TT 2018:99

Lausuntoasia
Sovellettava työehtosopimus

Diaarinumero: L 2/18
Antopäivä: 29.11.2018

Kysymys siitä, tuliko ensihoitopäällikön työsuhteeseen soveltaa ensihoitopalvelualan työehtosopimusta ja sitä edeltänyttä sairaankuljettajia koskevaa työehtosopimusta. Ratkaisu oli perustettava siihen, oliko työntekijä tehnyt pääasiallisesti ensihoitopalvelu- ja siirtokuljetustyötä vai muuta työtä. Se, mitkä työntekijän pääasialliset työtehtävät olivat olleet, jäi käräjäoikeudessa esitettävän todistelun varaan.

KUULTAVAT

Hyvinvointialan liitto ry

Tehy ry

Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry

ASIA

Tuusulan käräjäoikeuden lausuntopyyntö työehtosopimuksen soveltamisalaa koskevassa asiassa

TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET

Terveyspalvelualan Liitto ry:n (nykyisin Hyvinvointialan liitto ry), Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry:n ja Tehy ry:n välisessä sairaankuljettajia koskevassa työehtosopimuksessa (1.4.2012–30.4.2014) oli muun ohella seuraavat määräykset.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1§ Soveltamisala

1. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Sairaankuljetusliiton

alueyhdistysten jäsenten tai Terveyspalvelualan Liiton jäsenyritysten

palveluksessa olevien sairaankuljetustyössä toimivien työntekijöiden

työsuhteissa.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

12§ Palkkaus

SAIRAANKULJETTAJIEN PALKKARYHMITTELY 1.4.2012 lukien

Palkkaryhmä I

1. Työssä toimitaan perustason tehtävissä, joissa edellytetään riittäviä valmiuksia valvoa ja huolehtia potilaasta siten, ettei hänen tilansa kuljetuksen aikana odottamatta huonone, ja mahdollisuuksia aloittaa yksinkertaiset henkeä pelastavat toimenpiteet.

Palkkaryhmän tehtäväkohtainen vähimmäispalkka on 1782,55 e.

Palkkaryhmä II

2. Työssä toimitaan hoitotason tehtävissä, joissa edellytetään valmiuksia aloittaa potilaan hoito tehostetun hoidon tasolla ja toteuttaa kuljetus siten, että potilaan elintoiminnot voidaan turvata.

Palkkaryhmän tehtäväkohtainen vähimmäispalkka on 1959,40 e.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Palkan määräytyminen

4. Jos työtehtävän sisältö poikkeaa palkkaryhmän tavanomaisista tehtävänsisällöistä ja palkkaryhmän töiden normaalista vaativuustasosta, palkan määrää voivat korottaa esimerkiksi seuraavat erityistekijät:

- työnjohdolliset esimiestehtävät

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Terveyspalvelualan Liitto ry:n (nykyisin Hyvinvointialan liitto ry), Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry:n ja Tehy ry:n välisessä ensihoitopalvelualan työehtosopimuksessa (1.5.2014–31.1.2017) oli muun ohella seuraavat määräykset.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1§ Soveltamisala

1. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Sairaankuljetusliiton

alueyhdistysten jäsenten tai Terveyspalvelualan Liiton jäsenyritysten palveluksessa olevien ensihoitopalvelu- ja siirtokuljetustyössä toimivien työntekijöiden työsuhteissa.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

12 § Palkkaus

TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKARYHMITTELY 1.5.2014 lukien

Palkkaryhmä I

1. Työssä toimitaan perustason tehtävissä, joissa edellytetään riittäviä valmiuksia valvoa ja huolehtia potilaasta siten, ettei hänen tilansa kuljetuksen aikana odottamatta huonone, ja mahdollisuuksia aloittaa yksinkertaiset henkeä pelastavat toimenpiteet.

Palkkaryhmän tehtäväkohtainen vähimmäispalkka on 1.914,66 e.

Palkkaryhmä II

2. Työssä toimitaan hoitotason tehtävissä, joissa edellytetään valmiuksia aloittaa potilaan hoito tehostetun hoidon tasolla ja toteuttaa kuljetus siten, että potilaan elintoiminnot voidaan turvata.

