Etusivu » Ratkaisut » TT 2016:90

TT 2016:90

Palkkaus
Työehtosopimuksen tulkinta

Diaarinumero: R 5/16
Antopäivä: 3.10.2016

Valurautaputkien katkaisukohtien maalaamista erikoismaalilla pidettiin putkialan urakkahinnoittelussa tarkoitettuna normiaikoihin sisältymättömänä maalaustyönä.

KANTAJA

Rakennusliitto ry

VASTAAJA

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

ASIA

Urakkahinnoittelu

KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Suullinen valmistelu 6.6.2016

Pääkäsittely 31.8.2016

TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Rakennusliitto ry:n välisessä työehtosopimuksessa 20.3.2014 – 29.2.2016 ja 1.3.2016-28.2.2017 on sovittu muun muassa seuraavaa:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

PUTKIASENNUSALAN URAKKAHINNOITTELU 2014–2016

PUTKIALAN NORMIAJAT RAKENNUSTYÖMAIDEN PUTKITÖILLE

1 § YHTEISET MÄÄRÄYKSET

Mom. 1. URAKKASUMMA SUORASSA URAKKAPALKKAUKSESSA

Tämä kirja koskee mittaukseen perustuvia suoralla urakkapalkalla suoritettavia

putkitöitä rakennustyömailla. Kirja määrittelee ne perusteet, joiden mukaan suoritettu työ mitataan ja muutetaan normiajoiksi.

Urakkasumma saadaan kertomalla tämän työehtosopimuksen perusteella määräytyvällä urakkatöiden normituntikertoimella normiaikojen summa.

Mom. 2. YLEISET NORMIAIKARAJAT

Kohta 1 Normiaikoihin sisältyvät työt

a. Normiajat sisältävät kaikki putkien ja kojeiden sekä niiden varusteiden myös mahdollisien kapillaarijohtojen ja kojeisiin valmiiksi asennettujen putkien asennuksiin ja purkuun tarvittavat työvaiheet työmääräyksen mukaisen työn valmiiksi suorittamista varten suunnitelmien ja LVI-RYL:n edellyttämällä tavalla.

b. Työn kuluessa tarpeelliseksi havaittujen työkalujen, putkien, osien ja varusteiden, joita tarvikeluetteloa laadittaessa ei ole voitu edellyttää tarvittavan, lisätilaus liikkeen varastosta. Urakkamiehen tulee riittävän ajoissa, mikäli työ suoritetaan liikkeen sijaintipaikkakunnalla, vähintään 8 työtuntia ennen ja mikäli työ suoritetaan muualla kotimaan paikkakunnalla vähintään 16 tuntia ennen, tehdä edellä mainittu tilaus.

c. Muutostöitä, lisätöitä ja työmääräykseen kuulumattomia töitä saadaan tehdä vain työnantajan määräyksestä.

SANEERAUS

d. Purettujen tarvikkeiden kokoaminen jäljempänä kohdassa "Purkutyöt" mainitulla tavalla.

Kohta 2 Normiaikoihin eivät sisälly seuraavat työt

a. Tarvikkeiden, veden ja työkalujen haku kauempaa kuin 30 metrin etäisyydeltä siitä kulkuaukosta, josta tarvikkeet kuljetetaan

b. Jos työntekijän täytyy odottaa tarvikkeita, jotka hän on 1 b-kohdan mukaisesti tilannut tai jos muutoin ilmaantuu esteitä urakkatyön jatkamiselle ja asiasta on hyvissä ajoin ilmoitettu työnantajalle eikä muuta työtä järjestetä, on näin menetetty työaika korvattava odotusajan palkan mukaan

c. Telineiden teko ja purku

d. Putkien läpimenoja varten tarvittavien reikien teko ja niiden paikkaaminen

e. Eristystyöt, lukuun ottamatta läpimenokohtiin tehtäviä hylsyjä

f. Kaivantojen teko ja täyttö

g. Merkitsemistyö silloin, kun viranomaisen vaatimat reikäkuvat puuttuvat tai ovat puutteelliset, tai kun asentaja varta vasten lähetetään työmaalle ainoastaan merkitsemistyöhön

