TT 2017:126

Lakko
Poliittinen työtaistelu
Työrauha

Diaarinumero: R 125/16
Antopäivä: 2.10.2017

Lentoaseman turvatarkastajat poistuivat työpisteiltään 15 minuutiksi vastalauseena työnantajan henkilöstöpolitiikalle. Asiassa oli kysymys siitä, oliko työnseisaus luonteeltaan poliittinen ja mikäli ei ollut, rikkoiko ammattiosastojen lisäksi myös ammattiliitto työrauhavelvoitettaan.

Työnantajan ei selvitetty esittäneen järjestämissään tilaisuuksissaan tietoja, joilla olisi puututtu työntekijöiden järjestäytymisvapauteen. Työnantajalla oli myös direktio-oikeutensa nojalla oikeus määrätä, että kukin työntekijä sai osallistua tilaisuuksiin vain kerran työajallaan ja kieltää henkilöstöjärjestöjen edustajien osallistuminen tilaisuuksiin työntekijöiden järjestäytymisvapauteen vedoten. Myöskään se, että työnantaja kielsi ammattiliiton pinssin käytön työasuissa, ei merkinnyt työntekijöiden järjestäytymisvapauteen puuttumista. Työnseisaus kohdistui siten työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin.

Ammattiliiton puheenjohtaja oli ennen työnseisausta ilmoittanut työnantajalle, että liitolla on mahdollisuus ottaa kantaa työnantajan toimiin mielenilmauksin. Lisäksi ammattiliiton luottamusmies oli neljä tuntia ennen työnseisausta kehottanut ammattiliiton facebook-ryhmässä jäseniä jättämään työpisteensä tiettynä ajankohtana. Ammattiliiton edustajat olivat etukäteen osallistuneet työnseisauksen järjestämiseen siten, että ammattiliitto oli rikkonut työrauhavelvoitettaan.

KANTAJA

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

VASTAAJA

Ilmailualan Unioni IAU ry

KUULTAVAT

Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry

Siviililentoliikenteen työntekijät ry

ASIA

Työrauha

KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Suullinen valmistelu 31.8.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Palkansaajajärjestö Pardia ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Ilmailualan unioni IAU ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n välillä oli voimassa Airpro Oy:tä koskeva työehtosopimus 1.4.2014–31.1.2017. Työehtosopimuksessa oli muun ohella seuraavat määräykset.

2 § Työnjohto-oikeus

Työnantajalla on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja siitä erottaa työntekijöitä.

33 § Työrauhalauseke

Työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei saa ryhtyä lakkoon, sulkuun eikä muuhun niihin verrattavaan toimenpiteeseen, joka kohdistuu tämän sopimuksen tai sen liitteiden määräyksiä vastaan tai tarkoittaa tämän sopimuksen tai sen liitteiden muuttamista.

LIITE 1 PALTA ry:n (entinen LTY ry) YLEISSOPIMUS 2012

Yleisiä määräyksiä

Työnantajalla on työlainsäädännön ja sopimusten mukaisesti oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä ja määrätä työn johtamisesta.

Perusoikeudet

Kansalaisten perusoikeuksiin kuuluva yhdistymisvapaus on loukkaamaton. Tämä koskee niin työnantajia kuin työntekijöitä. Työntekijöillä on oikeus perustaa ja toimia ammattiyhdistysorganisaatioissa, eikä heitä saa tämän johdosta irtisanoa tai syrjiä työssään. Yritysten henkilöstöllä on oikeus valita edustajia edustamaan heitä yritysten sisällä käsiteltävissä asioissa. Edustajien valintaoikeus sekä heidän oikeutensa ja velvollisuutensa on määritelty laeissa ja tässä sekä muissa sopimuksissa. Yksittäisen työntekijän turvallisuus ja terveys, syrjimättömyys ja tasa-arvoinen kohtelu ovat lähtökohtana sopimusmääräyksille.

ASIAN TAUSTA JA TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry ilmoittivat maanantaina 21.11.2016 toimeenpanevansa työnseisauksen Airpro Oy:ssä torstaina 24.11.2016 kello 14.40–14.55. Työtaistelun ilmoitettiin olevan poliittinen ja sen syynä oli työntekijöiden järjestäytymisvapauteen kohdistuvat toimet Airpro Oy:ssä. Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry järjestivät työtaistelun ilmoitettuna aikana.

