TT 2018:56

Alihankintasopimus
Luottamusmiehen tietojensaantioikeus
Työehtosopimuksen rikkominen

Diaarinumero: R 22/18
Antopäivä: 8.6.2018

Yhtiö oli solminut alihankintasopimukset ahtausalan työstä eri satamissa, mutta ei ollut tehnyt niistä työehtosopimuksessa edellytettyä ilmoitusta yhtiön luottamusmiehelle, eikä ilmoittanut aliurakointiyritysten työntekijöiden palkka- ja työaikatietoja. Yhtiö myönsi kanteen oikeaksi. Työntekijäliiton vahvistusvaatimus hyväksyttiin ja yhtiö tuomittiin hyvityssakkoon työehtosopimuksen tieten rikkomisesta.

KANTAJA

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

VASTAAJA

X Oy

ASIA

Työehtosopimuksen rikkominen, alihankinnasta ilmoittaminen

TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ja Satamaoperaattorit ry:n ahtausalan työehtosopimuksessa (1.2.2017 – 31.1.2019) on muun muassa seuraavat määräykset.

3 § Keskusjärjestösopimukset

Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan seuraavia keskusjärjestöjen välillä solmittuja sopimuksia:

Yleissopimus 4.6.1997

Lomapalkkasopimus 21.3.2005

Irtisanomissuojasopimus 10.5.2001

Yleissopimusta noudatetaan muilta osin kuin sopimuksen 1. luvun työtaisteluiden ennakkoilmoitusta koskevan määräyksen osalta.

Tilapäisen työntekijän tulee olla työsuhteessa ahtausyritykseen. Tilapäiseksi työntekijäksi ei lasketa samaan konserniin kuuluvien ahtausyritysten vakinaisia työntekijöitä heidän työskennellessään konsernin muissa ahtausyrityksissä.

Lastinkäsittelytyötä tekevä tilapäinen työntekijä katsotaan vahvuuslaskennassa aina käyttäjäyrityksen tilapäiseksi työntekijäksi. Jos vakituinen työntekijä siirretään muun ahtausyrityksen käyttöön, katsotaan työntekijä aina käyttäjäyrityksen tilapäiseksi työntekijäksi.

Pöytäkirjamerkintä

Osapuolet toteavat yhteisenä yleissopimuksen 8.1 kohdan tulkintanaan, että ahtaustyössä sovelletaan tätä työehtosopimusta. Tästä poiketen esimerkiksi joissakin sataman sisäisissä kuljetuksissa, työkoneiden takuuhuolloissa, konttien korjauksessa ja pesussa sekä siivoustoiminnoissa on vakiintuneesti noudatettu muuta kuin tätä työehtosopimusta. Nämä vakiintuneet käytännöt voivat jatkua edelleen entisessä laajuudessaan.

Alihankintaa koskeviin sopimuksiin otetaan ehto, jossa alihankintasopimuksissa alihankkija sitoutuu satamassa ahtaustyötä suorittaessaan noudattamaan työntekijöihinsä ahtausalan työehtosopimusta. Alihankkija sitoutuu myös noudattamaan työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. Alihankkijaa käyttävän yrityksen tulee tiedottaa alihankkijalle edellä mainittujen määräysten sisällöstä ja korostaa, että niiden noudattaminen on osa alihankintasopimusta.

Tilaajayrityksen luottamusmiehellä on aina pyynnöstään oikeus saada tämän kappaleen mukaiset tiedot nähtäväkseen. Vaihtoehtoisesti työnantajan tulee antaa kirjallinen vakuutus, joka sisältää kyseiset tiedot.

Uuden alihankintasopimuksen käyttöönottamisesta ahtaustyössä tulee ilmoittaa luottamusmiehelle viimeistään viikkoa aiemmin. Ilmoituksessa on ilmoitettava alihankinnan kesto ja alihankkijan käyttämien työntekijöiden määrä.

Tilaajayrityksen luottamusmiehellä on oikeus saada satamassa ahtaustyötä tekevästä aliurakointiyrityksestä kirjallisesti työntekijöiden palkka- ja työaikatiedot liittyen alihankintasopimukseen.