h. Maalaustyöt, lukuun ottamatta paikkamaalauksia pohjamaalilla yhteen kertaan

i. Varsinaiset talonrakennustyöt viemäreiden kannakointiin liittyvät lankutukset ja siihen liittyvät työt

j. Palautusluettelon laatiminen

k. Työselityksessä vaadittu putkistojen putken osien ja laitteiden pesu puhdistusnesteellä ennen asennustyötä

l. Säätömittaukset ja -pöytäkirjan teko

m. Lisätilaus liikkeen varastosta, milloin tarvikeluettelo puuttuu tai on oleellisesti puutteellinen

n. Sykehuuhtelu

SANEERAUS

o. Asbestipitoisten eristeiden purku.

p. Erityistoimenpiteitä edellyttävä palosuojaus sekä palovartiointi silloin, kun työntekijä ei vartioinnin ohessa suorita samanaikaisesti muita työtehtäviä.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ASIAN TAUSTA JA ERIMIELISYYS

Vastaajan jäsenyrityksessä Are Oy:ssä on noussut erimielisyys siitä, kuuluuko valurautaviemäriputken katkaisukohtien pinnoittaminen erikoismaalilla työehtosopimuksen mukaiseen urakkahinnoittelun normiaikoihin sisältyvään työhön vai onko se normiaikoihin sisältymätöntä erikseen korvattavaa työtä.

Asiasta on käyty erimielisyysneuvottelut yritystasolla 22.12.2014 ja liittojen välillä 22.1.2015. Asia on jäänyt erimieliseksi.

KANNE

Vaatimukset

Rakennusliitto ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- vahvistaa, että valurautaviemäriputken katkaisukohtien pinnoittaminen erikoismaalilla on putkiasennusalan urakkahinnoittelun 1 §:n 2 momentin 2 kohtaan normiaikoihin sisältymätöntä maalaustyötä, ja

- velvoittaa LVI- Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n korvaamaan Rakennusliitto ry:n oikeudenkäyntikulut 5.600 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Perusteet

Valurautaviemäriputken katkaisukohtien pinnoittaminen erikoismaalilla ei kuulu työehtosopimuksen mukaiseen urakkahinnoittelun normiaikoihin sisältyvään työhön.

Putkiasennusalan urakkahinnoittelun pääperiaatteena on, että asennuksiin tarvittavat työvaiheet sisältyvät putkien ja kojeiden normiaikoihin. Niistä töistä, jotka eivät sisälly normiaikoihin on luettelo 1 §:n momentin 2 kohdassa 2. Kohdan 2 normiaikoihin eivät sisälly muun muassa alakohdan h) maalaustyöt, lukuun ottamatta paikkamaalauksia pohjamaalilla yhteen kertaan. Tällä on tarkoitettu putken ulkopintaan tehtävää teräsputkien hitsauskohtien paikkamaalausta. Poikkeuksen tarkoituksena on ollut se, että jätettäessä putken päät pohjamaalaamatta, ei hitsatessa syntyisi tarpeettomasti myrkyllisiä kaasuja työntekijöiden hengitettäväksi. Putken yhteen hitsaamisen jälkeen hitsauskohdan päälle tehdään maalipaikkaus pohjamaalilla ja siirrytään välittömästi jatkamaan työskentelyä seuraavaan kohtaan. Putken ulkopintaan tehtävä paikka ei mainittavasti vaikuta urakka-ansiotasoon.

Putkiasennusalan urakkahinnoittelua koskeva työehtomääräys kohdan 1 normiaikoihin sisältyvistä töistä ja töistä, jotka eivät sisälly kohdan 2 mukaisesti normiaikoihin nyt sovellettavalta osin, on sovittu työehtosopimusosapuolten välillä vuonna 1989. Valurautaviemäriputken katkaisukohtien pinnoittamista ei ole edellytetty silloin, kun työehtosopimuksen normiajoista on sovittu. Vaatimus valurautaviemäriputken katkaisupinnan pinnoitemaalaamisesta on uusi ja tullut yksittäisiltä putken valmistajilta.