Työnseisaukseen osallistuneista 66 työntekijästä valtaosa on Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n jäseniä.

KANNE

Vaatimukset

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Ilmailualan unioni IAU ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä;

- tuomitsee Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä;

- tuomitsee Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä; ja

- velvoittaa Ilmailualan unioni IAU ry:n, Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry:n ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 3.280,14 eurolla korkoineen.

Perusteet

Työtaistelut kohdistuivat voimassaolevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin. Työstä kieltäytyminen 24.11.2016 oli työtaistelutoimenpide, joka kohdistui työnjohto-oikeuteen, koska työntekijät kieltäytyivät työstä työaikana. Kieltäytymisen taustalla oli työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin kuuluva määräys työasusta. Työnantaja oli ilmoittanut, ettei työasussa saa pitää suuria tai mieltä ilmaisevia koruja ja vastannut IAU:n luottamusmiehen tiedusteluun, että työasussa saa pitää vain Security Officer tai Security Supervisor -merkkiä. Työtaistelu kohdistui työehtosopimuksen mukaiseen työnjohto-oikeuteen eli työnantajan antamaan työasuohjeeseen ja työnantajalle kuuluvan tulkintaoikeuteen työasuohjeesta.

Työtaistelu kohdistui lisäksi työnjohto-oikeuteen liittyen työnantajan järjestämiin uusille työntekijöille tarkoitettuihin tilaisuuksiin ja siihen, saavatko eri ammattiliittojen edustajat osallistua näihin tilaisuuksiin. Työnantajalla on työnjohto-oikeutensa nojalla oikeus päättää, keitä uusien työntekijöiden tervetuliaistilaisuuksiin kutsutaan. Minkään ammattiliiton edustajaa ei kutsuttu tilaisuuksiin marraskuussa 2016. Työtaistelun taustalla oli IAU:n käsitys siitä, että Airpro Oy:n työehtosopimuksella teetettäisiin samoja töitä muita ilmailualan yrityksiä heikoimmilla ehdoilla. Näin ollen työtaistelu kohdistui näiltä osin työehtosopimukseen kokonaisuudessaan.

Ilmailualan Unioni IAU ry uhkasi työtaistelutoimilla jo sunnuntaina 20.11.2016 ja oli aktiivisesti mukana järjestämässä työtaistelua. Työtaistelut toteutettiin ilmoituksen mukaan. Ilmailualan Unioni IAU ry, Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry tai Siviililentoliikenteen työntekijät ry eivät pyrkineet keskeyttämään lakkoja, vaan hyväksyivät niiden jatkumisen ja edistivät työtaistelujen kulkua tiedottamalla niistä. Ilmailualan Unioni IAU ry, Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry ovat rikkoneet työrauhavelvollisuutensa päättäessään työtaisteluista ja edistäessään niitä.

Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry:n ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n jäsenistöstä 66 työntekijää osallistui työtaisteluun. Palvelualojen työnantajat PALTA ry kehotti maanantaina 21.11.2016 Ilmailualan Unioni IAU ry:tä, Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry:tä ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry:tä ryhtymään toimiin työrauhan palauttamiseksi. Ilmailualan Unioni IAU ry, Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry ovat siten ainakin laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa.

Ilmailualan Unioni IAU ry, Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry ovat käynnistäneet ja hyväksyneet laittomat lakot, ja niiden vastuulliset edustajat osallistuivat lakkoihin. Ilmailualan Unioni IAU ry on ollut valmistelemassa työtaistelutoimenpiteitä sekä tukenut ja edistänyt niitä tiedottamisellaan. Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry ovat vastuussa työtaistelutoimenpiteen järjestämisestä. Tahallinen työrauhasäännösten rikkominen osoittaa vakavaa piittaamattomuutta työehtosopimusmääräyksiä ja lainsäädäntöä kohtaan.

Työnantaja ei ole omilla toimillaan antanut aihetta työntekijöiden mielenilmaisuun. Airpro Oy ei ole pyrkinyt vaikuttamaan työntekijöidensä järjestäytymiseen, eikä puuttunut työntekijöiden järjestäytymisvapauteen.

