TT 2017:143

Lakko
Poliittinen työtaistelu
Työehtosopimukseen kohdistuminen

Diaarinumero: R 55/17
Antopäivä: 10.10.2017

Ammattiosasto oli yhdessä neljän pirkanmaalaisen ammattiosaston kanssa järjestänyt työtaistelun, jonka syyksi oli ilmoitettu pyrkimys vastustaa hallituksen palkansaajien työehtoja heikentävää toimintaa työmarkkina-asioissa. Työnseisauksella oli läheinen ajallinen yhteys hallituksen kehysriihen aloittamiseen.

Työtaistelutoimenpiteen tarkoituksesta esitetyn tiedotusaineiston ja muun selvityksen perusteella tuomiossa katsottiin, ettei ammattiosastojen tavoitteena ollut painostaa työnantajapuolta työehtosopimuksen piiriin kuuluvissa kysymyksissä, vaan tarkoituksena oli pyrkiä vaikuttamaan valtioelinten poliittiseen päätöksentekoon. Työnseisauksella ei siten ollut rikottu työehtosopimuslaissa säädettyä työrauhavelvollisuutta. Kanne hylättiin.

KANTAJA

Lasikeraaminen teollisuus LT ry

VASTAAJA

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry

KUULTAVA

Ylöjärven Lasityöntekijäin Ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Lasikeraaminen teollisuus LT ry:n jäsenyrityksessä Pilkington Automotive Finland Oy:ssä Tampereen tehtaalla on järjestetty työtaistelu siten, että se on alkanut 20.4.2017 kello 22.00 ja päättynyt 21.4.2017 kello 22.00. Työtaisteluun on osallistunut kaikkiaan 98 työntekijää yhtiön 198 työntekijästä. Työtaisteluun on osallistunut myös yhtiön pääluottamusmies. Lakkoja on järjestetty kyseisenä ajankohtana muissakin alueen yrityksissä ja niiden järjestämisestä ovat päättäneet yhdessä pirkanmaalaiset ammattiosastot, mukaan luettuna Ylöjärven Lasityöntekijäin Ammattiosasto ry.

Kuultavassa ammattiosastossa Ylöjärven Lasityöntekijäin Ammattiosasto ry:ssä on 658 jäsentä, joista maksavia jäseniä on 545. Osaston kaikista jäsenistä 193 jäsentä on työssä Pilkington Automotive Finland Oy:ssä. Jäsenrekisteritietojen mukaan 108 jäsentä ei työskentele liiton sopimusaloilla. Osaston jäseniä on 42:lla liiton sopimusalaan kuuluvalla työpaikalla.

KANNE

Vaatimukset

Lasikeraaminen teollisuus LT ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä hyvityssakkoon,

- tuomitsee Ylöjärven Lasityöntekijäin Ammattiosasto ry:n työrauhavelvollisuuden rikkomisesta hyvityssakkoon, ja

- velvoittaa Ylöjärven Lasityöntekijäin Ammattiosasto ry:n ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antamisesta lukien.

Perusteet

Tapahtumatiedot

Työtaistelusta on julkaistu lehdistötiedote 13.4.2017, jossa on todettu useiden pirkanmaalaisten ammattiosastojen ryhtyvän työtaisteluun 20.4.2017 kello 22.00 - 21.4.2017 kello 22.00 välisenä aikana. Lakosta on julkaistu myös "Vetoomus työntekijöille ammattiosaston hallitukselta ja luottamusmiehiltä", jossa on selostettu lakon syitä ja jossa on kehotettu työntekijöitä ryhtymään työtaisteluun. Ilmoitustaululla on 13.4.2017 julkaistu "Tiedoksi kaikille Pilkington Tampereen tehtaan työntekijöille!" - otsikoitu tiedote, jossa on ilmoitettu lakkoa koskevasta pirkanmaalaisten ammattiosastojen tekemästä lakkoa koskevasta päätöksestä ja selitetty lakon syitä.

