TT 2018:24

Kilpailevat työehtosopimukset
Lausuntoasia
Rakennussiivous
Yleissitova työehtosopimus

Diaarinumero: L 9/17
Antopäivä: 19.3.2018

Lausuntoasiassa oli kysymys siitä, tuliko rakennussiivoojien työsuhteissa soveltaa kiinteistöpalveluajan työntekijöitä koskevaa yleissitovaa työehtosopimusta vai rakennusalan yleissitovaa työehtosopimusta.

Asiassa ei näytetty liittojen sopineen, että rakennussiivoukseen tulisi soveltaa rakennusalan työehtosopimusta ja kumpikin työehtosopimus olisi soveltamisalansa puolesta voinut tulla sovellettavaksi rakennussiivoukseen. Kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta sovellettaessa ratkaiseva merkitys on yrityksen päätoimialalla ja päätoimialan mukainen työehtosopimus on lähtökohtaisesti sovellettavissa kaikkiin alan yrityksessä tehtäviin töihin, vaikka ne voisivat kuulua myös jonkin toisen työehtosopimuksen piiriin. Työtuomioistuimessa esitetyssä selvityksessä mikään ei viitannut siihen, että rakennussiivous olisi järjestetty työnantajan päätoimialasta selvästi poikkeavaksi, erilliseksi ja itsenäiseksi toiminnoksi (KKO 1990:180). Työnantajan tosiasiallinen päätoimiala ja työntekijöiden pääasialliset työtehtävät jäivät kuitenkin käräjäoikeudessa vastaanotettavan näytön varaan.

Lausunnossa katsottiin, että mikäli työnantajan todellinen päätoimiala on siivous- ja puhtaanapitopalvelut ja työntekijöiden työtehtävät ovat olleet pääosin rakennussiivousta tai muuta kiinteistöpalvelualan työntekijöiden työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa työtä, heidän työsuhteisiinsa on tullut soveltaa kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta. (Ään.)

KUULTAVAT

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Kiinteistötyönantajat ry

Rakennusliitto ry

Talonrakennusteollisuus ry

ASIA

Vantaan käräjäoikeuden lausuntopyyntö A:n ja B:n työsuhteisiin sovellettavasta työehtosopimuksesta

ASIAN KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Suullinen valmistelu ja pääkäsittely 24.1.2018

Asiassa on toimitettu yhteinen pääkäsittely lausuntoasian L 2/17 kanssa

TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET

Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n ja Kiinteistötyönantajat ry:n kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevassa työehtosopimuksessa (1.12.2013–31.1.2017) oli muun ohella seuraava määräys.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1 § Soveltamisala

Tätä työehtosopimusta sovelletaan kiinteistöpalvelualalla työskentelevien työntekijöiden työsuhteissa.

Pöytäkirjamerkintä:

Kiinteistöpalvelualan työtehtäviä ovat mm.

- puhdistus- ja siivoustehtävät

- kiinteistönhoitotehtävät

- tekniset palvelutehtävät

- toimitilapalvelutehtävät

- viherpalvelutehtävät

- ja näihin läheisesti liittyvät tehtävät.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Rakennusliitto ry:n ja Talonrakennusteollisuus ry:n rakennusalan työehtosopimuksessa (2014-2016) oli muun ohella seuraava määräys.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1 § Työehtosopimuksen soveltamisala

1. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan jäljempänä mainituin poikkeuksin Talonrakennusteollisuuden piiriyhdistysten jäsenyritysten ja niiden kaikkien työntekijöiden välisiin työsuhteisiin. Työehtosopimusta ei sovelleta kuitenkaan siltä osin kuin jäsenyritys on jonkin yksikkönsä tai osastonsa osalta sidottu toiseen työehtosopimukseen.

