TT 2017:170

Lakko
Työtaistelu
Valvontavelvollisuuden laiminlyönti

Diaarinumero: R 137/17
Antopäivä: 21.12.2017

Postialan työntekijöiden lakon syynä oli liikkeenluovutukseen liittyvä riita sovellettavasta työehtosopimuksesta ja sen ehdoista. Työtaistelu kohdistui siten työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiosasto tuomittiin hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja ammattiliitto valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä.

KANTAJA

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

VASTAAJA

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

KUULTAVA

Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Posti Group Oyj perusti keväällä 2017 Posti Palvelut Oy-nimisen tytäryhtiön. Posti Group Oyj teki liikkeenluovutuksen 1.7.2017, jolloin sen tytäryhtiö Posti Oy:stä siirrettiin Posti Palvelut Oy:hyn varhaisjakelutoiminta eli niin sanottu sanomalehdenjakelu. Posti Oy:ssä noudatetaan Palvelualojen Työnantajaliitto PALTA ry:n ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n välillä solmittua viestinvälitys ja logistiikka-alan työehtosopimusta, joka on ollut voimassa aikavälillä 1.11.2016 – 31.10.2017. Kyseinen työehtosopimus on sitonut luovutuksensaajana olevaa Posti Palvelut Oy:tä 31.10.2017 saakka. Posti Palvelut on järjestäytynyt Medialiittoon (entinen Viestinnän keskusliitto), jonka solmima jakajia koskeva työehtosopimus TEAM teollisuusalojen ammattiliiton kanssa on tullut voimaan vanhan työehtosopimuksen sopimuskauden umpeuduttua.

Posti Palvelut Oy:n varhaisjakelussa aloitettiin 7.9.2017 kello 00.00 vuorokauden mittainen työtaistelu, johon osallistui noin Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:hyn kuuluvaa 400 jakajaa.

Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:llä on noin 600 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Pääkaupunkiseudun sanomalehdenjakajat ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä,

- tuomitsee Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä, ja

- velvoittaa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n ja Pääkaupunkiseudun sanomalehdenjakajat ry:n korvaamaan yhteisvastuullisesti kantajan oikeudenkäyntikulut 2.750 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antamisesta lukien.

Perusteet

Asian taustatiedot

Liikkeenluovutuksen jälkeen Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n (PAU ry) jäsenistössä on ollut kiivasta vastarintaa liikkeenluovutusta ja sen aiheuttamaa tulevaa työehtosopimuksen vaihtumista kohtaan. Tämä on ilmennyt erinäisinä työtaistelutoimenpiteinä, joita koskevat asiat ovat olleet vireillä myös työtuomioistuimessa.

Työtuomioistuin on tuomiossaan TT 2017:118 todennut Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n (PALTA ry) olevan oikeutettu ajamaan kannetta Posti Palvelut Oy:hyn kohdistuvissa asioissa, koska liikkeenluovutuksen kautta viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus sitoo Posti Palvelut Oy:tä.

Työtaistelua koskevat tapahtumatiedot

Posti Palvelut Oy:n varhaisjakelussa järjestettiin 7.9.2017 kello 00.00-24.00 välisenä aikana laiton työtaistelu. PAU ry on lähettänyt viestit ainakin pääkaupunkiseudun alueen jakajille, jossa kerrottiin varhaisjakelun työtaistelusta ja siitä, ettei töihin mennä torstaina 7.9.2017 kello 00.00-24.00. Samaa viestiä oli levitetty myös muille kuin jäsenille.

Lakkoon osallistui noin 400 jakajaa. Helsinki, Espoo ja Vantaan taloudet jäivät käytännössä kokonaan ilman lehtiä. Häiriö oli työnantajalle todella massiivinen. Kaikkiaan 111.000 taloutta jäi ilman lehteä.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n osasto 182:n työntekijät poistuivat töistä tai eivät saapuneet töihin torstaina 7.9.2017 kello 00.00 – 24.00 välisenä aikana.

Yhtiö sai tietää lakosta reilu tunti ennen sen alkamista. Asiasta ei tiedotettu millään tavalla erikseen työnantajalle.

PAU ry:n ammattiosaston Pääkaupunkiseudun sanomalehdenjakajat ry:n jäsensivuilla tiedotettiin sanomalehdenjakajien käynnistävän työtaistelun työehtoneuvotteluiden vauhdittamiseksi. Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:n tiedotteen mukaan työtaistelun tavoitteena on painostamalla saada työnantaja neuvottelemaan varhaisjakelijoiden työehdoista.

Laiton työtaistelu uutisoitiin myös laajalti eri tiedotusvälineissä.

Työtaistelutoimenpiteiden työehtosopimukseen kohdistuminen

Kysymys oli työtaistelutoimenpiteestä, joka toimeenpantiin työehtosopimuksen voimassa ollessa. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen 2 §:n 1 momentin mukaan työnantajalla on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja erottaa työntekijä.

