TT 2018:77

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu
Valvontavelvollisuuden laiminlyönti

Diaarinumero: R 70/18
Antopäivä: 3.9.2018

Teurastamo- ja leikkuualan tuotantolaitoksen työntekijöiden työtaistelulla tuettiin yhtiön toisessa toimipisteessä meneillään ollutta työtaistelua ja työntekijöiden palkkavaatimuksia. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen palkkausta ja työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja ammattiliitto laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa. Molemmat tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Elintarviketeollisuusliitto ry

VASTAAJA

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

KUULTAVA

Joensuun Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:n Outokummun tuotantolaitoksessa, joka harjoittaa nautojen teurastus- ja leikkuutoimintaa, työntekijät ovat 14.6.2018 ryhtyneet tukityötaistelutoimenpiteisiin, joilla on tuettu yhtiön Paimion teurastamossa meneillään ollutta työtaistelua ja työntekijöiden palkkavaatimuksia. Outokummun tuotantolaitoksen työntekijät ovat kieltäytyneet käsittelemästä Paimion teurastamolta tulevaa tavaraa. Outokummun tuotantolaitoksen suunnitelman mukaiset teurastustyöt on tehty normaalisti. Toimenpiteet ovat jatkuneet 15. ja 18.6.2018. Tukityötaisteluun on osallistunut 148 työntekijää.

Outokummun tuotantolaitoksen Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:hyn (SEL ry) kuuluvia jäseniä edustava luottamusmies on ilmoittanut työtaistelutoimenpiteistä suullisesti tehdaspäällikölle ja kirjallisesti henkilöstöpäällikölle 14.6.2018. Ilmoituksen mukaan työtaistelutoimi jatkuu toistaiseksi, kunnes Paimion teurastamon työntekijöiden palkkavaatimuksiin suostutaan. Maanantaina 18.6.2018 pääluottamusmies on ilmoittanut tehdaspäällikölle, että työntekijät leikkaavat Paimiosta tulevia ruhoja jatkossa normaalisti.

Elintarviketeollisuusliitto ry:n (ETL ry) edustaja on soittanut SEL ry:n sopimuspäällikölle valvontapuhelun 14.6.2018 kello 10.30 ja lähettänyt tämän jälkeen myös valvontakirjeen.

Kuultavana olevaan yhdistykseen kuuluu noin 320 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Elintarviketeollisuusliitto ry on vaatinut, että Joensuun Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry tuomitaan työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä hyvityssakkoon. Lisäksi kantaja on vaatinut, että vastaaja ja kuultava velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 2.800 eurolla laillisine viivästyskorkoineen siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut työtuomioistuimen tuomion antopäivästä.

Perusteet

Työtaistelutoimenpiteiden kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:n Outokummun tuotantolaitoksessa toteutetulla työtaistelulla on tuettu X Oy:n Paimion teurastamon työntekijöiden palkkavaatimuksia. Paimion teurastamon työntekijät ovat uhanneet työnantajaa lakolla ja kysymyksessä oleva lakonuhka on todettu työtuomioistuimen 15.6.2018 antamalla tuomiolla laittomaksi (R 64/18).

Työtaistelutoimenpide on kohdistunut siten työehtosopimuksen palkkamääräyksiin ja määräyksiin työnantajan oikeudesta johtaa ja jakaa työt ja ottaa ja erottaa työntekijät sekä työntekijän velvollisuudesta noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita (työehtosopimuksen 4 ja 5 §).

Ammattiosaston vastuu työtaistelusta

Pääluottamusmies on ilmoittanut työtaistelutoimenpiteistä sekä esittänyt vaatimukset. Ammattiosasto vastaa luottamusmiestensä toiminnasta, joten ammattiosasto on syyllistynyt työrauhavelvollisuutensa rikkomiseen.

