Etusivu » Ratkaisut » TT 2016:115

TT 2016:115

Lausuntoasia
Työehtosopimuksen tulkinta

Diaarinumero: L 7/16
Antopäivä: 16.11.2016

Kysymys siitä, voiko ammattiosastoa edustavana luottamusmiehenä toimia ammattiliittoon kuulumaton järjestäytymätön työntekijä.

KUULTAVAT

Teknologiateollisuus ry

Metallityöväen Liitto ry

ASIA

Tuusulan käräjäoikeuden lausuntopyyntö työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa (A / Teräs-Kari Oy)

TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET

Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisessä 1.11.2013-31.10.2016 voimassa olevassa työehtosopimuksessa ovat muun ohessa seuraavat määräykset:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

43.3.1 Luottamusmies ammattiosaston edustajana

Luottamusmiehellä tarkoitetaan ammattiosaston valitsemaa pääluottamusmiestä ja luottamusmiestä. Ammattiosastolla tarkoitetaan Metallityöväen Liitto ry:n rekisteröityä ammattiosastoa.

43.3.2 Luottamusmiehen kelpoisuus

Luottamusmiehen tulee olla asianomaisen työpaikan työntekijä ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin sen työntekijänä.

Luottamusmiestä valittaessa tulisi kiinnittää huomiota mm. seuraaviin luottamusmiestehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta merkityksellisiin seikkoihin:

• henkilön valmiudet luottamusmiestehtävän edellyttämään koulutukseen ja kehittymiseen,

• henkilön valmius luottamusmiestehtävän vastuulliseen ja pitkäjänteiseen hoitamiseen sekä

• henkilön riittävät vuorovaikutustaidot ja kyky tehdä päätöksiä myös vaikeista asioista.

43.3.3 Luottamusmiehen valitseminen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

F. Valituista luottamusmiehistä ilmoittaminen ja luottamusmiesaseman syntyminen

Valituista luottamusmiehistä on ammattiosaston kirjallisesti ilmoitettava työnantajalle. Pääluottamusmiehelle valitusta varamiehestä on lisäksi ilmoitettava, milloin hän toimii pääluottamusmiehen sijaisena. Sama koskee luottamusmiehen varamiestä.

Luottamusmiesaseman syntyminen edellyttää, että luottamusmiesten määrästä, toimialueista ja tiettyä tehtävää varten asettamisesta on tämän alakohdan mukaisesti sovittu työnantajan kanssa ja että ammattiosasto on ilmoittanut valituista luottamusmiehistä työnantajalle kirjallisesti.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ASIAN TAUSTA

A on ollut Teräs-Kari Oy:n palveluksessa 20.2.1995 lukien. A:n työsuhde on purettu 3.7.2015. Yhtiö on ilmoittanut työsuhteen purun syyksi A:n sopimattoman käytöksen ja epärehellisyyden. A on 1990-luvulla valittu ensin työpaikan varaluottamusmieheksi ja sittemmin työpaikan pääluottamusmieheksi. A on erotettu Metallityöväen Liitto ry:n jäsenyydestä 1.11.2007 lukien. A on esiintynyt luottamusmiehenä ja hänelle on maksettu luottamusmieskorvauksia lähes kahdeksan vuoden ajan yhteensä 5.934 euroa. Työnantajalle on 25.6.2015 selvinnyt, että A ei ole liiton jäsen.

KÄSITTELY TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUDESSA

KANNE JA VASTAUS

Vaatimukset

Kantaja on vaatinut Teräs-Kari Oy:ltä korvausta muun ohessa työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. A on kiistänyt Teräs-Kari Oy:n vahingonkorvausta koskevan vastakanteen.

Perusteet

Työsuhteen päättämiselle ei ole ollut asianmukaisia perusteita. Vastaajayhtiö on siten työsopimuslain 12 luvun 2 §:n nojalla velvollinen maksamaan kantajalle korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Kantaja on toiminut yrityksessä luottamusmiehenä. Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 43.4.4 kohdan mukaan luottamusmiehelle maksetaan kuukausittaista korvausta, jota vastaajayhtiö onkin kantajalle maksanut. Koska kantaja on toiminut luottamusmiehenä, hän on ollut oikeutettu työnantajan maksamaan luottamusmieskorvaukseen, eikä kantaja siten ole erehdyttänyt työnantajaa.

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen kohdan 43.3.2 mukaan luottamusmiehen kelpoisuusvaatimuksena on, että luottamusmiehen tulee olla asianomaisen työpaikan työntekijä ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin sen työntekijänä. Työehtosopimus ei aseta muita edellytyksiä luottamusmiehen kelpoisuudelle. Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen luottamusmiehen kelpoisuusvaatimukset vastaavat EK (TT) - SAK yleissopimuksen kelpoisuusehtoja. Luottamusmiehen kelpoisuusehtona ei ole teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa taikka keskusjärjestöjen välisessä yleissopimuksessa ammattiliiton jäsenyys. Mikäli ammattiliiton jäsenyys olisi kelpoisuusehtona luottamusmiehenä toimimiselle, olisi tästä tullut määrätä työehtosopimuksessa, kuten esimerkiksi rakennusalan työehtosopimuksessa on tehty.