2. Jäsenyrityksessä voidaan sopia pääluottamusmiehen suostumuksella, että jonkin toisen valtakunnallisen työehtosopimuksen tarkoittamia töitä tekeviin yrityksen työntekijöihin sovelletaan rakennusalan työehtosopimuksen sijasta joko vain joidenkin työehtojen osalta taikka kokonaisuudessaan tuota toista valtakunnallista työehtosopimusta. Sopimuksessa on todettava, miltä osin em. toista työehtosopimusta noudatetaan.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

KÄSITTELY VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUDESSA

A ja B ovat työskennelleet Vangelia Oy:n (jäljempänä myös yhtiö, nykyään Anxmar Oy) palveluksessa työskennellen yhtiön sopimuskumppaneiden eri rakennustyömailla. A:n työsuhde alkoi 13.10.2015 ja B:n lokakuussa 2013.

Yhtiö on noudattanut A:n ja B:n työsuhteissa kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta. A:n ja B:n mukaan työsuhteissa olisi tullut noudattaa Talonrakennusteollisuus ry:n ja Rakennusliitto ry:n välistä rakennusalan työehtosopimusta.

KANTEET

Vaatimukset

L 17/1776 ja L 17/1777

A ja B ovat muun ohella vaatineet käräjäoikeudessa, että yhtiö velvoitetaan suorittamaan heille palkkasaatavia, ylityökorvauksia, sunnuntaityökorvausta, korvausta työajan lyhennyksestä, lomakorvausta, odotusajan palkkaa, korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja oikeudenkäyntikulut.

Perusteet

Työsuhteissa olisi tullut noudattaa rakennusalan työehtosopimusta. A ja B eivät ole vastoin yhtiön väittämää toimineet pääasiassa siivoustehtävissä, vaan sekalaisissa rakennustehtävissä. Siivoustyötä he ovat tehneet ainoastaan silloin, jos muita töitä ei ole ollut tehtävänä tai siivoaminen on liittynyt rakennustyöhön. Tehtävään työhön liittyvät määräykset antoi ja työnjohtovaltaa käytti rakennustyömaan mestari eikä yhtiö ja heidän työnsä on ollut tosiasiassa vuokratyötä.

Kaupparekisteriotteen mukaan yhtiön toimiala oli rakennuspalvelut ja kaikki laillinen liiketoiminta. Verohallinnolle yhtiö on ilmoittanut päätoimialakseen asuin- ja muiden rakennusten rakentamisen. Yhtiö on maksanut kantajille rakennusalan työehtosopimuksen mukaista työajan lyhennyskorvausta ja lomarahaa, mikä osaltaan osoitti sovellettavan työehtosopimuksen. Sillä seikalla, että yhtiö on liittynyt Kiinteistötyönantajat ry:n jäseneksi vuonna 2017, ei ollut merkitystä siihen, mitä työehtosopimusta A:n ja B:n työsuhteissa on tullut noudattaa vuosina 2015 ja 2016.

A:n ja B:n työsopimuksiin on kirjattu heidän toimivan apumiehenä, mutta todellisuudessa heidän työtehtävänsä ovat olleet itsenäisiä ja he ovat työskennelleet yksin. Kantajille olisi tullut maksaa rakennusalan työehtosopimuksen palkkaryhmän II mukaista tuntipalkkaa eli 13.10.2015–29.2.2016 11,18 euroa tunnilta ja 1.3.2016 lukien 11,28 euroa tunnilta. A:lla ja B:llä oli rakennusalan koulutus ja kokemusta rakennustöistä.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Vangelia Oy (nykyään Anxmar Oy) on osittain kiistänyt ja osittain myöntänyt kannevaatimukset oikeiksi. Yhtiö on kuitenkin katsonut, että A:n ja B:n työsuhteissa on tullut noudattaa kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta.

Perusteet

Yhtiö on kesäkuussa 2017 liittynyt Kiinteistötyönantajat ry:n jäseneksi ja se noudatti kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta. Rekisterimerkintöjen toimialalla ei ole merkitystä sen kysymyksen ratkaisemisessa, mikä työehtosopimus tulee sovellettavaksi, vaan yhtiön tosiasiallinen toimiala ja työtehtävät määrittivät toimialan. Kysymyksessä ei ollut vuokratyö, vaan alihankintasopimukset ja työntekijät ovat käyttäneet yhtiön työvälineitä.

