TT 2018:102

Lakko
Lisätyökielto
Työrauha
Valvontavelvollisuus
Ylityökielto

Diaarinumero: R 87/18
Antopäivä: 4.12.2018

Työtaistelun syynä oli työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta ja mahdollisista irtisanomisista, joten työtaistelu kohdistui työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Lakon osalta ammattiosastot myönsivät rikkoneensa työrauhavelvollisuuttaan. Lakon osalta ammattiliiton ei katsottu ryhtyneen sellaisiin toimenpiteisiin, joiden perusteella se olisi rikkonut työrauhavelvollisuuttaan, mutta ammattiliitto myönsi laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa. Kun luottamusmies oli laittanut lisä- ja ylityökielloksi katsottavan viestin toimipisteen ilmoitustaululle, toisen ammattiosastoista katsottiin rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan myös lisä- ja ylityökiellon osalta. Asiassa jäi näyttämättä, että ammattiliitto olisi rikkonut työrauhavelvollisuuttaan tai laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa lisä- ja ylityökiellon osalta. Ammattiosastot tuomittiin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja ammattiliitto valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä hyvityssakkoihin.

KANTAJA

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

VASTAAJA

Ammattiliitto Pro ry

KUULTAVAT

Varsinais-Suomen ICT Toimihenkilöt Pro ry

Satakunnan Tietoliikennetoimihenkilöt Pro ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy (jäljempänä yhtiö) on ilmoittanut perjantaina 23.9.2016 yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta. Yhtiön asiakaspalveluhenkilökunta Turussa ja Porissa on ryhtynyt lakkoon maanantaina 26.9.2016 kello 12. Työtaisteluun osallistuneiden viimeinen työvuoro lakkomaanantaina olisi päättynyt kello 20. Lakkoon osallistunut asiakaspalveluhenkilökunta on palannut töihin normaalisti tiistaiaamuna 27.9.2016. Työtaistelu on siten kestänyt kahdeksan tuntia. Lakkoon on osallistunut yhteensä 44 henkilöä, joista yhteensä 39 on kuultavien ammattiosastojen jäseniä. Turussa lakkoon on osallistunut 21 henkilöä ja Porissa 23 henkilöä.

Porin toimipisteessä työskentelevä yhtiön pääluottamusmies A on lähettänyt yhtiön asiakaspalvelujohtajalle ja Turun toimipisteen luottamusmiehelle B:lle sähköpostiviestin 26.9.2016 kello 11.57, jossa hän on todennut muun ohella, että pelkkää 118 numeropalvelua tekevät yhtiöläiset marssivat ulos työpaikalta tänään maanantaina 26.9.2016 kello 12 vastalauseena työnantajan antamaan ilmoitukseen mahdollisesti irtisanoa yhtiön vakituista henkilökuntaa ja että tiistaina tullaan töihin normaalisti.

Lisäksi luottamusmies B on ohjeistanut Turun toimipisteessä työskenteleviä 27.9.2016 olemaan tekemättä yhteistoimintaneuvotteluiden aikana lainkaan lisä- tai ylitöitä laittamalla asiaa koskevan lapun toimipisteen ilmoitustaululle.

Varsinais-Suomen ICT Toimihenkilöt Pro ry:ssä on 496 jäsentä ja Satakunnan Tietoliikennetoimihenkilöt Pro ry:ssä 174 jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Ammattiliitto Pro ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä,

- tuomitsee Varsinais-Suomen ICT toimihenkilöt Pro ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä,

- tuomitsee Satakunnan Tietoliikennetoimihenkilöt Pro ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä,

- velvoittaa Ammattiliitto Pro ry:n, Varsinais-Suomen ICT toimihenkilöt Pro ry:n ja Satakunnan Tietoliikennetoimihenkilöt Pro ry:n korvaamaan yhteisvastuullisesti Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 3.140 eurolla korkoineen.

