TT 2017:149

Lakko
Työrauha

Diaarinumero: R 99/17
Antopäivä: 24.10.2017

Postialan työntekijät alkoivat työtaistelutoimenpiteenä kieltäytyä uuden henkilöstön perehdyttämisestä. Työtaistelun syynä oli liikkeenluovutukseen liittyvä riita sovellettavasta työehtosopimuksesta ja sen ehdoista. Työtaistelu kohdistui siten työehtosopimukseen ja sen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiosastot tuomittiin hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja ammattiliitto valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä.

KANTAJA

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

VASTAAJA

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

KUULTAVAT

Uudenmaan Sanomalehdenjakajat ry

Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry

ASIA

Työrauha

ASIAN TAUSTA JA TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Posti Group Oyj perusti keväällä 2017 Posti Palvelut Oy-nimisen tytäryhtiön. Posti Group Oyj teki liikkeenluovutuksen 1.7.2017, jolloin sen tytäryhtiö Posti Oy:stä siirrettiin Posti Palvelut Oy:hyn varhaisjakelutoiminta eli ns. sanomalehdenjakelu. Posti Oy:ssä noudatetaan Palvelualojen Työnantajaliitto PALTA ry:n ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n välillä solmittua viestinvälitys ja logistiikka-alan työehtosopimusta, joka on voimassa 1.11.2016 – 31.10.2017. Kyseinen työehtosopimus sitoo luovutuksensaajana olevaa Posti Palvelut Oy:tä 31.10.2017 saakka. Posti Palvelut Oy on järjestäytynyt Medialiitto ry:hyn (ent. Viestinnän keskusliitto), jonka solmima jakajia koskeva työehtosopimus TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n kanssa tulee voimaan vanhan työehtosopimuksen sopimuskauden umpeuduttua.

Posti Palvelut Oy:n työntekijät ovat työtaistelutoimenpiteenä alkaneet 24.7.2017 lukien kieltäytyä uuden henkilöstön perehdyttämisestä. Perehdyttämiskielto on päättynyt 28.9.2017.

Uudenmaan Sanomalehdenjakajat ry:llä on 131 maksavaa jäsentä.

Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:llä on noin 600 maksavaa osa-aikaisesti työskentelevää jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Uudenmaan Sanomalehdenjakajat ry:n ja Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä,

- tuomitsee Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä, ja

- velvoittaa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n, Uudenmaan Sanomalehdenjakajat ry:n ja Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:n korvaamaan yhteisvastuullisesti kantajan oikeudenkäyntikulut 4.755 eurolla korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.

Perusteet

Taustaa

PAU ry:n omilla jäsensivuilla on jo 27.6.2017 julkaistu tiedote, jossa kritisoidaan sitä, että Posti Palvelut Oy:n siirtyvään henkilöstöön noudatetaan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta sen päättymiseen 31.10.2017 saakka, jonka jälkeen siirrytään noudattamaan luovutuksensaajaa sitovaa jakelualan työehtosopimusta. Tiedotteessa on myös PAU ry:n puheenjohtajan kommentti, joka pitää sisällään uhkauksen työrauhan mahdollisesta rikkomisesta. Samansisältöinen tiedote on julkaistu Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:n jäsensivuilla samana päivänä ja Uudenmaan Sanomalehdenjakajat ry:n jäsensivuilla 11.7.2017. Molemmissa tiedotteissa on viittaus PAU ry:n puheenjohtajan kommenttiin työtaistelumahdollisuudesta.

Liikkeenluovutuksen jälkeen 24.7.2017 sanomalehdenjakajien pääluottamusmies on ilmoittanut, että Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:n toimikunta on kehottanut jäseniään kieltäytymään perehdyttämisestä. Työnantajalle on toimitettu vasta seuraavana päivänä 6.7.2017 päivätty pöytäkirjanote Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:n toimikunnan ylimääräisestä kokouksesta, jossa on päätetty suosittaa osaston jäsenille uusien jakajien perehdyttämiskieltoa.