A:n ja B:n työsuhteissa on sovellettu oikeaa työehtosopimusta. Tuntipalkan määräytymisperusteena ei voitu käyttää kanteessa esitettyä rakennusalan työehtosopimusta. Yhtiö tarjosi siivous- ja puhtaanapitopalveluita. Suurin osa yhtiön toiminnasta oli rakennussiivousta ja sovellettavaksi tuli kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus.

A ja B ovat työskennelleet eri rakennustyömailla pääasiassa siivoustehtävissä ja apumiehinä. Työtehtävät ovat koostuneet pääasiassa siivouksesta ja lisäksi joistakin rakennustyömaan avustavista työtehtävistä. Työtehtävät eivät ole edellyttäneet rakennusalan koulutusta tai aiempaa työkokemusta rakennusalalta. Työtehtävät ovat olleet avustavia eivätkä

itsenäisiä. A ja B ovat tehneet joitain avustavia työtehtäviä, jotka päätoimisesti tehtyinä voisivat kuulua rakennusalan työehtosopimuksen piiriin.

Molemmat edellä mainitut työehtosopimukset olivat yleissitovia. Työsuhteessa on lähtökohtaisesti sovellettava sitä työehtosopimusta, jonka soveltamisalaan suurin osa työntekijän työstä kuuluu. Työnantajan päätoimiala ja työntekijän työtehtävät puolsivat sitä, että

sovellettava työehtosopimus oli kiinteistöpalvelualan työehtosopimus huolimatta siitä, että työ on tehty rakennustyömaalla ja että siihen on kuulunut jonkin verran myös avustavia rakennustyömaan tehtäviä.

VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ

Vantaan käräjäoikeus on pyytänyt työtuomioistuimelta lausuntoa siitä, onko A:n ja B:n työsuhteissa tullut noudattaa rakennusalan vai kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta

LAUSUMAPYYNNÖT

Työtuomioistuin on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 39 §:n nojalla varannut Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:lle, Kiinteistötyönantajat ry:lle, Rakennusliitto ry:lle ja Talonrakennusteollisuus ry:lle tilaisuuden tulla asiassa kuulluiksi.

PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY:N LAUSUMA

Siivousliikkeessä, jonka työntekijät tekivät pääsääntöisesti siivoustyötä tai muita soveltamisalan työtehtäviä ja näihin läheisesti liittyviä tehtäviä, tuli työntekijöiden työsuhteissa noudattaa vähintään yleissitovan kiinteistöpalvelualan työntekijöiden työehtosopimuksen vähimmäisehtoja.

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen piiriin kuului kaikki kiinteistöpalvelualan yrityksen teettämä työ, myös silloin kun työntekijä työskenteli rakennustyömaalla ja teki siellä pääsääntöisesti siivoustyötä tai muuta kiinteistöpalvelualan työntekijöiden työehtosopimuksen soveltamisalan työtä tai niihin läheisesti liittyvää työtä.

Vangelia Oy:n työntekijöiden työsuhteissa tuli noudattaa kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta, koska heidän tekemänsä työ oli pääosin kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä.

Liittojen välillä sovittiin 18.2.2005, että palkat määräytyivät talonrakennusalan työehtosopimuksen mukaisesti silloin, kun työskentely tapahtuu rakennustyömailla.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ei ota kantaa käräjäoikeudessa kantajina olevien henkilöiden työtehtäviin, vaan se kysymys jää käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT RY:N LAUSUMA

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen soveltamisala

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta sovellettiin soveltamisalamääräyksensä mukaisesti kaikkien kiinteistöpalvelualalla työskentelevien työntekijöiden työsuhteissa ja sen soveltamisalaan kuuluvat siten kaikki kiinteistöpalvelualan työntekijätason tehtävät. Puhdistus- ja siivoustyö oli kiinteistöpalvelualan työtä. Työehtosopimuksen soveltamisalamääräyksen esimerkkiluettelossa lueteltiin tavanomaisimmat kiinteistöpalvelualan työt. Lisäksi työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluivat erikseen mainittuihin töihin läheisesti liittyvät työtehtävät.

