TT 2018:98

Lakko
Työrauha

Diaarinumero: R 105/18
Antopäivä: 29.11.2018

Teollisuusalan työntekijöiden työtaistelun syynä oli se, että yhtiö oli irtisanonut yhtiön käytössä olleen tulospalkkion. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohtoa koskevaan määräykseen. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja ammattiliitto laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa. Molemmat tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Ammattiliitto Pro ry

KUULTAVA

Mäntän Seudun Toimihenkilöt ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:ssä on järjestetty lakko, joka on alkanut 30.1.2018 kello 6 ja loppunut seuraavana päivänä kello 6. Lakkoon on osallistunut neljä Mäntän Seudun Toimihenkilöt ry:n jäsentä. Luottamusmies on osallistunut lakkoon ja ollut myös aktiivisesti järjestämässä lakkoa.

Lakon taustalla on ollut se, että yhtiö oli irtisanonut yhtiön käytössä olleen tulospalkkion syksyllä 2017 päättymään vuoden 2017 loppuun mennessä. Neuvottelut uuden tulos- ja voittopalkkioiden käyttöönotosta olivat päättyneet tuloksettomana lakkoa edeltävänä päivänä.

Mäntän Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n jäsenmäärä on 168.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että

- Ammattiliitto Pro ry tuomitaan työehtosopimuksen ja työehtosopimuslain mukaisen valvontavelvollisuutensa laiminlyömisestä hyvityssakkoon,

- Mäntän Seudun Toimihenkilöt Pro ry tuomitaan ensisijaisesti työehtosopimuksen ja työehtosopimuslain mukaisen työrauhavelvollisuutensa rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuutensa laiminlyömisestä hyvityssakkoon, ja

- molemmat velvoitetaan korvaamaan yhteisvastuullisesti kantajan oikeudenkäyntikulut 2.720 eurolla laillisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomioistuimen päätöksen antamisesta.

Perusteet

Tausta

Työnantaja irtisanoi yhtiössä käytössä olleen tulospalkkion syksyllä 2017 päättymään vuoden 2017 loppuun mennessä. Tammikuussa 2018 neuvoteltiin uuden tulos- ja voittopalkkion käyttöönotosta. Viimeinen neuvottelu käytiin tuloksettomana 29.1.2018 aamupäivällä. Tämän jälkeen luottamusmies ilmoitti toimihenkilöiden ryhtyvän lakkoon 31.1.2018. Yhtiön edustajat totesivat ilmoitetun lakon olevan laiton työtaistelutoimenpide ja vaativat työrauhan säilyttämistä, minkä jälkeen luottamusmies ilmoitti lakon alkavan suunniteltua aiemmin, eli jo seuraavana päivänä 30.1.2018 kello 6.

Työehtosopimukseen kohdistuminen

Työtaistelu kohdistui voimassa olevan työehtosopimuksen tulospalkkiota sekä työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta.

Lakolla on pyritty painostamaan työnantajaa asioissa, jotka kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin.

Ammattiliiton ja paikallisyhdistyksen vastuu

Ammattiliitto Pro:n Mäntän Seudun Toimihenkilöt Pro ry:tä edustava luottamusmies on itse ollut aktiivisesti mukana järjestämässä työtaistelua sekä osallistunut itse työtaisteluun.

Työnantajan tiedossa ei ole, että paikallisyhdistys tai sen edustajat olisivat ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin lakon estämiseksi ja työrauhan säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Mikäli joihinkin työnantajalle tuntemattomiksi jääneisiin toimenpiteisiin olisikin ryhdytty, ovat ne joka tapauksessa olleet riittämättömiä työrauhan säilyttämiseksi.

Vahingot

Lakosta on aiheutunut yhtiölle vahinkoa menetettyinä työtunteina toimihenkilöiden henkilöstöryhmän osalta yhteensä 30 tuntia ja taloudellista vahinkoa on aiheutunut yhteensä noin 1.300 euroa.

VASTAUS

Ammattiliitto Pro ry on myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa.

Mäntän Seudun Toimihenkilöt ry:n osalta on myönnetty työrauhavelvollisuutta rikotun.

Perusteet

Lakon taustalla oli se, että yhtiö oli irtisanonut yhtiön käytössä olleen tulospalkkion syksyllä 2017 päättymään vuoden 2017 loppuun mennessä. Neuvottelut uuden tulos- ja voittopalkkioiden käyttöönotosta päättyivät tuloksettomana 29.1.2018 aamupäivällä.

Toisin kuin kantaja on väittänyt luottamusmies ei ole ilmoittanut lakon alkavan suunniteltua aikaisemmin. Mielenilmauksen ajankohtaa ei ole missään vaiheessa muutettu, vaan se toteutettiin yhtiölle ilmoitetun alkuperäisen suunnitelman mukaisesti eli 30.1.2018 kello 6.

Hyvityssakon määrä

Asiasta tuomittavan hyvityssakon määrän osalta vastaaja ja kuultava vetoavat työtaistelutoimenpiteen lyhyeen kestoon, siihen osallistuneiden toimihenkilöiden määrään ja ammattiyhdistyksen pieneen kokoon.

Lisäksi vastaaja ja kuultava katsovat, että työtaistelutoimenpiteet eivät ole aiheuttaneet haittaa tai vahinkoa yhtiön toiminnalle. Kantajalla on näyttötakka vetoamastaan vahingon aiheutumisesta ja sen määrästä.

Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäyntikulujen määrä hyväksytään.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi 30.1.2018 kello 6 ja päättyi seuraavana päivänä kello 6. Työtaisteluun osallistui neljä Mäntän Seudun Toimihenkilöt ry:n jäsentä.

Työtaistelun syynä oli se, että yhtiö oli irtisanonut yhtiön käytössä olleen tulospalkkion syksyllä 2017 päättymään vuoden 2017 loppuun mennessä. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Mäntän Seudun Toimihenkilöt ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa ja Ammattiliitto Pro ry on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta menettelystä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Ammattiliitto Pro ry ja Mäntän Seudun Toimihenkilöt ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Mäntän Seudun Toimihenkilöt ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.000 euroa ja Ammattiliitto Pro ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 2.000 euroa.

Ammattiliitto Pro ry ja Mäntän Seudun Toimihenkilöt ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.720 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Siitonen, Nyyssölä, Teerimäki, Vettainen ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 29.11.2018