TT 2018:16

Lakko
Työrauha

Diaarinumero: R 110/17, R 113/17 ja R 115/17
Antopäivä: 23.2.2018

Työtaistelun syynä olivat yhteistoimintaneuvottelut. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Kahdesta ammattiosastosta toinen myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuuttaan ja tuomittiin hyvityssakkoon. Toisen ammattiosaston osalta vastuu työtaistelusta jäi näyttämättä.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Teollisuusliitto ry

KUULTAVAT

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry

Kouvolan Metallityöväen ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Patria Aviation Oy:n Aviation -liiketoiminnan Hallin, Tikkakosken ja Utin toimipaikkojen tuotannon työntekijät ovat aloittaneet lakon, joka alkoi torstaina 14.9.2017 kello 12.45 ja päättyi perjantaina 15.9.2017 kello 15.30. Lakkoon osallistui Hallin toimipaikassa 174 työntekijää, Tikkakosken toimipaikassa 7 työntekijää ja Utin toimipaikassa 14 työntekijää.

Hallin ja Tikkakosken Teollisuusliiton jäseninä olevat työntekijät kuuluivat Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:hyn ja osa Utin toimipaikan Teollisuusliiton jäseninä olevista työntekijöistä kuului Kouvolan metallityöväen ammattiosasto ry:hyn ja osa Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:hyn.

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:ssä on 422 maksavaa jäsentä ja Kouvolan Metallityöväen ammattiosasto ry:ssä noin 800 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry ja Kouvolan Metallityöväen ammattiosasto ry tuomitaan ensisijaisesti työrauhavelvollisuutensa rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuutensa laiminlyönnistä hyvityssakkoon sekä velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomioistuimen ratkaisun antamisesta.

Perusteet

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry ja Kouvolan Metallityöväen ammattiosasto ry ovat rikkoneet työehtosopimuslain niille kuuluvaa työrauhavelvollisuutta järjestämällä työehtosopimuslain ja työehtosopimuksen vastaisen työtaistelun.

Tapahtumatiedot

Lakon syynä olivat koko Patria-konsernia koskevat 18.8.2017 käynnistyneet yhteistoimintalain 6 ja 8 luvun mukaiset neuvottelut, joissa Patria Aviation Oy:n koko henkilöstö oli kohteena ja joissa harkittavina toimenpiteinä olivat irtisanomiset, lomautukset, osa-aikaistamiset sekä tehtävien ja toimintojen uudelleenjärjestelyt. Harkittavien vähentämistoimenpiteiden henkilöstövaikutus oli arviolta 80 henkilötyövuotta.

Hallin ja Utin toimipaikoissa luottamusmies A on ollut mukana järjestämässä lakkoa. Välittömästi lakon alettua luottamusmieheltä on vaadittu toimia työrauhan palauttamiseksi.

Tikkakosken toimipaikassa pääluottamusmies B on ollut mukana järjestämässä lakkoa. Välittömästi lakon alettua pääluottamusmieheltä vaadittiin toimia työrauhan palauttamiseksi.

Vahingot

Lakon johdosta menetettiin Hallin toimipaikassa yhteensä 1.626 työtuntia ja vahinkoa aiheutui noin 576.000 euroa. Tikkakosken toimipaikassa menetettiin yhteensä 64 työtuntia ja vahinkoa aiheutui noin 11.300 euroa sekä Utin toimipaikassa yhteensä 119 työtuntia ja vahinkoa aiheutui noin 15.300 euroa.

Työehtosopimukseen kohdistuminen

Lakolla on pyritty vaikuttamaan yhtiössä meneillään oleviin yhteistoimintaneuvotteluihin,

joissa on käsitelty yhtiön toiminnan uudelleenjärjestelyä sekä työvoiman vähentämistä. Järjestetty työtaistelu on siten kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä ja määrätä työn johtamisesta.

Ammattiosastojen vastuu

Ammattiosastoja edustavat luottamusmiehet ovat itse olleet aktiivisesti mukana järjestämässä työtaistelua.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Vastaaja Teollisuusliitto ry on pyytänyt, että asiat R 110/17, R 113/17 ja R 115/17 yhdistettäisiin ja käsiteltäisiin samassa oikeudenkäynnissä oikeudenkäymiskaaren 18 luvun 1 §:n mukaisesti, sillä kanteet johtuivat olennaisesti samasta perusteesta.

