TT 2017:168

Lakko
Työrauha

Diaarinumero: R 108/17
R 109/17
R 112/17
Antopäivä: 20.12.2017

Työtaistelun syynä olivat yhteistoimintaneuvottelut. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiliitto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa. Ammattiosastojen katsottiin rikkoneen työrauhavelvollisuutensa, koska luottamusmiehet olivat olleet mukana järjestämässä lakkoa ja myös osallistuneet siihen.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Ammattiliitto Pro ry

KUULTAVAT

Hallin Toimihenkilöt Pro ry (R 108/17, R 112/17)

Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry (R 108/17, R 109/17)

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Patria Aviation Oy:n Aviation-liiketoiminnan Hallin ja Tikkakosken toimipaikassa Hallin Toimihenkilöt Pro ry:hyn kuuluvat toimihenkilöt ovat ryhtyneet lakkoon, joka on alkanut torstaina 21.9.2017 noin kello 12.00. Työhön palattiin maanantaiaamuna 25.9.2017. Viikonloppuna ei työskennellä. Lakkoon osallistui Hallin toimipaikassa yhteensä 129 toimihenkilöä ja Tikkakosken toimipaikassa 9 toimihenkilöä. Luottamusmies on ollut mukana järjestämässä lakkoa ja osallistunut itse lakkoon.

Patria Aviation Oy:n Aviation-liiketoiminnan Linnavuoren toimipaikassa Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry:hyn kuuluvat toimihenkilöt ovat ryhtyneet lakkoon, joka on alkanut perjantaina 22.9.2017 noin kello 14.00. Työhön palattiin tiistaina 26.9.2017. Viikonloppuna ei työskennellä. Lakkoon osallistui yhteensä 39 toimihenkilöä. Luottamusmies ja varaluottamusmies ovat olleet mukana järjestämässä lakkoa ja osallistuneet itse lakkoon.

Lakon syynä olivat koko Patria-konsernia koskevat 18.8.2017 käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut, joissa Patria Aviation Oy:n koko henkilöstö on ollut kohteena ja joissa harkittavina toimenpiteinä ovat olleet irtisanomiset, lomautukset, osa-aikaistamiset sekä tehtävien ja toimintojen uudelleenjärjestelyt. Harkittavien vähentämistoimenpiteiden henkilöstövaikutus on ollut noin 80 henkilötyövuotta.

Kuultavayhdistykseen Hallin Toimihenkilöt Pro ry:hyn kuuluu yhteensä 236 jäsentä.

Kuultavayhdistykseen Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry:hyn kuuluu

yhteensä 636 jäsentä.

KANTEET

Kannevaatimukset asioissa R 108/17, R 109/17 ja R 112/17

Teknologiateollisuus ry on vaatinut asiassa R 108/17, että vastaaja Ammattiliitto Pro ry ja kuultava Hallin Toimihenkilöt Pro ry tuomitaan ensisijaisesti työrauhavelvollisuutensa rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuutensa laiminlyönnistä hyvityssakkoon ja että vastaaja ja kuultava velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan kantajan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antamisesta lukien.

Teknologiateollisuus ry on vaatinut asiassa R 109/17, että vastaaja Ammattiliitto Pro ry ja kuultava Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry tuomitaan ensisijaisesti työrauhavelvollisuutensa rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuutensa laiminlyönnistä hyvityssakkoon ja että vastaaja ja kuultava velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan kantajan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antamisesta lukien.

Teknologiateollisuus ry on vaatinut asiassa R 112/17, että vastaaja Ammattiliitto Pro ry ja kuultava Hallin Toimihenkilöt Pro ry tuomitaan ensisijaisesti työrauhavelvollisuutensa rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuutensa laiminlyönnistä hyvityssakkoon ja että vastaaja ja kuultava velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan kantajan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antamisesta lukien.

Perusteet

Ammattiliitto Pro, Hallin toimihenkilöt Pro ry ja Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry ovat rikkoneet työehtosopimuslain niille kuuluvaa työrauhavelvollisuutta järjestämällä työehtosopimuslain ja työehtosopimuksen vastaisen työtaistelun.

Välittömästi lakon alettua luottamusmieheltä vaadittiin toimia työrauhan palauttamiseksi.

Työehtosopimukseen kohdistuminen

Lakolla on pyritty vaikuttamaan yhtiössä meneillään oleviin yhteistoimintaneuvotteluihin,

joissa on käsitelty yhtiön toiminnan uudelleenjärjestelyä sekä työvoiman vähentämistä. Järjestetty työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä ja määrätä työn johtamisesta.

Ammattiosaston vastuu

Hallin Toimihenkilöt Pro ry yhdistystä edustava luottamusmies on ollut aktiivisesti mukana järjestämässä työtaistelua (asiat R 108/17 ja R 112/17).

Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry:tä edustava luottamusmies ja varaluottamusmies ovat olleet aktiivisesti mukana järjestämässä työtaistelua (asia R 109/17).