Are Oy:ssä on asiasta noussut erimielisyys, kun Are Oy:n työkohteessa käyttämän valurautaviemäriputken valmistaja on ohjeistanut käsittelemään valurautaviemäriputken katkaisupinnat Extrem 1 liuotinpitoisella akryylihartsierikoismaalilla. Kyseessä oleva putken valmistaja on tuotteen markkinoille tullessa vuonna 2011 suositellut valurautaisen putken korroosioherkkyyden vuoksi suojaamaan putken pinnoittamalla putken sisä- ja ulkopinnan ja muuttanut käyttöohjeensa vuonna 2012 suosituksesta muotoon "katkaisupinnat tulee käsitellä".

Asennuspäivän aikana työntekijän on tehtävä keskimäärin 30 kertaa valurautaviemäriputken katkaisu, puhdistus ja putken pään maalaaminen. Putkimiehen on maalatessaan sekä käsitellessään kosteita maalattuja kappaleita suojattava silmät, iho ja hengitysilma käyttöturvallisuustiedotteen mukaisin henkilösuojaimin. Extrem 1 käyttöohjeen mukaan erikoismaalia on siveltävä paksuhko kerros putken sisä- ja ulkopintaan. Pinnoitusalueen on oltava sekä sisä- että ulkopuolelta vähintään 30 millimetriä leveä. Työkohteen lämpötila vaikuttaa kuivumisaikaan, joka käytännössä on noin 15–35 minuuttia. Vasta maalipinnan kuivuttua putki voidaan siirtää ja liittää paikalleen.

Asennettaessa valurautaisia viemäreitä asennuskohteessa otetaan mitat ja tehdään kannakointi putkien ja osien asennusta varten. Putki katkaistaan ja asennetaan kannakkeilleen. Asennustyötä ei voi tehdä kuin osa ja pätkä kerrallaan, koska asennusta ei käytännössä pysty kerralla mitoittamaan siten, että putket voisi katkaista kerralla oikean mittaisiksi. Käytännössä vasta putken asennuksen jälkeen voidaan ottaa mitat seuraavasta leikattavasta putkesta. Asennus siis etenee osissa. Kun putken päät joudutaan puhdistamaan, maalaamaan ja siirtämään kuivumaan, aiheutuu uudesta työvaiheesta merkittävää työn hidastumista. Putkien päiden pinnoittamisen suhde työn etenemiseen ei ole sen luonteista, mitä urakkapalkkauksella tehtävältä työltä perinteisesti edellytetään.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on vaatinut, että kanne hylätään ja Rakennusliitto ry velvoitetaan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut 2.960 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Kanteen kiistämisen perusteet

Työehtosopimuksen mukaan putkiasennusalan urakkahinnoittelun määräämät normiajat sisältävät kaikki putkien asentamiseen tarvittavat työvaiheet asennustyön valmiiksi saattamista varten suunnitelmien ja yleisten LVI-asennusta koskevien laatuvaatimusten edellyttämällä tavalla. Poikkeuksena tästä ovat vain ne työt, jotka on erikseen mainittu putkialan normiajat rakennusmaiden putkitöille 1 §:n momentin 2 kohdassa 2. Kyseessä oleva työehtosopimuksen kohta on laadittu siten, että siinä listataan kaikki ne työt, jotka eivät sisälly putkiasennuksen normiaikoihin. Jos työtä ei ole mainittu listassa, se sisältyy putkiasennuksen normiaikoihin. Työehtosopimusosapuolet ovat yhdessä sopineet listaan kirjattavista töistä. Listassa mainitut työt ovat suurelta osin töitä, jotka eivät suoranaisesti kuulu asennustyöhön, kuten tavaroiden haku, tavaroiden tilaus ja palautus, rakennustyöt, pintamaalaustyöt ja kaivantojen teko.