Työehtosopimukseen kohdistuminen

Työtaistelu on kohdistunut voimassa olevaan työehtosopimukseen kokonaisuudessaan ja erityisesti sen työajan pidentämistä (kiky) koskevaan määräykseen. Lisäksi lakolla on pyritty vaikuttamaan palkkausta koskeviin määräyksiin.

Työtaistelun syyksi on kerrottu hallituksen ja Elinkeinoelämän Keskusliiton toiminta, kilpailukykysopimus, työehtojen heikennykset, työmarkkinoiden paikallisen sopimisen kulttuuri, palkan heikennykset ja palkan riittämättömyys. Työtaistelu ei ole ollut poliittinen. Lakolla on pyritty vaikuttamaan ainakin osaksi työehtosopimusasioihin. Joka tapauksessa on otettava huomioon se, että lakon on väitetty olleen vastalause hallituksen toiminnalle, mutta kantajan tiedossa ei ole, että ammattiosasto olisi ollut missään yhteydessä pääministeriin tai hallitukseen neuvotellakseen asioista, joihin lakolla on väitetysti pyritty vaikuttamaan. Hallitus ei ole ollut ylipäätään edes tietoinen lakosta eikä asiassa näin ole väitettykään.

Ammattiosaston säännöissä ei mainita yhtenä tarkoituksena poliittista vaikuttamista, minkä vuoksi väite poliittisesta työtaistelusta on epäuskottava, koska tällöin ammattiosasto menettelisi vastoin omaa tarkoitustaan.

Taloudellinen vahinko

Työtaistelun aiheuttama taloudellinen vahinko on ollut tämän hetken arvion mukaan noin 130.000 euroa. Menetettyjen työtuntien määrä on ollut 784.

Ammattiosaston vastuu

Ylöjärven Lasityöntekijäin Ammattiosasto ry on ollut päättämässä ja toimeenpanemassa työtaistelua. Työtaisteluun on osallistunut myös pääluottamusmies.

Ammattiliiton vastuu

TEAM Teollisuusalojen Ammattiliitto ry ei ole ryhtynyt minkäänlaisiin toimenpiteisiin

työrauhan palauttamiseksi ja laittoman lakon estämiseksi huolimatta siitä, että sille on toimitettu valvontakirjeet 20.4.2017 ja 21.4.2017. Lisäksi TEAM ry:tä on jo 13.4.2017 lähetetyllä sähköpostilla vaadittu ryhtymään toimenpiteisiin työtaistelun estämiseksi.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry ja Ylöjärven Lasityöntekijäin Ammattiosasto ry ovat vaatineet, että kanne hylätään tai että hyvityssakko jätetään joka tapauksessa tuomitsematta.

Mikäli kantajan vaatimukset hylätään kokonaisuudessaan tai muuten merkittäviltä osiltaan, vastaaja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry on vaatinut kantajaa korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut 300 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antamisesta lukien.

Kanteen kiistämisen perusteet

Ammattiosaston vastuusta

Työtaistelu ei ole kohdistunut osaksikaan työehtosopimukseen, eikä sillä ole osaksikaan yritetty vaikuttaa työehtosopimusasioihin. Kyseessä on ollut aito poliittinen työtaistelu, jolla on osoitettu vastalause Suomen hallituksen toiminnalle erityisesti työmarkkina-asioissa. Työtaistelu ei ole liittynyt millään tavalla työajan pidentämiseen (kiky) tai palkkausta koskeviin määräyksiin.

Kantajan väite työtaistelun kohdistumisesta työehtosopimuksen työaikaa koskeviin määräyksiin perustunee luottamusmiehen 13.4.2017 ilmoitustaululle toimittamaan tiedotteeseen. Kaikki kirjoituksessa esitetty kritiikki kilpailukykysopimukseen liittyen kohdistui hallituksen toimintaa työmarkkina-asioissa eikä työnantajaa tai työnantajaliittoa kohtaan kirjoituksessa osoitettu minkäänlaista painostusta tai edes kritiikkiä, puhumattakaan vaatimuksista. Oli lisäksi huomattava, että työntekijät eivät yleensä mieltäneet kilpailukykysopimusta työehtosopimusasiaksi, vaan nimenomaan hallituksen toimenpiteeksi, jonka työmarkkinaosapuolet olivat väkisin joutuneet toteuttamaan.

