TT 2018:38

Kanteen tutkiminen

Diaarinumero: R 1/18
Antopäivä: 4.5.2018

Yhdistyksen kanne jätetty oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 17 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla tutkimatta haastetta antamatta, koska haastehakemusta ei ole korjattu täydennyskehotuksen jälkeen ja koska kanne on ollut niin puutteellinen, ettei sitä ole voitu ottaa oikeudenkäynnin perusteeksi työtuomioistuimessa.

KANTAJA

Palkansaajajärjestö Pardia ry

VASTAAJA

Liikennevirasto

ASIA

Palkkaus

KANNE

Kanteen asiassa R 1/18 on alun perin pannut vireille Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry. Työtuomioistuimen kehotettua Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt ry:tä täsmentämään kannettaan haastehakemuksen täydennyksessä on ilmoitettu kantajaksi Palkansaajajärjestö Pardia ry. Asiassa R 1/18 työtuomioistuimeen toimitetussa haastehakemuksessa ja sen täydennyksessä on ilmeisesti ollut tarkoitus vaatia Liikennevirastolta meriliikenteenohjauksen operatiiviselle henkilöstölle takautuvasti korvauksia korkoineen korvauskäytännön yksipuolisen muuttamisen johdosta sekä kantajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Lisäksi kanteessa on vaadittu käytännön palauttamista ennalleen, ilmeisesti ennen 1.4.2016 vallinneeseen tilanteeseen.

ASIAN KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry on toimittanut työtuomioistuimelle 4.1.2018 haastehakemukseksi tarkoitetun asiakirjan.

Työtuomioistuin on kehottanut oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 16 §:n nojalla Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:tä korjaamaan haastehakemuksen erinäiset puutteet 11.1.2018 päivätyllä haastehakemuksen täydennyspyynnöllä.

Työtuomioistuimeen on 14.2.2018 toimitettu asiaa R 1/18 koskeva täydennetty haastehakemus, jossa kantajaksi on ilmoitettu Palkansaajajärjestö Pardia ry.

KÄSITTELYRATKAISU

Perustelut

Oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 17 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla kanne on jätettävä tutkimatta haastetta antamatta, jos haastehakemus on niin puutteellinen, ettei sitä voida ottaa oikeudenkäynnin perusteeksi.

Työtuomioistuin katsoo, että asian R 1/18 haastehakemus ja sen 14.2.2018 työtuomioistuimeen toimitettu täydennys eivät yhdessä tarkasteltuinakaan täytä haastehakemukselle oikeudenkäynnistä työtuomioistuimeen annetun lain 15 §:n 2 momentin 2 kohdassa asetettuja edellytyksiä, koska haastehakemuksessa ei ole ilmoitettu kantajan yksilöityjä vaatimuksia ja niitä seikkoja, joihin vaatimukset perustuvat. Asiassa ovat työtuomioistuimeen 14.2.2018 toimitetun haastehakemuksen täydennyksen jälkeen epäselviä tai puutteellisesti ilmoitettuja ainakin seuraavat seikat:

mihin työehtosopimukseen tai virkaehtosopimukseen tai mahdollisesti tarkentavaan työehtosopimukseen tai tarkentavaan virkaehtosopimukseen Palkansaajajärjestö Pardia ry:n kanne perustuu, millä ajalla sopimus tai sopimukset ovat tai ovat olleet voimassa, sekä mitkä ovat ne yksilöidyt sopimuskohdat, joita kanne koskee,

mikä taho / mitkä tahot ovat oikea vastaaja ja kuultava asiassa, ja millä perusteella kanteessa vastaajaksi on ilmoitettu Liikennevirasto,

mikäli asiassa R 1/18 kanteessa on ollut tarkoitus esittää jokin vahvistusvaatimus, mitä työ- tai virkaehtosopimusta ja millä ajanjaksolla voimassa olevaa / ollutta sopimusta tarkoitetaan, mitä nimenomaista sopimusmääräystä mahdollinen vahvistusvaatimus koskee, sekä se, mitä on ollut tarkoitus vaatia vahvistettavaksi asianomaisen sopimuksen oikeaksi tulkinnaksi,

perustuvatko mahdollisesti vaadittavat / vaaditut korvaukset johonkin työ- tai virkaehtosopimuksen määräykseen, mitkä ovat mahdollisten korvausten määrät ja niiden laskentaperusteet, sekä kenelle tai keille henkilöille korvauksia on ollut tarkoitus vaatia, sekä henkilöpiiri että kullekin henkilölle vaadittavat korvaukset sillä tavoin yksilöityinä, että vaatimusten perusteella tuomittavat korvaukset olisivat tarvittaessa täytäntöönpantavissa, sekä se

onko erimielisyysneuvottelut asiaan liittyen käyty oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 11 §:n 2 momentissa säädetyin tavoin asianomaisten sopijaosapuolten kesken.

Edellä kerrotuilla perusteilla Palkansaajajärjestö Pardia ry:n kanne asiassa R 1/18 on jätettävä kokonaisuudessaan tutkimatta haastetta antamatta, koska yhdistyksen haastehakemusta ei ole korjattu oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 16 §:n mukaisen täydennyskehotuksen jälkeen ja koska yhdistyksen kanne on niin puutteellinen, ettei sitä voida ottaa oikeudenkäynnin perusteeksi työtuomioistuimessa.

Päätöslauselma

Kanne asiassa R 1/18 jätetään tutkimatta oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 17 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla.

Oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 17 §:n 2 momentin nojalla asian kantaja Palkansaajajärjestö Pardia ry voi saattaa asian tutkimista koskevan kysymyksen työtuomioistuimen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti työtuomioistuimelle kahden viikon kuluessa tämän päätöksen tiedoksi saamisesta.

Työtuomioistuinneuvos Ari Wirén

 
Julkaistu 4.5.2018