Kantaja on lähettänyt vastaajalle valvontakirjelmän 24.7.2017 kehottaen tätä ryhtymään toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi sekä pyytäen kirjallista selvitystä toimenpiteistä, johon kehotuksien johdosta on ryhdytty. PAU ry on vastannut valvontapyyntöön 25.7.2017 ja ilmoittanut, ettei se pysty vaikuttamaan kyseisen osaston päätöksentekoon liikkeenluovutuksesta johtuen. Kantaja on muistuttanut 25.7.2017 lähettämässään valvontapyynnössä PAU ry:tä siitä, että luovutuksensaajaa sitoo kuitenkin vielä 31.10.2017 saakka viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus ja sitä kautta työrauhan tulisi olla voimassa.

PAU ry:n jäsensivuilla on julkaistu 7.8.2017 päivitetty tiedote, jossa vaaditaan Postin sanomalehdenjakelutoiminnan siirtämisen ja siihen liittyvien kysymysten palauttamista takaisin neuvottelupöytään sekä omistajan toimenpidettä velvoittaa Posti Oyj neuvottelemaan asiasta sanomalehdenjakajien nykyisen työntekijäliitto PAU ry:n kanssa. Tiedotteella on pyritty painostamaan työnantajaa.

Uudenmaan Sanomalehdenjakajat ry:n jäsensivuilla on 17.8.2017 julkaistu jäsentiedote, jonka mukaan yhdistyksen toimikunta on tehnyt kokouksessaan päätöksen perehdytyskiellosta.

Työtaistelutoimenpiteillä on pyritty painostamaan yhtiötä neuvottelemaan varhaisjakelun siirtymisestä PAU ry:n kanssa ja sopimaan siirtyneille työntekijöille toisenlaiset työehdot kuin mitä ne tulevat olemaan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuskauden päätyttyä 31.10.2017.

Elokuun lopussa Posti Palvelut Oy:ssä alkoi ilmetä säännönmukaista kieltäytymistä perehdyttää uutta henkilöstöä. Työnantajan huolena on ollut tilanteen laajentuminen, koska työnantajan tulee pystyä varautumaan poissaoloihin ja työvoimatarpeeseen hyvissä ajoin. Kyseessä on ollut joukkoluonteinen työtaistelutoimenpide, joka on kaikilta osiltaan laiton noudatettavan työehtosopimuksen ollessa voimassa.

Työtaistelutoimenpiteiden työehtosopimukseen kohdistuminen

Kysymys on työtaistelutoimenpiteestä, joka on kohdistunut viestinvälitys- ja logistiikka-alan voimassaolevaan työehtosopimukseen ja erityisesti sen 2 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan työnantajalla on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja erottaa työntekijä.

Vastaaja ja kuultavat eivät ole pyrkineet estämään laitonta työtaistelua, vaan ovat hyväksyneet sen ja edistäneet työtaistelun kulkua tiedottaessaan asiasta verkkosivuillaan. Työtaistelulla on pyritty painostamaan työnantajaa asioissa, jotka liittyvät työnantajan oikeuteen johtaa ja järjestää työt tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Perehdyttäminen kuuluu osana jakajien työtehtävään. Ammattiosasto on työtaistelulla vastustanut työnantajan päätöstä tehdä yritysjärjestely ja harjoittaa toimintaa uuden yhtiön kautta noudattaen meneillään olevan sopimuskauden jälkeen uutta jakajia koskevaa työehtosopimusta, kuten muut alalla toimivat kilpailevat yritykset tekevät.

Ammattiliiton ja ammattiosaston vastuu

Vastaaja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on työehtosopimukseen osallinen yhdistys ja kuultavat Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry sekä Uudenmaan Sanomalehdenjakajat ry sen jäsenyhdistyksiä. Ne ovat siten työehtosopimuslain 4 §:n mukaisesti sidottuja viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimukseen.

