TT 2018:12

Lakko
Työrauha

Diaarinumero: R 145/17
Antopäivä: 8.2.2018

Työtaistelun syynä olivat yhtiössä aloitettavat yhteistoimintaneuvottelut ja työantajan suunnittelemat henkilöstövähennykset. Työtaistelu kohdistui siten työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja se tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Kemianteollisuus KT ry

VASTAAJA

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry

KUULTAVA

Valken Työntekijät ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Bemis Valkeakoski Oy:n tehtaalla työntekijät alkoivat ajaa tuotantokoneita alas torstain ja perjantain välisenä yönä 16.–17.11.2017. Yövuoron työnjohtajan selvittäessä tilannetta hänelle kerrottiin, että koneet ajettiin alas, koska aamuvuoron työntekijät eivät tulisi töihin. Pääluottamusmies kävi työpaikalla aikaisin aamulla ja puhelimitse noin kello 7.50 tavoitettuna hän kertoi tehtaanjohtajalle, että kaikki tehtaan 180 tuotantotyöntekijää osallistuivat työnseisaukseen, joka kestäisi sunnuntaiaamuun 19.11.2017 saakka. Työtaistelun syyksi ilmoitettiin yhtiössä aloitettavaksi ilmoitetut yhteistoimintaneuvottelut ja mahdolliset työvoiman vähentämiset.

Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM ry julkaisi 17.11.2017 internet-sivuillaan asiaa koskevan uutisen, jossa todettiin yhtiön työntekijöiden ulosmarssin olevan protesti yhtiön henkilöstöpolitiikkaa ja maanantaina 20.11.2017 käynnistyvää yhteistoimintamenettelyä kohtaan. Pääluottamusmies kommentoi työnseisausta Aamulehden ja Valkeakosken Sanomien internet-sivuilla samana päivänä klo 9.40 julkaistussa artikkelissa.

Ammattiosastossa on 266 on maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Kemianteollisuus KT ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Valken työntekijät ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä, ja

- velvoittaa Valken työntekijät ry:n korvaamaan Kemianteollisuus KT ry:n oikeudenkäyntikulut 3.200 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antamisesta lukien.

Perusteet

Lakko kohdistui Kemianteollisuus KT ry:n ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n väliseen muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimuksen (1.12.2016–30.11.2017) 5 §:n määräykseen työnantajan työnjohto-oikeudesta. Mainitun määräyksen mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta.

Tapahtumien, ammattiliiton tiedotteen ja sanomalehtien verkkosivuilla julkaistujen artikkelien perusteella lakko oli ammattiosaston organisoima ja kohdistui työnantajan työnjohto-oikeuteen. Tuotannon johdonmukainen alasajo esimiehille siitä ilmoittamatta, kaikkien työntekijöiden osallistuminen painostustoimenpiteeseen sekä uutisointi ja pääluottamusmiehen kommenttien nopea julkaiseminen Aamulehdessä osoittivat sen, että kysymys ei ole ollut työntekijöiden spontaanista reaktiosta, vaan ammattiosaston valmistelemasta ja toimeenpanemasta joukkoluonteisesta työtaistelutoimenpiteestä, jonka kohteena on ollut työnantajan liikkeenjohdolliseen päätösvaltaan ja työnjohto-oikeuteen sisältyvät suunnitelmat henkilöstövähennyksistä. Ammattiosasto on pyrkinyt laittomalla lakolla vaikuttamaan työnantajaan tämän liikkeenjohtovaltaan kuuluvien päätösten tekemisessä. Pääluottamusmies ja muut työntekijöiden luottamushenkilöt osallistuivat työtaisteluun.

Hyvityssakkoa korottavana seikkana on otettava huomioon työtaistelulla työnantajalle aiheutettava merkittävä taloudellinen vahinko. Yhtiön alustavan arvion mukaan yhtiö menettää lakon seurauksena katetta eli myyntivoittoa noin 180.000 euroa ja liikevaihtoa noin 675.000 euroa. Taloudelliset vahingot ovat aiheutuneet siitä, että lakon takia Bemis Valkeakoski Oy menetti kokonaan 2,5 päivän tuotannon ja myynnin. Lisäksi koneiden pysäyttämisestä ja käynnistämisestä aiheutui ylimääräisiä kuluja.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry on vastannut kuultavan puolesta oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 12 §:n 3 momentin perusteella.

