TT 2018:75

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu

Diaarinumero: R 68/18
Antopäivä: 12.7.2018

Teollisuusalan työntekijöiden työtaistelun syynä oli työnantajayhtiön ilmoitus henkilöstövähennyksistä sekä tuotevalmistuksen siirtämisestä ulkomaille. Asiassa katsottiin, että työntekijät olivat yhteistuumin ryhtyneet työtaisteluun tarkoituksenaan painostaa työnantajaa työnjohto-oikeuden käyttämistä koskevassa asiassa. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Varapääluottamusmies oli pääluottamusmiehen sijaisena ilmoittanut lakosta työnantajalle ja osallistunut itsekin lakkoon luottamusmiehen kanssa. Ammattiosasto vastasi lakkoon osallistuneiden edustajiensa menettelystä ja se tuomittiin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta hyvityssakkoon.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Teollisuusliitto ry

KUULTAVA

Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritys X Oy on ilmoittanut huhtikuussa 2018 aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä yhtiö on ilmoittanut henkilöstövähennyksistä sekä Marine-tuotevalmistuksen siirtämisestä Suomesta Puolaan. Henkilöstövähennykset kohdistuivat yhtiön Turussa sijaitsevan logistiikkakeskuksen tuotannon ja logistiikan työntekijöihin.

Henkilöstövähennyksistä ilmoittamisen jälkeen työntekijöiden ammattiosasto on järjestänyt maanantai-iltapäivänä 11.6.2018 kokouksen, jossa on päätetty mielenilmaisun järjestämisestä seuraavan päivän aamusta alkaen. Ammattiosastoa edustava varapääluottamusmies on ilmoittanut yhtiölle 11.6.2018, että työntekijät ryhtyisivät seuraavana aamuna lakkoon, joka päättyisi perjantai-iltana 15.6.2018.

Turun teollisuustyöväen ammattiosasto ry on päätöksellään järjestänyt yhtiön logistiikkakeskuksessa lakon, joka on alkanut tiistaina 12.6.2018 kello 7.00 ja päättynyt perjantai-iltana 15.6.2018. Logistiikkakeskuksessa ei työskennelty viikonloppuisin.

Työtaisteluun on osallistunut työntekijöiden henkilöstöryhmästä ainakin 37 henkilöä, jotka kaikki kuuluivat Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry:een. Varapääluottamusmies ja luottamusmies ovat osallistuneet lakkoon. Tapahtuma-aikaan varapääluottamusmies on toiminut pääluottamusmiehen sijaisena hoitaen tämän tehtäviä. Ammattiosastossa on 3685 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry:n ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä hyvityssakkoon, ja

- velvoittaa Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry:n korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.800 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.

Perusteet

Yhtiön henkilöstövähennyksiä koskeneella liiketoimintapäätöksellä ja työtaistelulla oli välitön ajallinen ja asiallinen yhteys. Lakolla on pyritty työehtosopimuksen vastaisesti painostamaan työnantajaa pidättäytymään liikkeenjohdollisesta päätöksestä asiassa, joka kuului työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin. Painostustarkoitusta osoitti myös lakon kesto, neljä kokonaista työpäivää. Työtaistelu on kohdistunut Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välillä ajalla 8.11.2017–31.10.2020 voimassa olevan työehtosopimuksen 6 §:n työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta.

Yhtiö on saatuaan varapääluottamusmieheltä ilmoituksen työtaisteluun ryhtymisestä välittömästi vaatinut tältä toimia työrauhan palauttamiseksi. Lisäksi Teknologiateollisuus ry on vaatinut Teollisuusliitto ry:ltä toimenpiteitä työrauhan palauttamiseksi.

Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto on rikkonut sille kuuluvaa työrauhavelvollisuutta järjestämällä laittoman työtaistelun. Ammattiosasto on vastuussa lakon järjestämisestä, koska ammattiosaston varapääluottamusmies ja luottamusmies ovat olleet mukana päättämässä lakosta ja osallistuneet lakkoon. Toissijaisesti ammattiosaston on katsottava laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa, koska se ei ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin lakon estämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi, mitä osoitti työtaistelun jatkuminen.