A on täyttänyt teknologiateollisuuden työehtosopimuksen kelpoisuusvaatimukset luottamusmiehenä toimimiselle. Hän on työllistynyt Teräs-Kari Oy:n palvelukseen 20.2.1995 ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin sen työntekijänä. Hän on myös tosiasiallisesti ja yhtäjaksoisesti toiminut aina 1990-luvulta työsuhteen päättämiseen saakka työpaikan luottamusmiehenä. Myös työnantaja on koko ajan pitänyt ja kohdellut A:ta työpaikan luottamusmiehenä ja maksanut siitä työehtosopimuksen mukaista korvausta.

Teräs-Kari Oy:lle ei ole aiheutunut minkäänlaista vahinkoa asiassa.

VASTAUS JA VASTAKANNE

Vastaus kannevaatimuksiin

Teräs-Kari Oy on kiistänyt kanteen. Lisäksi yhtiö on vastakanteessaan muun ohessa vaatinut A:n velvoittamista suorittamaan sille vahingonkorvausta.

Perusteet

Kantajan työsuhde on purettu vakavan pitkään jatkuneen epärehellisyyden vuoksi. Kantaja on myös käyttäytynyt työnantajan edustajaa kohtaan epäasiallisesti.

Kantaja ei ole ollut liiton jäsen eikä ole voinut toimia luottamusmiehenä 1.11.2007 lukien, jolloin hänet on erotettu Metallityöväen Liitto ry:stä. Kantaja on tästä huolimatta kahdeksan vuoden ajan esiintynyt luottamusmiehenä ja nostanut samalla luottamusmieskorvausta joka kuukausi. Työnantaja on luottanut kantajan omaan ilmoitukseen luottamusmiesasemasta, joka hänellä oli ollut vuosia aikaisemmin. Kantaja ei ole millään tavoin ilmoittanut työnantajalle asemansa muutoksesta eikä siitä, että hän ei ole enää liiton jäsen, eikä voi luottamusmiehenä ajaa työntekijöiden asioita. Kantaja ei ole kiistänyt väärinkäytöstään toimitusjohtajan kuullessa häntä puhelimitse työsuhteen päättämisestä 3.7.2015.

Liittoon kuulumaton järjestäytymätön työntekijä ei voi toimia eikä tulla valituksi työehtosopimuksen mukaiseksi luottamusmieheksi. Tämä seuraa jo yleisistä työoikeudellisista periaatteista ja on myös itsestään selvänä edellytyksenä mainittu keskusjärjestöjen tekemissä sopimuksissa. Kantajan työsuhteeseen sovellettiin Teknologiateollisuuden työehtosopimusta.

Työnantajalle eikä työntekijäliitolle ole tehty työehtosopimuksen 43.3.3 F. kohdan mukaista ilmoitusta luottamusmieheksi valitsemisesta. Kantaja ei ole myöskään kanteessaan tai aikaisemmassa kirjeenvaihdossaan viitannut tällaiseen ilmoitukseen. Työnantajan asiana ei ole järjestää luottamusmiesvaaleja tai huolehtia muutoinkaan työehtosopimuksen mukaisista luottamusmiehen valintaan liittyvistä seikoista. Tämä on puhtaasti työntekijöiden ja heidän liittonsa välinen asia. Luottamusmiehen vaalit pitää järjestää joka toinen vuosi.

Mikäli kantaja olisi työntekijäliiton jäsen ja luottamusmiesasemassa, työntekijäliitto tukisi luottamusmiestään, jos se katsoisi, että tämän työsuhde on päätetty laittomasti. Kantajalla ei ole työntekijäliiton tukea taustallaan tässä asiassa. Asiassa ei ole merkitystä sillä, onko A myöhemmin liittynyt takaisin liittoon.

A on toiminut työsopimuksen ja työsopimuslain lojaliteettivelvoitteen vastaisesti aiheuttaen työnantajalleen vahinkoa. Vastaajan menettely on ollut tahallista, joten hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisenä.

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ

Tuusulan käräjäoikeus on pyytänyt työtuomioistuimen lausuntoa siitä, voiko Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen liitto ry:n välisen työehtosopimuksen nojalla työpaikan pääluottamusmiehenä toimia liittoon kuulumaton järjestäytymätön työntekijä.

KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Työtuomioistuin on työtuomioistuimesta annetun lain 39 §:n nojalla varannut Teknologiateollisuus ry:lle ja Metallityöväen Liitto ry:lle tilaisuuden tulla asiassa kuulluksi.

