TT 2017:159

Valitusasia
Valituksen tutkiminen

Diaarinumero: V 3/17
Antopäivä: 16.11.2017

Työneuvosto on päätöksellään 9.9.2016 hylännyt yhtiön oikaisuvaatimuksen työaikalain 6 §:stä poikkeamista koskevassa asiassa. Työneuvoston tekemän selvityksen perusteella yhtiön valitus ei ollut tullut vireille työneuvostossa 20.10.2016 toisin kuin yhtiö oli ilmoittanut. Yhtiön edustajan lähettämää sähköpostiviestiä ei ollut myöskään löytynyt työneuvostoon 20.10.2016 saapuneiden viestien joukosta, eikä tuolta ajalta ollut enää tallessa lokitietoja.

Yhtiö on ilmoittanut saaneensa tiedon 23.9.2016 työneuvoston 9.9.2016 antamasta päätöksestä. Sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Koska yhtiön valitus oli toimitettu työneuvostoon vasta 25.8.2017 eli noin kymmenen kuukautta säädetyn valitusmääräajan päättymisen jälkeen, yhtiön valitus jätettiin tutkimatta valitusajan päättymisen jälkeen tehtynä.

ASIA

Työaikalain 14 §:n 1 momentin mukainen lupa työaikalain 6 §:stä poikkeamiseen

VALITTAJA

Temakodit Oy

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Työneuvoston 9.9.2016 antama päätös oikaisuvaatimusasiassa 9/2016

SELOSTUS ASIASTA

Temakodit Oy on hakenut Lounais-Suomen aluehallintovirastolta lupaa poiketa työaikalain 6 §:n säännöksistä ensisijaisesti toistaiseksi ja toissijaisesti aikavälille 29.6.2016–29.6.2017. Hakemus on koskenut kahta yhtiön Tuusulan kunnassa ylläpitämässä Perhekoti Veeralassa toimivaa työsuhteista ohjaajaa sekä kuuttatoista yhtiön Järvenpään kaupungissa ylläpitämässä Lastenkoti Veerassa toimivaa työntekijää.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt Temakodit Oy:n hakemuksen 8.6.2016 antamallaan päätöksellä (LSAVI/256/04.07.02/2016).

Työneuvosto on päätöksellään 9.9.2016 hylännyt Temakodit Oy:n oikaisuvaatimuksen asiassa 9/2016 suoritetun äänestyksen jälkeen.

Temakodit Oy on toimittanut 25.8.2017 työneuvostoon työtuomioistuimelle osoitetun oikaisuvaatimuksen, oikeastaan valituksen.

Työneuvosto on antanut valituksen johdosta 13.9.2017 päivätyn lausunnon sekä 22.9.2017 päivätyn lisäselvityksen.

Työtuomioistuin on varannut Temakodit Oy:lle tilaisuuden antaa kirjallinen lausuma työneuvoston lausunnon 13.9.2017 sekä lisäselvityksen 22.9.2017 ja sen liitteiden johdosta. Temakodit Oy ei ole toimittanut työtuomioistuimeen yhtiöltä pyydettyä lausumaa määräajassa.

TYÖTUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS

Perustelut

Temakodit Oy on toimittanut 25.8.2017 työneuvostoon työtuomioistuimelle osoitetun oikaisuvaatimuksen, oikeastaan valituksen työneuvoston 9.9.2016 tekemästä päätöksestä.

Työneuvosto on todennut lausunnossaan 13.9.2017, että sen tehtäviin ei kuulu ratkaista, voidaanko Temakodit Oy:n valitus tutkia. Työneuvoston tekemän selvityksen perusteella Temakodit Oy:n valitus ei ole tullut vireille työneuvostossa 20.10.2016 toisin kuin yhtiö on ilmoittanut. Yhtiön edustajan lähettämää sähköpostiviestiä ei ole myöskään löytynyt työneuvostoon 20.10.2016 saapuneiden viestien joukosta. Tuolta ajalta ei ole enää tallessa lokitietoja.

Työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain (400/2004) 13 §:ssä on säädetty, että työneuvoston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella työtuomioistuimelta siten kuin tässä laissa sekä työtuomioistuimesta annetussa laissa (646/1974) säädetään. Valitus on toimitettava työneuvostolle, jonka tulee toimittaa valitusasiakirjat sekä valituksesta antamansa lausunto työtuomioistuimelle. Muutoin valitukseen sovelletaan, mitä 11 §:ssä säädetään määräajasta ja oikeudesta tehdä oikaisuvaatimus.

Työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 11 §:ssä on puolestaan säädetty, että aluehallintoviraston poikkeuslupa-asiassa antamaan päätökseen voi vaatia kirjallisesti oikaisua työneuvostolta. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Poikkeusluvan hakijan on tehtävä oikaisuvaatimus 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon, ja muun oikaisuvaatimuksen tekijän siitä, kun päätös tai sen jäljennös on pantu nähtäville työpaikalle. Oikaisuvaatimus on toimitettava työneuvostolle.

Temakodit Oy on ilmoittanut valituksessaan, että yhtiö on 23.9.2016 saanut tiedon työneuvoston 9.9.2016 antamasta päätöksestä. Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 8 §:n mukaan sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Koska Temakodit Oy:n valitus on toimitettu työneuvostoon vasta 25.8.2017 eli noin kymmenen kuukautta säädetyn valitusmääräajan päättymisen jälkeen, yhtiön valitus on jätettävä tutkimatta työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 11 §:n ja 13 §:n sekä hallintolainkäyttölain 51 §:n 2 momentin nojalla valitusajan päättymisen jälkeen tehtynä.

Työtuomioistuin on ratkaissut asian päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla.

Päätöslauselma

Työtuomioistuin jättää Temakodit Oy:n valituksen tutkimatta.

Lainkohdat

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 11 §

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 13 §

Hallintolainkäyttölaki 51 §:n 2 momentti

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Saloheimo puheenjohtajana sekä Wirén, Liukkunen, Nyyssölä ja Vettainen jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman.

Päätös on yksimielinen.

 
Julkaistu 16.11.2017