TT 2018:73

Lakko
Työrauha

Diaarinumero: R 69/18
Antopäivä: 12.7.2018

Lihatuotantoalan työntekijöiden työtaistelun syynä oli työnantajan kieltäytyminen palkkojen korottamisesta. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen palkkausta koskevaan määräykseen. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja ammattiliitto laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa. Molemmat tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Elintarviketeollisuusliitto ry

VASTAAJA

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

KUULTAVA

Turun Elintarviketyöntekijät 144 ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:n Paimion tuotantolaitoksessa yhtiön SEL ry:hyn kuuluvia työntekijöitä edustava pääluottamusmies on ilmoittanut 11.6.2018 ensin puhelimitse ja sitten sähköpostitse työnantajan edustajalle yksikön vetäjälle vaatimuksen palkkojen korottamiseksi seitsemällä eurolla tunnilta. Työnantajan piti vaatimuksen mukaan ilmoittaa tarjouksensa keskiviikkoon 13.6.2018 kello 16.00 mennessä. Mikäli työnantaja ei suostuisi vaatimukseen, menisivät työntekijät lakkoon 14.6.2018. Työntekijät olisivat lakossa myös 15.6.2018 ja 18.6.2018.

Lakko alkoi ilmoitetusti 14.6.2018 ja päättyi 18.6.2018. Työtaistelutoimi koski lähes kaikkia teurastamon työntekijöitä, eli yhteensä 33 työntekijää.

Kuultavayhdistykseen Turun Elintarviketyöntekijät 144 ry:hyn kuuluu 1.562 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Elintarviketeollisuusliitto ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee kuultavan Turun Elintarviketyöntekijät 144 ry:n työrauhavelvollisuuden rikkomisesta hyvityssakkoon,

- tuomitsee vastaajan Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n valvontavelvollisuutensa laiminlyömisestä hyvityssakkoon, ja

- velvoittaa vastaajan ja kuultavan yhteisvastuullisesti korvaamaan Elintarviketeollisuusliitto

ry:n oikeudenkäyntikulut 3.200 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut työtuomioistuimen tuomion antopäivästä.

Perusteet

Työnantajan edustaja on välittömästi saatuaan ilmoituksen lakosta edellyttänyt pääluottamusmiestä ryhtymään tehokkaisiin toimenpiteisiin sen estämiseksi.

Työtaistelutoimenpiteen kohdistuminen työehtosopimukseen

Lakon syy oli pääluottamusmiehen ilmoituksen mukaan työnantajan painostaminen hyväksymään työntekijöiden esittämä työehtosopimukseen perustumaton vaatimus palkkojen korottamisesta. Työtaistelutoimenpide kohdistui siten työehtosopimuksen palkkausta koskeviin määräyksiin.

SEL ry:n vastuu työtaistelusta

SEL ry ei ole ryhtynyt minkäänlaisiin tehokkaisiin toimiin työtaistelun estämiseksi tai sen lopettamiseksi.

ETL ry on lähettänyt sähköpostitse valvontakirjeen työtaistelusta SEL ry:hyn 11.6.2018.

Työmarkkinajohtaja on ollut puhelimitse yhteydessä 11.6.2018 sopimussihteeriin ja palkkasihteeriin. Valvontakirjeessä ja puheluissa työmarkkinajohtaja on edellyttänyt SEL ry:ltä tehokkaita toimenpiteitä lakon lopettamiseksi.

SEL ry:n aluetoimitsija on ennen lakon alkua antanut lehdistölle lausuntoja, jotka osoittavat, ettei SEL ry ole yrittänyt estää lakkoa.

Ammattiosaston vastuu työtaistelusta

Pääluottamusmies on esittänyt työnantajalle palkkavaatimuksen sekä ilmoittanut työtaistelun syyn. Työtaistelulla on painostettu työnantajaa suostumaan vaadittuun palkankorotukseen. Ammattiosasto vastasi edustajansa menettelystä ja osasto on siten rikkonut työrauhavelvollisuuttaan.

Vahingoista

Lakon vaikutus juuri juhannuksen alla oli huomattava koko konsernin tuotantoon. Taloudelliset vahingot lakon osalta olivat noin 150.000 euroa.

Hyvityssakkojen määrästä

Hyvityssakon määrässä oli otettava huomioon se, että asiassa ei ollut lieventäviä asianhaaroja ja että SEL ry:n toimitsija on antanut lakkoa tukevia lausuntoja julkisuuteen. Lakonuhkasta on jo annettu tuomio 15.6.2018 asiassa R 64/18. Tuomion 15.6.2018 mukaisesti työtaistelu kohdistui työehtosopimuksen palkkoja koskevaan määräykseen.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Vastaaja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry on myöntänyt, että kuultava Turun

Elintarviketyöntekijät 144 ry on rikkonut työrauhavelvollisuuttaan ja että vastaaja on laiminlyönyt valvontavelvollisuuttaan.

Hyvityssakosta

Kantaja on vedonnut vastaajalle tuomittavaa hyvityssakkoa korottavana tekijänä siihen, että vastaajan toimitsija olisi 15.6.2018 antanut STT:lle lakkoa tukevia lausuntoja julkisuuteen. Lausunnossa toimitsija ei ole tukenut eikä moittinut lakkoa. Hän on vain vastannut toimittajan kysymyksiin lakon taustalla olevasta kiistan aiheesta sekä siitä, oliko lakolla kenties vaikutusta yhtiön toimituksiin eri tuotelajeissa. Lausunto on annettu lakon alkamisen jälkeen. Kysymyksessä ei ollut lausunto, jolla olisi tekemistä hyvityssakon vastuuperusteen, eli vastaajan valvontavelvoitteen, kanssa. Siten lausunnolla ei ollut merkitystä hyvityssakon määrää määrättäessä.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Esitys työnantajalle 11.6.2018

2. Valvontakirje 11.6.2018

3. Maaseudun Tulevaisuuden artikkeli

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:n Paimion tuotantolaitoksessa järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu 14.6.2018, 15.6.2018 ja 18.6.2018. Työtaisteluun osallistui 33 työntekijää.

Työtaistelun syynä oli työnantajan kieltäytyminen palkkojen korottamisesta. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen palkkausta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Turun Elintarviketyöntekijät 144 ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta menettelystä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ja Turun Elintarviketyöntekijät 144 ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Elintarviketeollisuusliitto ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Turun Elintarviketyöntekijät 144 ry:n maksamaan Elintarviketeollisuusliitto ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.900 euroa ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n maksamaan Elintarviketeollisuusliitto ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 3.900 euroa.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ja Turun Elintarviketyöntekijät 144 ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Elintarviketeollisuusliitto ry:n oikeudenkäyntikulut 3.200 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Wirén puheenjohtajana sekä Anttila, Aarto, Teerimäki, Reinamo ja Hämäläinen jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 12.7.2018