TT 2018:37

Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työstä kieltäytyminen
Työtaistelutoimenpide
Työturvallisuus

Diaarinumero: R 158/17
Antopäivä: 3.5.2018

Satamassa työskentelevien työnjohtajien lakon syynä oli työnantajan yhteistoimintaneuvottelujen jälkeinen ilmoitus siitä, että se harkitsi kolmen työnjohtajan irtisanomista. Työtaistelu kohdistui työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja se tuomittiin hyvityssakkoon.

Satamatyöntekijät olivat kieltäytyneet työtehtävistä vedoten siihen, että työnjohtajien lakon vuoksi paikalla ei ollut pätevää ja ammattitaitoista ahtaustyönjohtoa, jonka johdon ja valvonnan alaisuudessa työ olisi voitu turvallisesti suorittaa. Asiassa katsottiin selvitetyksi, että työnjohtotehtäviin määrätyt yhtiön tuotantopäällikkö ja tuotannonsuunnittelija olivat työnsä, koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella päteviä toimimaan työnjohtajina. Tuomiossa katsottiin jääneen näyttämättä, että työntekijöille olisi aiheutunut työstä sellaista työturvallisuuslain 23 §:ssä tarkoitettua vakavaa vaaraa, joka olisi oikeuttanut työn tekemisestä pidättäytymisen. Kysymys oli työtaistelutoimenpiteestä, joka kohdistui työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta ja työturvallisuutta koskeviin määräyksiin. Ammattiosasto tuomittiin hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.

KANTAJA

Satamaoperaattorit ry

VASTAAJAT

Ammattiliitto Pro ry

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

KUULTAVAT

Hangon Ahtaus- ja Huolinta-alan tekniset ry

Hangö Hamnarbetare - Hangon Satamatyöntekijät ry

ASIA

Työrauha

KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Suullinen valmistelu 20.3.2018

Pääkäsittely 9.4.2018

Suullinen valmistelu ja pääkäsittely on toimitettu siltä osin kuin vastaajana on ollut Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ja kuultavana Hangö Hamnarbetare - Hangon Satamatyöntekijät ry.

Ammattiliitto Pro ry:n ja Hangon Ahtaus- ja Huolinta-alan tekniset ry:n osalta asia on käsitelty kirjallisesti.

TAPAHTUMATIEDOT

Oy Hangö Stevedoring Ab:ssä oli syksyllä 2017 käyty yhteistoimintaneuvotteluja muun muassa työnjohtajien määrän vähentämisestä. Neuvotteluiden päätyttyä työnantaja oli maanantaiaamuna 4.12.2017 antanut työnjohtajien neuvottelukunnalle selvityksen työnantajan harkitsemista toimenpiteistä. Selvityksen mukaan työnantaja harkitsi muun muassa kolmen työnjohtajan irtisanomista.

Kahdeksan työnjohtajaa on maanantaina 4.12.2017 kello 15.30 aloittanut lakon, joka on päättynyt tiistaina 5.12.2017 kello 12. Työnjohtajat ovat olleet Hangon Ahtaus- ja Huolinta-alan tekniset ry:n (jäljempänä Hangon satamatyönjohtajien yhdistys) jäseniä.

Hangö Hamnarbetare - Hangon Satamatyöntekijät ry (jäljempänä Hangon ammattiosasto) on 4.12.2017 iltavuoron alkaessa ilmoittanut kirjallisesti, että "osasto 148 Hangon Satamatyöntekijät (Hangö Stevedoring) päätti kokouksessaan, että ahtaustyötä ei tehdä, muuta kuin ahtausalan työnjohdon alaisuudessa." Satamatyöntekijöiden jäsenet ovat olleet yhtiön kahvihuonetilassa työnjohtajien lakon ajan. AKT ry:n ja Hangon ammattiosaston mukaan kyse ei ole ollut työtaistelusta, sillä ahtaustyötä ei niiden mukaan voinut turvallisesti aloittaa ilman ammattitaitoista ja pätevää ahtaustyönjohtoa. Satamaoperaattorit ry:n näkemyksen mukaan myös mainitut 69 vuorossa ollutta ahtaajaa ovat olleet lakossa 4.12.2017 kello 15.30 ja 5.12.2017 kello 12 välisen ajan.