Vahingot

Hallin Toimihenkilöt Pro ry:n jäsenten Hallin toimipaikan lakon johdosta menetettiin yhteensä 1.490 työtuntia ja siitä aiheutui vahinkoa yhteensä 480.000 euroa. Tikkakosken toimipaikan lakon johdosta menetettiin yhteensä 89 työtuntia ja vahinkoa aiheutui yhteensä 15.500 euron edestä.

Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry:n jäsenten Linnavuoren toimipaikan lakon johdosta menetettiin yhteensä 362 työtuntia ja vahinkoa aiheutui yhteensä 45.000 euron edestä.

VASTAUS

Käsittelyratkaisua koskeva vaatimus

Vastaaja Ammattiliitto Pro ry sekä kuultavat Hallin Toimihenkilöt Pro ry ja Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry ovat vaatineet, että kanteet asioissa R 108/17, R 109/17 ja R 112/17 jätetään tutkimatta ja että kantaja Teknologiateollisuus ry velvoitetaan suorittamaan vastaajan ja kuultavien oikeudenkäymiskulut 95 eurolla kunkin riita-asian osalta erikseen korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen käsittelyratkaisun antamisesta lukien.

Asiaa ei voitu ottaa käsiteltäväksi, jos samaa asiaa koskien oli jo vireillä toinen asia. Nyt kysymyksessä oleva asia perustui Ammattiliitto Pro ry:n toimeenpanemaan ja päättämään mielenilmaisuun Patria Aviation Oy:ssä, jossa toimihenkilöitä on marssinut kyseessä olevan päätöksen perusteella Hallin, Utin, Tikkakosken ja Pirkkalan toimipisteissä. Eri toimipisteissä mielenilmaisu on aloitettu hieman eri aikoina, mutta kaikissa mielenilmaisut olivat kyseisen päätöksen mukaisia ja alaisia.

Samaa asiaa koskien olivat vireillä riita-asiat R 108/17, R 109/17 ja R 112/17, joissa vastaajana on Ammattiliitto Pro ry. Asiassa R 109/17 kuultavana on Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry ja asioissa R 108/17 ja R 112/17 Hallin Toimihenkilöt Pro ry.

Työtuomioistuinkäytännössä on vakiintuneesti käsitelty samassa asiassa ja yhdellä haastehakemuksella jopa useampaa työnantajakokonaisuutta ja useassa toimipaikassa käsiteltävät mielenilmaisut. Esimerkkinä tällaisesta olivat työtuomioistuimen tuomiot TT 2013:74 ja TT 2013:88. Kantaja on aiheuttanut omalla menettelyllään oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja tarpeettomia oikeudenkäyntikuluja, joita ei voida tuomita vastaajan tai kuultavan maksettavaksi.

Vastaus kannevaatimuksiin pääasiassa

Ammattiliitto Pro ry on myöntänyt, että se on rikkonut työrauhavelvollisuutensa ja Hallin Toimihenkilöt Pro ry sekä Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry ovat laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa.

Mikäli hyvityssakkovaatimus hylätään, vastaaja on vaatinut kantajaa suorittamaan vastaajalle korvaukseksi vastaajan oikeudenkäyntikuluista 190 euroa kunkin vireillä olevan asian osalta erikseen korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine laillisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antamisesta lukien.

Kantaja Teknologiateollisuus ry on pannut vireille samaa asiaa koskevat kolme kannetta. Menettelylle ei ole ollut perusteita ja kantajan oikeudenkäyntikulujen korvausvaatimus on hylättävä perusteettomana. Vastaajaan on kohdistettu kolme erillistä kannevaatimusta työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Toista kuultavana olevaa ammattiosastoa vastaan on pantu vireille kaksi eri kannevaatimusta. Näiltä osin ainoastaan yhdet kannevaatimuksista voidaan hyväksyä kolmessa asiassa. Vastaaja on sen vuoksi vaatinut, että vastaajan osalta hyvityssakkovaatimukset hylätään kahdessa kolmesta asiasta (asiat R 108/17, R 109/17 ja R 112/17).

Vastauksen perusteet

Mielenilmaisu toteutettiin vastalauseena sille, ettei yhteistoimintaneuvotteluissa annettu riittäviä tietoja aiottujen päätösten perusteista.

Patria Aviation Oy säästi Hallin Toimihenkilöt Pro ry:n jäsenten lakon osalta 1.579 tunnin palkkakulut ja Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry:n jäsenten lakon osalta 362 tunnin palkkakulut. Mielenilmaisusta mahdollisesti johtuneita tuotantotappioita ei ole millään tavalla selvitetty.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Käsittelyratkaisu

Vastaaja Ammattiliitto Pro ry ja kuultavat Hallin Toimihenkilöt Pro ry ja Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry ovat vaatineet, että kanteet asioissa R 108/17, R 109/17 ja R 112/17 jätetään tutkimatta ja että kantaja velvoitetaan suorittamaan vastaajan ja kuultavien oikeudenkäyntikulut kunkin vireillä olevan riita-asian osalta 95 eurolla korkolain mukaisine korkoineen. Perusteena kanteen tutkimatta jättämiselle on vastaajan ja kuultavan mukaan se, että kaikki kolme riita-asiaa perustuivat samaan vastaajan Ammattiliitto Pro ry:n toimeenpanemaan ja päättämään mielenilmaisuun Patria Aviation Oy:ssä, jossa toimihenkilöitä on marssinut ulos Hallin, Utin, Tikkakosken ja Pirkkalan toimipisteistä. Mielenilmaisu on aloitettu hieman eri aikoina eri toimipisteissä, mutta kaikissa toimipisteissä mielenilmaisut olivat saman päätöksen mukaisia ja sen alaisia.