ASIAN TAUSTA

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ja X Oy ovat 19.2.2016 solmineet lukien toistaiseksi voimassa olevan yrityskohtaisen työehtosopimuksen, jonka mukaan yhtiö noudattaa ahtausalan yleissitovaa työehtosopimusta ja siihen liittyviä sovelluspöytäkirjojen ehtoja satamassa työskenteleviin ahtaajiin kaikissa Suomen satamissa.

Asiassa on riidatonta, että yhtiö on solminut alihankintasopimukset ahtausalan työstä Kemin, Oulun, Kaskisten, Porin ja Haminan satamissa, mutta ei ole tehnyt niistä työehtosopimuksessa edellytettyä ilmoitusta yhtiön luottamusmiehelle, eikä ilmoittanut aliurakointiyritysten työntekijöiden palkka- ja työaikatietoja.

KANNE

Vaatimukset

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- vahvistaa, että X Oy on työehtosopimuksen I osan 1 luvun 3 §:n nojalla ollut velvollinen ilmoittamaan alihankintasopimuksen käyttöön ottamisesta ahtaustyössä luottamusmiehelle viimeistään viikkoa aiemmin, kun se on siirtynyt alihankintaan Kemin, Oulun, Kaskisten, Porin ja Haminan satamissa, sekä että X Oy on velvollinen ilmoittamaan tilaajayrityksen luottamusmiehelle ahtaustyötä tekevästä aliurakointiyrityksestä työntekijöiden palkka- ja työaikatiedot

- velvoittaa X Oy:n maksamaan hyvityssakkoa työehtosopimuksen tieten rikkomisesta ja

- velvoittaa X Oy:n korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 2.900 eurolla korkoineen.

Perusteet

X Oy ei ole noudattanut työehtosopimuksen määräystä alihankinnasta ilmoittamisesta. Samaa tilannetta koskeva kanne laitettiin työtuomioistuimessa vireille lokakuussa 2017, mutta asia sovittiin ja kanne peruutettiin. Yhtiön on näin ollen tullut tietää sitä velvoittavista työehtosopimuksen määräyksistä ja laiminlyödessään niiden noudattamisen yhtiö on tieten rikkonut työehtosopimuksen määräystä ja siten tuomittava hyvityssakkoon. Sakon tulee olla tuntuva, sillä yhtiö on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutta toistuvasti.

VASTAUS

Vastaus

X Oy on myöntänyt kanteen oikeaksi.

TODISTELU

Ei nimettyä todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

X Oy on riidattomasti solminut alihankintasopimukset ahtausalan työstä Kemin, Oulun, Kaskisten, Porin ja Haminan satamissa, mutta ei ole tehnyt niistä työehtosopimuksessa edellytettyä ilmoitusta yhtiön luottamusmiehelle, eikä ilmoittanut aliurakointiyritysten työntekijöiden palkka- ja työaikatietoja.

Yhtiö on myöntänyt kanteen oikeaksi. Näin ollen Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n vahvistusvaatimus on hyväksyttävä ja yhtiö tuomittava hyvityssakkoon työehtosopimuksen tieten rikkomisesta.

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

X Oy on työtuomioistui­mesta annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n oikeuden­käyntikulut. Kulujen määräksi on ilmoitettu 2.900 euroa. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on myönnetty oikeaksi.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin

- vahvistaa, että X Oy on työehtosopimuksen I osan 1 luvun 3 §:n nojalla ollut velvollinen ilmoittamaan alihankintasopimuksen käyttöön ottamisesta ahtaustyössä luottamusmiehelle viimeistään viikkoa aiemmin, kun se on siirtynyt alihankintaan Kemin, Oulun, Kaskisten, Porin ja Haminan satamissa, sekä että X Oy on velvollinen ilmoittamaan tilaajayrityksen luottamusmiehelle ahtaustyötä tekevästä aliurakointiyrityksestä työntekijöiden palkka- ja työaikatiedot

- velvoittaa X Oy:n maksamaan hyvityssakkoa Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:lle 2.500 euroa työehtosopimuksen tieten rikkomisesta ja

- velvoittaa X Oy:n korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 2.900 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Liukkunen, Äimälä, Nybondas, Tähkäpää ja Helenius jäseninä. Asia ratkaistu puheenjohtajan esittelystä.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 8.6.2018