Työnantaja ja satamatyönjohtajien neuvottelukunta ovat neuvotelleet 5.12.2017 kello 9 alkaen, jolloin on sovittu työrauhan palauttamiseksi työnantajan päätösten siirtämisestä tammikuun 2018 loppuun. Työt ovat käynnistyneet samana päivänä kello 12 sekä työnjohtajien että ahtaajien osalta.

Hangon Ahtaus- ja Huolinta-alan tekniset ry:n jäsenmäärä on 16 henkilöä.

Hangö Hamnarbetare - Hangon Satamatyöntekijät ry:n jäsenmäärä on 127 henkilöä.

KANNE

Vaatimukset

Satamaoperaattorit ry on vaatinut, että Hangon Ahtaus- ja Huolinta-alan tekniset ry ja Hangö Hamnarbetare – Hangon Satamatyöntekijät ry tuomitaan hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta sekä velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut, Hangon Satamatyöntekijät ry 2.250 eurolla korkoineen ja Hangon Ahtaus- ja Huolinta-alan tekniset ry 1.250 eurolla korkoineen.

Perusteet

Työnjohtajien työtaistelu kohdistui ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimuksen (1.2.2017 – 31.1.2018) 3 §:n 1 kappaleeseen, jonka mukaan työnantajalla tai hänen valtuuttamallaan edustajalla on oikeus ottaa ja erottaa työnjohtaja tämän sopimuksen määräyksiä loukkaamatta sekä määrätä työn johtamisesta.

Ahtaajien työtaistelu kohdistui ahtausalan työehtosopimuksen (1.2.2017 – 31.1.2019 – 31.1.2021) 6 §:n 1 kohdan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta sekä työehtosopimuksen 23 §:n työturvallisuutta koskevaan määräykseen. Määräyksen 1 kohdan mukaan työnantajat ja työntekijät ja näiden edustajat ovat velvolliset noudattamaan työturvallisuuslakia sekä alusten lastauksessa ja purkauksessa noudatettavaa asetusta.

Hangon satamatyönjohtajien yhdistys ja Hangon ammattiosasto ovat vastuussa järjestämästään työtaistelusta.

AMMATTILIITTO PRO RY:N VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Ammattiliitto Pro ry ja Hangon Ahtaus- ja Huolinta-alan tekniset ry ovat yhteisessä vastauksessaan myöntäneet, että Hangon Ahtaus- ja Huolinta-alan tekniset ry on rikkonut työrauhavelvollisuuttaan.

Vastauksen perusteet

Toimihenkilöiden työpaikalta poistumisen syynä on ollut Oy Hangö Stevedoring Ab:ssa käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen jälkeinen ilmoitus siitä, että yhtiö harkitsee kolmen työnjohtajan irtisanomista.

Hangon Ahtaus- ja Huolinta-alan tekniset ry ei ole osallistunut Hangon Satamatyöntekijät ry:n tekemään kanteessa viitattuun päätökseen.

Asiasta tuomittavan hyvityssakon määrän osalta kuultava vetoaa työtaistelutoimenpiteen lyhyeen kestoon, siihen osallistuneiden toimihenkilöiden määrään ja ammattiyhdistyksen pieneen kokoon.

Oikeudenkäyntikuluvaatimus on myönnetty määrällisesti.

AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITTO AKT RY:N VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry sekä Hangö Hamnarbetare - Hangon Satamatyöntekijät ry ovat vaatineet, että kanne hylätään kokonaisuudessaan ja Satamaoperaattorit ry velvoitetaan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut 900 eurolla korkoineen.