Työtuomioistuimen oikeuskäytännössä (TT 2010:94) on katsottu, ettei jäsenten käyttöön tarkoitettu materiaali, jossa ilmaistiin huoli jäsenten asemasta työmarkkinoilla, ollut

työehtosopimuslain vastaista eikä se osoittanut työtaistelun kohdistuvan työehtosopimukseen.

Kantajan väite työtaistelun kohdistumisesta palkkausta koskeviin määräyksiin perustunee kantajan kirjallisena todisteena olevaan Ylen uutiseen 13.4.2017. Kyseisessä uutisessa on haastateltu Metalliliiton ammattiosaston toimitsijaa, jolla ei ole ollut minkäänlaista yhteyttä tarkastelun alla olevaan työehtosopimukseen. Esitetty kritiikki kohdistui hallitukseen sekä tulevaan kehysriiheen ja sen mahdollisesti mukanaan tuomiin heikennyksiin työttömien asemaan liittyen. Nämä asiat eivät puolestaan ole olleet yhteydessä työehtosopimukseen.

Erityisesti oli huomattava myös poliittisia työtaistelulta koskevissa tapauksissa esiin noussut ajallisen yhteyden merkitys. Työtaistelun aikoihin ei työehtosopimusrintamalla ole tapahtunut mitään, eikä tiedossa ollut, että ennen tulevan syksyn neuvotteluita mitään tapahtuisikaan. Sen sijaan noin viikkoa työtaistelusta alkoi hallituksen kehysriihi, johon tapahtumat selvästi ajallisesti viittasivat. Näin on ilmaistu myös 13.4.2017 tiedotteessa sekä Ylen uutisessa.

Oikeuskäytännössä ei ole vaadittu nimenomaisia yhteydenottoja hallitukseen tai muihin kritiikin kohteena oleviin poliittisiin tahoihin, jotta voitaisiin katsoa kyseessä olevan poliittinen työtaistelu.

Työnantaja on 18.4.2017 laittanut ilmoitustauluille ja Intranetiin oman vetoomuksensa työntekijöille, jossa on todettu hyvin selvästi, että kysymyksessä on ollut poliittinen mielenilmaus, jota ei ole miltään osin kohdistettu työnantajaa tai työpaikkaa vastaan. Työnantajakin on siis jo alusta lähtien ollut sitä mieltä, että kyseessä ei ole laiton työtaistelutoimi, vaan poliittinen mielenilmaus.

Ammattiliiton vastuusta

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry on saamiensa tietojen varassa pitänyt työtaistelua poliittisena, eikä se ole siten ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin.

Hyvityssakot

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen hyvityssakkoja ei tule määrätä maksettavaksi tai niiden tulee olla määrältään lähinnä muodolliset.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Lehdistötiedote 13.4.2017

2. Tiedote 13.4.2017

3. Vetoomus työntekijöille ammattiosaston hallitukselta ja luottamusmiehillä

4. Ylen uutinen, 13.4.2017

Vastaajan kirjalliset todisteet

1. Työnantajan vetoomus 18.4.2017

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja erimielisyys

Lasikeraaminen teollisuus LT ry:n jäsenyrityksessä on järjestetty edellä kuvatuin tavoin työtaistelu siten, että lakko on alkanut torstaina 20.4.2017 kello 22.00 ja päättynyt perjantaina 21.4.2017 kello 22.00. Työtaisteluun osallistui 98 Ylöjärven Lasityöntekijäin Ammattiosasto ry:hyn kuuluvaa työntekijää.