SEL ry:n vastuu

SEL ry on saanut tiedon tukityötaistelusta viimeistään 14.6.2018 kello 10.30, kun ETL ry:stä on tehty valvontasoitto SEL ry:n sopimuspäällikölle ja tämän jälkeen lähetetty valvontakirje. SEL ry:n Länsi-Suomen alueen aluesihteeri on ollut tietoinen jo tätä ennen asiasta, koska hän on kertonut lehtihaastattelussa Paimion lakkolaisten saavan tukea X Oy:n Outokummun tehtaalta. Kyseisen lehden nettiartikkeli on päivitetty 14.6.2018 kello 10.10.

SEL ry ei ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi. SEL ry on näin ollen laiminlyönyt valvontavelvollisuuttaan.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Vastaaja ja kuultava ovat myöntäneet kannevaatimukset oikeiksi.

Vastaaja ja kuultava ovat myöntäneet oikeudenkäyntikulujen määrästä 2.600 euroa ja kiistäneet vaatimuksen tämän määrän ylittävältä osalta.

Vastauksen perusteet

Tapahtumatiedot

Pääluottamusmiehen 14.6.2018 lähettämän ilmoituksen antamisen aikaan ei ole ollut edes tiedossa aietta, että työnantaja tulisi siirtämään Paimion teurastamon kolmen päivän mittaisen työnseisauksen (14. – 18.6.2018) ajalla työtä Paimiosta Outokumpuun. Ilmoitus on ollut luonteeltaan etukäteisilmoitus sitä tilannetta varten, että työnantajalla olisi ollut aikeita tällaisiin teurastustöiden siirtoihin.

Vastaaja ei ole tiennyt Outokummun tapahtumista ennen kuultavana olevan ammattiosaston päätöstä ja pääluottamusmiehen työnantajalle antamaa suullista ilmoitusta.

Hyvityssakoista

Hyvityssakkojen määrissä on huomioitava, että käsiteltävänä olevan asian vaikutukset ovat jääneet nimellisiksi ja työrauhavelvollisuuden rikkomisen aste on matala. On ollut epätodennäköistä, että kolmen päivän mittaisen Paimion työnseisauksen aikana teurastusta siirretään toiselle puolelle Suomea Paimiosta Outokumpuun. Lisäksi Outokummun tuotantolaitokseen ajanjaksolle 14. – 18.6.2018 jo ennen 14.6.2018 suunnitellut teurastustyöt, eli niin sanotut Outokummun tuotantolaitoksen omat työt, on tehty normaalisti. Työrauhavelvoitteen rikkominen on ollut vain etukäteisilmoitus siitä, että Paimiosta siirrettyjä töitä ei tehtäisi noiden kolmen päivän aikana, jos työnantaja niitä siirtäisi. Hyvityssakkojen määrien tulee niin ollen olla maltilliset.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Luottamusmiehen ilmoitus tukityötaistelutoimenpiteiden aloittamisesta 14.6.2018

2. Valvontakirje 14.6.2018

3. Turun Sanomat 14.6.2018

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:n Outokummun tuotantolaitoksessa järjestettiin edellä kuvatuin tavoin tukityötaistelu 14., 15. ja 18.6.2018. Työtaisteluun osallistui 148 työntekijää.

Työtaistelulla tuettiin X Oy:n Paimion teurastamon työntekijöiden palkkavaatimuksia. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen palkkaa ja työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin (työehtosopimuksen 4 ja 5 §).

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Joensuun Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Joensuun Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Elintarviketeollisuusliitto ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimusta on paljoksuttu siltä osin, kuin se ylittää 2.600 euroa. Ottaen huomioon asian laatu ja sen hoitamisen vaatimat välttämättömät toimenpiteet, työtuomioistuin katsoo oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi määräksi vaaditut 2.800 euroa.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Joensuun Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry:n maksamaan Elintarviketeollisuusliitto ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.500 euroa ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n maksamaan Elintarviketeollisuusliitto ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 3.500 euroa.

Joensuun Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Elintarviketeollisuusliitto ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 2.800 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Wirén, Pärssinen, Kari, Mustonen ja Stenholm jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 3.9.2018