Kanteet koskivat kantajan jäsenyrityksen Patria Aviation Oy:n kolmessa eri toimipaikassa (Halli, Tikkakoski ja Utti) samanaikaisesti (14.9.2017 kello 12.45 – 18.9.2017 kello 7.00) järjestettyjä työnseisauksia, joista kantaja katsoi Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n olleen vastuussa kaikkien toimipaikkojen osalta. Utin osalta kantaja katsoi vastuun kohdentuvan Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n ohella Kouvolan metallityöväen ammattiosasto ry:hyn.

Lainmukaiset perusteet kanteiden yhdistämiselle olivat siten olemassa.

Vastaaja on myöntänyt Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n rikkoneen työrauhavelvollisuutensa, mutta kiistänyt kanteen Kouvolan metallityöväen ammattiosasto ry:n osalta kokonaisuudessaan.

Vastauksen perusteet

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry on päätöksellään järjestänyt kolmessa eri Patria Aviation Oy:n toimipaikassa samanaikaisen työnseisauksen.

Hallin ja Tikkakosken Teollisuusliiton jäseninä olevat työntekijät kuuluivat Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:hyn, mutta Utin toimipaikan Teollisuusliiton jäseninä olevista työntekijöistä osa kuului Kouvolan metallityöväen ammattiosasto ry:hyn ja osa Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:hyn. Työntekijöitä on siirtynyt Patria Aviation Oy:n toimipaikkojen välillä, mutta kaikki eivät ole vaihtaneet ammattiosastoa. Hallin toimipaikan, Tikkakosken toimipaikan Hawk-osaston sekä Utin toimipaikan pääluottamusmiehenä toimi varapääluottamusmies A, sillä varsinainen pääluottamusmies oli vuorotteluvapaalla. A oli Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n jäsen. Tikkakosken toimipaikan Vinka-osaston pääluottamusmiehenä toimi B.

Kantajan ilmoitus koko Patria-konsernia koskevista 18.8.2017 käynnistyneistä yhteistoimintalain 6 ja 8 luvun mukaisista neuvotteluista piti paikkansa.

Samanaikaisesti kolmessa eri toimipaikassa järjestetty työnseisaus on ollut mielenilmaisu työnantajan suunnittelemia työvoiman vähentämistoimenpiteitä vastaan, joita henkilöstö työtilanne huomioon ottaen on pitänyt perusteettomina tai ainakin ylimitoitettuina.

Hallin toimipaikka

Työnseisaus alkoi kanteessa ilmoitetun mukaisesti torstaina 14.9.2017 kello 12.45 ja päättyi perjantaina 15.9.2017 kello 15.30 työajan päättyessä. Selvyyden vuoksi todettakoon, että Hallissa ei työskennelty viikonloppuisin.

Työnseisaukseen osallistuneiden työntekijöiden ilmoitettua lukumäärää 174 ja menetettyjen työtuntien määrää 1.626 ei ollut syytä epäillä. Kantaja ilmoitti vahinkoa aiheutuneen noin 576.000 euroa, mutta siitä ei ole esitetty mitään selvitystä. Aiheutuneen vahingon määrä kiistettiin.

Pääluottamusmiehenä toimiva varapääluottamusmies A ei ole osallistunut työnseisaukseen, eikä hän ole ollut mukana työnseisausta järjestämässä.

Tikkakosken toimipaikka

Työnseisaus alkoi ilmoitetun mukaisesti torstaina 14.9.2017 kello 12.45 ja se päättyi perjantaina 15.9.2017 kello 15.30 työajan päättyessä. Myöskään Tikkakoskella ei työskennelty viikonloppuisin. Työnseisaukseen ovat osallistuneet Hawk-osaston työntekijät. Kanteessa ilmoitettua työnseisaukseen osallistuneiden työntekijöiden lukumäärää 7 henkilöä ja 64 tunnin menetystä ei ollut syytä epäillä. Kanteessa on ilmoitettu vahinkoa aiheutuneen noin 11.300 euroa, mutta siitä ei ole esitetty mitään selvitystä. Aiheutuneen vahingon määrä kiistettiin.

