TT 2018:94

Itsenäisyyspäivä
Palkka
Työehtosopimuksen tulkinta

Diaarinumero: R 149/17
Antopäivä: 31.10.2018

Viking Line Abp:tä koskevassa yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa on ollut määräys, jonka mukaan itsenäisyyspäivänä suoritetusta työstä maksetaan kaksinkertainen palkka. Pöytäkirjamerkinnän mukaan tuntipalkkaiselle työntekijälle suoritetaan itsenäisyyspäivältä palkka lain mukaan. Erimielisyys koski sitä, tuliko yhtiön maksaa itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä kaksinkertaisen palkan lisäksi itsenäisyyspäivälain 4 §:n mukainen palkan korotusosa.

Itsenäisyyspäivälaissa edellytetään, että itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä maksetaan korotettu palkka niiden perusteiden mukaan kuin sunnuntaina suoritetusta työstä on säädetty. Työehtosopimuksen määräys itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä maksettavasta kaksinkertaisesta palkasta oli siten lain mukainen eikä riittävää selvitystä siitä, että osapuolet olisivat sopineet kolminkertaisen palkan maksamisesta, ollut esitetty. Kanne hylättiin.

KANTAJA

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

VASTAAJA

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

ASIA

Palkkaus

KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Suullinen valmistelu 26.4.2018

Pääkäsittely 10.9.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n välinen Viking Line Abp:tä koskeva yrityskohtainen työehtosopimus on sisältänyt ja sisältää 25.10.2007 ja 28.2.2019 välisenä aikana muun ohella seuraavat määräykset:

6 § Työaika

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

2. Sunnuntaina ja muina kirkollisina juhlapäivinä sekä itsenäisyys- ja vapunpäivänä suoritetusta työstä maksetaan kaksinkertainen palkka. Joulu- ja juhannusaattona suoritetusta työstä maksetaan pyhätyökorvaus. Uudenvuoden aattona ja pääsiäislauantaina kello 12.00 jälkeen suoritetusta ja itsenäisyyspäivän ja vapunpäivän aattona kello 12.00 jälkeen suoritetusta työstä maksetaan pyhätyökorvaus (näinä aattoina pyritään järjestämään vapaata mahdollisimman monelle työntekijälle). Jouluaatolta ja joulupäivältä maksetaan arkipyhäkorvaus, joka on tuntipalkka kertaa työntekijän tavanomaisen päivittäisen tuntimäärän. Mikäli työ on yli- tai hätätyötä, on siitä lisäksi maksettava ylityökorvaus, mikä lasketaan työntekijän tuntipalkasta kokemuslisineen.

Pöytäkirjamerkintä:

Arkipyhäkorvaus maksetaan niille työntekijöille, joille maksetaan tuntipalkka ja jotka ennalta laaditun työaikajärjestelmän mukaisesti olisivat olleet työssä yllä mainittuina päivinä, jolloin ei ole tai vain osaksi on liikennettä.

Tuntipalkka lasketaan sen hetkisestä palkasta.

Tuntipalkkaiselle työntekijälle suoritetaan itsenäisyyspäivältä palkka lain mukaan.

ASIAN TAUSTA JA ERIMIELISYYS

Viking Line Abp on maksanut yhtiötä koskevan yrityskohtaisen työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevälle tuntipalkkaiselle työntekijälle itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä peruspalkan kaksinkertaisena työehtosopimuksen 6 §:n 2 kohdan ensimmäisen virkkeen perusteella. Siten työntekijä on saanut itsenäisyyspäivänä tehdyiltä tunneilta tuntipalkkansa 100 prosenttia korotettuna. Lisäksi yhtiö on maksanut ilta- ja yölisän sekä ylityökorvaukset siltä osin kuin itsenäisyyspäivänä tehty työ on täyttänyt mainittujen korvausten ja lisien edellytykset.

Työehtosopimuksen pöytäkirjamerkintä itsenäisyyspäivältä tuntipalkkaiselle suoritettavasta palkasta on sovittu 25.10.2007 voimaan tulleeseen työehtosopimukseen, minkä jälkeen se on ollut osa työehtosopimusta muuttumattomana. Pöytäkirjamerkinnän lisäämisen jälkeen työehtosopimusta on sovellettu noin kymmenen vuoden ajan ja sovelletaan edelleen siten, että itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä maksetaan kaikille työntekijöille kaksinkertainen palkka. Erimielisyys asiasta on syntynyt ensimmäisen kerran vuonna 2013 ja seuraavan kerran vuonna 2017.