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen piiriin kuului kaikki kiinteistöpalvelualan, esimerkiksi siivousalan, yrityksen teettämä siivoustyö toimistosiivouksesta teollisuuden puhtaanapitoon. Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksessa tarkoitettua siivoustyötä oli myös rakennustyömaalla suoritettava siivoustyö. Oli hyvin tavanomaista, että rakennusalan yritykset ostivat rakennus- ja loppusiivouspalvelut kiinteistöpalvelualan yritykseltä.

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus perustui toimialaperiaatteelle. Jos yrityksen päätoimiala oli siivous, se voi noudattaa pääsääntöisesti kaikkiin työntekijöihinsä kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta. Tämä kävi ilmi muun muassa palkkamääräyksestä, jonka mukaan työntekijän palkasta sovitaan työntekijän ja työnantajan välillä, jos työntekijä työskentelee jossakin muussa kuin palkkausjärjestelmän mukaisessa työssä. Siivous rakennustyömaalla kuuluu kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen palkkausmääräyksen piiriin.

Työehtosopimuksen soveltamisalaa ei ole rajoitettu sen mukaan, missä kohteessa työ tehtiin. Kiinteistöpalvelualan työtä tehtiin erilaisissa asiakaskohteissa ja esimerkiksi siivouspalvelua tuotettiin monenlaisissa toimintaympäristöissä. Siivouskohteena voi olla esimerkiksi rakennustyömaa, virasto, teollisuuslaitos, asuinkerrostalo, yksityiskoti, toimisto, lentokenttä, ydinvoimala, sairaala, hotelli, ravintola, myymälä, tehdas, laboratorio tai kulkuväline.

Siivousalalla oli tyypillistä, että siivottiin eri kohteissa saman työviikon tai työpäivän aikana. Myös maksettava palkka voi palkkausjärjestelmän mukaan vaihdella suoritettavan siivoustyön mukaan. Siivoustehtävien vaihtelemisesta huolimatta työntekijöiden työsuhteissa noudatettiin vain yhtä työehtosopimusta, joka on kiinteistöpalvelualaan kuuluvalla siivousalalla oli kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus.

Työntekijöihin sovellettava työehtosopimus

Vireillä olevan riita-asian kantajina olevat työntekijät ovat työskennelleet siivoojina yrityksessä, joka tuotti siivouspalveluita ja jonka päätoimiala oli siivous. Koska siivoustyö kuului aiemmin kerrotulla tavalla kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen piiriin, työntekijöiden työsuhteissa on tullut noudattaa kiinteistöpalvelualan yleissitovaa työehtosopimusta. Työntekijöihin tuli noudattaa kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta myös sillä perusteella, että työnantajan päätoimiala oli siivous.

Yhtiö oli lisäksi järjestäytynyt Kiinteistötyönantajat ry:hyn ja siten myös sillä perusteella velvollinen noudattamaan työntekijöidensä työsuhteissa kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta.

RAKENNUSLIITTO RY:N JA TALONRAKENNUSTEOLLISUUS RY:N LAUSUMA

Rakennustyön aikaisesti rakennustyömaalla työskenneltäessä tuli noudattaa rakennusalan työehtosopimusta. Tämä koskee myös rakennussiivousta ja raivausta.

Rakennustyön aikaisuus tulkittiin päättyneeksi, kun rakennuksen sisäpuoliset työt olivat päättyneet ja jäljellä oli loppusiivous, mikä tarkoitti ikkunoiden, kalusteiden, ovien, seinien sekä lattioiden puhdistamista. Rakennusalan työehtosopimus ei yleissitovuuden nojalla koskenut loppusiivousta.

Työntekijöiden sosiaalitilojen puhtaanapito ei ollut rakennustyömaalla tapahtuvaa siivoamista, vaikka se tapahtuisikin rakentamisen aikana.