Vastaaja ja kuultavat eivät ole noudattaneet työehtosopimuslain 8 §:n mukaisia työrauhavelvoitteitaan. Vastaaja on tietoisesti rikkonut velvoitettaan vastaan muun muassa edellä mainitulla 27.6.2017 julkaisemallaan tiedotteellaan. Työtaisteluilla uhkaaminen kohdistuu voimassa olevan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen työnjohtoa koskeviin määräyksiin ja on siten säädetyn työrauhavelvoitteen vastainen työtaistelutoimi.

PAU ry:n tulisi tunnistaa työehtosopimuksen sitova oikeusvaikutus liikkeen luovutuksesta huolimatta. Työehtosopimus velvoittaa yhdistystä siihen osallisena välttämään kaikkia työtaistelutoimenpiteitä, jotka kohdistuvat työehtosopimukseen kokonaisuudessaan tai johonkin sen yksityiseen määräykseen. PAU ry on työehtosopimukseen sidottuna velvollinen myös huolehtimaan siitä, että sen alaiset yhdistykset ja työntekijät, joita sopimus koskee, välttävät työtaistelutoimenpiteitä.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus sitoo liiketoimintakokonaisuuden mukana siirtyneitä työntekijöitä sekä vastaanottajaa eli Posti Palvelut Oy:tä kokonaisuudessaan työehtosopimuslain 5 §:ssä säädetyin tavoin koko jäljellä olevan sopimuskauden. Työehtosopimuksen 55 §:n mukainen työrauhavelvoite on voimassa sopimuskauden loppuun saakka.

Laiton työtaistelu ja valvontavelvollisuuden rikkominen

Merkittävä osa kuultavien jäsenistöstä on osallistunut perehdyttämiskieltoon ilman kuultavien aktiivisia tai tehokkaita toimia työtaisteluiden estämiseksi tai niiden keskeyttämiseksi.

Vastaaja on ilmoittanut kirjallisesti PALTA ry:lle, että se ei voi vaikuttaa kyseisen osastonsa päätöksentekoon. Kantajan tiedossa ei ole, että vastaaja olisi ryhtynyt mihinkään toimiin työtaisteluiden estämiseksi tai niiden keskeyttämiseksi. Vastaaja ja kuultavat ovat siten ainakin laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa, josta ne on tuomittava hyvityssakkoon.

Kantaja ei ole lähettänyt valvontakirjettä Uudenmaan Sanomalehdenjakajat ry:n päätöksenteon osalta, koska kysymyksessä on ollut samasta perusteesta johtuva sama työtaistelutoimenpide, josta kantaja oli jo lähettänyt aiemmin valvontakirjeen. Tarvetta uuden valvontakirjeen lähettämiselle ei ole ollut. Aiempi valvontakirje on koskenut myös myöhemmin toteutettua työtaistelutoimenpiteen laajennusta.

Hyvityssakko

Kuultavat eivät ole epähuomiossa tulleet rikkoneeksi työehtosopimuslain 8 §:n työrauhasäädöksiä, vaan ne ovat tietoisesti ja suunnitelmallisesti ryhtyneet laittomaan työtaistelutoimenpiteeseen, jossa myös vastaajalla on ollut keskeinen rooli. Tämä osoittaa vastaajan sekä kuultavien vakavaa piittaamattomuutta työehtosopimusmääräyksiä ja lainsäädäntöä kohtaan sekä huomattavaa syyllisyyden määrää.

Kuultavat ja vastaajat ovat pyrkineet laittomin keinoin painostamaan työnantajaa työnjohto-oikeutta koskevissa asioissa, jotka kiistatta kuuluvat työnantajan päätäntävaltaan. Vastauksessa ei väitetä, että työnantaja olisi antanut aihetta työrauhahäiriöön.