Palkkaryhmän tehtäväkohtainen vähimmäispalkka on 2.164,00 e.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Palkan määräytyminen

4. Jos työtehtävän sisältö poikkeaa palkkaryhmän tavanomaisista tehtävänsisällöistä ja palkkaryhmän töiden normaalista vaativuustasosta, palkan määrää voivat korottaa esimerkiksi seuraavat erityistekijät:

- työnjohdolliset esimiestehtävät

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

KÄSITTELY TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUDESSA

ASIAN TAUSTA

A on työskennellyt 1.10.2013–3.6.2015 vakituisessa työsuhteessa X Oy:ssä ensihoitopäällikkönä. Lisäksi A on tehnyt yhtiössä lisätöitä.

X Oy oli Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry:n jäsen. A oli Tehy ry:n jäsen. Asianosaiset ovat erimielisiä siitä, onko A:n työsuhteessa tullut noudattaa ensihoitopalvelualan työehtosopimusta.

KANNE

A on muun ohella vaatinut käräjäoikeudessa, että X Oy velvoitetaan suorittamaan hänelle lomarahoja, lomakorvauksia, lisätyökorvauksia ja odotuspäivien palkkaa koskevia saatavia.

A:n työsuhteessa olisi tullut noudattaa ensihoitopalvelualan työehtosopimusta, joka on vahvistettu yhtiön toimialalla yleissitovaksi. Lisäksi yhtiö oli järjestäytynyt työehtosopimuksen sopijapuolena olevaan Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry:een ja A oli Tehy ry:n jäsen.

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus ei perustunut tehtävänimikkeisiin. Työehtosopimuksen soveltamisalaa koskevassa harkinnassa ratkaisevassa asemassa olivat työntekijän tosiasialliset työtehtävät. A:n työtehtävät kuuluivat kokonaisuudessaan ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin, minkä vuoksi työehtosopimusta on sovellettava A:n työsuhteen vähimmäisehtoina.

A on ollut yhtiössä työntekijäasemassa. Hänen pääasiallisena työtehtävänään on ollut ensihoitopalvelu- ja siirtokuljetustyö. A:n työaikaan on sisältynyt 120 tuntia eli pääasiassa viisi 24 tunnin työvuoroa ambulanssissa kuukaudessa ja lisäksi lisätyötä ambulanssissa ensihoitajana keskimäärin 28,2 tuntia kuukaudessa. Yhteensä työskentelyä on ollut ambulanssissa keskimäärin 148 tuntia kuukaudessa.

Lisäksi A:lle on kuulunut ensihoitopalvelutyöhön sisältyvää asemapalvelusta ja siihen liittyviä työnjohdollisia esimiestehtäviä, sillä A on toiminut asemansa lähiesimiehenä. Asemapalvelus kuului ensihoitopalvelutyöhön. Lähiesimiehen tehtäviin on sisältynyt muun muassa työvuorosuunnittelun tekeminen yhdessä muiden esimiesten kanssa, työvuorojen vaihtojen hyväksyntä, sijaisten järjestäminen ja lomien sopiminen sekä aseman päivittäistoimintojen sujuvuudesta huolehtiminen. Työnjohdolliset esimiestehtävät on määritelty työehtosopimuksen 12 §:n 4 kohdassa palkkaa korottaviksi tekijöiksi.

Työsopimuksen mukaan A:lla oli oikeus tehdä lisätyönä ambulanssissa ylimääräisiä työvuoroja, mistä oli sovittu maksettavan korvausta hoitotason ensihoitajan palkkatason mukaisesti kuukausipalkan lisäksi. A ei ole ohjannut itselleen työnantajan ohjeiden vastaisesti lisävuoroja, vaan kantaja on tehnyt lisätöitä lähtökohtaisesti silloin, kun muuta sijaista ei ole ollut saatavilla.

Siinäkin tapauksessa, jos asemapalveluksen A:n kohdalla katsottaisiin olevan soveltamisalan ulkopuolella, ensihoitopalvelualan työehtosopimusta on sovellettava A:n työsuhteessa pääasiallisuuskriteerin nojalla.

VASTAUS

X Oy on muun ohella vaatinut, että kanne hylätään.