Työtaistelulla pyrittiin siten painostamaan työnantajaa asioissa, jotka kiistatta liittyvät työnantajan oikeuteen johtaa ja järjestää työt tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Ammattiosasto osoitti työtaistelulla mieltään työnantajan tekemiin organisaatiojärjestelyihin sekä muita työnantajan työnjohtovaltaan kuuluvia päätöksiä vastaan ja pyrki vaikuttamaan painostamalla yhtiön kantaan. Työtaistelulla on selvä ajallinen ja asiallinen yhteys Postin tekemään liiketoimintasiirtoon sekä syyskuun alussa meneillään olleisiin PALTA ry:n ja PAU ry:n välisiin työehtosopimusneuvotteluihin, joissa työntekijäpuoli vaati työehtosopimuksen muuttuessa 1.11.2017 yhtiötä kompensoimaan työehtosopimuksen muuttumisesta aiheutuvia palkanmuutoksia.

Ammattiliiton ja ammattiosaston vastuu

Vastaaja PAU ry on työehtosopimukseen osallinen yhdistys ja kuultava Pääkaupunkiseudun sanomalehdenjakajat ry on vastaajan jäsenyhdistys ja siten työehtosopimuslain 4 §:n mukaisesti sidottu työehtosopimukseen.

Työehtosopimuslain 8 §:n mukaisesti kuultavan eli Pääkaupunkiseudun jakajat ry:n on tullut välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä, jotka kohdistuvat työehtosopimukseen kokonaisuudessaan tai johonkin sen yksityiseen määräykseen. Lisäksi kuultavan on tullut huolehtia siitä, että yhdistykseen järjestäytyneet työntekijät pidättäytyvät työehtosopimukseen kohdistuvista työtaistelutoimenpiteistä. Kuultava on rikkonut näitä molempia velvoitteitaan vastaan.

Työehtosopimuslain 8 §:n mukaisesti vastaajan on tullut huolehtia siitä, että sen alaiset yhdistykset ja työntekijät pidättäytyvät työehtosopimukseen kohdistuvista työtaistelutoimenpiteistä (niin sanottu aktiivinen työrauhavelvollisuus). Vastaaja on tietoisesti rikkonut velvoitettaan vastaan. Vastaaja tai kuultava eivät ole erikseen tai ennakolta tiedottaneet Posti Palvelut Oy:tä työtaistelusta.

Kantaja lähetti 7.9.2017 kello 10.05 vastaajalle valvontapyynnön kehottaen tätä ryhtymään toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi sekä pyytäen kirjallista selvitystä toimenpiteistä, johon kehotuksien johdosta on ryhdytty. PAU ry on vastannut valvontapyyntöihin 7.9.2017 kello 11.04 ja todennut, että työntekijöiden toimenpide on heidän mukaansa laillinen.

Posti Palvelut Oy:n tai kantajan tietoon ei ole tullut, että PAU ry tai kuultava ammattiosasto olisivat millään tavalla pyrkineet edistämään työntekijöiden töihin palaamista. Mikäli joihinkin työnantajalle tuntemattomiksi jääneisiin toimenpiteisiin olisikin ryhdytty, ne ovat olleet riittämättömiä työrauhan palauttamiseksi.

Järjestetyllä työtaistelutoimella on ollut selvä ajallinen ja asiallinen yhteys yrityksessä tehtyihin töiden uudelleen järjestelyihin ja tämä on todettu myös PAU ry:n puheenjohtajan antamassa vastauksessa valvontapyyntöön.

Lakko aiheutti sen, että torstain sanomalehti jäi ilmestymättä suurimpaan osaan pääkaupunkiseutua. Lisäksi työtaistelusta aiheutui taloudellista menetystä työnantajalle sekä sen maineen menetystä asiakkaiden suhteen.

Laiton työtaistelu ja valvontavelvollisuuden rikkominen

Merkittävä osa kuultavan jäsenistöstä on osallistunut työtaisteluun ilman kuultavan aktiivisia tai tehokkaita toimia työtaisteluiden estämiseksi tai niiden keskeyttämiseksi.

Vastaaja on ilmoittanut kirjallisessa vastauksessaan valvontapyyntöön PALTA ry:lle, että työntekijöiden toimenpide on ymmärrettävä eikä kantajan tiedossa ole, että vastaaja olisi ryhtynyt mihinkään toimiin työtaisteluiden estämiseksi tai niiden keskeyttämiseksi.

Vastaaja ja kuultava ovat siten ainakin laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa ja ne tulee tuomita työehtosopimuslain 8 §:n ja 9 §:n nojalla hyvityssakkoon.

