TT 2018:74

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu

Diaarinumero: R 59/18
Antopäivä: 12.7.2018

Työtaistelun syynä oli työntekijöiden tyytymättömyys yhtiön henkilöstöjohtamiseen ja liikkeenluovutukseen liittyvät seikat. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja se tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Teollisuusliitto ry

KUULTAVA

Toijalan Metallityöväen ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:n tehtaalla järjestettiin lakko, joka alkoi perjantaina 18.5.2018 kello 11.30 ja päättyi samana päivänä kello 22. Lakkoon osallistuivat työvuoroissa olleet 84 työntekijää luottamusmiehet mukaan lukien. Lakkoon osallistuneista työntekijöistä 60 työntekijää kuului Toijalan Metallityöväen ammattiosasto ry:een, joka oli valinnut tehtaalle luottamusmiehen.

Yhtiö oli pitänyt 17.5.2018 luottamusmiehille yhteistoimintalain 41 §:n mukaisen tiedotustilaisuuden logistiikkatoimintojen liikkeenluovutuksesta. Työntekijöiden pääluottamusmies oli ilmoittanut työtaistelusta työnantajalle 18.5.2018, kun työtaistelu oli jo alkanut.

Ammattiosastossa on 650 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Toijalan Metallityöväen ammattiosasto ry:n ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä hyvityssakkoon, ja

- velvoittaa Toijalan Metallityöväen ammattiosasto ry:n korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.630 eurolla korkoineen.

Perusteet

Ammattiosasto on rikkonut sille kuuluvaa työrauhavelvollisuutta järjestämällä laittoman

työtaistelun, jonka aikana työntekijät ovat olleet poissa töistä. Yhtiö on todennut lakon laittomaksi työtaistelutoimenpiteeksi ja vaatinut pääluottamusmiestä ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi. Pääluottamusmies on ilmoittanut lakon syyksi yhtiön henkilöstöpolitiikan ja osaliikkeenluovutukseen liittyvät seikat.

Ajallinen yhteys liikkeenluovutuksesta tiedottamisen ja pääluottamusmiehen lakon alkamisesta tekemän ilmoituksen välillä oli ilmeinen. Ajallisen yhteyden ja pääluottamusmiehen ilmoituksen sisällön perusteella lakko on kohdistunut Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välisen työehtosopimuksen 6 §:n työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Lakolla on pyritty työehtosopimuksen vastaisesti painostamaan yhtiötä muuttamaan toimintaansa asioissa, jotka kuuluivat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin.

Ammattiosastoa edustavat pääluottamusmies ja luottamusmiehet ovat itse osallistuneet lakkoon. Ammattiosasto tai sen edustajat eivät ole ryhtyneet riittäviin toimenpiteisiin lakon estämiseksi tai lakon päättämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi.

Työtaistelun toteuduttua pääluottamusmiehen väitetty yritys estää työtaistelu on ollut riittämätön toimenpide työrauhan säilyttämiseksi. Se, että pääluottamusmies on ilmoittanut työtaistelusta työnantajalle vasta työtaistelun alettua, oli moitittavaa, koska työnantajalla ei ole ollut enää mitään mahdollisuuksia pyrkiä ylläpitämään työrauhaa paikallisin toimin. Pääluottamusmies on laiminlyönyt ryhtyä työehtosopimuksen 3.1.1. kohdan tarkoittamiin toimenpiteisiin, sillä hänen on täytynyt osata arvioida, etteivät hän ja ammattiosasto kykene estämään työtaistelutoimia. Pääluottamusmiehen menettely tulee ottaa huomioon hyvityssakkoa korottavana seikkana. Asiassa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joita voitaisiin pitää työehtosopimuksen 3.1.4 kohdassa tarkoitettuina hyvityssakon alentamisperusteina.

Lakosta on aiheutunut yhtiölle vahinkoa menetettyinä työtunteina työntekijöiden henkilöstöryhmän osalta yhteensä 456 tuntia. Yhtiölle työtuntien menetyksestä ja tuotannon menetyksestä aiheutunut taloudellinen vahinko vähennettynä säästyneillä palkkakuluilla oli arviolta noin 25.000 euroa. Taloudellisen vahingon lisäksi lakosta on aiheutunut aineetonta vahinkoa yhtiön toiminnan luotettavuudelle.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Teollisuusliitto ry on myöntänyt Toijalan Metallityöväen ammattiosasto ry:n rikkoneen työrauhavelvollisuutensa.