Airpro Oy alkoi järjestää niin sanottuja Road show -tapahtumia Helsinki-Vantaalla syksyllä 2016, mutta verkostoasemilla vastaavia tilaisuuksia oli järjestetty 1–2 kertaa vuodessa jo muutaman vuoden ajan. Tilaisuuksien tarkoituksena on käydä läpi ajankohtaisia asioita ja niiden järjestäminen aloitettiin henkilöstön toiveesta lisätä vuorovaikutusta johdon ja työntekijöiden välillä. Työntekijöillä on velvollisuus osallistua tilaisuuksiin, koska ne ovat palkallista työaikaa, ja jo­kainen työntekijä on voinut osallistua tilaisuu­teen kerran. Tilaisuuden palkallisuudesta johtuen työnantaja ei ole katsonut tar­peelliseksi myöntää osallistumisoikeutta useampaan kuin yhteen tapahtumaan.

Airpro Oy sai marraskuussa 2016 kuulla, että eri ammattiliittojen luottamusmiehet olivat tehneet Helsinki-Vantaan tilaisuuksissa aggressiivista jäsenhankintaa. Toiminta oli koettu painostavaksi ja sillä oli py­ritty puuttumaan henkilöstön järjestäytymisvapauteen. Työnantaja katsoi tar­peelliseksi linjata, että jäsenhankinta ja edunvalvonta pidetään jatkossa poissa näistä tilaisuuksista, jotta työntekijät voisivat rauhassa osallistua tilaisuuksiin.

Työnantaja on lisäksi ohjeistanut Helsinki-Vantaalla työntekijöitä käyttämään työasua yhtiön ohjeistuksen mukaisesti. Suuret korut tai pinssit eivät kuulu ohjeistuksen mukaiseen työasuun. Ohjeistus koski kaikkia työntekijöitä hei­dän järjestäytymisestään riippumatta, joten ohjeistuksella ei syrjitty IAU:n jäseniä, vaikka ainoastaan IAU:n luottamusmies kyseenalaisti työnantajan ohjeen.

Työehtosopimuksen 16 §:n 2 kohdan mukaan, mikäli työnantaja vaatii työntekijöille määrätynlaista työpukua, on ne työnantajan kustannettava. Airpro Oy omistaa työasut ja saa mää-

rätä siitä, millainen työpuku on. Työasuoh­jeen tarkoitus ei ole rajoittaa mielipiteen ilmaisun vapautta, vaan huolehtia erityisesti asiakaspalvelussa työskentelevien neutraalista työasusta.

Työnantajalle aiheutui taloudellista vahinkoa työnseisauksesta muutamia tuhansia euroja.

VASTAUS

Vaatimukset

Ilmailualan Unioni IAU ry, Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry ovat vaatineet, että Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanne hylätään ja kantaja velvoitetaan korvaamaan niiden yhteiset oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla korkoineen.

Perusteet

Ammattiosastot järjestivät 15 minuutin työnseisauksen, joka oli luonteeltaan poliittinen. Mielenilmauksella osoitettiin tyytymättömyyttä valtio-omisteisen yhtiön henkilöstöpolitiikkaan, joka sallii työnantajan työntekijöiden järjestäytymisvapauteen kohdistuvat toimet Airprossa Oy:ssä, joka on Finavia Oyj:n tytäryhtiö. Mielenilmauksella oli tarkoitus tuoda tämä epäkohta poliittisten päätöksentekijöiden tietoon. Työnseisaus ei kohdistunut työehtosopimukseen, eikä työnjohto-oikeutta koskevaa työehtosopimusmääräystä voida pitää työtaistelun kohdistumisobjektina.

Työehtosopimuslain 8 §:n kannalta on merkittävää se, kohdistuiko väitetty työtaistelutoimenpide työehtosopimukseen kokonaisuudessaan tai sen johonkin yksittäiseen määräykseen. Kanne on edellä kerrotun perusteella ensisijaisesti hylättävä sen johdosta, että työehtosopimuslain 8 §:ssä säädetty kohde puuttui. Työnseisaukseen ei liittynyt työnantajaliittoon tai yhtiöön kohdistuvia vaatimuksia tai painostusta. Työnseisauksella ei pyritty millään tavoin vaikuttamaan voimassaolevaan työehtosopimukseen. Työnseisaukseen ei liittynyt myöskään mitään paikallisia erimielisyyksiä tai muita tavoitteita.