Normiajoitettujen asennustöiden haitat, esimerkiksi asennusta hidastavat työt sekä sellaiset työt, jotka eivät välittömästi liity asennustyöhön, mutta kuuluvat silti välillisesti sovitun työn suorittamiseen, korvataan normiaikasummaan suoritettavalla seitsemän tai 16 prosentin suuruisella lisällä työehtosopimuksen Putkiasennusalan normiajat rakennusmaiden putkitöille 1 §:n momentin 3 kohdan 7 mukaisesti.

Putkialan normiajat rakennusmaiden putkitöille 1 §:n momentin 2 kohdassa 2 h, säädetään etteivät normiaikoihin sisälly maalaustyöt, lukuun ottamatta paikkamaalausta pohjamaalilla yhteen kertaan. Kyseessä olevan työehtosopimuksen kohdassa maalauksella tarkoitetaan kokonaisen pinnan, kuten esimerkiksi patterin tai kokonaisen putken, pintamaalilla tapahtuvaa maalausta. Työehtosopimuksen tarkoittaman maalauksen suorittaa useimmiten muu kuin LVI-asentaja. Normiaikoihin sisältyvällä pohjamaalilla tapahtuvalla paikkamaalauksella tarkoitetaan valmiiksi pohjamaalatun tai käsitellyn putken paikkamaalausta pohjamaalilla. Pohjamaalilla suoritettavalla paikkamaalauksella saadaan valmiiksi pohjamaalilla käsitellyn putken rikkoutunut tai pohjamaalaamaton osa korjattua ja näin putkeen muodostuu yhtenäinen pohjamaalikerros.

Kuten kantaja kanteessaan esittää, on putkiasennusalan urakkahinnoittelua koskeva työehtomääräys 1 §:n momentin 2 kohdan 1 normiaikoihin sisältyvistä töistä ja töistä, jotka eivät sisälly kohdan 2 mukaisesti normiaikoihin, sovittu työehtosopimusosapuolten välillä ensimmäistä kertaa vuonna 1989. Kohdan 2 "Normiaikoihin eivät sisälly seuraavat työt" mukaisesta listasta on sen voimaan tultua neuvoteltu työehtosopimuskierroksilla ja listaa on työehtosopimusteitse sopien täydennetty vuoden 1989 jälkeen. Riidanalaista kohtaa ei sopimusehdon voimaantultua ole muutettu. Erimielisyyden aiheuttama yhden valurautaviemäriputkia valmistavan yrityksen käsittelyohje, jonka mukaan valurautaviemäriputkien katkaisukohdat korroosiosuojataan paikkamaalauksella, on tullut voimaan vuonna 2011. Edellisissä työehtosopimusneuvotteluissa vuonna 2014 Rakennusliitto ry esitti vaateita koskien valurautaviemäreiden katkaisukohtien paikkamaalausta, mutta neuvottelut eivät johtaneet työehtosopimusmääräysten muuttamiseen.

Toisin kuin teräsputket, joiden päät on jätetty pohjakäsittelemättä, valurautaviemäriputket on valmistusvaiheessa kokonaisuudessaan pohjakäsitelty korroosiosuoja-aineella. Paikalleen asennusvaiheessa tämä valmis korroosiosuojaus rikkoutuu valurautaviemäriputkea asennuspituuteen katkaistaessa ja katkaisupintaan muodostuu paljas metallipinta, joka paikkamaalataan paikkamaalilla. Jos valurautaviemäriputkea ei tarvitse asennettaessa katkaista, ei valurautaviemäriputken päitä tarvitse paikkamaalata, koska pohjakäsittely on tehty koko putkeen jo valurautaviemäriputkea valmistettaessa. Teräsputket kiinnitetään toisiinsa hitsaamalla, minkä jälkeen hitsauskohta pohjamaalataan. Valurautaviemäriputkien kiinnitys toisiinsa tapahtuu kuitenkin pantaliitoksella eikä liitoskohtaa tarvitse enää paikkamaalata. Teräsputkien paikkamaalaus tapahtuu siis putkien liittämisen jälkeen hitsauskohdan päälle, kun taas valurautaviemäriputkien paikkamaalaus suoritetaan ennen putkien toisiinsa liittämistä valurautaviemäriputken leikkauspintaan.