Asianosaiset ovat erimielisiä siitä, onko Viking Line Abp:n tullut työehtosopimuksen 6 §:n nojalla maksaa itsenäisyyspäivän kalenterivuorokauden aikana tehdystä työstä tuntipalkkaiselle työntekijälle työehtosopimuksen 6 §:n 2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun kaksinkertaisen palkan lisäksi itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä annetun lain (itsenäisyyspäivälaki) 4 §:n mukainen palkan korotusosa.

KANNE

Vaatimukset

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- vahvistaa Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välisen Viking Line Abp:tä koskevan, 25.10.2007 ja 28.2.2019 välisenä aikana voimassa olleen / olevan yrityskohtaisen työehtosopimuksen 6 §:n oikeaksi tulkinnaksi, että tuntipalkkaisen työntekijän itsenäisyyspäivänä tekemästä työstä tulee maksaa kaksinkertaisen peruspalkan lisäksi itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä annetun lain 4 §:n mukainen palkan korotusosa, ja

- velvoittaa Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n korvaamaan Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n oikeudenkäyntikulut 12.214,07 eurolla korkoineen.

Perusteet

Työehtosopimuksen 6 §:n 2 kohdan jälkeen olevan pöytäkirjamerkinnän kolmannessa kappaleessa on sovittu työehtosopimusnormina, että itsenäisyyspäivältä tehty työ korvataan sen mukaan, kuin itsenäisyyspäivälaissa on säädetty. Työehtosopimuksen 6 §:n 2 kohdan ensimmäisen virkkeen ja pöytäkirjamerkinnän kolmannen kappaleen palkan suuruutta koskevat normit ovat erillisiä ja itsenäisiä palkan suuruutta koskevia määräyksiä, jotka tulevat noudatetuksi yhtäaikaisesti samaan tuntipalkkaisen työntekijän itsenäisyyspäivänä tehtyyn työhön.

Työehtosopimuksen 6 §:n 2 kohdan mukaan itsenäisyyspäivän aattona kello 12 jälkeen tehdystä työstä maksetaan kaksinkertainen palkka (pyhätyökorvaus). Työehtosopimuksen

6 §:n 2 kohdan tarkoituksena on ollut, että itsenäisyyspäivältä maksetaan korotettu palkka itsenäisyyspäivän aattona (5.12.) tehtyyn työhön nähden. Tämä määräyksen tarkoitus toteutuu vain kantajan esittämällä tulkinnalla itsenäisyyspäivän palkan suuruudesta.

Työehtosopimuksen itsenäisyyspäivän palkkaa koskevilla työehtosopimusmääräyksillä on tarkoitettu myös sitä, että tehdyltä työltä maksettava korvaus on enemmän kuin yksinkertaisen palkan verran suurempi itsenäisyyspäivältä vapaapäivänä maksettavaan arkipyhäkorvaukseen nähden. Tämä määräyksen tarkoitus toteutuu vain kantajan esittämällä tulkinnalla itsenäisyyspäivän palkan suuruudesta.

VASTAUS

Vaatimukset

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että kanne hylätään ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry velvoitetaan korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 4.070 eurolla korkoineen.

Perusteet

Työehtosopimuksen 6 §:n 2 kohdan ensimmäinen virke vastaa itsenäisyyspäivälain 4 §:n säännöksiä. Itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä maksetaan kaksinkertainen palkka samalla tavoin kuin sunnuntaina ja muina kirkollisina juhlapäivinä ja vapunpäivänä suoritetusta työstä.

Työehtosopimuksen 6 §:n 2 kohta ja sen ensimmäinen virke koskevat sekä kuukausipalkkaisia että tuntipalkkaisia työntekijöitä. Työehtosopimuksen pöytäkirjamerkintä ei muuta eikä lisää työnantajan korvausvelvollisuutta itsenäisyyspäivänä suoritetusta työstä siitä, mitä se on työehtosopimuksen 6 §:n 2 kohdan ensimmäisen virkkeen perusteella. Pöytäkirjamerkintä ei merkitse, että tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä kaksinkertaisen palkan lisäksi vielä toinenkin palkan korotusosa eli yhteensä kolminkertainen palkka.

Kuukausipalkkainen ja tuntipalkkainen työntekijä ovat oikeutettuja itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä samalla tavoin laskettuun palkkaan. Tuntipalkkainen ei ole oikeutettu kuukausipalkkaista parempaan palkkaan.