Teollisuusliitto ry on myöntänyt Toijalan Metallityöväen ammattiosasto ry:een kohdistuvan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan ja määrältään.

Perusteet

Mielenilmaus on kestänyt yhteensä kahdeksan tuntia. Aamuvuoro on osallistunut mielenilmaukseen vain 2,5 tunnin ajan, koska heidän työvuoronsa olisi päättynyt kello 14. Päivävuoro on osallistunut mielenilmaukseen neljän tunnin ajan, koska heidän työvuoronsa olisi päättynyt kello 15.30. Iltavuoro on aloittanut työt tavalliseen tapaan kello 14, ja he ovat osallistuneet mielenilmaukseen neljän tunnin ajan kello 18–22.

Mielenilmauksen syynä on ollut huono henkilöstöjohtaminen. Työntekijät ovat olleet pidemmän aikaa turhautuneita yhtiön henkilöstöjohtamiseen, ja tilanne on kärjistynyt siinä yhteydessä, kun yhtiö on tiedottanut liikkeenluovutuksesta. Työntekijät ovat halunneet saada mielipiteensä kuuluviin järjestämällä mielenilmauksen.

Luottamusmiehet ovat osallistuneet mielenilmaukseen. Pääluottamusmies ei ole osallistunut mielenilmaukseen. Pääluottamusmies on välittömästi saatuaan tiedon mielenilmauksesta pyrkinyt saamaan työntekijät luopumaan aikeista järjestää mielenilmaus. Pääluottamusmies on ilmoittanut työtaistelusta työnantajalle heti saatuaan tietää, että työrauha rikkoutuu yrityksistä huolimatta. Mielenilmauksesta tehdystä päätöksestä on kulunut alle tunti mielenilmauksen alkamiseen. Kantajan vetoaman työehtosopimuksen 3.1.1. kohdan mukaisen menettelyn käynnistäminen ei ole pakollista kummallekaan osapuolelle, eivätkä liittojen toimenpiteet edes olisi ehtineet käynnistyä ennen työtaistelun alkamista tai päättymistä, joten pääluottamusmiehen ei voida katsoa laiminlyöneen kyseisen kohdan noudattamista.

Hyvityssakon määrää harkittaessa tulee ottaa huomioon mielenilmauksen lyhyt kesto, pääluottamusmiehen yritys säilyttää työrauha työpaikalla ja mielenilmauksen taustalla vaikuttaneet inhimilliset syyt. Mikään pääluottamusmiehen toiminnassa ei anna aihetta korottaa hyvityssakkoa. Ammattiosasto vastasi vain omien jäsentensä työrauhavelvoitteesta. Ilmoitetun aiheutuneen vahingon määrä voitiin ottaa huomioon vain siltä osin, kuin se oli seurausta Toijalan Metallityöväen ammattiosasto ry:n jäsenten toimista. Muutenkin ilmoitettu vahingon määrä vaikutti liioitellun suurelta.

TODISTELU

Asiassa ei ole nimetty todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:n tehtaalla järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi perjantaina 18.5.2018 kello 11.30 ja päättyi samana päivänä kello 22. Työtaisteluun osallistui 60 Toijalan Metallityöväen ammattiosasto ry:een kuuluvaa työntekijää.

Työtaistelun syynä oli työntekijöiden tyytymättömyys yhtiön henkilöstöjohtamiseen ja liikkeenluovutukseen liittyvät seikat. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Toijalan Metallityöväen ammattiosasto ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta menettelystä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Toijalan Metallityöväen ammattiosasto ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Toijalan Metallityöväen ammattiosasto ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.800 euroa.

Toijalan Metallityöväen ammattiosasto ry velvoitetaan korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.630 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Wirén, Aarto, Teerimäki, Reinamo ja Hämäläinen jäseninä. Asia on ratkaistu puheenjohtajan esittelystä.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 12.7.2018