Asennusteknisesti riidanalaisessa työssä kyseessä on paikkamaalaus, ei koko putken pintamaalaus tai korroosiosuojaus. Se, että työmenetelmä on asennustyötä hidastava, ei tee siitä työehtosopimuksen tarkoittamaa maalaustyötä, joka vaatisi kokonaisen pinnan maalaamista pintamaalilla.

Vaihtoehtoisesti kyseessä on katsottava olevan työehtosopimuksen Putkialan normiajat rakennusmaiden putkitöille 1 §:n momentin 2 kohdan 1 mukainen normiaikoihin sisältyvä työ. Kyseessä olevan työehtosäädöksen mukaisesti normiajat sisältävät kaikki putkien asennukseen tarvittavat työvaiheet työmääräysten mukaisen työn valmiiksi suorittamista varten suunnitelmien ja yleisten LVI-asennusta koskevien laatuvaatimusten edellyttämällä tavalla eikä korroosiosuojausta ole erikseen mainittu työehtosopimuksen säädöksessä, jossa listataan normiaikoihin kuulumattomat työt.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Koulutuskalvo liittojen välisestä yhteisestä koulutusmateriaalista

2. Extrem 1 käyttöohje

3. Sopimus 5.4.2016

4. Työmaasopimus 7.4.2014

Vastaajan kirjalliset todisteet

1. Koulutuskalvo liittojen välisestä yhteisestä koulutusmateriaalista (=K1)

2. Saint-Gobain Pipe Systems Oy:n valmistaman Aquasafe-valurautaputken asennusohje

3. Päivitetty Extrem 1 käyttöohje

4. Rakennusliitto ry:n neuvotteluesitys 12.2.2014

Kantajan henkilötodistelu

1. Rakennusliitto ry:n neuvottelupäällikkö A

2. Are Oy:n luottamusmies, putkiasentaja B

3. Caverion Suomi Oy:n pääluottamusmies C

Vastaajan henkilötodistelu

1. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimialapäällikkö D

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Erimielisyys

Asianosaisten välillä vallitsee erimielisyys siitä, kuuluuko valurautaviemäriputken katkaisukohtien pinnoittaminen erikoismaalilla työehtosopimuksen mukaiseen urakkahinnoittelun normiaikoihin sisältyvään työhön vai onko se normiaikoihin sisältymätöntä erikseen korvattavaa työtä.

Työehtosopimuksen määräysten tulkinnasta esitetty selvitys

Asianosaiset ovat viitanneet kirjallisena todisteena liittojen väliseen yhteiseen koulutusmateriaaliin, josta näkyy, miten teräsputkien paikkamaalaus on suoritettu. Rakennusliitto on viitannut Extrem 1 -maalin käyttöohjeeseen ja LVI-TU ry sen päivitettyyn versioon, joissa ohjeistetaan, miten valurautaputket tulee suojata kyseisellä erikoismaalilla. Lisäksi Rakennusliitto on viitannut kahteen paikallisesti tehtyyn sopimukseen, joissa viemäriputkien maalaustyöt on sovittu korvattavaksi erikseen. LVI-TU ry on viitannut Saint-Gobain Pipe Systems Oy:n valmistaman Aquasafe-valurautaputken asennusohjeeseen. Lisäksi vastaajaliitto on viitannut Rakennusliiton neuvotteluesitykseen 12.2.2014, jossa liitto on esittänyt valurautaputkien katkaisukohdan maalauksen sisällyttämistä normiaikoihin kuulumattomien töiden luetteloon.