Laiton työtaistelutoimenpide kesti pitkään (noin kaksi kuukautta) ja sen päättymisestä huolimatta Posti Palvelut Oy:ssä on edelleen esiintynyt töihin liittyviä häiriöitä, kuten luvattomia poissaoloja, lisätyöstä kieltäytymisiä ja sairaspoissaolojen lisääntymistä.

Perehdytyskiellolla on ollut merkitystä Posti Palvelut Oy:n asiakassuhteisiin. Posti Palvelut Oy:llä on velvollisuus tiedottaa asiakkailleen työtaistelutoimenpiteistä, joilla voi olla vaikutusta asiakassopimuksen mukaisten velvoitteiden suorittamiseen, joten asiakkaat ovat olleet tietoisia perehdytyskiellosta. Perehdytyskielto on heikentänyt asiakkaiden luottamusta siihen, että Posti Palvelut Oy pystyy toteuttamaan varhaisjakelun sovitulla tavalla, ja vaarantanut asiakassopimusten jatkumisen.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Vastaaja ja kuultavat ovat myöntäneet, että kuultavat ovat rikkoneet työrauhavelvoitettaan ja vastaaja on laiminlyönyt valvontavelvollisuuttaan.

Vastaaja ja kuultavat ovat myöntäneet kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteen ja määrän.

Vastauksen perusteet

Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:n 6.7.2017 tekemä päätös on pantu täytäntöön eli julkistettu jäsenistölle ja muulle yleisölle vasta 24.7.2017. Molemmat ammattiosastot ovat tehneet päätöksen perehdytyskiellon päättämisestä 28.9.2017 ja tiedottaneet päätöksistä samana päivänä.

Kantaja on ollut yhteydessä vastaajan edustajiin haastehakemuksessa kuvatusti 24.7.2017 liittyen Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:n tekemään päätökseen. Kantaja ei ole lähettänyt vastaajalle valvontakirjettä Uudenmaan Sanomalehdenjakajat ry:n päätöksenteon osalta.

Hyvityssakosta

Kantaja väittää, että perehdyttämisestä on kieltäydytty säännönmukaisesti elokuun lopusta lukien. Tämä väite jo itsessään osoittaa sen, että Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:n 6.7.2017 tekemä päätös ei ole johtanut perehdyttämisestä kieltäytymiseen ainakaan merkittävissä määrin. Perehdytettäviä on tullut työpaikoille ja perehdytystä on tapahtunut kesän aikana jatkuvasti. Jos ammattiosaston päätöksellä olisi ollut kantajan väittämiä vaikutuksia väitetyssä laajuudessa, nuo vaikutukset olisi havaittu ennen elokuun loppua.

Posti Palvelut Oy:n uusien työntekijöiden perehdyttäminen ei ole estynyt tai edes olennaisesti häiriintynyt ammattiosastojen tekemistä päätöksistä johtuen. Työpaikoilla, joilla Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:n jäsenet työskentelevät, on pääluottamusmiehen tiedossa viisi kieltäytymistapausta, joista niistäkin kaksi johtuu perustelluista syistä (käytössä työauto, joka ei vakiintuneen käytännön mukaan sovellu perehdyttämiseen, ja puuttuva kielitaito).

Työpaikoilla, joilla Uudenmaan Sanomalehdenjakajat ry:n jäsenet työskentelevät, työskentelee kaikkiaan noin 400 jakajaa. Kanteessa väitetty merkittävä osa kuultavan jäsenistöstä työtaistelutoimenpiteeseen osallistujina tarkoittaa tässä tapauksessa pääluottamusmiehen tiedon mukaan vain muutamaa yksittäistä kieltäytynyttä työntekijää. Huomioiden sen, että Uudenmaan Sanomalehdenjakajat ry:llä on ollut elokuun lopusta lukien työssä olevia jäseniä 131, kiellon merkitys on jäänyt hyvin vähäiseksi.

