TT 2018:78

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu

Diaarinumero: R 76/18
Antopäivä: 3.9.2018

Työtaistelun syynä olivat yhtiössä käydyt neuvottelut työntekijöiden niin sanotusta bonussopimuksesta. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja se tuomittiin hyvityssakkoon. Hyvityssakkoa korot­tavana tekijänä otettiin huomioon, että työehtosopimuksen osapuolina olevat liitot olivat yhteisesti todenneet työtaistelun laittomaksi.

KANTAJA

Kemianteollisuus KT ry

VASTAAJA

Teollisuusliitto ry

KUULTAVA

Porin Kemian Työntekijät ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:ssä työntekijät ovat ryhtyneet työtaisteluun, joka on alkanut tiistaiaamuna 26.6.2018 ja päättynyt keskiviikkona 27.6.2018 kello 7.00. Työtaistelun syynä ovat olleet yhtiössä pitkään käydyt neuvottelut työntekijöiden niin sanotusta bonussopimuksesta. Yhtiö oli irtisanonut aiemman omistajatahon aikana solmitun ja sit­temmin neuvottelujen kuluessa pääosin noudatetun sopimuksen päättymään so­vitun irtisanomisajan kuluttua 20.6.2018 antamallaan irtisanomisilmoituksella. Tulospalkkioasiaa oli käsitelty työehtosopimuksen 40 §:n mukaisessa neuvottelujärjestyksessä.

Tiistaina 26.6.2018 kello 8.33 pääluottamusmies oli ilmoittanut sähköpostitse työtaistelusta työnantajan edustajille toimitusjohtajalle ja henkilöstöjohtajalle. Puhelinkeskustelussa pääluottamusmies oli kertonut työnseisauksen kestävän keskiviikkoaamuun 27.6.2018 kello 7.00 saakka.

Työehtosopimuksen osapuolet Kemianteollisuus KT ry ja Teollisuusliitto ry ovat käsi­telleet asian työtaistelusta tiedon saatuaan työehtosopimuksen 4 §:n mukaisen menettelyn mukaisesti. Osapuolten yhteisen näkemyksen mukaan kyseessä on ollut työehtosopimuslain vastainen työtaistelu.

Mielenilmaukseen on osallistunut noin sata ammattiosaston jäsentä.

Ammattiosaston maksavien jäsenten lukumäärä on 374.

KANNE

Vaatimukset

Kemianteollisuus KT ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Porin Kemian Työntekijät ry:n maksamaan hyvityssakkoa Kemiante­ollisuus KT ry:lle ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rik­komisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuutensa laiminlyömisestä ja

- velvoittaa Porin Kemian Työntekijät ry:n korvaamaan kantajan oikeudenkäynti­kulut 3.000 eurolla laillisine korkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut niiden tuomitsemispäivästä. Oikeudenkäynti­kulut muodostuvat asian hoitamisesta aiheutuneista kuluista 1.000 eurosta ja työtuomioistuimen oikeudenkäyntimaksusta 2.000 eurosta.

Perusteet

Työehtosopimukseen kohdistuminen

Työtaistelutoimenpide oli kohdistunut kemian perusteollisuuden työehtosopimuksen työnantajan työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Työehtosopimuksen 5 §:n mukaan työn­antajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työn johta­misesta, mihin sisältyy muun muassa bonusjärjestelmien valmistelu.

Porin Kemian Työntekijät ry oli pyrkinyt laittomalla työtaistelutoimenpiteellä vaikuttamaan työnantajaan ja sen työnjohto-oikeuden käyttöön. Tapahtumien perusteella työtaistelutoimenpide oli ollut joko ammattiosaston organisoima tai vähintään sen hiljaisesti hyväksymä. Kyse oli ollut joukkoluonteisesta työ­taistelutoimenpiteestä, jonka kohteena olivat olleet työnantajan liikkeenjohdolliseen päätösvaltaan ja työnjohto-oikeuden piiriin kuuluvat asiat.

Hyvityssakosta

Hyvityssakon suuruutta määrättäessä korot­tavina tekijöinä oli otettava huomioon kemian perusteollisuuden työehtosopimuksen 4 §:n 3. kohdan mukaisten velvoitteiden laiminlyönnit (työrauhan ylläpito ja uhkaavasta työtaistelusta etukäteen liitolle ilmoittaminen) sekä työtaistelulla työnantajalle ai­heutettu merkittävä taloudellinen vahinko. Alustavan arvion mukaan työnantaja oli menettänyt lakon seurauksena lähes vuoro­kauden tuotannon. Lisäksi lakosta oli aiheutunut kunnossapitotöiden viivästymistä.

VASTAUS

Vastaaja ja kuultava ovat myöntäneet kanteen ja kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen oikeaksi.

Hyvityssakon määrässä tuli ottaa huomioon työnseisauksen lyhyt kesto ja ammattiosaston maksavien jäsenten lukumäärä. Hyvityssakon määrä ei niin ollen voinut olla korkea.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. A:n sähköposti ja Kemianteollisuus KT ry:n valvontakirje Teollisuusliitto ry:lle /B

2. Uutinen Satakunnan Kansan verkkosivuilla 26.6.2018 kello 13.12

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi tiistaiaamuna 26.6.2018 ja päättyi keskiviikkona 27.6.2018 kello 7.00. Työtaisteluun osallistui noin sata työntekijää.

Työtaistelun syynä olivat yhtiössä käydyt neuvottelut työntekijöiden niin sanotusta bonussopimuksesta. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Porin Kemian Työntekijät ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat. Hyvityssakkoa korot­tavana tekijänä on otettu huomioon, että työehtosopimuksen osapuolina olevat liitot ovat yhteisesti todenneet työtaistelun laittomaksi.

Oikeudenkäyntikulut

Porin Kemian Työntekijät ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Kemianteollisuus KT ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Porin Kemian Työntekijät ry:n maksamaan Kemianteollisuus KT ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.400 euroa.

Porin Kemian Työntekijät ry velvoitetaan suorittamaan Kemianteollisuus KT ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 3.000 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Wirén, Pärssinen, Kari, Mustonen ja Stenholm jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 3.9.2018