Rakennusliiton neuvottelupäällikkö A on kertonut olleensa mukana lvi-alan työehtosopimusneuvotteluissa vuodesta 1999 lukien. Normihinnoittelu tuli voimaan vuonna 1989. Aiemmin yksittäiset työt oli erikseen hinnoiteltu. Nykyisin voimassa olevassa hinnoittelussa kaikki työvaiheet sisältyvät urakkahinnoittelun niin sanottuihin normiaikoihin. Normiaikoihin sisältymättömistä, eli tuntitöinä tehtävistä töistä on tyhjentävä luettelo 1 §:n 2 momentin 2 kohdassa. Luettelossa määritellyt työt ovat tyypillisesti sellaisia, että ne vaativat aikaa, eivätkä sovellu urakkatyönä tehtäviksi. Luetteloa on täydennetty ajan myötä työmenetelmien muuttuessa. Luettelon kohdan 2 alakohdan h paikkamaalauksella on käytännössä tarkoitettu tilannetta, jossa teräsputkien hitsauskohdat paikkamaalataan. Sopimuskohdan tulkinnasta on syntynyt riitaa vasta, kun yksittäinen valurautaputkien valmistaja on alkanut edellyttää putkien katkaisukohtien maalausta vuonna 2012. Vaikka työmailla on käytössä eri valmistajien valurautaputkia, nyt kyseessä oleva valmistaja on ainoa, joka edellyttää tällaista suojausta.

A:n mukaan Rakennusliitto teki vuonna 2014 neuvotteluesityksen siitä, että valurautaputkien katkaisukohtien paikkamaalaus tulisi lisätä normiaikoihin kuulumattomien töiden listaan. Tarkoituksena oli selkeyttää työehtosopimusta. Työehtosopimuksen mukaisesta haittalisästä on sovittu muun hinnoittelun ohessa vuonna 1989 ja sillä on tarkoitettu korvattavaksi asennustyöhön epäsuorasti liittyviä oheistöitä.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimialapäällikkö D on kertonut, että työehtosopimuksen mukaisessa urakkahinnoittelussa putkiasennuksen normiaika määritellään asennettua metriä kohti. Asentaminen on kokonaisuus lukuun ottamatta tiettyjä töitä, jotka on erikseen lueteltu tyhjentävästi työehtosopimuksen 1 §:n 2 momentin 2 kohdassa. Luettelossa ovat sellaiset työvaiheet, jotka useimmiten tekee joku muu kuin lvi-asentaja. Kohdan 2 alakohdan h mukaisella maalaustyöllä tarkoitetaan pintojen maalaamista. Paikkamaalauksella tarkoitetaan puolestaan putken rikkoutuneen kohdan, kuten valurautaputken katkaisukohdan, maalaamista. Rakennusliiton vuonna 2014 tekemää esitystä siitä, että valurautaputkien katkaisukohdan maalaus ei sisälly normiaikoihin, pidettiin uutena lisäyksenä normiaikoihin sisältymättömien töiden luetteloon (V 4).

Työehtosopimuksen määräysten soveltamisesta esitetty selvitys

Are Oy:n luottamusmies B on kertonut työskennelleensä Are Oy:ssa vuodesta 2000 lukien ja asentaneensa erikoismaalilla käsiteltäviä valurautaputkia. Asennus etenee siten, että putki katkaistaan haluttuun mittaan ja viedään ennalta määrättyyn paikkaan, joka on suojattu siten, että muut työntekijät eivät altistu maalin myrkyllisille kemikaaleille. Katkaistu pää puhdistetaan ennen maalaamista ja maalaamisen jälkeen sen annetaan kuivua lämpötilan edellyttämän kuivumisajan perusteella. Tämän jälkeen putki viedään takaisin asennuspaikalle asennettavaksi. Maalaamiseen liittyvät työvaiheet ovat aikaa vieviä putken siirtelyn ja maalin kuivumisajan vuoksi. Putken pää vaurioituu aina katkaistaessa ja se on maalattava. Työvaiheeseen menee B:n arvion mukaan noin 18-20 prosenttia työajasta. B on tehnyt työnantajan edustajan kanssa eräässä työkohteessa 5.4.2016 sopimuksen (K 3) siitä, että viemäreiden katkaisupäiden maalauksesta maksetaan 12 prosentin lisä. Tilanteessa sopijaosapuolille oli selvää, ettei kyseessä ole normiaikoihin sisältyvä, vaan erikseen korvattava työvaihe.