Kiinteistöpalvelut ry:n, Palvelualojen ammattiliittojen PAM ry:n ja Rakennusliitto ry:n välillä on sovittu 18.2.2005 toimialaerottelusta kiinteistöpalvelualan ja rakennusalan välillä. Sopimuksessa/pöytäkirjassa 18.2.2005 on sovittu, että sopimukseen liittyvät erimielisyydet käsiteltiin sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Kiinteistötyönantajat ry ei ole voinut yksipuolisesti muuttaa yhteisesti sovittua tulkintaa, joka kävi ilmi sopimuksen/pöytäkirjan liitteestä 1. Oli selvää, että rakennussiivousta tekevien siivoojien palkat määräytyivät talonrakennusalan työehtosopimuksen mukaisesti silloin, kun työskentely tapahtui rakennustyömailla.

TODISTELU

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n kirjallinen todiste

1. Sopimus 18.2.2005

Kiinteistötyönantajat ry:n kirjalliset todisteet

1. Muistio työehtosopimusosapuolten välillä tulkintatoimialaperiaatteesta kiinteistöpalvelu-

2. Kiinteistötyönantajat ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n lausunto AVI:lle 2014

3. Kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon sisältö

4. Kiinteistötyönantajat ry:n lausunto AVI:lle vuonna 2012

5. Kuvakaappaus SAK:n sivuilta 31.10.2017

6. Kiinteistötyönantajat ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n lausunto vuodelta 2008 Siskon Siivous Oy:n työntekijöihin sovellettavasta työehtosopimuksesta

Rakennusliitto ry:n kirjalliset todisteet

1. Sopimus 18.2.2005

2. Kiinteistötyöntekijöiden liiton ja Rakennustyöläisten liiton sopimus liittorajoista 28.11.1988

Kiinteistötyönantajat ry:n henkilötodistelu

1. Kiinteistötyönantajat ry:n entinen toimitusjohtaja C

2. Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja D

3. Palvelualojen ammattiliiton entinen varapuheenjohtaja E

Rakennusliitto ry:n ja Talonrakennusteollisuus ry:n henkilötodistelu

1. Rakennusliitto ry:n varapuheenjohtaja F

TYÖTUOMIOISTUIMEN LAUSUNTO

Asiassa on kysymys Vangelia Oy:n (nykyään Anxmar Oy) palveluksessa työskennelleiden A:n ja B:n työsuhteisiin sovellettavasta työehtosopimuksesta.

Käräjäoikeuden yhteenvedosta ja työtuomioistuimessa esitetystä selvityksestä ilmenee, että Anxmar Oy:n kaupparekisteriin merkitty päätoimiala on rakennuspalvelut ja kaikki laillinen liiketoiminta. Käräjäoikeudelle annetun vastauksen mukaan Anxmar Oy tarjoaa siivous- ja puhtaanapitopalveluita ja suurin osa yhtiön toiminnasta on rakennussiivousta. Yhtiö on noudattanut käräjäoikeudessa kantajina olevien työntekijöiden työsuhteissa Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n ja Kiinteistötyönantajat ry:n välillä solmittua kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa yleissitovaa työehtosopimusta (1.12.2013–31.1.2017). Yhtiö on liittynyt Kiinteistötyönantajat ry:n jäseneksi vuonna 2017, eli vasta sen jälkeen, kun kantajien työsuhteet ovat jo päättyneet.

Kantajien sekä Rakennusliitto ry:n ja Talonrakennusteollisuus ry:n mukaan kantajien työsuhteissa olisi tullut noudattaa Rakennusliitto ry:n ja Talonrakennusteollisuus ry:n välillä solmittua rakennusalan yleissitovaa työehtosopimusta (2014–2016). Rakennusliitto ry ja Talonrakennusteollisuus ry ovat kantansa tueksi vedonneet työtuomioistuimessa muun muassa Kiinteistötyöntekijäin liiton ja Rakennustyöläisten liiton väliseen sopimukseen liittorajoista 23.11.1988 sekä Kiinteistöpalvelut ry:n, Palvelualojen ammattiliitto ry:n ja Rakennusliitto ry:n sopimukseen ja pöytäkirjaan 18.2.2005.