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n mukaan työnseisaus on kohdistunut hallituksen toimintaan ja ollut siten luonteeltaan poliittinen. Kantaja Lasikeraaminen teollisuus LT ry on puolestaan katsonut, että työtaistelu on kohdistunut voimassa olevaan työehtosopimukseen kokonaisuudessaan ja erityisesti sen työajan pidentämistä (kiky) koskevaan määräykseen. Lisäksi lakolla on pyritty vaikuttamaan palkkausta koskeviin määräyksiin.

Asiassa esitetty selvitys

Kantajan kirjallisena todisteena annetusta viiden pirkanmaalaisen ammattiosaston antamasta tiedotteesta (K1) käy ilmi, että mielenilmauksen kohteena ovat olleet hallituksen ja Elinkeinoelämän keskusliiton toiminta. Tiedotteessa on mainittu muun ohessa työntekijöiden työsuhteiden heikennykset sekä työmarkkinoiden sopimisen kulttuuriin kohdistunut vastustus. Vastaajan kirjallisena todisteena annetusta työnantajan vetoomuksesta 18.4.2017 (V1) puolestaan käy ilmi, että työnantajan käsityksen mukaan kysymyksessä on ollut poliittinen työtaistelu.

Arviointi ja johtopäätökset

Asiassa esitettyjen kirjallisten todisteiden perusteella viisi pirkanmaalaista ammattiosastoa, joista yksi on ollut Ylöjärven Lasityöntekijäin Ammattiosasto ry, on järjestänyt yhdessä työtaistelun. Työtaistelulla on ollut läheinen ajallinen yhteys hallituksen kehysriiheen, koska mielenilmaus on päättynyt viimeisenä arkipäivänä ennen kehysriihen alkamista 24.4.2017.

Kantajan kirjallisina todisteina esittämistä tiedotteista ja verkkouutisjulkaisuista käy muun ohella ilmi se, että työtaistelun tarkoituksena on ollut vastustaa hallitusta ja sen palkansaajien työehtoja heikentävää toimintaa työmarkkina-asioissa. Vaikka ammattiosaston vetoomuksessa (K3) on maininta palkkaetuuksien leikkauksesta sekä kiky-sopimuksesta, nämä asiat on tuotu esiin esimerkinomaisesti hallituksen jo tekeminä heikennyksinä työntekijöiden työsuhteisiin eikä varsinaisena tulevan mielenilmauksen kohteena. Tiedotusvälineissä julkaistusta aineistosta erottuu muutenkin selkeänä pääasiana työnseisauksen pyrkimys vastustaa hallituksen toimia ja erityisesti sitä, että hallitus toiminnallaan kannustaisi työnantajaliittoja ostovoimaa leikkaaviin työehtojen heikennyksiin. Työnantajaa kohtaan ei ole esitetty lakon yhteydessä vaatimuksia, joiden voitaisiin katsoa kohdistuneen voimassa olevaan työehtosopimukseen, eikä todistusaineistosta muutenkaan voida päätellä, että työtaistelulla olisi tarkoitettu painostaa asianomaisia työnantajia työehtosopimusten piiriin kuuluvissa kysymyksissä. Vastaajan kirjallisen todisteen (V1) perusteella myös työnantajan käsityksen mukaan kysymyksessä on ollut poliittinen työtaistelu.

Mielenilmaisu laajasti uutisoituna on tullut myös sen kohteena olevien tahojen tietoon.

Edellä esitetyillä perusteilla työnseisauksella ei ole rikottu työehtosopimuslaissa säädettyä työrauhavelvollisuutta. Kanne on tästä syystä hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

Lasikeraaminen teollisuus LT ry on työtuomioistuimesta annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään riidaton.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Lasikeraaminen teollisuus LT ry velvoitetaan korvaamaan TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n oikeudenkäyntikulut 300 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Wirén puheenjohtajana sekä Paanetoja, Lavikkala, Nybondas, Lehto ja Schön jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 10.10.2017  Päivitetty 12.10.2017