Kanteen kiistämisen perusteet

Työrauhavelvollisuutta ei ole rikottu

Hangon ammattiosasto ei ole rikkonut työrauhavelvollisuuttaan. Satamatyöntekijät eivät ole kieltäytyneet tekemästä ahtaustyötä, vaan ovat ilmoittaneet suorittavansa työtä ainoastaan turvallisesti, pätevän ja ammattitaitoisen ahtaustyönjohdon johdon ja valvonnan alaisuudessa. Ottaen huomioon ahtaustyön luonne ja siihen liittyvät vaaratekijät työtä ei voida turvallisesti suorittaa ilman ammattitaitoista ja pätevää ahtausalan työnjohtoa. Ahtaustyö on yksi vaarallisimmista ammateista Suomessa. Ahtaustyössä kuolee joka vuosi ahtaajia. Lisäksi vakavia työtapaturmia sattuu joka vuosi kaikissa Suomen satamissa.

Ammattitaitoinen ja pätevä työnjohto tarkoittaa henkilöä, joka täyttää Stevedoringin työsuojeluohjelman kriteerit työnjohdosta ahtaustyössä ja huolehtii muun muassa Satamaoperointialan työsuojeluoppaan mukaisista tarkistustoimista ennen ahtaustyön aloittamista, jotta työ voidaan suorittaa turvallisesti. Kuten Stevedoringin laatimassa työsuojeluohjelmassa todetaan, Stevedoringin ylin johto ei ole yksinään riittävä täyttämään ammattitaitoiselle ja pätevälle työnjohdolle käytännön ahtaustyössä asetettuja vaatimuksia. Stevedoringin ylimmän johdon tehtävän on toimia työsuojelupolitiikan keulakuvana, ei vastata sen käytännön toteuttamisesta. Käytännön ahtaustyön suorittamiseen tarvitaan aina ammattitaitoinen ja pätevä ahtaustyönjohto.

Hangon satamatyönjohtajien yhdistyksen 4.12.2017 kello 15.30 aloittaman mielenilmaisun johdosta Hangon Satamassa ei ole ollut 4.12.2017 kello 15.30 ja 5.12.2017 kello 12 välisenä aikana ammattitaitoista ja pätevää ahtaustyön työnjohtoa, joka olisi huolehtinut muun muassa Satamaoperointialan työsuojeluoppaan mukaisista tarkastustoimista ennen ahtaustöiden aloittamista. Satamaoperointialan työsuojeluopas on laadittu Satamaoperaattoreiden toimesta. Satamatyöntekijät ovat 4.12.2017 päivätyn ilmoituksen toimittamisen yhteydessä pyytäneet yksilöimään, kuka tulee huolehtimaan työnjohdosta täyttäen työsuojeluohjelman mukaiset edellytykset ja huolehtimaan työsuojeluoppaan mukaisista tarkistuksista. Tätä yksilöintiä Satamatyöntekijöille ei ole tehty.

Kanteessa mainitut 69 Satamatyöntekijöiden jäsentä ovat olleet koko haastehakemuksessa kuvatun ajan Stevedoringin käytettävissä. He ovat odottaneet kahvihuonetilassa koko edellä kuvatun ajan, että ahtaustyön tekeminen voidaan turvallisesti aloittaa ammattitaitoisen ja pätevän ahtaustyönjohdon alaisuudessa ottaen huomioon edellä mainitut seikat ja että työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet sairaspoissaolojen ja työkyvyttömyysriskien vähentämiseen toteutuvat ahtaustyössä. Satamatyöntekijät eivät näin ollen kieltäytyneet työstä.

Hyvityssakosta

Satamaoperaattoreiden kanne on kokonaisuudessaan perusteeton. Vaatimus hyvityssakon tuomitsemisesta tulee hylätä kokonaisuudessaan. Jos hyvityssakkoa tuomitaan Satamatyöntekijöiden suoritettavaksi, on huomioon otettava Stevedoringin oma myötävaikutusvelvollisuus sen väittämien vahinkojen syntymiseen sekä velvollisuus rajata sille nyt väitetyksi aiheutunutta vahinkoa. Huomioon tulee ottaa myös se, että Satamatyöntekijät on yhdistysmuotoinen toimija, joka ei kokonsa tai varallisuusasemansa perusteella ole tasavertaisessa asemassa Stevedoringin kanssa.

Oikeudenkäyntikuluista

Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus on kiistetty perusteeltaan. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on myönnetty määrällisesti.