Asiassa on ensin tarkasteltava, ovatko kyseessä olevien yleissitovien työehtosopimusten osallisliitot sopineet siitä, että rakennussiivoukseen sovelletaan rakennusalan työehtosopimusta.

Sopimuksesta 23.11.1988 käy ilmi muun ohella, että työntekijäliitot ovat sopineet, että rakennusaikaisen siivouksen ja raivauksen on katsottu kuuluvan Rakennustyöläisten liiton sopimuksen piiriin. Edelleen rakennuskohteen sosiaalitilojen puhtaanapidon on katsottu kuuluvan Rakennustyöläisten liiton sopimuksen piiriin ja tulisi olla rakennusliikkeen itsensä suorittama. Aliurakkana järjestetyn loppusiivouksen on katsottu kuuluvan Kiinteistötyöntekijäin liiton sopimuksen piiriin ja rakennusliikkeen omana työnä teettämän loppusiivouksen Rakennustyöläisten sopimuksen piiriin. Sopimuksen/pöytäkirjan 18.2.2005 mukaan sillä on vahvistettu sopimuksen liitteen 1 mukaisen toimialaerottelun kiinteistöpalvelu - rakennusala sisältö työehtosopimusten soveltamiskysymyksissä. Liitteessä 1 on eritelty sitä, miten kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan liiketoiminta erosivat toisistaan.

Rakennusliitto ry:n varapuheenjohtaja F on työtuomioistuimessa kertonut, että Rakennusliitto ry:n tarkoituksena on ollut vuonna 2005 varmistaa, että rakennustyömailla tehtävissä siivoustöissä noudatettiin rakennusalan työehtosopimusta, koska rakennussiivous erosi merkittävästi muusta siivoustyöstä ja se oli luonteeltaan lähempänä varsinaista rakennustyötä. Kiinteistötyönantajat ry:n entinen toimitusjohtaja C, Kiinteistötyönantajat ry:n nykyinen toimitusjohtaja D ja Palvelualojen ammattiliiton entinen varapuheenjohtaja E ovat puolestaan kertoneet yhdensuuntaisesti, että siivoustyö kuului kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen soveltamisalaan siivouskohteesta riippumatta. C:n ja E:n mukaan sopimus 18.2.2005 on tehty rakennus- ja kiinteistöpalvelualan toimialajaon selkiyttämiseksi lähinnä sen vuoksi, etteivät esimerkiksi kiinteistöhuoltoyhtiöt voineet tehdä saneeraustöitä rakennuksilla. Sopimusta 18.2.2005 solmittaessa ei ole C:n ja E:n kertomuksen mukaan keskusteltu rakennussiivouksesta tai siitä, mitä työehtosopimusta sovellettiin rakennustyömailla tehtävään siivoukseen.

Työtuomioistuin toteaa, että sopimus 23.11.1988 on pelkästään työntekijäliittojen allekirjoittama asiakirja, eikä asiassa ole esitetty selvitystä siitä, että työnantajapuoli olisi hyväksynyt sopimuksessa sovitut asiat tai ollut edes tietoinen sopimuksesta. Näin ollen sopimuksesta ei voida päätellä, että työehtosopimukseen osalliset olisivat yhdessä sopineet tällä sopimuksella, mitä työehtosopimusta sovelletaan rakennustyömailla tehtävään siivoukseen.

Sopimuksessa 18.2.2005 ei ole mainintaa siitä, että työnantaja- ja työntekijäpuoli olisivat sopineet keskenään, että rakennussiivouksen osalta tulisi noudattaa rakennusalan työehtosopimusta. Myöskään työtuomioistuimessa kuullut henkilöt eivät ole kertoneet sellaisesta osallisliittojen välisestä konkreettisesta yhteisestä sopimuksesta tai neuvottelusta, jossa olisi sovittu siitä, että rakennussiivous kuuluu rakennusalan työehtosopimuksen soveltamisalaan. Näin ollen asiassa esitetyn henkilötodistelun perusteella ei voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että kiinteistöpalvelualan ja rakennusalan työehtosopimusten osallisliitot olisivat sopineet siitä, että rakennustyömailla tehtävään siivoustyöhön sovellettaisiin rakennusalan työehtosopimusta. Se, että F:n mukaan rakennusalan työehtosopimuksen noudattaminen rakennussiivouksessa on ollut useiden vuosien ajan Rakennusliitto ry:n tavoitteena ja että eräät myös siivouspalveluita tarjoavat yritykset noudattavat rakennusalan työehtosopimusta, eivät anna aihetta arvioida asiaa toisin.