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N JA METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N LAUSUNTO

Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ovat lausuneet asiassa seuraavaa:

Teknologiateollisuuden 1.11.2013 - 31.10.2016 voimassa olevassa työehtosopimuksessa ovat muun muassa seuraavat määräykset:

43.1 Luottamusmiesjärjestelmän tarkoitus

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on luoda edellytykset yrityksen ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan kehittämiselle sekä työehtosopimuksen oikean soveltamisen ja paikallisen sopimisen edistämiselle. Luottamusmiehen keskeisenä tehtävänä on toimia osana paikallista työehtosopimuksen toteuttamiseen liittyvää neuvottelujärjestelmää ja huolehtia osaltaan siitä, että:

- työehtosopimusta sovelletaan oikein

- erimielisyydet selvitetään nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti

- yhteistoimintaa ja paikallista sopimista edistetään ja

- työrauhaa ylläpidetään ja edistetään

Luottamusmiesjärjestelmän tehtävänä on tarjota väylä yrityksen toimintojen, henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien ja tuottavuuden parantamiselle.

43.3.1 Luottamusmies ammattiosaston edustajana

Luottamusmiehenä tarkoitetaan ammattiosaston valitsemaa pääluottamusmiestä ja luottamusmiestä. Ammattiosastolla tarkoitetaan Metallityöväen Liitto ry:n rekisteröityä ammattiosastoa.

43.3.3 Luottamusmiehen valitseminen

F. Valituista luottamusmiehistä ilmoittaminen ja luottamusmiesaseman syntyminen

Valituista luottamusmiehistä on ammattiosaston kirjallisesti ilmoitettava työnantajalle. Pääluottamusmiehelle valitusta varamiehestä on lisäksi ilmoitettava, milloin hän toimii pääluottamusmiehen sijaisena. Sama koskee luottamusmiehen varamiestä.

Luottamusmiesaseman syntyminen edellyttää, että luottamusmiesten määrästä, toimialueista ja tiettyä tehtävää varten asettamisesta on sovittu työnantajan kanssa ja että ammattiosasto on ilmoittanut valituista luottamusmiehistä työnantajalle kirjallisesti.

43.3.4 Luottamusmiehen tehtävät

A. Perustehtävät

Luottamusmies edustaa ammattiosastoa työehtosopimuksen ja työlainsäädännön soveltamista koskevissa asioissa sekä työnantajan ja työntekijän välisiin suhteisiin liittyvissä kysymyksissä

- osallistumalla tarvittaessa työnantajan ja työntekijän välillä syntyvien erimielisyyskysymysten selvittämiseen

- valvomalla, että työntekijät noudattavat työehtosopimusta ja paikallisia sopimuksia

- vastaamalla ammattiosaston edustajana työrauhan ylläpitämisestä ja edistämisestä työehtosopimusjärjestelmän edellyttämällä tavalla

- toimimalla yrityksen ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Työtaistelutilanteessa tai sen uhatessa tulee työnantajan ja luottamusmiehen todeta, mihin työtaistelutoimi kohdistuu ja mitkä ovat muut työrauhan rikkoutumiseen johtaneet syyt. Samalla tulee selvittää toimenpiteet, joilla voidaan rajoittaa yritykselle työtaistelutoimesta johtuvia vahinkoja.

B. Työpaikalla sovittavat tehtävät

Työpaikoilla on erilaisia tarpeita pyrkiä hyödyntämään luottamusmiesten osaamista ja vaikutusmahdollisuuksia. Luottamusmiehen osallistumisesta, tehtävistä, tavoitteista, toimintaedellytyksistä ja vastuista esimerkiksi projektityyppisissä toimeksiannoissa sovitaan työnantajan ja luottamusmiehen välillä erikseen.

4.4.3 Vapautus työstä

C. Vapautuksen pituuden vahvistaminen

Luottamusmiehelle myönnettävän työstä vapautuksen pituutta vahvistettaessa todetaan työpaikan työntekijöiden lukumäärä välittömästi ennen luottamusmiesvaaleja sekä vastaavana ajankohtana vuoden kuluttua vaalien jälkeen. Näin todetun vapautuksen pituutta noudatetaan seuraavaan tarkistukseen saakka.

Työehtosopimuksessa ei ole nimenomaista määräystä siitä, tuleeko ammattiosaston valitseman luottamusmiehen olla Metallityöväen Liitto ry:n jäsen. Erityisesti edellä kerrotut työehtosopimuksen 43.1 kohdan määräys luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksesta ja kohdan 43.3.4 määräys luottamusmiehen tehtävistä huomioon ottaen luottamusmiehenä ei voi toimia muu kuin Metallityöväen Liitto ry:hyn kuuluva työntekijä.

TYÖTUOMIOISTUIMEN LAUSUNTO

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat lausunnossaan yhdenmukaisesti katsoneet, että ammattiosastoa edustavana luottamusmiehenä ei voi toimia muu kuin Metallityöväen Liitto ry:hyn kuuluva työntekijä. Työtuomioistuimella ei ole perusteita poiketa työehtosopimukseen osallisten liittojen yksimielisestä kannasta.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Saloheimo puheenjohtajana sekä Saarensola, Kari, Lavikkala, Ahokas ja Koskinen jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Lausunto on yksimielinen.

 
Julkaistu 16.11.2016