TODISTELU

AKT ry:n kirjalliset todisteet

1. Oy Hangö Stevedoring Ab:n työsuojeluohjelma 1.2.2016

2. Satamaoperointialan työsuojeluopas

3. Oy Hangö Stevedoring Ab:n työsuojelun toimintasuunnitelma 2018-2020, päivitetty 12.12.2017

Satamaoperaattorit ry:n henkilötodistelu

1. Oy Hangö Stevedoring Ab:n tuotantopäällikkö A

AKT ry:n henkilötodistelu

1. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n 1. varapuheenjohtaja B

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Hangon Ahtaus- ja Huolinta-alan tekniset ry

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

Oy Hangö Stevedoring Ab:ssa kahdeksan työnjohtajaa on maanantaina 4.12.2017 kello 15.30 aloittanut lakon, joka on päättynyt tiistaina 5.12.2017 kello 12. Työnjohtajat ovat olleet Hangon Ahtaus- ja Huolinta-alan tekniset ry:n jäseniä.

Työtaistelun syynä oli Oy Hangö Stevedoring Ab:ssa käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen jälkeinen ilmoitus siitä, että yhtiö harkitsee kolmen työnjohtajan irtisanomista. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimuksen

3 §:n 1 kappaleen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston vastuu

Ammattiliitto Pro ry on myöntänyt, että Hangon Ahtaus- ja Huolinta-alan tekniset ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Hangon Ahtaus- ja Huolinta-alan tekniset ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Satamaoperaattorit ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Hangö Hamnarbetare - Hangon Satamatyöntekijät ry

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riidatonta, että Hangö Hamnarbetare - Hangon Satamatyöntekijät ry on 4.12.2017 iltavuoron alkaessa ilmoittanut päättäneensä, että ahtaustyötä ei tehdä kuin ahtausalan työnjohdon alaisuudessa. Ammattiosaston jäsenet ovat olleet yhtiön kahvihuonetilassa 4.12.2017 kello 15.30 ja 5.12.2017 kello 12 välisen ajan. Vastaajan ja kuultavan mukaan ammattiosaston jäsenet ovat olleet koko ajan yhtiön käytettävissä eikä kyse ole ollut työtaistelutoimenpiteestä. Työstä kieltäytyminen on niiden mukaan johtunut siitä, ettei paikalla ole ollut pätevää ja ammattitaitoista työnjohtoa, jonka johdon ja valvonnan alaisuudessa työ olisi voitu turvallisesti suorittaa. Erimielisyys koskee sitä, onko kyseessä ollut työtaistelutoimenpide ja onko ammattiosasto rikkonut menettelyllään työrauhavelvollisuuttaan.

Esitetty selvitys

Oy Hangö Stevedoring Ab:n tuotantopäällikkö A on kertonut aloittaneensa työt satama-alalla vuonna 1991 tilapäisenä ahtaajana. Hän oli käynyt terminaalityönjohtajan oppisopimuskurssin ja suorittanut satamatyönjohtajan koulutuksen. Vuonna 1997 hän oli aloittanut Hangossa yhtiön työnjohtajana. Vuodesta 2000 hän oli työskennellyt yhtiössä ylityönjohtajana ja tuotannonsuunnittelijana, vuodesta 2007 terminaalipäällikkönä ja vuodesta 2009 tuotantopäällikkonä. A oli tehtäviensä kautta hyvin perehtynyt satamatyötä koskeviin työturvallisuusasioihin. Hän oli työssään kouluttanut työnjohtajia, joiden ylin esimies hän oli. Hänen alaisuudessaan työskenteli myös yhtiön työsuojelupäällikkö, joka raportoi suoraan A:lle.

