TT 2018:11

Lakko
Työrauha

Diaarinumero: R 159/17
Antopäivä: 8.2.2018

Satamatyöntekijöiden lakon syynä oli erään ahtaajan irtisanominen, joten lakko kohdistui työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuuttaan ja se tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Satamaoperaattorit ry

VASTAAJA

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

KUULTAVA

Hangö Hamnarbetare - Hangon Satamatyöntekijät ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Oy Hangö Stevedoring Ab:ssä on järjestetty työtaistelu, joka on alkanut 23.10.2017 kello 12.28 ja päättynyt samana päivänä kello 16.30. Lakkoon on osallistunut 75 työvuorossa ollutta Hangö Hamnarbetare - Hangon Satamatyöntekijät ry:hyn (jäljempänä Hangon ammattiosasto) kuulunutta ahtaajaa.

Oy Hangö Stevedoring Ab on irtisanonut erään ahtaajan 23.10.2017 kello 12.05 perusteena epärehellisyys työnantajaa kohtaan. Irtisanomistilanteessa läsnä ollut pääluottamusmies on ilmoittanut olevansa asiasta eri mieltä ja käyvänsä asian läpi ammattiosaston toimikunnan kanssa. Kello 12.28 pääluottamusmies on ilmoittanut, että työt keskeytyvät, ellei ahtaajan työsuhdetta palauteta. Lakko on päättynyt kello 16.30 osapuolten sovittua, että irtisanominen peruuntuu, kunnes asia on käsitelty liittotasolla mahdollisine ratkaisuineen.

Hangö Hamnarbetare - Hangon Satamatyöntekijät ry:ssä on 127 jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Satamaoperaattorit ry on vaatinut, että työtuomioistuin tuomitsee Hangö Hamnarbetare - Hangon Satamatyöntekijät ry:n hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja korvaamaan oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen.

Perusteet

Työtaistelu on kohdistunut ahtausalan työehtosopimuksen (1.2.2017-31.1.2019-31.1.2021) 6 §:n 1 kohdan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta.

Hangon ammattiosasto on vastuussa työtaistelusta.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Hangö Hamnarbetare -Hangon Satamatyöntekijät ry ovat myöntäneet kanteen muutoin, mutta kiistäneet määrältään vaatimuksen työrauhavelvoitteen rikkomisesta tuomittavasta sakosta sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Lisäksi Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on vaatinut, että kantaja velvoitetaan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut 200 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen.

Vastauksen perusteet

Työehtosopimuslain (436/1946) 10 §:n 1 momentin mukaisesti hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava huomioon kaikki esiin tulleet asianhaarat, kuten vahingon suuruus, syyllisyyden määrä, toisen osapuolen rikkomukseen mahdollisesti antama aihe ja yhdistyksen tai yrityksen koko. Erityisestä syystä voidaan hyvityssakko jättää tuomitsematta.

Satamatyöntekijät on yhdistysmuotoinen toimija, joka ei kokonsa tai varallisuusasemansa perusteella ole tasavertaisessa asemassa Stevedoringin kanssa.

Satamatyöntekijöiden koko yhdistyksenä, taloudellinen tilanne sekä Stevedoringin ja Satamatyöntekijöiden eriarvoinen asema toimijoina tulee ottaa huomioon hyvityssakon pääomamäärää arvioitaessa. Lisäksi huomioitavaksi hyvityssakon määrää mitoittaessa tulee ottaa sen perusteena ollut toimenpide, Satamatyöntekijöiden jäsenen työsuhteen perusteeton päättäminen. Työsuhde on palautettu sittemmin voimaan Satamatyöntekijöiden jäsenen ja Stevedoringin välille, jolloin työnseisaus on päättynyt.

Satamatyöntekijöiden tosiasialliset selviytymismahdollisuudet lain asettamista velvoitteista sekä työnseisauksen taustalla olleet työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevat tapahtumat tulee ottaa huomioon sakon määrittämisen perusteena.

Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden perusteita harkittaessa tulee ottaa huomioon yhdistyksen koko, taloudellinen tilanne ja olosuhteet ylipäätään, työtaistelutoimenpiteen laajuus, kesto ja sen peruste sekä oikeudenkäynnin välttämättömyys asiassa.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

Oy Hangö Stevedoring Ab:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi 23.10.2017 kello 12.28 ja päättyi samana päivänä kello 16.30. Työtaisteluun osallistui 75 työntekijää.

Työtaistelun syynä oli erään ahtaajan irtisanominen. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohtoa koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Hangö Hamnarbetare - Hangon Satamatyöntekijät ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta menettelystä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Hangö Hamnarbetare - Hangon Satamatyöntekijät ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Satamaoperaattorit ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on jätetty työtuomioistuimen harkintaan. Ottaen huomioon asian laatu ja sen hoitamisen vaatimat välttämättömät toimenpiteet sekä se, että asia on ratkaistu kirjallisessa menettelyssä, työtuomioistuin katsoo oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi määräksi kanteessa vaaditut 2.500 euroa.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Hangö Hamnarbetare - Hangon Satamatyöntekijät ry:n maksamaan Satamaoperaattorit ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.200 euroa.

Hangö Hamnarbetare - Hangon Satamatyöntekijät ry velvoitetaan korvaamaan Satamaoperaattorit ry:n oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Siitonen, Nybondas, Lallo, Lehto ja Vettainen jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 8.2.2018