A:n työsuhteeseen ei sovelleta aiempaa, sairaankuljettajia koskevaa työehtosopimusta eikä ensihoitopalvelualan työehtosopimusta, koska niissä ei ole mainittu A:n työtehtäviä ja palkkausta. A:n pääasiallinen työtehtävä oli yksiselitteisesti työsopimuksen mukaisesti ja myös käytännössä ensihoitopäällikkö, joka on puhtaasti esimiestyötä. Koska alan työehtosopimuksessa ei ollut määritelmää ensihoitopäällikön tehtävälle eikä myöskään palkkausta tai muita työsuhteen ehtoja määriteltynä, A:n työsuhteen ehdot on sovittu työsopimuksella ja sen liitteellä. A:n toimenkuva on määritetty erillisellä liitteellä, ja tarkoituksena oli kehittää työtehtävää kokonaisuutena sen kestäessä. A:n palkkaus on määritetty työsopimuksella. Myös lomakorvauksen määrä sovittiin erikseen. Se riidaton seikka, että ensihoitopäällikön työnkuvaan on kuulunut myös suorittavan tason työtä, ei tehnyt siitä työehtosopimuksessa tarkoitettua perus- tai hoitotason ensihoitajan työnkuvaa suorittavaa työntekijää. Tästä syystä työsopimukseen, toisin kuin työehtosopimuksessa tarkoitettujen työntekijöiden osalta, ei ole kirjattu viittausta työehtosopimuksen määräyksiin.

A:n työtehtävät ovat olleet seuraavat:

- toimii asemansa henkilöstön lähiesimiehenä

- tekee asemansa henkilöstön työvuorosuunnittelun, mukaan lukien lomat ja sijaiset, tehden yhteistyötä muiden asemien ensihoitopäälliköiden kanssa

- päättää oman henkilöstön sijoittamisesta eri yksiköihin ja asemille tehden yhteistyötä muiden asemien ensihoitopäälliköiden kanssa

- osallistuu suorittavaan työhön eri yksiköissä (ambulansseissa) laatimansa työvuorosuunnitelman mukaisesti tehden yhteistyötä muiden asemien ensihoitopäälliköiden kanssa

- hoitaa työvuoronsa aikana akuutit asiat myös muilla asemilla ja informoi kyseisen aseman omaa ensihoitopäällikköä

- sopii lomiensa ajankohtien ja muun sijaistamisensa toisten ensihoitopäälliköiden kanssa

- päättää itsenäisesti palkattoman vapaan myöntämisestä työntekijälle, kunhan muutoksesta ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia työnantajalle

- tarkistaa asemansa henkilöstön tuntikortit ja huolehtii niiden lähettämisestä palkanmaksuun

- järjestää kehityskeskustelut asemansa henkilöstölle

- huolehtii työntekijöidensä työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta sekä järjestää varhaisen tuen mallin mukaisesti kolmikantakeskustelut yhteistyössä työterveyshuollon kanssa

- huolehtii, että henkilöstö saa uudet ohjeistukset ja informaation ajantasaisesti

- huolehtii asemansa päivittäistoimintojen sujuvuudesta ja päättää itsenäisesti päivittäistavaroiden hankkimisesta asemille

- käy työntekijöiden kanssa keskustelut työhön ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa ja on velvollinen tekemään niistä muistion

- osallistuu esimiespalavereihin erikseen sovitusti ja tarpeen mukaan myös yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettäviin tapaamisiin

- on velvollinen tiedottamaan yrityksen johtoa ja muita ensihoitopäälliköitä kaikista asioista, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan

- on velvollinen olemaan tavoitettavissa työnumerosta tai estyneenä ollessa velvollinen siirtämään puhelut sovittuun päivystysnumeroon

- päivystää tarvittaessa toimistonumeroa

- huolehtii itsenäisesti omasta erityisvastuualueestaan

- kehittää ja rakentaa omaa työnkuvaansa yhdessä muiden ensihoitopäälliköiden kanssa

- huolehtii ja tekee muut yrityksen johdon määräämät tehtävät

A on tehnyt lisätyönä työsopimuksen mukaisesti ylimääräisiä ambulanssivuoroja vaihtelevasti kuukautta kohti. Pääasiallinen tarkoitus on ollut, ja oli edelleen, saada puutevuoroihin niin sanottu tarvittaessa työhön kutsuttava työntekijä. A on kuitenkin ottanut vuoroja itselleen ylimmän johdon ohjeistuksesta huolimatta ja vaikka vuoroihin olisi ollut saatavissa tarvittaessa työhön kutsuttavia työntekijöitä.

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ

Tuusulan käräjäoikeus on pyytänyt työtuomioistuimelta lausuntoa siitä, onko A:n työsuhteessa tullut noudattaa ensihoitopalvelualan työehtosopimusta.

KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

LAUSUMAPYYNNÖT

Työtuomioistuin on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 39 §:n nojalla varannut Hyvinvointialan liitto ry:lle, Tehy ry:lle ja Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry:lle tilaisuuden tulla asiassa kuulluiksi.

HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N JA SUOMEN SAIRAANKULJETUSLIITTO SSK RY:N YHTEINEN LAUSUMA

Työehtosopimuksen nimi on muutettu sairaankuljettajia koskevasta työehtosopimuksesta (1.4.2012–30.4.2014) ensihoitopalvelualan työehtosopimukseksi (1.5.2014–31.1.2017). Työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan ensiksi mainitun työehtosopimuksen 1 §:n mukaan sairaankuljetustyössä toimivien työntekijöiden työsuhteissa ja jälkimmäisen työehtosopimuksen 1 §:n mukaan ensihoitopalvelu- ja siirtokuljetustyössä toimivien työntekijöiden työsuhteissa. Näillä muutoksilla työehtosopimuksen nimeen ja soveltamisalamääräykseen ei ollut asiallista merkitystä, vaan termit saatettiin vastaamaan muuttunutta terveydenhuoltoalan lainsäädännön käsitteistöä.

Työehtosopimusta sovelletaan 1 §:n soveltamisalamääräyksen mukaan silloin, jos työntekijä toimii ensihoitopalvelu- ja siirtokuljetustyössä (aiempi termi sairaankuljetustyö). Ensihoitopalvelutyöllä tarkoitetaan äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antamista ja tarvittaessa potilaan kuljettamista hoitoyksikköön. Siirtokuljetustyö on potilaan sairaankuljetusta, joka ei terveydenhuoltolaissa määritellyin perustein kuulu ensihoitopalveluihin.

Työntekijän työtehtävät ensihoitoalan yrityksessä määräävät sen, kuuluuko työntekijä ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen piiriin. Työehtosopimuksen soveltamisala ei perustu tehtävänimikkeisiin vaan yksinomaan siihen, tekeekö työntekijä ensihoitopalvelu- ja siirtokuljetustyötä. Mikäli työntekijä tekee yrityksessä muutakin kuin ensihoitopalvelu- ja siirtokuljetustyötä, tulee työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin kuuluminen ratkaista pääasiallisten työtehtävien mukaisesti.

Mikäli lausuntopyynnössä tarkoitettu työntekijä on pääasiallisesti tehnyt ensihoitopäällikkönä muita työtehtäviä kuin ensihoitopalvelu- ja siirtokuljetustyötä, häneen ei tarvitse soveltaa ensihoitopalvelualan työehtosopimusta sen 1 §:n mukaan.

Sillä, että työehtosopimuksen palkkausta koskevan 12 §:n 4 kohdassa on mainittu esimerkinomaisesti palkkaa korottavana erityistekijänä työnjohdolliset esimiestehtävät, ei ole merkitystä määriteltäessä sitä, kuuluuko työ ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen soveltamisalaan. Ratkaisu työehtosopimuksen soveltamisesta tulee tehdä yksinomaan työntekijän pääasiallisten työtehtävien perusteella.

Yksityisellä ensihoitopalvelualalla käytetään tehtävänimikkeinä esimerkiksi ensihoitopäällikkö- ja ensihoitoesimies -nimikkeitä. Ensihoitopäälliköt tekevät yleensä pääasiallisesti johtamistehtäviä eli muita kuin työehtosopimuksen 1 §:ssä tarkoitettuja ensihoitopalvelu- ja kuljetustehtäviä. Ensihoitoesimies -nimikkeellä työskentelevät toimivat usein työnjohdollisissa esimiestehtävissä, mutta tekevät lisäksi samaa ensihoitopalvelu- ja siirtokuljetustyötä kuin muutkin työntekijät. Ratkaisu työehtosopimuksen soveltamisesta tulee tehdä ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen 1 §:n mukaisesti työntekijän pääasiallisten työtehtävien perusteella.

TEHY RY:N LAUSUMA

Työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen (1.4.2012–30.4.2014) 1 §:n mukaan sairaankuljetustyössä toimivien työntekijöiden työsuhteissa ja ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen (1.5.2014–31.1.2017) mukaan ensihoitopalvelu- ja siirtokuljetustyössä toimivien työntekijöiden työsuhteissa. Tämän muutoksen taustalla on ollut terveydenhuoltolainsäädännön muutos, eikä sillä ole tarkoitettu muuttaa työehtosopimuksen soveltamisalaa.

Soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaisesti työehtosopimusta sovelletaan ensihoitopalvelu- ja siirtokuljetustyössä työskenteleviin työntekijöihin. Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön. Ensihoitopalvelu ja siihen liittyvä sairaanhoito ovat osa terveydenhuoltoa. Siirtokuljetustyö on potilaan sairaankuljetusta, joka ei ole terveydenhuoltolaissa määriteltyä terveydenhuoltoa. Ensihoitajan tavanomaisiin työtehtäviin kuuluu myös niin sanottu asemapalvelus.