Yhtiön työsuojeluohjelmasta (V1) ilmenee, että työnjohto valvoi laivojen lastausta ja purkausta sekä terminaalityöskentelyä sekä huolehti, että sille asetettuja työsuojelumääräyksiä noudatettiin. Lisäksi työnjohto muun ohella arvioi työntekijän tieto-taitotason työtehtävän turvalliseen suorittamiseen, suojavälineiden käytön, tunnisti riskejä ja ilmoitti niistä sekä tarkisti lastausvälineiden kunnon. Satamaoperointialan työsuojeluoppaasta (V2) taas ilmenee muun ohella, että ennen työn aloittamista työnantajan oli varmistettava, että työympäristö ei ollut vaarallinen. Yleensä työnjohtaja tarkisti, että kulkutiet, hätäkulkutiet, työskentelypaikat ja tekniset laitteet olivat kunnossa. Tärkeää oli myös varmistaa, että yhteydenpito ja tiedonkulku toimivat. A on kertonut, että nämä työnjohtajan tehtävät olivat hänelle tuttuja. Edellisen kerran hän oli ollut työnjohtajana laivassa vuonna 2009, jolloin työnjohtajat olivat olleet lakossa.

A on kertonut, että 4.12.2017 työnjohtajien luottamusmies oli soittanut toimitusjohtajalle ja ilmoittanut, että työnjohtajat olivat päättäneet tulla töihin vasta itsenäisyyspäivän jälkeen. Toimitusjohtaja oli tullut A:n huoneeseen ja määrännyt A:n työnjohtajaksi saapuvaan laivaan. A oli soittanut alaiselleen tuotantosuunnittelijalle ja määrännyt hänet työnjohtajaksi toiseen saapuvaan laivaan. A:n mukaan myös tuotannonsuunnittelija olisi ollut pätevä toimimaan työnjohtajan tehtävissä. Hän oli aloittanut työnjohtajana yhtiössä vuonna 1998 ja siirtynyt vuoden tai kahden jälkeen tuotannonsuunnittelijan tehtäviin. Aiemmin hän oli ollut työnjohtajana toisessa yrityksessä.

A ja tuotannonsuunnittelija olivat lähteneet yhtiön sosiaalitiloihin hakemaan ahtaajia töihin, jolloin ahtaajat olivat antaneet heille lapun, jossa oli ilmoitettu ammattiosaston päätöksestä kieltäytyä ahtaustyöstä muuta kuin ahtausalan työnjohdon alaisuudessa. A oli todennut ahtaajille käyneensä satamatyönjohtajakoulun, mutta kukaan ahtaajista ei ollut lähtenyt töihin. A:n arvion mukaan ahtaajien menettely osoitti, että työnseisauksesta oli päätetty jo ennen kuin ahtaajat olivat saaneet tietää siitä, kenet oli määrätty työnjohtotehtäviin työnjohtajien lakon ajaksi. Ahtaajien oli tullut ymmärtää, että A:lla ja tuotannonsuunnittelijalla oli valmiudet toimia työnjohtajina. Ahtaajat olivat palanneet töihin vasta seuraavana päivänä, kun työnjohtajat olivat lopettaneet lakkonsa sen jälkeen, kun heidän kanssaan oli sovittu, miten heidän yhteistoimintaneuvottelunsa jatkuivat.

A:n mukaan työtaistelun taustalla oli paitsi syksyllä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen jälkeinen ilmoitus siitä, että yhtiö harkitsi kolmen työnjohtajan irtisanomista, myös se, että koko vuosi 2017 oli käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen vuoksi ollut vaikea. Neuvotteluja oli käyty muun muassa työajoista, tauoista, irtisanomisista ja lomautuksista. Tilanteen kärjistymiseen oli vaikuttanut myös yhden ahtaajan irtisanominen henkilöön liittyvillä perusteilla lokakuussa 2017, minkä johdosta ahtaajat olivat työtaistelutoimenpiteenä kieltäytyneet töistä, kunnes irtisanominen oli peruttu.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n 1. varapuheenjohtaja B on kertonut toimineensa vuosien 2003 ja 2010 välisenä aikana AKT ry:ssä satamien sopimussihteerinä, jolloin hän oli ollut tekemisissä muun ohella alan työsuojeluasioiden kanssa. B on kertonut muun ohella, että ahtaustyö sisälsi paljon riskejä haastavien työskentelyolosuhteiden vuoksi. Myös kuolemantapauksia oli sattunut. Vaikka yrityksen ylin johto vastasi viime kädessä työturvallisuudesta, se ei ollut pätevä vastaamaan päivittäisistä työturvallisuusasioista ilman erillistä perehdytystä. Työturvallisuudesta huolehtiminen edellytti siihen liittyvän lainsäädännön ja määräysten ajantasaista tuntemista sekä jatkuvasti päivitettyä osaamista. Tässä tapauksessa yhtiön olisi B:n mukaan pitänyt varmistaa se, että paikalla oli osaava ja ammattitaitoinen työnjohto.