Mikäli kuitenkin katsottaisiin työtaistelutoimenpiteen kohdistuneen työehtosopimuksen määräykseen, tulisi kuitenkin huomioida, että Airpro Oy ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry ovat antaneet aiheen työrauhavelvollisuuden rikkomiselle.

Työehtosopimuksen uudistamisen jälkeen Airpro Oy:n työntekijät ryhtyivät järjestäytymään uudelleen liittymällä Ilmailualan Unioni IAU ry:n ammattiosastojen jäseniksi. Tämän johdosta työnantaja pyrki toimillaan vaikuttamaan työntekijöiden järjestäytymiseen ja puuttumaan työntekijöiden järjestäytymisvapauteen.

Airpro Oy ryhtyi syksyllä 2016 järjestämään niin sanottuja Road show -tapahtumia, joihin työntekijöillä oli velvollisuus osallistua. Tilaisuuksissa esitettiin perustelemattomia väitteitä siitä, kuinka IAU:n solmimaa lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta soveltavat yritykset tekevät tappioita eivätkä pysty kasvamaan tai pääse samanlaiseen tuottavuuteen kuin Airpro Oy. Kun IAU:n jäsenet ja erityisesti luottamusmies pyysivät työnantajalta tarkennusta tilaisuuksissa esitettyihin väitteisiin, työnantajan edustaja kielsi luottamusmiestä osallistumasta tilaisuuksiin. Tilaisuuksien luonteen vuoksi työntekijöille syntyi käsitys työnantajan pyrkimyksestä vaikuttaa siihen, mihin ammattiliittoon heidän tulisi tai ei tulisi kuulua.

Työnantaja lopetti marraskuussa 2016 henkilöstöjärjestöjen mahdollisuuden esitellä toimintaansa uusille työntekijöille sen jälkeen, kun Airpro Oy:n luottamusmies ja IAU:n jäsen ilmoitti osallistuvansa seuraavaan tilaisuuteen. Lisäksi työnantaja kielsi työntekijöiltä aiemmin sallittuna pidetyn tavan kantaa työasuissaan ammattiliiton logoilla varustettuja pinssejä sen jälkeen, kun IAU:n jäsenet ryhtyivät kiinnittämään IAU:n logolla varustettuja pinssejä työasuihinsa.

Edellä kerrotut seikat huomioon ottaen Palvelualojen työnantajat PALTA ry on velvoitettava vastaamaan työrauhavelvollisuuden rikkomista koskevassa asiassa itse oikeudenkäyntikuluistaan.

IAU:n ja ammattiosastojen vastuut

IAU ei rikkonut tietensä työrauhavelvollisuuttaan työehtosopimuslaissa tarkoitetulla tavalla, eikä se ollut toimeenpanemassa työnseisausta. Liiton hallitus ei tehnyt päätöstä työnseisauksen järjestämisestä. IAU:n puheenjohtaja A:n lähettämä kirje 20.11.2016 Airpro Oy:n toimitusjohtajalle ei ollut uhkaus työtaistelusta. Kirjeessä tuotiin esille vain liiton mahdollisuus ryhtyä työehtosopimuslain ja työehtosopimuksen mahdollistamiin toimiin työnantajan menettelyn vuoksi. Lisäksi IAU:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat neuvotteluun PALTA:n edustajien kanssa 22.11.2016.

IAU vastasi PALTA:n 21.11.2016 lähettämiin valvontakirjeisiin 23.11.2016. Ammattiosastojen ilmoittamaan mielenilmaukseen ei liittynyt työnantajaan kohdistuvia vaatimuksia, eikä se kohdistunut Airpro Oy:tä koskevaan työehtosopimukseen. Kyseessä oli ennakkoilmoitusten mukaisesti poliittinen mielenilmaus, jolla tuotiin esiin työnantajan kyseenalaiset toimet työntekijöiden järjestäytymisvapauteen puuttumisesta, eikä työehtosopimuslaki siten edellyttänyt siltä enempiä toimenpiteitä.