Uudenmaan Sanomalehdenjakajat ry:n asettaman perehdytyskiellon vaikutusten arvioinnissa on huomioitava vielä se, että ammattiosaston edustavuus ei kata jäsenistöllään maantieteellisesti koko Posti Palvelut Oy:n organisaation Uudenmaan aluetta. Ammattiosaston jäsenistö painottuu Itä- ja Keski-Uudenmaan alueen työskentelyalueille (Loviisa, Porvoo, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Tuusula). Länsipuolelta maakuntaa jäseniä on vähemmän, mutta heitä kuitenkin on myös Nurmijärven, Nummelan ja Lohjan alueella.

Edellä kerrotuin perustein perehdyttämiskiellolla ei ole voinut olla vaikutusta Posti Palvelut Oy:n asiakassuhteisiin eikä se ole voinut vaarantaa niiden jatkumista. Kiellolla ei ole ollut mitään vaikutusta asiakkaisiin, jotka tuskin ovat edes asiaa havainneet tai tulleet muutoinkaan siitä tietoiseksi. Kantaja ei ole edes väittänyt, että tästä kyseisestä työtaistelutoimenpiteestä on tiedotettu asiakkaille tai että se olisi edes Posti Palvelut Oy:n velvoitteisiin liittyvä tiedottamiseen velvoittava tapahtuma. Asiakkaiden tietoisuudesta ei ole joka tapauksessa esitetty mitään näyttöä.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. PAU ry:n jäsensivuilla julkaistu tiedote 27.6.2017

2. Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:n tiedote 27.6.2017

3. Uudenmaan Sanomalehdenjakajat ry:n jäsensivujen tiedote 11.7.2017

4. PAU Uudenmaan Sanomalehdenjakajat ry:n 6.7.2017 pidetyn ylimääräisen toimikunnan kokouksen pöytäkirja

5. PALTA ry:n valvontakirjelmä 24.7.2017

6. PAU ry:n vastaus valvontakirjelmään 25.7.2017

7. PALTA ry:n 25.7.2017 antama vastaus PAU ry:lle

8. PAU ry:n jäsensivuilla on julkaistu 7.8.2017 päivitetty tiedote

9. PAU Uudenmaan Sanomalehdenjakajat ry:n jäsentiedote 17.8.2017

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

Posti Palvelut Oy:n työntekijät alkoivat edellä kuvatuin tavoin työtaistelutoimenpiteenä 24.7.2017 lukien kieltäytyä uuden henkilöstön perehdyttämisestä. Perehdyttämiskielto päättyi 28.9.2017. Kanteen mukaan merkittävä osa kuultavien jäsenistöstä on osallistunut perehdyttämiskieltoon. Vastauksen mukaan työpaikoilla, joilla Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:n jäsenet työskentelevät, on pääluottamusmiehen tiedossa vain viisi kieltäytymistapausta ja Uudenmaan Sanomalehdenjakajat ry:n jäsenistössä kieltäytyneitä on ollut vain muutama. Työtuomioistuin katsoo, että muun selvityksen puuttuessa osallistuneiden määrää on arvioitava vastauksessa myönnetyn perusteella.

Työtaistelun syynä oli liikkeenluovutukseen liittyvä riita sovellettavasta työehtosopimuksesta ja sen ehdoista. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevaan työehtosopimukseen ja sen 2 §:n 1 momentin työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiosastot ovat rikkoneet työrauhavelvollisuutensa ja ammattiliitto on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, Uudenmaan Sanomalehdenjakajat ry ja Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry ovat työtuomioistuimesta annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Uudenmaan Sanomalehdenjakajat ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 800 euroa, Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.500 euroa ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 2.500 euroa.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, Uudenmaan Sanomalehdenjakajat ry ja Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 4.755 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Saloheimo puheenjohtajana sekä Siitonen, Nyyssölä, Nybondas, Lehto ja Vettainen jäseninä. Sihteeri on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 24.10.2017  Päivitetty 26.10.2017