Työehtosopimuksen 6 §:n 2 kohtaa koskevalla pöytäkirjamerkinnällä itsenäisyyspäivän palkasta viitataan itsenäisyyspäivälaissa säädettyihin edellytyksiin palkan maksamisesta tuntipalkkaisille. Pöytäkirjamerkinnällä viitataan erityisesti itsenäisyyspäivälain 3 §:n säännöksiin työn keskeytymisestä huolimatta työntekijälle itsenäisyyspäivältä maksettavasta palkasta.

Työehtosopimuksen sanamuoto ei tue kanteen väitettä siitä, että tuntipalkkaiselle työntekijälle maksettaisiin itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä suurempi palkka kuin itsenäisyyspäivän aattopäivänä tehdystä työstä. Kuukausi- ja tuntipalkkaisille työntekijöille maksetaan aattopäivältä kello 12.00 jälkeen tehdystä työstä pyhätyökorvaus ja itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä kaksinkertainen palkka. Pyhätyökorvaus tarkoittaa sunnuntaityöstä maksettavaa korotettua palkkaa.

Työehtosopimuksen sanamuoto ei tue kanteen väitettä siitä, että itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä maksettaisiin enemmän kuin yksinkertaisen palkan verran suurempi palkka itsenäisyyspäivältä vapaapäivänä maksettavaan arkipyhäkorvaukseen nähden.

Työehtosopimusneuvottelussa ei ole sovittu sellaisesta palkanmaksuvelvollisuudesta, jota kanteessa vaaditaan vahvistettavaksi. Työntekijäosapuoli esitti työehtosopimusneuvottelussa 18.10.2007, että työehtosopimuksessa jo sovittujen jouluaaton ja joulupäivän lisäksi vapunpäivältä, juhannusaatolta ja itsenäisyyspäivältä tulisi maksaa arkipyhäkorvaus. Työnantajaosapuoli ei hyväksynyt arkipyhäkorvauksen maksamisen laajentamista. Koska palkanmaksuvelvollisuus itsenäisyyspäivältä perustui lakiin, työnantajaosapuolen esityksestä lisättiin asian tiedottamistarkoituksessa työehtosopimuksen 6 §:n 2 kohtaa koskeviin pöytäkirjamerkintöihin kolmanneksi kappaleeksi kysymyksessä oleva pöytäkirjamerkintä.

Itsenäisyyspäivältä maksettavaa palkkaa koskeva pöytäkirjamerkintä vastaa asialliselta sisällöltään työehtosopimuksessa jo ennen vuotta 2007 ollutta pöytäkirjamerkintää arkipyhäkorvauksesta.

Kysymyksessä olevan työehtosopimuksen soveltamiskäytäntö ei tue kanteen väitteitä palkanmaksuvelvollisuudesta. Myöskään yleinen työehtosopimusten soveltamiskäytäntö ei tue kanteen vaatimuksia. Työehtosopimuksissa on yleisesti määräyksiä itsenäisyyspäivän palkan maksamisesta tuntipalkkaiselle työntekijälle arkipyhäkorvauksena tai muutoin lakia vastaavana korvauksena sekä toisaalta itsenäisyyspäivän aikana tehdyn työn korvaamisesta.

Itsenäisyyspäivältä maksettavaa palkkaa koskevassa pöytäkirjamerkinnässä viitatun itsenäisyyspäivälain tulkinta on vakiintunut ja yksiselitteinen. Itsenäisyyspäivänä työssä olevalle työntekijälle ei korotetun palkan lisäksi ole lain mukaan maksettava samanaikaisesti palkkaa, jonka vapaana olevat työntekijät saavat. Työehtosopimuksen tulkinnallinen sisältö ei ole tästä poikkeava pelkästään pöytäkirjamerkintään otetun lakiviittauksen perusteella.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Viking Line Abp:tä koskeva yrityskohtainen työehtosopimus 2003–2007

2. Viking Line Abp:tä koskeva yrityskohtainen työehtosopimus 2007–2010

Vastaajan kirjalliset todisteet

1. AKT ry:n neuvotteluesitys 18.10.2007

2. Työnantajaosapuolen neuvotteluesitys 18.10.2007

3. Liittotason pöytäkirja 2013

Kantajan henkilötodistelu

1. A

2. B

Vastaajan henkilötodistelu

1. C

2. D

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n välillä solmitun Viking Line Abp:tä koskevan yrityskohtaisen työehtosopimuksen 6 §:n 2 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan itsenäisyyspäivänä suoritetusta työstä maksetaan kaksinkertainen palkka. Sopimuksen 6 §:ää koskevan pöytäkirjamerkinnän mukaan tunti- palkkaiselle työntekijälle suoritetaan itsenäisyyspäivältä palkka lain mukaan. Riidatonta on, että lailla tässä yhteydessä tarkoitetaan itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä annettua lakia (itsenäisyyspäivälaki, 388/1937).

