TT 2018:96

Hyvityssakko
Vahvuuslaskenta

Diaarinumero: R 44/18, 45/18 ja 46/18
Antopäivä: 29.11.2018

Laiminlyödessään esittää vahvuuslaskentojen tuloksen työntekijäliitolle ahtausalan työehtosopimuksessa määrättynä aikana yhtiö oli tietensä rikkonut työehtosopimusta. Asiassa ei ollut erityisiä syitä jättää hyvityssakkoa tuomitsematta.

KANTAJA

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

VASTAAJA

X Oy

ASIA

Vahvuuslaskenta

KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Työtuomioistuin on oikeudenkäymiskaaren 18 luvun 1 §:n nojalla käsitellyt Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry kanteet R 44/18, 45/18 ja 46/18 samassa oikeudenkäynnissä.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET

Satamaoperaattorit ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välisessä ahtausalan työehtosopimuksessa 1.2.2017 – 31.1.2019 (31.1.2021) ovat muun ohessa seuraavat määräykset:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1 § Soveltamisala; vakinaiset työntekijät

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

3. Yrityksen vakinaisten työntekijöiden lukumäärä on vähintään 90 %

ahtaus- ja korjaamotyöntekijöiden kokonaismäärästä. Vakinaisten työntekijöiden määrä lasketaan seuraavasti:

Ahtaus- ja korjaamotyöntekijöiden kokonaismäärä on toistaiseksi voimassa

olevissa työsuhteissa olevien vakinaisten työntekijöiden kirjavahvuus tarkastelujakson lopussa lisättynä keskimääräisellä päivittäisellä tilapäisten ahtaajien määrällä. Tästä kokonaismäärästä voi tilapäisiä työntekijöitä olla korkeintaan 10 %.

Keskimääräinen päivittäinen tilapäisten työntekijöiden määrä saadaan jakamalla tarkastelujakson aikana säännöllisen kaksivuorotyön työvuoroissa työssä olleiden tilapäisten työntekijöiden lukumäärä arkipäivien lukumäärällä. Arkipäivien lukumäärässä otetaan huomioon ainoastaan ¼ lauantaipäivistä. Työvuorossa olleiden tilapäisten työntekijöiden lukumäärää laskettaessa otetaan huomioon vuoron aikana työssä olleet tilapäiset työntekijät. Tilapäiseksi työntekijäksi ei lasketa samaan konserniin kuuluvien ahtausyritysten vakinaisia työntekijöitä heidän työskennellessään konsernin muissa ahtausyrityksissä. Lastinkäsittelytyötä tekevä tilapäinen työntekijä katsotaan vahvuuslaskennassa aina käyttäjäyrityksen tilapäiseksi työntekijäksi.

Laskenta tehdään kuuden kuukauden välein 1.1 ja 1.7. Työnantajan on esitettävä tarkastelujakson päättymisen jälkeen luottamusmiehelle 15.1. ja 15.7. mennessä laskennan perusteet ja tulos. AKT:lle laskennan perusteet ja tulos esitetään 1.2. ja 1.8. mennessä. Laskennan mahdollisesti edellyttämät vakinaistamiset on toteutettava 3 kuukauden kuluttua tarkastelujakson päättymisestä, ellei odotettavissa olevan liikenteen vähenemisen vuoksi työnantajan ja ammattiosaston kesken sovita vakinaistamisista luopumisesta tai niiden lykkäämisestä. Ammattiosasto kuulee kyseisen yrityksen luottamusmiestä ennen asian käsittelyä ja ottaa luottamusmiehen näkökannan huomioon.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ASIAN TAUSTA

X Oy on Satamaoperaattorit ry:n jäsenyritys ja velvollinen noudattamaan ahtausalan työehtosopimuksen määräyksiä.

Ahtausalan työehtosopimuksen 1 §:n 3 kohdan mukaan yhtiö on ollut velvollinen suorittamaan Kalajoen, Kristiinankaupungin ja Vaasan vahvuuslaskenta-alueen vahvuuslaskennan kaudelta 1.7. – 31.12.2017 ja ilmoittamaan sen tuloksen ja perusteet AKT ry:lle 1.2.2018 mennessä.

Yhtiö on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa. AKT ry on toimittanut Satamaoperaattorit ry:lle valvontakehotuksen 5.2.2018. Yhtiö on toimittanut laskelman AKT ry:lle samana päivänä.

KANNE

Vaatimukset

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on vaatinut, että X Oy tuomitaan hyvityssakkoon työehtosopimuksen tieten rikkomisesta ja velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut yhteensä 7.500 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä.