Arvio ja johtopäätökset

Työturvallisuuslain 23 §:n mukaan jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus pidättäytyä tällaisen työn tekemisestä. Työstä pidättäytymisestä on ilmoitettava työnantajalle tai tämän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Oikeus pidättäytyä työnteosta jatkuu, kunnes työnantaja on poistanut vaaratekijät tai muutoin huolehtinut siitä, että työ voidaan suorittaa turvallisesti. Työstä pidättäytyminen ei saa rajoittaa työntekoa laajemmalti kuin työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta on välttämätöntä. Työstä pidättäytyessä on huolehdittava siitä, että pidättäytymisestä mahdollisesti aiheutuva vaara on mahdollisimman vähäinen. Jos työntekijä tämän pykälän mukaisesti pidättäytyy työstä, hän ei ole velvollinen korvaamaan työstä pidättäytymisestä aiheutuvaa vahinkoa.

Vaaran todellisuutta ja vakavuutta arvioitaessa on otettava huomioon toimialan ja työtehtävien vaarallisuusaste. Vaaran vakavuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös työsopimuksen ja työtehtävien sisältö. Pidättäytymisoikeuden syntyminen edellyttää, että käsillä oleva vaara olennaisesti ylittää sen keskimääräisen riskin, joka työhön sisältyy.

(HE 167/1987 vp s. 6.)

Nyt käsiteltävässä asiassa on A:n kertomuksella tullut selvitetyksi, että A:lla ja hänen työnjohdon tehtäviin hänen lisäkseen määräämällään tuotannonsuunnittelijalla on työnsä, koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella ollut valmiudet toimia työnjohtajina. Oy Hangö Stevedoring Ab:ssä on ollut työnjohtajien 4.12.2017 aloittaman työnseisauksen aikana työnantajan työnjohto-oikeutensa nojalla osoittama, pätevä ja työturvallisuuden varmistamiseen kyennyt työnjohto. Ahtaajat ovat olleet tästä tietoisia. Ahtaajat eivät myöskään ole yksilöineet mitään työn suorittamiseen liittyvää vaaraa tuona päivänä. Näillä perusteilla on jäänyt näyttämättä, että työntekijöille olisi aiheutunut työstä sellaista työturvallisuuslain 23 §:ssä tarkoitettua vakavaa vaaraa, joka olisi oikeuttanut työn tekemisestä pidättäytymiseen. Kysymyksessä on ollut työehtosopimuslain 8 §:ssä tarkoitettu työtaistelutoimenpide, joka on kohdistunut voimassa olevan ahtausalan työehtosopimuksen työnantajan direktio-oikeutta koskevan 6 §:n 1 kohdan määräykseen sekä työehtosopimuksen 23 §:n työturvallisuutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston vastuu

Ammattiosasto on tehnyt päätöksen työstä kieltäytymisestä ja on siten rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteiden kesto, niihin osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Hangö Hamnarbetare - Hangon Satamatyöntekijät ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Satamaoperaattorit ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin

- tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Hangon Ahtaus- ja Huolinta-alan tekniset ry:n maksamaan Satamaoperaattorit ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.000 euroa ja Hangö Hamnarbetare - Hangon Satamatyöntekijät ry:n maksamaan Satamaoperaattorit ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.000 euroa ja

- velvoittaa Hangon Ahtaus- ja Huolinta-alan tekniset ry:n korvaamaan Satamaoperaattorit ry:n oikeudenkäyntikulut 1.250 eurolla ja Hangö Hamnarbetare - Hangon Satamatyöntekijät ry:n korvaamaan Satamaoperaattorit ry:n oikeudenkäyntikulut 2.250 eurolla, molemmat määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Wirén, Nyyssölä, Teerimäki, Suokas ja Helenius jäseninä. Sihteeri on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 3.5.2018