Caverion Suomi Oy:n pääluottamusmies C on kertonut tehneensä putkien asennustöitä 25 vuotta ja toimineensa pääluottamusmiehenä viimeiset 14 vuotta. Nyt kysymyksessä olevien valurautaputkien valmistajalta tuli vuonna 2011 suositus valurautaputkien katkaisukohtien maalaamisesta. Ohje muuttui suosituksesta velvoittavaan muotoon vuonna 2012 (K 2). Kaikkien valurautaputkien valmistajat eivät edellytä maalaamista. Katkaisukohtien maalaamisesta on useissa työkohteissa maksettu erillinen korvaus. Työehtosopimuksessa tarkoitettu paikkamaalaus on eri asia ja tarkoittaa putken kyljessä olevien naarmujen tai hitsauskohtien maalaamista. Ero valurautaputkien katkaisukohtien maalaukseen verrattuna on olennainen, koska tuolloin maalauskohtien kuivumista joudutaan odottamaan ennen työn etenemistä. Maalin myrkyllisyyden vuoksi työvaihe edellyttää myös huolellisia suojaustoimenpiteitä.

Arviointi ja johtopäätökset

Putkiasennusalan urakkahinnoittelua koskevista määräyksistä on sovittu vuonna 1989 siten, että normiaikoihin sisältyvät työt on hinnoiteltu työvaiheittain sopimuksen 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa. Normiaikoihin sisältymättömät työt, jotka korvataan aikatyönä, on lueteltu tyhjentävästi saman momentin 2 kohdassa. Luetteloa on täydennetty ajan myötä työmenetelmien muuttuessa. Luettelon alakohdan h mukaan normiaikoihin eivät sisälly maalaustyöt, lukuun ottamatta paikkamaalauksia pohjamaalilla yhteen kertaan. Riidanalaista sopimuskohtaa ei ole muutettu vuoden 1989 jälkeen. Rakennusliitto on vuonna 2014 tehnyt esityksen, jonka mukaan valurautaputkien katkaisukohdan maalaus tulisi sisällyttää mainittuun luetteloon.

Valurautaputkien yksittäinen valmistaja on alkanut edellyttää valurautaputkien katkaisukohtien maalausta vasta vuodesta 2012 lukien eikä riidanalaisesta määräyksestä sovittaessa ole siten voinut ollut esillä se, kuuluuko tämä työvaihe normiaikoihin sisältyvään vai sisältymättömään työhön.

Työehtosopimuksen 1 §:n 2 momentin 2 kohdan h alakohdan määräystä on sovellettu käytännössä siten, että normiaikoihin sisältyvänä paikkamaalauksena on pidetty teräsputken ulkopinnan hitsauskohtien maalausta. Vaikka esitetyn selvityksen mukaan yksittäisillä työmailla on maksettu erillistä korvausta myös valurautaputkien katkaisukohtien maalauksesta, työtuomioistuin katsoo, ettei tämän perusteella voida katsoa, että kyseessä on ollut sopijapuolten yhteisesti hyväksymä ja vakiintunut käytäntö.

Määräyksessä "maalaustyöt" on kirjoitettu monikkomuotoon, mikä käsitteenä siten kattaa kaikenlaiset maalaamiseen liittyvät työt. Paikkamaalaus puolestaan viittaa vähäisiin maalaustöihin. Koska valurautaputkien katkaisukohtien maalaamisessa on sinänsä kyse maalaustyöstä, työtuomioistuin katsoo sen kuuluvan mainitun alakohdan piiriin. Asiassa on siten ratkaistava, onko valurautaputkien katkaisukohtien maalaaminen varsinaista maalaustyötä vähäisempi työvaihe.