Hyvityssakko

Lakko on kestänyt vuorokauden ajan. Vastaaja ja kuultava ovat hyväksyneet laittoman lakon ja edistäneet sitä. Vastaaja on ilmaissut tukensa laittomalle työtaistelulle. Työtaistelu on ollut laaja sen kohdistuessa koko pääkaupunkiseudulle. Yhtiölle on aiheutunut noin 20.000 euron vahinko lakkopäivästä. Summa koostuu kuljetuskustannusten lisääntymisestä eli jättöpaikalta noutamatta jääneiden lehtien poiskeräämisestä, lisätöiden sekä ylitöiden lisääntymisestä, asiakkaalle tehdyistä hyvityksistä sekä heijastusvaikutuksista perusjakelun puolelle; tällä tarkoitetaan sitä, että osa varhaisjakajista toimii niin sanottuina yhteistekijöinä eli he toimivat sekä varhaisjakelussa että perusjakelussa, ja osa näistä jakelijoista on jättänyt saapumatta myös perusjakelun vuorolleen. Lisäksi lakkopäivä on vaarantanut yhtiön asiakassuhteita ja aiheuttanut yhtiölle negatiivista julkisuutta, mistä on aiheutunut myös taloudellista vahinkoa. Tämä ja vahinkoihin liittyvät muut seikat on otettava huomioon hyvityssakon määrää arvioitaessa korottavasti.

Kuultavan tahallinen työrauhamääräysten rikkominen osoittaa vakavaa piittaamattomuutta työehtosopimusmääräyksiä ja lainsäädäntöä kohtaan.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Vastaaja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ja kuultava Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry ovat myöntäneet, että kuultava on rikkonut työehtosopimuslain 8 §:n mukaista työrauhavelvollisuutta. Vastaaja ja kuultava ovat myöntäneet kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan ja määrältään.

Vastauksen perusteet

Asian taustatiedot

Kanteessa esitetyt tiedot tapahtumista pitävät pääosin paikkansa. Posti Oy:stä siirrettiin varhaisjakelutoiminta Posti Palvelut Oy:hyn, minkä seurauksena sovellettava työehtosopimus vaihtui, mikä käytännössä tarkoitti jakajille merkittäviä palkkojen alennuksia. Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry järjesti 7.9.2017 lakon pääkaupunkiseudun sanomalehdenjakelussa.

Kanteessa on esitetty, että PAU ry:n jäsenistössä olisi ollut kiivasta vastarintaa työehtosopimuksen vaihtumista kohtaan ja että erinäisiä työtaisteluita olisi ilmennyt. Työehtosopimuksen vaihtuminen on kuitenkin hyväksytty ja ainoat työtaistelut ovat olleet nyt käsiteltävänä ollut yksittäinen lakkopäivä 7.9.2017 sekä perehdytyskielto, jota koskevan kanteen osalta on annettu tuomio työtuomioistuimessa 24.10.2017.

Toisin kuin kanteessa on esitetty, ei PAU ry ei ole lähettänyt jakajille viestiä lakosta.

PAU ry:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n väliset työehtosopimusneuvottelut katkesivat 5.9.2017. Kun samassa yhteydessä ei päästy myöskään ratkaisuun varhaisjakelun työehtoleikkausten kompensoimisesta, Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:n toimikunta päätti illalla 6.9.2017 pitämässään kokouksessa käynnistää lakon 7.9.2017. Lakosta ei ole tiedotettu etukäteen työnantajalle tai PAU ry:lle. Osasto ilmoitti työnantajalle lakosta tekstiviestillä 6.9.2017 kello 22.37. Osaston puheenjohtaja lähetti tuolloin Postin varhaisjakelusta vastaavalle päällikölle viestin, jossa todettiin, että "Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:n toimikunta on päättänyt toteuttaa työnseisauksen torstaina 7.9.2017 klo 00.00 - 24.00".

Osasto lähetti lakosta ilmoituksen niille jäsenilleen, joiden sähköpostiosoite tai puhelinnumero oli osaston tiedossa, mutta viesti ei kuitenkaan tavoittanut kaikkia osaston jäseniä. Toisin kuin kanteessa on esitetty, viestiä ei lähetetty muille kuin jäsenille. Kaikki jäsenet eivät kuitenkaan osallistuneet lakkoon. Suuri osa osaston jäsenistä ei ole saanut viestiä tai viesti on lähetetty niin myöhään, että monet työntekijät ovat ehtineet mennä aamuyöllä töihin tietämättä osaston päätöksestä. Lakosta huolimatta suuri osa pääkaupunkiseudun talouksista saatiin jaettua.