Kanteessa mainittu pääluottamusmies B oli Vinka-osaston pääluottamusmies eikä Vinka-osasto osallistunut työnseisaukseen. B ei ole ollut mukana järjestämässä työnseisausta, eikä hän ole itse siihen myöskään osallistunut.

Utin toimipaikka

Työnseisaus alkoi ilmoituksen mukaisesti torstaina 14.9.2017 kello 12.45 ja se päättyi perjantaina 15.9.2017 kello 15.30 työajan päättyessä. Myöskään Utissa ei työskennelty viikonloppuisin.

Työnseisaukseen on osallistunut kanteessa ilmoitettu 14 työntekijää ja työnseisauksen johdosta ilmoitettua menetettyjen työtuntien määrää 119 työtuntia ei ollut syytä epäillä. Kanteessa on ilmoitettu vahinkoa aiheutuneen noin 15.300 euroa, mutta vahinkoa ei ole millään tavalla yksilöity, joten vahingon määrä kiistettiin.

Utin toimipaikan pääluottamusmiehenä toimiva varapääluottamusmies A ei kuitenkaan ole ollut mukana järjestämässä työnseisausta.

Kanteessa on kuultavaksi haastettu myös Kouvolan metallityöväen ammattiosasto ry, joten kantaja ilmeisesti vaati hyvityssakkoa myös tälle ammattiosastolle. Vaatimus kiistettiin, sillä Kouvolan metallityöväen ammattiosasto ry:llä ei ole ollut mitään tekemistä työnseisauksen järjestämisessä. Kouvolan osastossa oli noin 800 jäsentä, jotka olivat eri työpaikoissa Kouvolan seudulla. Ammattiosaston jäsenistä ainoastaan murto-osa oli Patria Aviation Oy:n Utin toimipisteessä, jossa sijaitsi osa yhtiön helikopteriosastosta. Kouvolan ammattiosaston puheenjohtaja ei työskennellyt Patria Aviation Oy:n palveluksessa ja ammattiosasto sai kuulla työnseisauksesta vasta jälkikäteen. Osa Utin toimipisteen Teollisuusliittoon kuuluvista työntekijöistä kuului edelleen Kuoreveden työpajojen ammattiosastoon.

Utissa työnseisaukseen osallistuneet 14 työntekijää eivät ole olleet Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n jäseniä.

Vaadituista oikeudenkäyntikuluista

Kantaja on jakanut haasteensa kolmeen eri riita-asiaan, vaikka jutut tulisi oikeudenkäymiskaaren 18 luvun 1 §:n ja 18 luvun 7 §:n 1 momentin mukaisesti yhdistää ja käsitellä samassa oikeudenkäynnissä.

Vaadituista oikeudenkäyntikuluista myönnettiin oikeudenkäyntimaksu 2.000 euroa sekä palkkiona 500 euroa eli yhteensä 2.500 euroa

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Käsittelyratkaisu

Vastaaja Teollisuusliitto ry sekä kuultavat Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry ja Kouvolan Metallityöväen ammattiosasto ry ovat vaatineet, että kanteet asioissa R 110/17, R 113/17 ja R 115/17 yhdistetään. Perusteena yhdistämiselle on vastaajan ja kuultavien mukaan se, että kaikki kolme riita-asiaa koskivat kantajan jäsenyrityksen Patria Aviation Oy:n kolmessa eri toimipaikassa samanaikaisesti järjestettyjä työnseisauksia, joista kantaja katsoi Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n olleen vastuussa kaikkien toimipaikkojen osalta. Utin osalta kantaja katsoi vastuun kohdentuvan Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n ohella Kouvolan metallityöväen ammattiosasto ry:hyn.