Itsenäisyyspäivälain 3 §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan töiden keskeyttämisestä huolimatta on työntekijälle maksettava itsenäisyyspäivältä, jos se muuten olisi ollut työpäivä, täyttä työpäivää vastaava palkka. Lain 4 §:n mukaan työntekijälle, joka tekee työtä itsenäisyyspäivänä, on, vaikka itsenäisyyspäivä sattuukin arkipäiväksi, maksettava korotettu palkka niissä tapauksissa ja niiden perusteiden mukaan, kuin sunnuntaina suoritetusta työstä on säädetty.

Erimielisyys koskee sitä, onko Viking Line Abp:n tullut työehtosopimuksen 6 §:n nojalla maksaa itsenäisyyspäivänä kalenterivuorokauden aikana tehdystä työstä tuntipalkkaiselle työntekijälle työehtosopimuksen 6 §:n 2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun kaksinkertaisen palkan lisäksi itsenäisyyspäivälain 4 §:n mukainen palkan korotusosa.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n kannan mukaan työehtosopimusnormin sisältönä on, että itsenäisyyspäivälain 4 §:n korotusosa tulee maksaa työehtosopimuksen 6 §:n 2 kohdan ensimmäisen virkkeen tarkoittaman kaksinkertaisen palkan lisäksi. Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kannan mukaan itsenäisyyspäivälain 4 §:ssä säädetty korotusosa sisältyy työehtosopimuksen 6 §:n 2 kohdan ensimmäisen virkkeen kaksinkertaisen palkan kä-sitteeseen, eikä sitä siten tule maksaa kaksinkertaisen palkan lisäksi.

Työtuomioistuin katsoo, että työehtosopimuksen 6 §:n 2 kohdan ensimmäisen virkkeen sanamuoto, jonka mukaan itsenäisyyspäivänä suoritetusta työstä maksetaan kaksinkertainen palkka, on yksiselitteinen eikä tue kantajan näkemystä asiassa. Kantaja on kuitenkin katsonut, että mainittu määräys ja pöytäkirjamerkintä, jonka mukaan tuntipalkkaiselle työntekijälle suoritetaan itsenäisyyspäivältä palkka lain mukaan, ovat erillisiä ja itsenäisiä määräyksiä, minkä vuoksi tuntipalkkaiselle työntekijälle tulisi maksaa itsenäisyyspäivänä tehdyltä työltä kolminkertainen palkka. Kantaja on väittänyt, että työehtosopimusmääräyksen tarkoituksena on ollut, että itsenäisyyspäivältä maksetaan korotettu palkka itsenäisyyspäivän aattona tehtyyn työhön nähden. Itsenäisyyspäivän aattona kello 12 jälkeen tehdystä työstä maksetaan työehtosopimuksen 6 §:n 2 kohdan mukaan pyhätyökorvaus eli kaksinkertainen palkka. Lisäksi määräyksellä on kantajan mukaan tarkoitettu sitä, että tehdyltä työltä maksettu korvaus on enemmän kuin yksinkertaisen palkan verran suurempi itsenäisyyspäivältä vapaapäivänä maksettavaan arkipyhäkorvaukseen nähden.

Työehtosopimuksen pöytäkirjamerkintä itsenäisyyspäivältä tuntipalkkaiselle työntekijälle suoritettavasta palkasta on sovittu 25.10.2007 voimaan tulleeseen työehtosopimukseen. Työtuomioistuimessa on kuultu työehtosopimusneuvotteluihin osallistuneita AKT ry:n silloista sopimussihteeriä A:ta, yhtiön maahenkilökunnan pääluottamusmiestä B:tä, yhtiön silloista henkilöstöpäällikköä C:tä ja PALTA ry:n asiantuntijaa D.tä. Heidän lisäkseen vuoden 2007 sopimusneuvotteluihin ovat osallistuneet PALTA ry:n silloinen asiamies E ja toimihenkilöiden luottamusmies F.

