TT 2018:68

Lakko
Työrauha
Työtaistelutoimenpide
Uhkaus työtaistelutoimenpiteenä
Valvontavelvollisuus

Diaarinumero: R 34/18
Antopäivä: 19.6.2018

Työtaistelulla uhkaamisen syynä oli yhtiön ilmoitus irtisanomisista ja lomautuksista. Työtaistelun uhka kohdistui voimassa olevan työehtosopimuksen määräykseen, jonka mukaan työnantajalla oli oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja siitä erottaa toimihenkilö. Ammattiosasto tuomittiin myöntämisen perusteella työrauhavelvollisuuden rikkomisesta hyvityssakkoon. Asiassa ei tullut esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella ammattiliiton olisi voitu katsoa rikkoneen työrauhavelvollisuutensa. Ammattiliitto tuomittiin myöntämisen perusteella valvontavelvollisuutensa laiminlyömisestä hyvityssakkoon.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Ammattiliitto Pro ry

KUULTAVA

Jämsän Pro ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritys X Oy on ilmoittanut Hallin toimipaikassaan tiistaina 17.4.2018 yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen jälkeen toteutettavista toimenpiteistä, eli useista työntekijöihin ja toimihenkilöihin kohdistuvista irtisanomisista sekä lomautuksista. Seuraavana päivänä 18.4.2018 työpaikan luottamusmies on ilmoittanut työnantajan edustajalle, että toimihenkilöt ovat päättäneet ryhtyä torstaina 19.4.2018 kello 6.00 lakkoon, joka päättyisi lauantaina 21.4.2018 kello 6.00. Kaikki yhtiön 23 toimihenkilöä olivat työtaisteluilmoituksen piirissä ja he olisivat olleet työvuorossa 19.4.2018–21.4.2018. Näistä 23 toimihenkilöstä 19 toimihenkilöä kuului Jämsän Pro ry:hyn, joka on valinnut tehtaalle luottamusmiehen. Ammattiosastossa oli 634 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Ammattiliitto Pro ry:n ja Jämsän Pro ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä, ja

- velvoittaa Ammattiliitto Pro ry:n ja Jämsän Pro ry:n korvaamaan yhteisvastuullisesti kantajan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.720 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antamisesta lukien.

Perusteet

Ammattiliitto Pro ry ja Jämsän Pro ry ovat rikkoneet työehtosopimuslain niille kuuluvaa työrauhavelvollisuutta uhkaamalla järjestää kahden vuorokauden mittaisen laittoman työtaistelun. Paikallisyhdistyksen luottamusmiehen ilmoitus työtaistelusta eli työnteon keskeyttämisestä on ollut laiton työtaistelutoimenpide. Työnantaja on todennut työtaistelulla uhkaamisen laittomaksi työtaistelutoimenpiteeksi ja vaatinut luottamusmiestä olemaan rikkomatta työrauhavelvollisuutta.

Työtaistelulla uhkaaminen kohdistui ajalla 2.11.2017–31.10.2020 voimassa olevan teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen 3 §:n 1 kohdan työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla oli oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa

toimeen ja siitä erottaa toimihenkilö. Lakonuhalla on pyritty painostamaan työnantajaa asioissa, jotka kuuluivat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin. Lakon toteutuessa yhtiölle aiheutuisi merkittävää vahinkoa

Ammattiosastoa edustava luottamusmies on ollut aktiivisesti mukana järjestämässä suunniteltua lakkoa. Työnantajan tiedossa ei ollut, että ammattiosasto tai sen edustajat olisivat ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin lakon estämiseksi ja työrauhan säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Mikäli joihinkin työnantajalle tuntemattomiksi jääneisiin toimenpiteisiin olisikin ryhdytty, ne ovat joka tapauksessa olleet riittämättömiä työrauhan säilyttämiseksi tehtaalla.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Ammattiliitto Pro ry on vastannut Jämsän Pro ry:n puolesta oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 12 §:n 3 momentin perusteella ja myöntänyt Jämsän Pro ry:n rikkoneen työrauhavelvollisuutensa.

Ammattiliitto Pro ry on kiistänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa, mutta myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa.

Ammattiliitto Pro ry ja Jämsän Pro ry ovat myöntäneet kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteen ja määrän osalta.

Perusteet

Työtaistelulla uhkaamisen syynä on ollut X Oy:n yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen tekemä ilmoitus henkilöstövähennyksistä ja suunnitelmista lomauttaa koko henkilöstö kolmen viikon ajaksi. Toimihenkilöt ovat kokoontuneet 18.4.2018 yhtiön henkilöstövähennyksiä koskevan ilmoituksen johdosta ja päättäneet itsenäisesti lakon järjestämisestä. Jämsän Pro ry:n luottamusmies on vienyt tiedon toimihenkilöiden tekemästä päätöksestä työnantajalle samana päivänä.

Ammattiliitto Pro ry on saanut tiedon lakonuhasta 18.4.2018 vasta edellä mainitun kokouksen jälkeen ja samoihin aikoihin, kun luottamusmies on ilmoittanut siitä työnantajalle, joten Ammattiliitto Pro ry:llä ei ole ollut tällöin enää tosiasiallista mahdollisuutta vaikuttaa lakonuhkaan. Ammattiliitto Pro ry ei ole muutenkaan millään tavalla myötävaikuttanut työtaistelulla uhkaamiseen.

Yhtiölle ei ole aiheutunut merkittävää vahinkoa. Etukäteinen ilmoitus lakosta on mahdollistanut lakosta työnantajalle mahdollisesti aiheutuvien haittojen ja vahinkojen minimoimisen. Ammattiliitto Pro ry ja Jämsän Pro ry eivät ole voineet olla vastuussa työtaistelu-uhasta johtuvista kustannuksista niiden neljän henkilön osalta, jotka eivät olleet vastaajayhdistyksen ja kuultavayhdistyksen jäseniä. Nämä seikat tulee ottaa huomioon hyvityssakon määrää alentavina. Lisäksi hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettava huomioon aiotun työtaistelutoimenpiteen lyhyt kesto, työtaisteluilmoituksen piirissä olleiden toimihenkilöiden määrä ja ammattiyhdistyksen pieni koko.

TODISTELU

Asiassa ei ole nimetty todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:n Hallin toimipaikassa toimihenkilöt ovat edellä kuvatuin tavoin uhanneet 18.4.2018 työnantajaa lakolla, joka alkaisi torstaina 19.4.2018 kello 6.00 ja päättyisi lauantaina 21.4.2018 kello 6.00. Lakonuhka on koskenut 19 Jämsän Pro ry:hyn kuuluvaa toimihenkilöä.

Työtaistelulla uhkaamisen syynä on ollut X Oy:n yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen tekemä ilmoitus irtisanomisista ja lomautuksista. Työtaistelun uhka on kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla oli oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja siitä erottaa toimihenkilö.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Asiassa ei ole tullut esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella ammattiliiton voitaisiin katsoa rikkoneen työrauhavelvollisuutensa. Vastauksessa on myönnetty, että ammattiliitto on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta menettelystä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäyntikuluvaatimus on perusteeltaan ja määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Jämsän Pro ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.000 euroa ja Ammattiliitto Pro ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 3.000 euroa.

Ammattiliitto Pro ry ja Jämsän Pro ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.720 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Wirén puheenjohtajana sekä Siitonen, Äimälä, Aarto, Lehto ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 19.6.2018