Erityisen moitittavaa on, että lakko on järjestetty todella nopeasti sen jälkeen, kun siitä on ilmoitettu työnantajalle, eikä työnantaja näin ollen ole voinut varautua lakkoon. Lakosta on aiheutunut yhtiölle tuntuvaa taloudellista vahinkoa sekä noin 1300 työtunnin menetys.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Teollisuusliitto ry on kiistänyt Turun teollisuustyöväen ammattiosasto ry:n rikkoneen työrauhavelvollisuutta ja laiminlyöneen valvontavelvollisuuden.

Teollisuusliitto ry on kiistänyt Turun teollisuustyöväen ammattiosasto ry:een kohdistuvan oikeudenkäyntikulujen korvausvaatimuksen perusteeltaan ja myöntänyt määrän osalta 2.300 euroa.

Kanteen kiistämisen perusteet

Työntekijät ovat esittäneet yhteistoimintaneuvotteluissa työnantajalle vaihtoehtoisia säästötoimenpiteitä. Kun työnantaja on ilmoittanut yhteistoimintaneuvottelujen jälkeisen päätöksensä tuotannon siirtämisestä Puolaan, työntekijät ovat kokeneet, ettei heidän esityksiinsä ole perehdytty eikä niitä ole otettu vakavasti. Tästä turhautuneena työntekijät ovat ammattiosaston päätöksellä järjestäneet kanteessa tarkoitetun lakon.

Ammattiosasto ei ole rikkonut työrauhavelvollisuutta eikä laiminlyönyt valvontavelvollisuutta, koska lakko ei ole kohdistunut työnantajan työnjohtovaltaan eikä työehtosopimuksen määräyksiin. Asiassa oli riidatonta se, että kantajan ja vastaajan välillä on voimassa työehtosopimus.

Kysymyksessä on ollut työntekijöiden mielenilmaisu, jolla ei ole ollut painostustarkoitusta. Varapääluottamusmies on ilmoittaessaan työnantajalle mielenilmaisusta tuonut esiin edellä kerrotut syyt ja työntekijöiden turhautumisen asiaan. Hän ei ole esittänyt työntekijöiden puolelta mitään vaatimuksia asiassa.

Joka tapauksessa, koska lakossa on ollut 37 henkilöä neljän päivän ajan ja kun työpäivän pituus oli kahdeksan tuntia, työnantaja on voinut menettää lakon vuoksi enintään 1184 työtuntia.

TODISTELU

Asiassa ei ole nimetty todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi tiistaina 12.6.2018 kello 7.00 ja päättyi perjantai-iltana 15.6.2018. Työtaisteluun osallistui 37 työntekijää.

Työtaistelun syynä oli yhtiön ilmoitus henkilöstövähennyksistä sekä Marine-tuotevalmistuksen siirtämisestä Suomesta Puolaan. Lakosta on päätetty kollektiivisesti ammattiosaston kokouksessa. Lakolla oli ajallinen ja asiallinen yhteys työnantajan edellä mainittuun ilmoitukseen. Lakkoon on osallistunut useita työntekijöitä. Työntekijöiden on katsottava yhteistuumin ryhtyneen työtaisteluun tarkoituksenaan painostaa työnantajaa työnjohto-oikeuden käyttämistä koskevassa asiassa. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston vastuu

Varapääluottamusmies on ilmoittanut lakosta työnantajalle ja osallistunut itsekin lakkoon luottamusmiehen kanssa. Varapääluottamusmies on tapahtuma-aikaan toiminut pääluottamusmiehen sijaisena hoitaen tämän tehtäviä (katso työtuomioistuimen tuomio TT 2006:94). Ammattiosasto vastaa lakkoon osallistuneiden edustajiensa menettelystä, joten ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta menettelystä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimusta on paljoksuttu siltä osin, kuin se ylittää 2.300 euroa. Ottaen huomioon asian laatu, sen hoitamisen vaatimat välttämättömät toimenpiteet ja se, että asia on ratkaistu kirjallisessa menettelyssä, työtuomioistuin katsoo, että Teknologiateollisuus ry:n vaatimien oikeudenkäyntikulujen määrä on kohtuullinen.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 3.000 euroa.

Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry velvoitetaan korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.800 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Wirén puheenjohtajana sekä Anttila, Aarto, Teerimäki, Reinamo ja Hämäläinen jäseninä. Asia on ratkaistu puheenjohtajan esittelystä.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 12.7.2018