Perusteet

Yhtiö on rikkonut ahtausalan työehtosopimuksen mukaista velvoitettaan tieten tai sen on vähintään tullut perustellusti tietää rikkovansa työehtosopimuksen määräyksiä. Yhtiö on tuomittava suorittamaan hyvityssakkoa työehtosopimuslain 7 §:n mukaisesti. Hyvityssakkoa mitoitettaessa tulee ottaa huomioon X Oy:n rikkomus kolmessa eri satamassa sakon määrää korottavana tekijänä.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

X Oy on myöntänyt kanteen oikeaksi ja vaatinut, että hyvityssakko jätetään viivästyksen vähäisyyden takia määräämättä tai toissijaisesti, että vähäisyys otetaan sakon määrässä huomioon. Lisäksi yhtiö on vaatinut, että se tulisi velvoittaa korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut oikeudenkäyntimaksuineen vain yhden jutun osalta.

Vastauksen perusteet

Yhtiön edellinen toimitusjohtaja oli toimittanut vahvuuslaskelman AKT ry:lle myöhässä, eli vasta 5.2.2018. Laskelma oli yhtiön sisällä toimitettu hänelle 24.1.2018.

AKT ry on nostanut saman vahvuuslaskelman myöhästymistä koskien kolme eri kannetta (asiat R 44/18, R 45/18 ja R 46/18). Yhtiön edellisen toimitusjohtajan AKT ry:lle sähköpostin 5.2.2018 liitteenä toimittama laskelma on kattanut yhtiön kolme satamaa (Vaasa, Kalajoki ja Kristiinankaupunki), joista kanteissa on kyse. Yhtiö tulisi velvoittaa korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut oikeudenkäyntimaksuineen vain yhden jutun osalta, koska kuluja voidaan pitää asiassa vain tältä osin tarpeellisina.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työehtosopimuksen tieten rikkominen

Asiassa on riidatonta, että X Oy on ollut velvollinen noudattamaan ahtausalan työehtosopimusta ja että se on laiminlyönyt työehtosopimuksen mukaisen vahvuuslaskennan tuloksen ilmoittamisen AKT ry:lle 1.2.2018 mennessä. Yhtiö on toimittanut laskelman AKT ry:lle 5.2.2018 valvontakehotuksen johdosta. Yhtiö on myöntänyt kanteen oikeaksi ja kanne on tällä perusteella hyväksyttävä.

Hyvityssakko

Työehtosopimuslain 10 §:n mukaan hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava huomioon kaikki esiin tulleet asianhaarat, kuten vahingon suuruus, syyllisyyden määrä, toisen osapuolen rikkomukseen mahdollisesti antama aihe ja yhdistyksen tai yrityksen koko. Erityisestä syystä voidaan hyvityssakko jättää tuomitsematta.

X Oy:n laiminlyönti on ollut edellä kerrotuin tavoin vähäinen. Asiassa ei ole kuitenkaan esitetty mitään sellaisia erityisiä syitä, joiden perusteella hyvityssakko voitaisiin jättää työehtosopimuksen 10 §:n nojalla tuomitsematta.

Oikeudenkäyntikulut

X Oy on vaatinut, että se tulisi velvoittaa korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut oikeudenkäyntimaksuineen vain yhden jutun osalta, koska kuluja voidaan pitää asiassa vain tältä osin tarpeellisina.

Asioissa R 44/18, R 45/18 ja R 46/18 on vastaajana sama yhtiö X Oy. Kanteet on pantu vireille vahvuuslaskenta-alueittain. Kyse on kuitenkin ollut yhden vahvuuslaskelman myöhästymisestä, jonka laskelman yhtiö on myöhässä eli 5.2.2018 toimittanut AKT ry:lle yhdellä ja samalla sähköpostilla. Laskelma on sisältänyt kaikki yhtiötä koskevat tiedot eli se on kattanut ne yhtiön kolme satamaa, joiden osalta AKT ry on vaatinut hyvityssakkoa kolmella eri kanteella. Kanteet on käsitelty yhdessä oikeudenkäymiskaaren 18 luvun 1 §:n nojalla ja asioissa on määrätty yksi hyvityssakko. Koska asiat olisi voitu panna yhdellä haastehakemuksella vireille, on kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimus asioiden R 45/18 ja R 46/18 osalta hylättävä. (Ks. myös TT 2017:168 ja 2018:16.)

X Oy on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:lle asiassa R 44/18 aiheutuneet tarpeelliset oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus 2.500 euroa viivästyskorkoineen on myönnetty määrältään oikeaksi.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin

- tuomitsee X Oy:n maksamaan Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:lle hyvityssakkoa työehtosopimuksen tieten rikkomisesta 500 euroa ja

- velvoittaa X Oy:n korvaamaan Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n oikeudenkäyntikulut työtuomioistuimessa 2.500 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Siitonen, Nyyssölä, Teerimäki, Vettainen ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 29.11.2018