TT 2018:55

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu

Diaarinumero: R 29/18
Antopäivä: 6.6.2018

Työtaistelun syynä oli työntekijöiden tyytymättömyys työnjohdon toimintaan aiemmin tapahtuneeseen työsopimuksen purkamiseen liittyen sekä se, että työnantaja oli kutsunut erään työntekijän kuultavaksi työtaistelua edeltävänä päivänä. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja se tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Satamaoperaattorit ry

VASTAAJA

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

KUULTAVA

Rauman Satamamiehet ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:ssä eräs ahtaaja kutsuttiin 20.2.2018 iltapäivällä työnantajan kuultavaksi epäasiallisesta käyttäytymisestä työnjohtajaa kohtaan. Seuraavana aamuna 21.2.2018 kello 9.15 työntekijät kieltäytyivät palaamasta töihin ennen kuin työnantaja ilmoittaa, mikä päätös kuulemistilaisuudesta seuraa. Pääluottamusmies ilmoitti työnantajalle työntekijöiden tehneen päätöksen, etteivät he palaa töihin ennen kuin työnantajan päätös saadaan. Työntekijät palasivat töihin kello 12.30. Lakkoon osallistui työvuorossa olleista 133 työntekijästä 118 työntekijää, jotka kaikki kuuluivat Rauman Satamamiehet ry:een.

Rauman Satamamiehet ry:ssä on noin 400 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Satamaoperaattorit ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Rauman Satamamiehet ry:n hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta, ja

- velvoittaa Rauman Satamamiehet ry:n korvaamaan Satamaoperaattorit ry:n oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla korkoineen.

Perusteet

Rauman Satamamiehet ry on järjestänyt X Oy:ssä laittoman lakon 21.2.2018 kello 9.15 – 12.30. Työtaistelu kohdistui ahtausalan työehtosopimuksen (2017 – 2021) 6 §:n 1 kohdan määräykseen, jonka mukaan työnantaja päättää työntekijöiden ottamisesta ja erottamisesta sekä työnjohto-oikeudesta.

Ammattiosasto on vastuussa organisoimastaan työtaistelusta. Pääluottamusmies on esittänyt työnantajalle työntekijöiden vaatimukset. Neuvotteluun töiden keskeytymisestä ovat osallistuneet pääluottamusmiehen lisäksi ammattiosaston puheenjohtaja ja toimikunnan jäsen.

Lakosta aiheutui yhtiölle arviolta 20.000 euron suuruinen taloudellinen vahinko.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Rauman Satamamiehet ry on myöntänyt kanteen.

Perusteet

Työtaistelutoimenpiteen syynä on ollut X Oy:n palveluksessa toimivan työjohdon toiminnasta aiheutunut hetkellinen tunnereaktio työntekijöiden keskuudessa. Taustalla on ollut työyhteisöä järkyttänyt, aiemmin tapahtunut työsuhteen purkaminen, joka on sittemmin hovioikeudessa katsottu lainvastaiseksi. Työtaistelutoimenpiteeksi katsottavan mielenilmauksen, joka on ollut kestoltaan verrattain lyhyt, kohteena on ollut työntekijöiden tuntema ahdinko ja pelko työpaikalla vallitsevien ahdistavien tapahtumien vuoksi.

Rauman Satamamiehet ry on yhdistysmuotoinen toimija, joka ei kokonsa tai varallisuusasemansa perusteella ole tasavertaisessa asemassa X Oy:n kanssa. Tämä tulee ottaa huomioon hyvityssakon määrää harkittaessa.

Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden osalta tulee ottaa huomioon yhdistyksen koko, taloudellinen tilanne ja olosuhteet ylipäätään, työtaistelutoimenpiteen laajuus ja kesto sekä oikeudenkäynnin välttämättömyys asiassa.

TODISTELU

Ei nimettyä todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi 21.2.2018 kello 9.15 ja päättyi samana päivänä kello 12.30. Työtaisteluun osallistui 118 työntekijää.

Työtaistelun syynä oli työntekijöiden tyytymättömyys työnjohdon toimintaan aiemmin tapahtuneeseen työsopimuksen purkamiseen liittyen sekä se, että työnantaja oli kutsunut erään työntekijän kuultavaksi työtaistelua edeltävänä päivänä. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Rauman Satamamiehet ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta menettelystä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Rauman Satamamiehet ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Satamaoperaattorit ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on perusteeltaan ja määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Rauman Satamamiehet ry:n maksamaan Satamaoperaattorit ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.800 euroa.

Rauman Satamamiehet ry velvoitetaan korvaamaan Satamaoperaattorit ry:n oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Liukkunen, Äimälä, Nybondas, Tähkäpää ja Helenius jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 6.6.2018