Työtuomioistuin toteaa, että sillä ei ole aihetta poiketa työehtosopimusten osapuolten käsityksistä oman työehtosopimuksensa tulkinnasta. Kumpikin sopimus voi siten soveltamisalansa puolesta tulla sovellettavaksi silloin, kun kyse on rakennussiivouksesta.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että yhtiön päätoimialan mukaista työehtosopimusta sovelletaan toimialaperiaatteen (teollisuuslinjaperiaatteen) mukaisesti lähtökohtaisesti kaikkiin alan yrityksissä tehtäviin töihin. Päätoimialan työehtosopimusta sovelletaan tällöin myös sellaisiin muihin toimintoihin, jotka sinänsä voisivat kuulua myös jonkin toisen työehtosopimuksen piiriin. Tästä lähtökohdasta voidaan poiketa lähinnä kahdella edellytyksellä. Kysymyksessä täytyy ensinnäkin olla yhtiön pääasiallisesta toimialasta selvästi poikkeava toiminta ja toiseksi sitä on harjoitettava erillään yhtiön muusta toiminnasta (esimerkiksi lasitehtaan yhteydessä toimiva erillinen yleisökahvila ratkaisussa KKO 1990:180).

Kuten edellä on todettu, Anxmar Oy:n kaupparekisteriin merkitty päätoimiala on rakennuspalvelut ja muu laillinen liiketoiminta, mikä viittaa siihen, että yhtiö harjoittaa pääasiallisesti rakennustoimintaa. Yhtiön tosiasiallinen päätoimiala ei kuitenkin välttämättä ole pääteltävissä ainoastaan rekisterimerkintöjen perusteella, vaan arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon, mitä toimintaa yhtiö käytännössä harjoittaa pääasiallisena toimintanaan

(TT 2016:12). Yhtiön käräjäoikeudelle antaman vastauksen mukaan yhtiö tarjoaa pääasiassa siivous- ja puhtaanapitopalveluita ja pääasiassa rakennussiivousta. Yhtiö on hyväksytty Kiinteistötyönantajat ry:n jäseneksi. Viimeksi mainitut seikat viittaavat siihen, että yhtiön pääasiallisesti harjoittama toiminta kuuluu kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen soveltamisalalle. Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus on edellä selostetun toimialaperiaatteen mukainen työehtosopimus, jota sovellettaessa ratkaiseva merkitys on yrityksen päätoimialalla. Yhtiön päätoimiala jää kuitenkin työtuomioistuimelle esitetyn selvityksen perusteella epäselväksi ja käräjäoikeudessa vastaanotettavan näytön varaan. Työtuomioistuimelle esitetyssä selvityksessä mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että yrityksen rakennustyömailla tekemää siivoustyötä olisi tullut pitää yrityksen pääasiallisesta toimialasta selvästi poikkeavana, erillisenä ja itsenäisenä toimintona.

Käräjäoikeuden työtuomioistuimelle toimittamista asiakirjoista on pääteltävissä, että asianosaiset ovat käräjäoikeudessa joiltakin osin erimielisiä kantajien pääasiallisten työtehtävien sisällöstä, eivätkä heidän työtehtävänsä käy myöskään riidattomasti ilmi käräjäoikeuden työtuomioistuimelle toimittamista asiakirjoista. Kantajien mukaan he ovat tehneet rakennustyömailla siivoustyön lisäksi sekalaisia rakennustöitä myös itsenäisesti. Kantajien pääasiallisten työtehtävien sisältö jää käräjäoikeudessa vastaanotettavan näytön varaan. Käräjäoikeuden työtuomioistuimelle toimittamista asiakirjoista on kuitenkin pääteltävissä, että kantajat ovat tehneet rakennustyömailla myös sellaista siivoustyötä, joka luonteensa puolesta joka tapauksessa kuuluu kiinteistöpalvelualan yleissitovan työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin.