Asioissa R 108/17, R 109/17 ja R 112/17 on vastaajana sama ammattiliitto. Asioissa R 108/17 ja R 112/17 on kuultavana sama ammattiosasto. Asiassa on selvitetty se, että kaikki kolme kannetta perustuvat yhteen Ammattiliitto Pro ry:n tekemään päätökseen työtaistelusta. Yhden työtaistelua koskevan päätöksen perusteella toimeen pannuista työtaistelutoimenpiteistä voidaan tuomita ammattiliitolle vain yksi hyvityssakko. Vastaavasti eri toimipisteissä työtaistelutoimenpiteitä toimeen panneelle ammattiosastolle voidaan tuomita ainoastaan yksi hyvityssakko asioissa R 108/17 ja R 112/17.

Työtuomioistuin toteaa, että asiassa R 109/17 kysymyksessä oleva ammattiosaston jäsenten ulosmarssi on ollut osa samaan Ammattiliitto Pro ry:n tekemään päätökseen perustuvien ammattiosastojen toimeenpanemia työtaistelutoimia. Vastaajan ja kuultavien esittämät perusteet kanteiden tutkimatta jättämiselle ovat asiaväitteitä, joiden hyväksymisestä ei voi seurata se, että kanteet asioissa R 108/17, R 109/17 ja R 112/17 jätettäisiin tutkimatta.

Koska asioissa voidaan määrätä ainoastaan yksi hyvityssakko sekä Ammattiliitto Pro ry:lle että Hallin Toimihenkilöt Pro ry:lle, on kanteet asioissa R 108/17, R 109/17 ja R 112/17 käsiteltävä yhdessä.

Vastaajan ja kuultavien esittämä oikeudenkäyntiväite sekä niiden esittämät oikeudenkäyntikuluvaatimukset oikeudenkäyntiväitteen osalta hylätään.

Pääasia

Työtaistelutoimenpiteet ja niiden kohdistuminen työehtosopimukseen

Patria Aviation Oy:n Aviation-liiketoiminnan Hallin, Tikkakosken ja Linnavuoren toimipaikoissa järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi Hallin ja Tikkakosken toimipaikassa torstaina 21.9.2017 noin kello 12.00 ja päättyi maanantaiaamuna 25.9.2017. Työtaistelu alkoi Linnavuoren toimipaikassa perjantaina 22.9.2017 noin kello 14.00 ja päättyi tiistaina 26.9.2017. Työtaisteluun osallistui 138 Hallin Toimihenkilöt Pro ry:hyn kuuluvaa työntekijää ja 39 Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry:hyn kuuluvaa työntekijää.

Työtaistelun syynä olivat yhteistoimintaneuvottelut. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosastojen ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on toissijaisesti myönnetty, että ammattiliitto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Luottamusmiehet ovat olleet kaikissa toimipaikoissa mukana järjestämässä lakkoa ja muiden työntekijöiden ohella myös osallistuneet lakkoon. Ammattiosastot vastaavat tästä edustajiensa toiminnasta. Kumpikin kuultavana oleva ammattiosasto on siten syyllistynyt työrauhavelvollisuutensa rikkomiseen.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta menettelystä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus

Koska Teknologiateollisuus ry olisi voinut esittää yhteisen kanteen kaikkien Ammattiliitto Pro ry:n ja kuultavien ammattiosastojen toimeenpanemien työtaistelutoimien osalta, eivät yhdistyksen toimenpiteet kahdessa asiassa (riita-asiat R 109/17 ja R 112/17) ole olleet tarpeellisia, eivätkä Ammattiliitto Pro ry, Hallin Toimihenkilöt Pro ry ja Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry ole velvollisia korvaamaan Teknologiateollisuus ry:lle näissä riita-asioissa aiheutuneita kustannuksia ja asiamiehen palkkioita. Näillä perusteilla työtuomioistuin harkitsee oikeaksi hylätä Teknologiateollisuus ry:n asioissa R 109/17 ja R 112/17 esittämät oikeudenkäyntikulujen korvausvaatimukset.

Ammattiliitto Pro ry, Hallin Toimihenkilöt Pro ry ja Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Teknologiateollisuus ry:lle asiassa R 108/17 aiheutuneet tarpeelliset oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus 2.500 euroa viivästyskorkoineen on myönnetty määrältään oikeaksi.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Hallin Toimihenkilöt Pro ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.200 euroa, Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.800 euroa ja Ammattiliitto Pro ry maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 3.000 euroa.

Ammattiliitto Pro ry, Hallin Toimihenkilöt Pro ry ja Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Wirén puheenjohtajana sekä Siitonen, Niittylä, Lindström, Lehto ja Koskinen jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 20.12.2017