Työehtosopimuksen soveltaminen määräytyy työtehtävien mukaan. Työnantajan käyttämä tehtävänimike, kuten ensihoitopäällikkö, ei kerro työntekijän tosiasiallisista työtehtävistä eikä määrittele sitä, sovelletaanko työehtosopimusta. Työtuomioistuimen kertoelman perusteella vaikuttaisi siltä, että A olisi työskennellyt keskimäärin 148 tuntia kuukaudessa ambulanssissa. Tällöin A:n pääasiallinen työ olisi ensihoitopalvelutyötä, mikä tarkoittaisi, että hänen työsuhteessaan olisi tullut soveltaa ensihoitopalvelualan työehtosopimusta.

Ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen 12 §:n 4 kohdassa palkan määrää korottavina erityistekijöinä on mainittu esimerkiksi työnjohdolliset esimiestehtävät. Ensihoitopalvelualan työehtosopimusta sovelletaan myös ensihoidossa työskenteleviin esimiehiin, mikäli he olennaisilta osin osallistuvat ensihoito- ja siirtokuljetustyöhön. Alalla on yleinen käytäntö, että hoitotyötä tekevä ensihoitaja toimii muiden esimiehenä hoitotyön ohella.

TYÖTUOMIOISTUIMEN LAUSUNTO

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen (1.4.2012 – 30.4.2014) 1 §:n soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Sairaankuljetusliiton alueyhdistysten jäsenten tai Terveyspalvelualan Liiton jäsenyritysten palveluksessa olevien sairaankuljetustyössä toimivien työntekijöiden työsuhteissa.

Ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen (1.5.2014 – 31.1.2017) 1 §:n soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Sairaankuljetusliiton alueyhdistysten jäsenten tai Terveyspalvelualan Liiton jäsenyritysten palveluksessa olevien ensihoitopalvelu- ja siirtokuljetustyössä toimivien työntekijöiden työsuhteissa. Sekä Hyvinvointialan liitto ry:n ja Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry:n yhteisen lausuman että Tehy ry:n lausuman mukaan työehtosopimustekstissä käytettyjen käsitteiden muutoksen taustalla on ollut terveydenhuoltoalan lainsäädännön muutos, eikä sillä ole tarkoitettu muuttaa työehtosopimuksen soveltamisalaa.

Sekä Hyvinvointialan liitto ry ja Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry että Tehy ry ovat lausumissaan todenneet, että työehtosopimuksen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaisesti työehtosopimusta sovelletaan ensihoitopalvelu- ja siirtokuljetustyössä työskenteleviin työntekijöihin. Ensihoitopalvelutyöllä tarkoitetaan äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antamista ja tarvittaessa potilaan kuljettamista hoitoyksikköön. Siirtokuljetustyö on potilaan sairaankuljetusta. Liittojen yhdenmukaisen kannan mukaan työntekijän tosiasialliset, pääasialliset työtehtävät määräävät sen, kuuluuko työntekijä ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen piiriin. Työehtosopimuksen soveltamisala ei perustu tehtävänimikkeisiin vaan yksinomaan siihen, tekeekö työntekijä pääasiallisesti ensihoitopalvelu- ja siirtokuljetustyötä. Ensihoitopalvelualan työehtosopimusta sovelletaan myös ensihoidossa työskenteleviin esimiehiin, jos he tekevät pääasiallisesti ensihoito- ja siirtokuljetustyötä.

Työtuomioistuimella ei ole aihetta poiketa siitä, mitä Hyvinvointialan liitto ry, Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry ja Tehy ry ovat edellä selostetusti asiassa yhdenmukaisesti katsoneet. Näin ollen työtuomioistuin katsoo lausuntonaan, että ratkaisu siitä, kuuluuko A:n työsuhde ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen ja sitä edeltäneen sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen piiriin, on perustettava yksinomaan siihen, onko A tehnyt pääasiallisesti ensihoitopalvelu- ja siirtokuljetustyötä vai muuta työtä. Se, mitkä A:n pääasialliset työtehtävät ovat olleet, jää käräjäoikeudessa esitettävän todistelun varaan.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Siitonen, Nyyssölä, Teerimäki, Vettainen ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman-Valtonen.

Lausunto on yksimielinen.

 
Julkaistu 29.11.2018