Edellä esitetyillä perusteilla työtuomioistuin lausuntonaan katsoo, että mikäli Anxmar Oy:n todellinen päätoimiala on siivous- ja puhtaanapitopalvelut ja kantajien työtehtävät rakennustyömaalla pääosin rakennussiivousta tai muuta kiinteistöpalvelualan työntekijöiden työehtosopimuksen soveltamisalamääräyksen mukaista työtä, heidän työsuhteisiinsa on tullut soveltaa kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Wirén puheenjohtajana sekä Anttila, Nyyssölä, Pärssinen, Lehto ja Stenholm jäseninä. Sihteeri on ollut Taramaa.

Lausunnosta on äänestetty.

Eri mieltä olevan jäsen Lehdon lausunto:

Olen samaa mieltä työtuomioistuimen enemmistön kanssa siitä, että rakennuksilla tehtävässä siivoustyössä voidaan soveltamisalansa mukaan noudattaa sekä kiinteistöpalvelualan että rakennusalan työehtosopimusta. Olen samaa mieltä enemmistön kanssa myös työehtosopimusten soveltamiseen liittyvistä yleisistä periaatteista. Arvioin kuitenkin 18.2.2005 ja 23.11.1988 laadittuja sopimuksia eri tavalla kuin enemmistö.

Kiinteistöpalvelut ry:n, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n ja Rakennusliitto ry:n 18.2.2005 allekirjoittama sopimus on työtuomioistuimessa kuultujen todistajien mukaan tehty olosuhteissa, joissa esillä oli nimenomaan LVI-työt ja niihin sovellettava työehtosopimus. Todistajat ovat kuitenkin kertoneet eri tavalla siitä, oliko sopimuksen osapuolilla tarkoitus LVI-töiden lisäksi sopia myös rakennussiivoukseen sovellettavasta työehtosopimuksesta. F:n mukaan sopimuksessa on sovittu siitä, että rakennussiivoukseen tietyin poikkeuksin sovelletaan rakennusalan työehtosopimusta. C:n ja E:n mielestä sopimuksessa sovittiin vain LVI-töistä.

Edellä mainitun sopimuksen 1. kohdan mukaan sopimuksella vahvistetaan sopimuksen liitteen mukaisesti toimialakohtaisesta töiden erottelusta. Sopimuksen 2. kohdassa todetaan, että pöytäkirjan tarkoituksena on selkeyttää työehtosopimusten soveltamisalaa ja vähentää erimielisyyksiä. Sopimus ei siten rajaudu yksistään LVI-töihin. Mielestäni sopimuksesta ilmenee, että tarkoituksena ei ole ollut sopia vain LVI-töistä vaan toimialajaosta laajemmin. Sopimus kattaa siten liitteen mukaisesti myös rakennussiivouksen. Tätä johtopäätöstä tukee 23.11.1988 tehty sopimus, jossa työntekijäliitot ovat nimenomaisesti sopineet, että rakennussiivoukseen loppusiivousta ja sosiaalitilojen puhtaanapitoa lukuun ottamatta sovelletaan rakennusalan työehtosopimusta. Allekirjoittamalla tämän sopimuksen Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on omalta osaltaan hyväksynyt sen, että rakennussiivoukseen sovelletaan rakennusalan työehtosopimusta. Katson tämän vuoksi, että rakennussiivoukseen on sovellettava loppusiivousta ja sosiaalitilojen puhtaanapitoa lukuun ottamatta rakennusalan työehtosopimusta. Käräjäoikeudessa esitettävän näytön varaan jää, mitä töitä työntekijät ovat tosiasiallisesti tehneet.

 
Julkaistu 19.3.2018