ovat yhteisessä vastauksessaan myöntäneet rikkoneensa valvontavelvollisuuttaan.

Kemijärven Pro ry:n osalta on myönnetty myös, että työrauhavelvollisuutta on rikottu. Hyvityssakon määrässä on otettava huomioon työtaistelutoimenpiteen lyhyt kesto, siihen osallistuneiden toimihenkilöiden erittäin pieni määrä sekä ammattiyhdistyksen koko.

Ammattiliitto Pro ry ja Kemijärven Pro ry ovat paljoksuneet kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimusta 500 euroa ylittäviltä osin.

Vastauksen perusteet

Ammattiliitto Pro ry ja Kemijärven Pro ry ovat myöntäneet kantajan esittämät tapahtumatiedot ja osallistuneiden toimihenkilöiden määrän pääosin oikeiksi.

Elisa Oyj ilmoitti yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen 7.7.2015 sulkevansa elokuussa Kemijärven toimipisteen, jossa työskenteli 23 henkilöä. Toimenpiteet kohdistuivat henkilöstöön vaiheessa, jossa noin kymmenen henkilön irtisanomissuoja olisi parantunut seuraavana vuonna. Elisa Oyj:n toimihenkilöt ovat marssineet ulos työpaikaltaan vastalauseeksi Elisa Oyj:n päätökselle.

Ammattiliitto Pro ry ei ole syyllistynyt työrauhavelvollisuuden rikkomiseen. Yhdistys on ainoastaan tiedottanut mielenilmauksesta saatuaan siitä tiedon. Ammattiliitto Pro ry ei ole organisoinut ja toimeenpannut mielenilmausta.

Mielenilmaus on kestänyt lyhyen ajan eikä siitä ole aiheutunut vahinkoa. Vahingon määrää ei ole kanteessa yksilöity. Mielenilmaukseen on osallistunut vain yhdeksän toimihenkilöä.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Ammattiliitto Pro ry:n uutinen 7.7.2015 "Elisa lopettaa Kemijärvellä"

2. Ammattiliitto Pro ry:n uutinen 10.6.2015 "Elisa suunnittelee Kemijärven toimipisteen

lopettamista"

3. PALTA ry:n valvontakirje 8.7.2015

4. Ylen uutinen 7.7.2015 "Elisa lopettaa Kemijärven toimipisteensä, työntekijät marssivat ulos"

5. Talouselämän uutinen 7.7.2015" Elisa sulkee toimipisteensä Kemijärvellä työntekijät marssivat ulos"

6. Lapin Kansan uutinen 7.7.2015 "Elisa lopettaa Kemijärven toimipisteen"

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

Elisa Oyj:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi 8.7.2015 kello 7.25 ja päättyi 9.7.2015 kello 7.25. Työtaisteluun osallistui yhdeksän työntekijää.

Työtaistelun syynä oli Elisa Oyj:n päätös lopettaa Kemijärven toimipiste. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohtoa koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Kemijärven Pro ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Ammattiliitto Pro ry:n osalta työrauhavelvollisuuden rikkominen on kiistetty, mutta valvontavelvollisuuden laiminlyönti on myönnetty.

Ammattiliitto Pro ry on työnseisausta edeltävänä päivänä 7.7.2015 kello 14.53 julkaissut työtaistelun toimeenpanemisesta internetsivuillaan tiedotteen, jossa on ilmoitettu lakon toimeenpanemisesta ja sen syistä sekä kestosta. Työtaistelu on toteutunut tiedotteen mukaisesti. Ammattiliitto on siten rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta menettelystä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Kemijärven Pro ry ja Ammattiliitto Pro ry ovat työtuomioistuimesta annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimusta on paljoksuttu siltä osin, kuin se ylittää 500 euroa. Ottaen huomioon asian laatu ja sen hoitamisen vaatimat välttämättömät toimenpiteet sekä se, että asia on ratkaistu kirjallisessa menettelyssä, työtuomioistuin katsoo oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi määräksi 1.200 euroa.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Kemijärven Pro ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.000 euroa ja Ammattiliitto Pro ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 1.500 euroa.

Kemijärven Pro ry ja Ammattiliitto Pro ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 1.200 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Wirén puheenjohtajana sekä Kröger, Pärssinen, Hotti, Ahokas ja Lehto jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 21.12.2015