Ammattiosastot vastasivat mielenilmauksen toimeenpanosta. Työnseisauksen syynä olivat työnantajan edellä mainitut työntekijöiden järjestäytymisvapauteen kohdistuvat toimet. Ammattiosastojen tarkoituksena oli vastustaa niitä työnantajan toimenpiteitä, joita ammattiosastot pitivät työehtosopimuslain 8 §:n vastaisina työtaistelutoimenpiteinä. Työnseisaus oli luonteeltaan poliittinen, eivätkä ammattiosastot syyllistyneet työrauhavelvollisuuden tai valvontavelvollisuuden rikkomiseen.

Hyvityssakon määrästä

Mahdollisten hyvityssakkojen määrässä on otettava huomioon työnantajan menettely sekä työtaistelun laajuus. Etukäteisilmoituksella pyrittiin minimoimaan työnseisauksesta työnantajalle aiheutuvat haitat, jotka jäivät olemattomiksi.

TODISTELU

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kirjalliset todisteet

1. Ilmailualan Unioni IAU ry:n uutiskirje jäsenille 20.11.2016 ja kirje Airpro Oy:n toimitusjohtajalle 20.11.2016

2. Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry:n ennakkoilmoitus työtaistelusta 21.11.2016

3. Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n ennakkoilmoitus työtaistelusta 21.11.2016

4. Ilta-Sanomien verkkouutinen 24.11.2016 kello 10.30, sivu 5/6

5. Ilmailualan Unioni IAU ry:n uutiskirje jäsenille 24.11.2016

6. Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n valvontakirjeet Ilmailualan Unioni IAU ry:lle 21.11.2016

7. Sähköpostiviesti B:ltä 1.11.2016 Airpro Oy:n luottamusmiehille

8. Sähköpostiviesti C:ltä 17.11.2016 työasuohjeineen sekä B:n ja IAU:n luottamusmies D:n väliset sähköpostiviestit 17.–21.11.2016.

Ilmailualan Unioni IAU ry:n kirjalliset todisteet

1. Airpro Oy:n luottamusmies D:n sähköpostiviesti C:lle 1.11.2016 kello 13.22 ja henkilöstöjohtaja B:n vastaus 1.11.2016 kello 16.22

2. Airpro Oy:n toimitusjohtaja E:n vastaus 21.11.2016 IAU:n 20.11.2016 lähettämään kirjeeseen sekä E:n ja IAU:n puheenjohtaja A:n sähköpostiviestikirjeenvaihto 21.–22.11.2016

3. IAU:n puheenjohtaja A:n sähköpostiviesti 22.11.2016 PALTA:n varatoimitusjohtaja F:lle

4. IAU:n vastaus valvontakirjeisiin 23.11.2016

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

Airpro Oy:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työnseisaus torstaina 24.11.2016 kello 14.40–14.55. Työnseisaukseen osallistui 66 työntekijää, joista pääosa oli Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n jäseniä.

Vastaaja on katsonut, että työnseisaus oli luonteeltaan poliittinen, koska sen kohteena olivat Airpro Oy:n työntekijöiden järjestäytymisvapauteen kohdistamat toimet (K2–3). Vastaajan mukaan työnantaja esitti IAU:n työehtosopimusta noudattavia yrityksiä koskeneita virheellisiä tietoja Road show -tilaisuuksissa (V2–3), esti henkilöstöjärjestöjen edustajien osallistumisen uusille työntekijöille tarkoitettuihin Tervetuloa taloon -tilaisuuksiin (K7 ja V1) ja kielsi työntekijöiltä IAU:n logolla varustettujen pinssien käyttämisen työasussa (K8).