Asioissa R 110/17, R 113/17 ja R 115/17 on kuultavana Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry sekä jutussa R 115/17 kuultavana lisäksi Kouvolan Metallityöväen ammattiosasto ry. Asiassa on selvitetty, että kaikki kolme kannetta perustuvat yhteen Kuoreveden ammattiosasto ry:n tekemään päätökseen työtaistelusta sekä Utin toimipaikan osalta myös Kouvolan Metallityöväen ammattiosasto ry:n väitettyyn päätökseen. Yhden työtaistelua koskevan päätöksen perusteella toimeenpannuista työtaistelutoimenpiteistä voidaan tuomita kunkin ammattiosaston maksettavaksi vain yksi hyvityssakko.

Koska asioissa voidaan määrätä ainoastaan yksi hyvityssakko ammattiosastolle, on kanteet asioissa R 110/17, R 113/17 ja R 115/17 käsiteltävä yhdessä.

Näillä perusteilla työtuomioistuin ottaa kanteet R 110/17, R 113/17 ja R 115/17 oikeudenkäymiskaaren 18 luvun 1 §:n perusteella yhdessä käsiteltäviksi. Koska asiat olisi voitu panna yhdellä haastehakemuksella vireille, on kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimus asioiden R 113/17 ja R 115/17 osalta hylättävä.

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

Patria Aviation Oy:n Aviation -liiketoiminnan Hallin, Tikkakosken ja Utin toimipaikoissa järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi torstaina 14.9.2017 kello 12.45 ja päättyi perjantaina 15.9.2017 kello 15.30. Lakkoon osallistui Hallin toimipaikassa 174 työntekijää, Tikkakosken toimipaikassa 7 työntekijää ja Utin toimipaikassa 14 työntekijää.

Vastauksessa on kiistetty, että Utissa työnseisaukseen osallistuneet 14 työntekijää olisivat olleet kanteessa väitetyn mukaisesti Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n jäseniä. Tästä seikasta ei ole esitetty selvitystä, joten osallistujien jäsenyyttä yhdistyksessä on arvioitava vastauksen mukaisesti.

Työtaistelun syynä olivat yhteistoimintaneuvottelut. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosastojen vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa Hallin ja Tikkakosken toimipaikkojen osalta. Vastuu luottamusmiesten osallisuudesta on kuitenkin kiistetty. Asiassa ei ole esitetty selvitystä luottamusmiesten osallisuudesta, joten asiassa on katsottava jääneen näyttämättä, että luottamusmiehet olisivat olleet järjestämässä työtaistelua.

Utin toimipaikan osalta on edellä mainituin tavoin jäänyt näyttämättä, että työnseisaukseen osallistuneet 14 työntekijää olisivat olleet Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n jäseniä. Asiassa ei ole myöskään esitetty selvitystä Kouvolan metallityöväen ammattiosasto ry:n jäsenten osallistumisesta työtaisteluun. Kanne on siten hylättävä Utin toimipaikan osalta.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus

Koska Teknologiateollisuus ry olisi voinut esittää yhteisen kanteen kaikkien Teollisuusliitto ry:n ja kuultavien ammattiosastojen toimeenpanemien työtaistelutoimien osalta, eivät yhdistyksen toimenpiteet kahdessa asiassa (riita-asiat R 113/17 ja R 115/17) ole olleet tarpeellisia, eivätkä mainitut kuultavina olevat yhdistykset ole velvollisia korvaamaan Teknologiateollisuus ry:lle näissä riita-asioissa aiheutuneita kustannuksia ja asiamiehen palkkioita. Näillä perusteilla työtuomioistuin harkitsee oikeaksi hylätä Teknologiateollisuus ry:n asioissa R 113/17 ja R 115/17 esittämät oikeudenkäyntikulujen korvausvaatimukset.

Kanne hylätään kokonaisuudessaan Kouvolan metallityöväen ammattiosasto ry:n osalta. Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla yksin velvollinen korvaamaan Teknologiateollisuus ry:lle asiassa R 110/17 aiheutuneet tarpeelliset oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus 2.500 euroa viivästyskorkoineen on myönnetty määrältään oikeaksi.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.000 euroa.

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry velvoitetaan korvaamaan Teollisuusliitto ry:n oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Muilta osin kanne hylätään.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Wirén puheenjohtajana sekä Anttila, Nyyssölä, Lallo, Lehto ja Vettainen jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 23.2.2018