Hyvityssakon määrääminen

Ensinnäkin hyvityssakon määrää pienentävänä tekijänä on otettava huomioon, että lakko kesti vain yhden vuorokauden eivätkä kaikki jäsenet osallistuneet lakkoon, joten lakosta huolimatta osa pääkaupunkiseudun talouksista onnistuttiin jakamaan. Vahingon määrä jäi siis rajalliseksi.

Vastaajan valvontavelvollisuuden laiminlyöntiä koskevan hyvityssakkovaatimuksen osalta hyvityssakon määrää pienentävänä tekijänä tulee ottaa huomioon se, ettei vastaaja ole ollut etukäteen tietoinen lakosta. Vastaaja ei siten ole pystynyt etukäteen varautumaan lakkoon tai ryhtymään toimiin sen estämiseksi tai lakon vaikutusten rajoittamiseksi. Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:n toimikunta päätti lakosta vasta illalla 6.9.2017 pitämässään kokouksessa ja lakko alkoi 7.9.2017 kello 00.00. Päätös lakosta tehtiin siten vain lyhyen aikaa ennen lakon alkua. Sanomalehdenjakelu, johon lakko kohdistui, tehdään aamuyöllä, joten aamuun mennessä työvuorot, joihin lakko kohdistui, ovat jo päättyneet. Aamulla 7.9.2017 lakon vaikutuksia ei ole enää voitu estää. Tämän jälkeen vastaaja on valvonut työrauhaa eivätkä työtaistelutoimenpiteet ole enää toistuneet.

Vastaaja ei ole edistänyt tai tukenut lakkoa. Kun tieto lakosta on saavuttanut vastaajan vasta aamulla 7.9.2017, työvuorot, joihin lakko kohdistui, ovat jo päättyneet, eikä lakon estämiseksi ole voitu enää ryhtyä toimenpiteisiin. Tämän jälkeen sanomalehdenjakelu on toiminut normaalisti eikä uusia työtaistelutoimenpiteitä ole ollut.

Kanteessa on väitetty, että työtaistelusta olisi aiheutunut yhtiölle runsaita taloudellisia vahinkoja, arviolta yli 20.000 euron arvosta ja että lakko olisi vaarantanut yhtiön asiakassuhteita ja mainetta. Kanteessa ei ole kuitenkaan tarkemmin perusteltu, mihin nämä väitteet perustuvat. Kantajan pitää pystyä osoittamaan, että väitetyllä työtaistelulla olisi niitä vaikutuksia, joilla se perustelee hyvityssakkovaadettaan. Tässä tapauksessa tällaisia perusteita ei ole osoitettu eikä tällaisia vaikutuksia ole ollut.

Asiassa on huomattava, että lakkopäivältä työnantajan ei ole tarvinnut maksaa palkkaa lakossa olleille työntekijöille. Vahingon määrää arvioitaessa on siis otettava myös huomioon, että työnantajalle on syntynyt säästöjä palkkakustannuksissa. Toiseksi asiassa on huomattava, että työnantajan maine on ollut heikohko jo ennen lakkoa 7.9.2017. T-Median teettämässä vuosittaisessa Luottamus&Maine-tutkimuksessa kansalaisilta kysyttiin kesä-heinäkuussa 2017 arvioita Suomessa toimivien yritysten maineesta. Kesäkuussa 2017 sanomalehdenjakelu kuului vielä Posti Oy:n toimintaan. Tutkimuksessa Posti asettui kolmanneksi viimeiselle sijalle. Yhtiön maine on siis ollut heikohko jo ennen lakkoa 7.9.2017 eikä lakon voida katsoa aiheuttaneen yhtiön heikohkoa mainetta.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Pääkaupunkiseudun Sanomalehden jakajat ry:n nettisivujen tiedote 6.9.2017

2. Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n valvontakirjelmä 7.9.2017

3. Posti-ja logistiikka-alan unioni Pau ry:n 7.9.2017 antama vastaus

4. YLE:n verkkosivujen artikkeli 6.9.2017

Vastaajan ja kuultavan kirjalliset todisteet

1. T-Median uutinen vuosittaisesta Luottamus&Maine-tutkimuksesta

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

Posti Palvelut Oy:n varhaisjakelussa järjestettiin edellä kuvatuin tavoin vuorokauden mittainen työtaistelu, joka alkoi 7.9.2017 kello 00.00. Työtaisteluun osallistui n. 400 työntekijää.

Työtaistelun syynä oli liikkeenluovutukseen liittyvä riita sovellettavasta työehtosopimuksesta ja sen ehdoista. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevaan työehtosopimukseen ja työehtosopimuksen 2 §:n 1 momentin työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että kuultava on rikkonut työrauhavelvollisuutensa ja vastaaja on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta menettelystä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ja Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 3.500 euroa ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 4.500 euroa.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ja Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 2.750 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Wirén puheenjohtajana sekä Siitonen, Niittylä, Ruohoniemi, Lehto ja Koskinen jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 21.12.2017