Lailliselta poliittiselta työtaistelulta on oikeuskäytännössä (TT 2016:19, TT 2012:76 ja TT 2008:32) edellytetty muun muassa, että se ei osaksikaan kohdistu sovellettavaan työehtosopimukseen. Road show ja Tervetuloa taloon -tilaisuuksien järjestäminen ovat työnantajan direktio-oikeuden puitteissa päätettäviä asioita. Asiassa ei ole esitetty Road show -tilaisuuksien sisällöstä sellaista selvitystä, josta voitaisiin päätellä, että tilaisuuksissa esitetyillä tiedoilla olisi puututtu työntekijöiden järjestäytymisvapauteen. Työnantaja on myös voinut työnjohto-oikeutensa puitteissa määrätä siitä, että kukin työntekijä voi osallistua Tervetuloa taloon -tilaisuuteen vain kerran työajallaan. Näin ollen se, että työnantaja on työntekijöiden järjestäytymisvapauteen vedoten kieltänyt luottamusmiesten osallistumisen 2.11.2016 järjestettyyn Tervetuloa taloon -tilaisuuteen henkilöstöjärjestöjen edustajana (K7), ei myöskään osoita, että työnantaja olisi puuttunut työntekijöiden järjestäytymisvapauteen vastaajan esittämällä tavalla.

Työnantajan edustajan sähköpostiviestissä 17.11.2016 (V2) työntekijöiden tietoon on toimitettu työasuohje. Sähköpostiviestin 18.11.2016 (V2) mukaan työnantajan vaatteissa pidetään vain Security Officer tai Security Supervisor -merkkiä, ja esimerkiksi pinssien käyttö työasun kanssa ei ole sopivaa. Työnantajalla on direktio-oikeutensa nojalla oikeus määrätä työntekijöilleen kustantamasta työasusta ja myös siitä, saako työasuun kiinnittää ylimääräisiä osia, kuten esimerkiksi pinssejä. Näin ollen myöskään se, että työnantaja on kieltänyt työntekijöitä käyttämästä työasussa IAU:n pinssiä, ei ole työntekijän järjestäytymisvapauteen puuttumista.

Työnseisaus kohdistui edellä kerrotuilla perusteilla voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin. Lisäksi se vastaajan myöntämä seikka, että työn-seisaus kohdistui yhtiön henkilöstöpolitiikkaan, osoittaa, että työnseisaus kohdistui työehtosopimukseen.

Ammattiosastojen ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että työtaistelu oli ammattiosastojen toimeenpanema, joten ammattiosastot ovat rikkoneet työrauhavelvollisuutensa.

Asiassa on lisäksi ratkaistava, rikkoiko Ilmailualan Unioni IAU ry työrauhavelvoitteensa tai laiminlöikö se valvontavelvollisuutensa.

Ilmailualan Unioni IAU ry:n puheenjohtaja lähetti sunnuntaina 20.11.2016, eli neljä päivää ennen työnseisausta, Airpro Oy:n toimitusjohtajalle kirjeen (K1), jonka mukaan Ilmailualan Unioni IAU ry:llä on mahdollisuus ottaa kantaa työnantajan toimiin muun muassa mielenilmauksin. Ilmailualan Unioni IAU ry:n sunnuntaina 20.11.2016 julkaiseman jäsenkirjeen (K1) mukaan mikäli toimitusjohtajalle lähetetyssä kirjeessä mainittua mielenilmausta arvioidaan tarvittavan, mielenilmausta koskee tavanomainen ennakkoilmoitusvelvollisuus.

Ilmailualan Unioni IAU ry:n alueluottamusmies D kehotti Airpro Oy:n IAU:n jäsenten facebook-ryhmässä torstaina 24.11.2016 kello 10.30 (K4), eli noin neljä tuntia ennen työtaistelun alkamista, jäseniä laittamaan herätyskellot soimaan kello 14.40 ja "jättämään turvan". D:n viestin sisällöstä ja asiayhteydestä on pääteltävissä, että D kehotti viestillään Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäseniä aloittamaan työnseisauksen kello 14.40.

Asiassa on edellä selostetulla kirjallisella todistelulla selvitetty, että Ilmailualan Unioni IAU ry:n edustajat osallistuivat etukäteen työnseisaukseen järjestämiseen siten, että Ilmailualan Unioni IAU ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Ilmailualan Unioni IAU ry, Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvoitteen rikkomisesta 300 euroa, Siviililentoliikenteen työntekijät ry maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 800 euroa ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.500 euroa.

Ilmailualan Unioni IAU ry, Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 3.280,14 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Saloheimo puheenjohtajana sekä Liukkunen, Äimälä, Lallo, Lehto ja Pohjola jäseninä. Esittelijä on ollut Taramaa.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 2.10.2017  Päivitetty 3.10.2017