Todistelusta (K 1 ja V 1 sekä B ja C) on ilmennyt, että teräsputkien paikkamaalaus ei hidastuta työn etenemistä, koska se tapahtuu putkien liittämisen jälkeen hitsauskohdan päälle, eikä maalin kuivumista ole tarpeen odottaa. Valurautaviemäriputkien maalaus puolestaan suoritetaan ennen putkien toisiinsa liittämistä sekä putken ulko- että sisäpintaan, eikä työ voi edetä ennen maalin kuivumista. Kuivumisaika vaihtelee lämpötiloittain ja voi maalin käyttöohjeen (K 2 ja V 3) mukaan kestää esimerkiksi kuuden asteen lämpötilassa jopa 35 minuuttia. Lisäksi valurautaputken käsittely maalilla edellyttää sen myrkyllisyyden vuoksi erinäisiä todistelusta ilmenneitä huolellisia suojaustoimenpiteitä. Vaikka maalia koskevan päivitetyn käyttöohjeen mukaan vain mahdollisesti vaurioituneet kohdat on maalattava, B:n kertomuksesta on ilmennyt, että katkaiseminen edellyttää käytännössä aina samaa maalauskäsittelyä, koska putken pää vaurioituu aina jonkin verran katkaistaessa, eivätkä mahdolliset vauriot ole välttämättä silmämääräisesti havaittavissa.

D:n kertomuksesta on ilmennyt, että urakkahinnoittelun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan luettelossa mainitut työvaiheet tekee useimmiten joku muu kuin lvi-asentaja. A:n kertomuksesta on puolestaan ilmennyt, että nämä työvaiheet vievät aikaa varsinaiselta asennustyöltä. Esimerkiksi 2 kohdan alakohdasta a ilmenee nimenomaisesti, että kyseinen varsinaiseen asennustyöhön kuulumaton työvaihe on tavanomaista enemmän aikaavievä.

Työtuomioistuimen käsityksen mukaan valurautaputkien katkaisukohtien maalaamisen voidaan katsoa olevan vastaavalla tavalla varsinaisesta lvi-asennustyöstä erillinen ja työn etenemistä hidastuttava työvaihe. Siinä missä teräsputkien paikkamaalaus tehdään valmiiksi asennettuun putkeen, valurautaputket on käsiteltävä ennen kuin asentaminen voi edetä. Kysymys ei ole standarditoimenpiteestä, koska vain yksi valmistaja edellyttää putkien käsittelyä mainitulla tavalla, ja työmaalla on sattumanvaraista, minkä valmistajan putki on käytössä. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen mainittua työtä ei voida pitää alakohdan h tarkoittamana paikkamaalauksena.

Näistä syistä työtuomioistuin katsoo, että kanteessa tarkoitetun työn ei voida katsoa kuuluvan putkiasennusalan urakkahinnoittelun mukaiseen paikkamaalaustyöhön tai muutoinkaan normiaikoihin sisältyvään työhön, vaan kysymys on ollut normiaikoihin sisältymättömästä maalaustyöstä.

Oikeudenkäyntikulut

Asia on ollut siinä määrin epäselvä, että osapuolilla on ollut perusteltu aihe saattaa se työtuomioistuimen käsiteltäväksi. Tämän vuoksi ja työtuomioistuimesta annetun lain 33 a §:stä ilmenevän oikeusohjeen nojalla Rakennusliitto saa jutun voittaessaankin vastata itse oikeudenkäyntikuluistaan.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin vahvistaa, että kanteessa tarkoitettu valurautaviemäriputken katkaisukohtien pinnoittaminen erikoismaalilla on putkiasennusalan urakkahinnoittelun 1 §:n 2 momentin 2 kohtaan normiaikoihin sisältymätöntä maalaustyötä.

Asianosaiset saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Saloheimo puheenjohtajana sekä Saarensola, Äimälä, Pärssinen, Lehto ja Schön jäseninä. Sihteeri on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 3.10.2016