TT 2018:97

Lakko
Työrauha

Diaarinumero: R 104/18
Antopäivä: 29.11.2018

Teollisuusalan työtaistelun syynä olivat tulospalkkioneuvottelut. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen sekä tulospalkkiota koskevaan määräykseen. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja se tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Teollisuusliitto ry

KUULTAVA

Mäntän metallityöväen ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:ssä työntekijät ryhtyivät lakkoon, joka alkoi 30.1.2018 kello 6.00 ja päättyi 31.1.2018 kello 6.00. Lakkoon osallistui yhtiön 59 työntekijästä 45 kyseisinä päivinä työvuorossa ollutta työntekijää. Lakkoon osallistuneista 44 kuului Mäntän metallityöväen ammattiosasto ry:hyn. Pääluottamusmies ilmoitti työnantajalle lakosta mutta ei itse osallistunut siihen.

Mielenilmauksen syynä olivat yhtiössä käydyt tulospalkkioneuvottelut.

Kuultavassa ammattiosastossa on maksavia jäseniä 197.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin tuomitsee Mäntän metallityöväen ammattiosasto ry:n ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä hyvityssakkoon sekä velvoittaa ammattiosaston korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 2.720 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.

Perusteet

Mäntän metallityöväen ammattiosasto ry on rikkonut sille kuuluvaa työrauhavelvollisuutta järjestämällä laittoman työtaistelun.

Tapahtumainkulku ja työtaistelutoimenpiteet

Työnantaja irtisanoi yhtiössä käytössä olleen tulospalkkion syksyllä 2017 päättymään vuoden loppuun mennessä. Tammikuussa 2018 neuvoteltiin uuden tulos- ja voittopalkkion käyttöönotosta. Viimeinen neuvottelu käytiin tuloksettomana 29.1.2018 aamupäivällä. Tämän jälkeen pääluottamusmies ilmoitti työntekijöiden ryhtyvän lakkoon 31.1.2018. Yhtiön edustajat totesivat ilmoitetun lakon olevan laiton työtaistelutoimenpide ja vaativat työrauhan säilyttämistä, minkä jälkeen luottamusmies ilmoitti lakon alkavan suunniteltua aiemmin, eli jo seuraavana päivänä 30.1.2018 kello 6.00.

Työehtosopimukseen kohdistuminen

Lakolla on pyritty painostamaan työnantajaa työehtosopimuksen vastaisesti asioissa, jotka kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin. Työtaistelu on kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen sekä tulospalkkiota koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston vastuu

Ammattiosastoa edustava pääluottamusmies on ollut aktiivisesti mukana järjestämässä lakkoa. Ammattiosasto tai sen edustajat eivät ole ryhtyneet riittäviin toimenpiteisiin lakon estämiseksi tai sen päättämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi.

Lakosta on aiheutunut yhtiölle vahinkoa menetettyinä työtunteina työntekijöiden henkilöstöryhmän osalta yhteensä 360 tuntia ja taloudellista vahinkoa on aiheutunut yhteensä noin 24.100 euroa.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Teollisuusliitto ry on myöntänyt kanteen työrauhavelvollisuuden rikkomisesta sekä kantajan oikeudenkäyntikulut perusteeltaan ja määrältään.

Vastauksen perusteet

Työnseisauksen tausta ja faktat

Mielenilmauksen syynä olivat tulospalkkioneuvottelut, jotka eivät edenneet. Työntekijät kokivat, että aitoja neuvotteluja uudesta tulospalkkiojärjestelmästä ei käyty, vaan työnantaja oli jo itsenäisesti päättänyt, millainen tulospalkkiojärjestelmä oli tulossa, eikä työntekijäpuolen ehdotuksia hyväksytty.

Pääluottamusmies oli jo yli kahden viikon ajan saanut säilytettyä työpaikalla työrauhan, vaikka se oli useasti uhannut rikkoutua. Vielä 29.1.2018 pääluottamusmies yritti saada työrauhan ylläpidettyä työpaikalla, mutta työntekijöiden kärsivällisyys oli loppunut. Pääluottamusmies ilmoitti työnantajalle, että mielenilmaus alkaa 30.1.2018.

Pääluottamusmies ei ollut aktiivinen mielenilmauksen järjestämisessä. Pääluottamusmies ei olisi voinut yrittää palauttaa työrauhaa, koska hän oli mielenilmauksen aikana koulutuksessa.

Hyvityssakon määrä

Mahdollisen hyvityssakon määrässä on otettava huomioon mielenilmauksen lyhyt kesto, pääluottamusmiehen yritykset säilyttää työrauha sekä mielenilmauksen aiheuttanut inhimillinen syy.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi 30.1.2018 kello 6.00 ja päättyi 31.1.2018 kello 6.00. Työtaisteluun osallistui 45 työntekijää, joista 44 kuului Mäntän metallityöväen ammattiosasto ry:hyn.

Työtaistelun syynä olivat tulospalkkioneuvottelut. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen sekä tulospalkkiota koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Mäntän metallityöväen ammattiosasto ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta menettelystä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Mäntän metallityöväen ammattiosasto ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Mäntän metallityöväen ammattiosasto ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.800 euroa.

Mäntän metallityöväen ammattiosasto ry velvoitetaan korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.720 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Siitonen, Nyyssölä, Teerimäki, Vettainen ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Meeri Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 29.11.2018