Todistajat ovat kertoneet neuvottelujen sisällöstä yhdenmukaisesti seuraavaa. Työntekijäpuolen keskeinen huolenaihe oli ollut se, että ne tuntityöntekijät, joilla muutoin olisi ollut työvuoro itsenäisyyspäivänä, olivat itsenäisyyspäivän vuoksi jääneet ilman työvuoroa eikä heille ollut maksettu minkäänlaista korvausta. Työnantajapuolen aloitteesta (V2) ongelma oli sovittu korjattavaksi ottamalla työehtosopimukseen pöytäkirjamerkintä, jossa viitattiin itsenäisyyspäivälakiin.

Todistajien mukaan työnantajaliiton edustaja E oli neuvotteluissa käynyt itsenäisyyspäivälain säännös säännökseltä läpi. Työntekijäpuoli oli ilmoittanut, että asia oli tullut selväksi ja voitiin kirjata työehtosopimukseen pöytäkirjamerkintänä. C:n mukaan vallitsi yhteisymmärrys sen suhteen, että lakiin viittaaminen riitti, koska laista ilmeni selvästi, mitä tuntityöntekijälle kuului maksaa. C:n mukaan kirjaukseen ei tarvittu tarkempia rajauksia, koska molemmat osapuolet tiesivät, mistä oli kysymys. Hänen mukaansa lakiviittausta koskeva pöytäkirjamerkintä oli tarkoitettu luonteeltaan informatiiviseksi siten, että esimiehet ja työntekijät tulivat tietoiseksi siitä, että itsenäisyyspäivän palkanmaksusta tuntipalkkaisille työntekijöille oli säädetty laissa. Mitään muuta tarkoitusta pöytäkirjamerkinnällä ei ollut. D on kertonut samansuuntaisesti pöytäkirjamerkinnän tarkoituksesta. Hän on korostanut sitä, että pöytäkirjamerkinnän oli tarkoitus olla lakiviittaus ja että pöytäkirjamerkinnät olivat ylipäätään luonteeltaan vain selostavia ja selventäviä.

B on kertonut, että neuvottelujen perusteella itsenäisyyspäivän palkanmaksuun noudatettiin jatkossa työehtosopimusta ja itsenäisyyspäivälakia ja että itsenäisyyspäivälakia noudatettaisiin nimenomaan kotiin maksettavan osuuden suhteen. Työntekijöillä, joille oli merkitty työvuoro itsenäisyyspäivälle, mutta jotka eivät olleet töissä, oli oikeus palkkaan. Toisaalta B on kertonut lisäksi, että hänelle oli jäänyt sellainen mielikuva, että jatkossa myös työssä olevat saisivat niin sanotun kotiin maksettavan osuuden.

A:n näkemyksen mukaan pöytäkirjamerkintä oli tarkoittanut sitä, että työntekijäpuolen esitys itsenäisyyspäivältä maksettavasta arkipyhäkorvauksesta (V1) oli mennyt läpi, minkä oli pitänyt tarkoittaa sitä, että arkipyhäkorvaus maksettaisiin kaikille työntekijöille riippumatta siitä, oliko työntekijä töissä vai ei. Jos työntekijä oli töissä, hän saisi arkipyhäkorvauksen lisäksi itsenäisyyspäivän palkan ylityökorotuksineen. Käytännössä se tarkoitti työssä olevalle kolminkertaista palkkaa ja kotona olevalle työntekijälle yksinkertaista palkkaa. A:n mukaan neuvotteluissa ei varsinaisesti käytetty ilmaisua kolminkertainen palkka. Sen sijaan neuvotteluissa oli A:n mukaan todettu, että töissä olevalle työntekijälle tuli tästedes maksaa palkka ylityökorotuksineen, minkä lisäksi tuli maksaa itsenäisyyspäivälain mukainen palkka. Vastaava määräys oli A:n mukaan ahtausalan yleissitovassa työehtosopimuksessa. Hänen mukaansa työntekijäpuolen tavoitteena oli ollut samantapainen korvaus kuin tuossa työehtosopimuksessa.