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry on myöntänyt Valken Työntekijät ry:n rikkoneen työrauhavelvollisuutta, mutta vaatinut, että ammattiosasto jätetään tuomitsematta hyvityssakkoon ja että joka tapauksessa hyvityssakko määrätään kohtuulliseksi.

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry on myöntänyt kantajan oikeudenkäyntikulut perusteeltaan, mutta paljoksunut niitä määrältään 2.500 euroa ylittäviltä osin.

Vastauksen perusteet

Ammattiosasto on rikkonut työehtosopimuslain 8 §:n mukaista työrauhavelvollisuuttaan.

Ammattiosasto ei ole kuitenkaan suunnitellut tapahtumia etukäteen. Ammattiosasto ei ole järjestänyt kokousta asian vuoksi, eikä käsitellyt asiaa muussakaan kokouksessaan. Työntekijät ovat olleet hyvin närkästyneitä alkaneista yhteistoimintaneuvotteluista ja mahdollisista työvoiman vähentämisistä, varsinkin kun heidän tiedossaan ovat olleet yhtiön johdon huomattavat palkan- ja muiden etuuksien korotukset.

Pääluottamusmies on käynyt perjantaina aamulla työpaikalla, mutta lähtenyt huomattuaan ettei paikalla ollut hänen edustamiaan työntekijöitä. Hän on tullut paikalle myöhemmin ja neuvotellut työnantajan kanssa kello 13–16. Lauantai ja sunnuntai eivät ole olleet hänen työpäiviään.

Ammattiliitto on toiminut normaalin työmarkkinakäytännön mukaan ja kehottanut osastoa niin sanotulla valvontakirjeellä palauttamaan työrauhan. Viikonlopusta ja yhtiön tuotannon suhteellisen hitaasta alasajamisesta ja vastaavasti uudelleenkäynnistämisestä johtuen tällä toimella ei ole ollut tässä tapauksessa merkittävää vaikutusta tapahtumiin.

Näillä perusteilla hyvityssakko tulee jättää määräämättä. Joka tapauksessa hyvityssakon tulee olla määrältään kohtuullinen.

Kanteessa esitetyt väittämät menetetystä myyntivoitosta ja liikevaihdosta on kiistetty.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Uutinen Aamulehden internet-sivuilla 17.11.2017: "Johdolle oli tullut yllättävän isoja ansionkorotuksia" – Tulotiedot yhdistettyinä yt-neuvotteluihin saivat Bemiksen työntekijät suivaantumaan

2. Uutinen TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n internet-sivuilla 17.11.2017:

"Ulosmarssi Bemis Valkeakoski Oy:ssä"

Vastaajan ja kuultavan kirjallinen todiste

1. Uutinen Aamulehden internet-sivuilla 17.11.2017:"Johdolle oli tullut yllättävän isoja ansionkorotuksia" – Tulotiedot yhdistettyinä yt-neuvotteluihin saivat Bemiksen työntekijät suivaantumaan

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

Bemis Valkeakoski Oy:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi torstain ja perjantain välisenä yönä 16.–17.11.2017 ja kesti sunnuntaiaamuun 19.11.2017 saakka.

Työtaistelun syynä olivat yhtiössä aloitettavat yhteistoimintaneuvottelut ja työnantajan suunnittelemat henkilöstövähennykset. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnantajan työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Valken Työntekijät ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta menettelystä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Valken työntekijät ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Kemianteollisuus KT ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimusta on paljoksuttu siltä osin, kuin se ylittää 2.500 euroa. Ottaen huomioon

asian laatu ja sen hoitamisen vaatimat välttämättömät toimenpiteet sekä se, että asia on ratkaistu kirjallisessa menettelyssä, työtuomioistuin katsoo oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi määräksi 2.800 euroa.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Valken työntekijät ry:n maksamaan Kemianteollisuus KT ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.500 euroa.

Valken työntekijät ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Kemianteollisuus KT ry:n oikeudenkäyntikulut 2.800 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Siitonen, Lallo, Nybondas, Lehto ja Vettainen jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 8.2.2018