C:n ja D:n mukaan työnantajapuoli ei ollut hyväksynyt työntekijäpuolen arkipyhäkorvauksen laajentamista koskevaa esitystä. Heidän mukaansa työehtosopimusneuvotteluissa ei ollut mitään puhetta siitä, että itsenäisyyspäivänä töissä olevalle pitäisi maksaa kolminkertainen palkka. C:n mukaan neuvotteluissa ei ollut myöskään keskusteltu ahtausalan työehtosopimuksen itsenäisyyspäivää koskevista määräyksistä, mitä tukee myös D:n kertomus. Työtuomioistuin katsoo, että pöytäkirjamerkinnän edellä selostettu tausta huomioon ottaen C:n ja D:n kertomuksia on tältä osin pidettävä uskottavina.

Viking Line Abp on solminut myös Merimies-Unionin kanssa maapalveluhenkilöstöä koskevan työehtosopimuksen. C ja D ovat kertoneet, että tuossa työehtosopimuksessa itsenäisyyspäivää koskevien määräysten sisältö on olennaisin osin samansisältöinen kuin AKT:n kanssa solmitussa työehtosopimuksessa. Työnantajapuolen esityksestä molempiin työehtosopimuksiin on kirjattu samansisältöinen pöytäkirjamerkintä, jonka tarkoitus on ollut molemmissa työehtosopimuksissa sama eli se, että itsenäisyyspäivän vuoksi vapaalla oleva tuntityöntekijä saisi hänelle itsenäisyyspäivälain mukaan kuuluvan palkkansa. D:n ja C:n kertomuksista ilmenee, että Merimies-Unionin kanssa solmitun työehtosopimuksen osalta ei ole esitetty vastaavaa vaatimusta kolminkertaisesta palkasta kuin tässä asiassa. Yleinen työehtosopimuskäytäntö ei muutoinkaan tue kantajan kantaa tässä asiassa.

Johtopäätöksenään työtuomioistuin toteaa seuraavaa. A:n, C:n ja D:n kertomusten perusteella on tullut ensinnäkin selvitetyksi, että työehtosopimusneuvotteluissa ei ole ollut nimenomaista puhetta siitä, että itsenäisyyspäivältä tehdystä työstä tulisi maksaa kolminkertainen palkka. Esitetty näyttö ei tue myöskään kantajan väitteitä työehtosopimusmääräyksen ja pöytäkirjamerkinnän tarkoituksesta. Sopijapuolten tarkoituksesta esitetty selvitys ei osoita, että itsenäisyyspäivältä tulisi maksaa korotettu palkka itsenäisyyspäivän aattona kello 12 jälkeen tehtyyn työhön nähden tai että itsenäisyyspäivänä tehdyltä työltä maksetun korvauksen tulisi olla enemmän kuin yksinkertaisen palkan verran suurempi itsenäisyyspäivältä vapaapäivänä maksettavaan arkipyhäkorvaukseen nähden. Sen sijaan selvitetyksi on tullut, että pöytäkirjamerkinnän taustalla on ollut työntekijäpuolen huoli niistä tuntityöntekijöistä, joilla olisi muutoin ollut työvuoro itsenäisyyspäivänä, mutta jotka itsenäisyyspäivän vuoksi ovat jääneet ilman työvuoroa eikä heille sen vuoksi ole maksettu minkäänlaista korvausta. Tällainen työnantajan menettely on neuvotteluissa todettu yhteistuumin itsenäisyyspäivälain vastaiseksi, minkä vuoksi työehtosopimukseen on otettu pöytäkirjamerkintänä viittaus lakiin. Lakiviittausta on edellä todettu huomioon ottaen pidettävä informatiivisena ja tarkoitukseltaan niin selvänä, että työntekijäpuoli ei ole voinut perustellusti saada sen sisällöstä ja merkityksestä toisenlaista käsitystä kuin tekstin laatinut työnantajapuoli on tarkoittanut.

Itsenäisyyspäivälaissa edellytetään, että itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä maksetaan korotettu palkka niiden perusteiden mukaan kuin sunnuntaina suoritetusta työstä on säädetty. Työehtosopimuksen 6 §:n 2 kohdan mukainen määräys itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä maksettavasta kaksinkertaisesta palkasta on siten lain mukainen eikä riittävää selvitystä siitä, että osapuolet olisivat sopineet kolminkertaisen palkan maksamisesta, ole esitetty. Näillä perusteilla kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on asian hävinneenä velvollinen korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut korkoineen asiassa oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla. Oikeudenkäyntikulujen määrä on riidaton.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry velvoitetaan korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 4.070 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Liukkunen, Äimälä, Nyyssölä, Lehto ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 31.10.2018