Perusteet

Laiton lakko on ollut vastalause yhtiön suunnitelmalle uudelleen järjestellä töitä ja mahdollisesti irtisanoa henkilökuntaa. Myös lisä- ja ylityökiellolla on pyritty vaikuttamaan työnantajan päätöksentekoon. Lisä- ja ylityökiellon osalta kanne kohdistuu Ammattiliitto Pro ry:een ja Varsinais-Suomen ICT toimihenkilöt Pro ry:een. Työtaistelut ovat kohdistuneet 1.11.2014–31.10.2016 voimassa olleen ICT-alan työehtosopimuksen toimihenkilöille 3 §:n 1 kohdan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa työsuhteeseen ja päättää työsuhde työlainsäädännön mukaisesti sekä määrätä työn johtamisesta.

Ammattiliitto Pro ry on julkaissut internet-sivuillaan yhtiön yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista koskevan uutisen 26.9.2016 kello 11.43 ja laitonta työtaistelua koskevan uutisen samana päivänä kello 13.07. Vastaajan julkaisemien uutisten kellonajat huomioon ottaen on selvää, että vastaaja on vähintäänkin tiennyt alkavasta työtaistelusta hyvissä ajoin etukäteen tai jopa ollut aloitteellinen sen järjestämisessä. Uutinen laittoman lakon alkamisesta on julkaistu lähes välittömästi lakon aloittamisen jälkeen. Uutiset osoittavat, että vastaaja on joka tapauksessa vähintäänkin hyväksynyt laittoman työtaistelun, osoittanut tukevansa sitä ja edistänyt sen kulkua tiedottaessaan siitä muun muassa internet-sivuillaan. Vastaaja on myös hyväksynyt työntekijöiden poissaolon työpaikalta, koska vastaaja ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin laittoman työtaistelun lopettamiseksi. Vastaaja ei ole myöskään pyrkinyt millään tavalla ehkäisemään lisätyötaistelutoimenpiteitä, koska jo lakkoa seuraavana päivänä luottamusmies B on julistanut lisä- ja ylityökiellon. Näin ollen vastaaja on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on 26.9.2016 saatuaan tiedon laittomasta työtaistelusta lähettänyt heti kirjallisen valvontakirjeen vastaajalle. Vastaaja ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin asiassa. Lisäksi työtaistelu on kestänyt ilmoitetun ajan. Vastaaja on siten joka tapauksessa laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Satakunnan Tietoliikennetoimihenkilöt Pro ry:een kuuluva pääluottamusmies A on ilmoittanut laittomasta työtaistelusta. Lisäksi hän on kommentoinut yhtiön yhteistoimintaneuvotteluja ja laitonta lakkoa Ammattiliitto Pro ry:n internet-sivuilla 26.9.2016 kello 11.43 ja kello 13.07 julkaistuissa uutisissa. Näin ollen on selvää, että Satakunnan Tietoliikennetoimihenkilöt Pro ry on rikkonut työrauhavelvollisuuttaan.

Satakunnan Tietoliikennetoimihenkilöt Pro ry ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin

jäsentensä laittoman työtaistelun päättämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi, vaan päinvastoin on ollut aktiivisesti järjestämässä laitonta työtaistelua. Näin ollen Satakunnan Tietoliikennetoimihenkilöt Pro ry on joka tapauksessa laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Varsinais-Suomen ICT toimihenkilöt Pro ry on ollut mukana järjestämässä 26.9.2016 ollutta laitonta lakkoa, sillä yhdistyksen luottamusmies B on ollut mukana pääluottamusmies A:n sähköpostin jakelussa ja B:n edustamat toimihenkilöt ovat osallistuneet lakkoon. Seuraavana päivänä luottamusmies B on asettanut lisä- ja ylityökiellon yhteistoimintaneuvottelujen ajaksi 28.9.2016 lukien. Näin ollen on selvää, että Varsinais-Suomen ICT toimihenkilöt Pro ry on rikkonut työrauhavelvollisuuttaan.

Varsinais-Suomen ICT toimihenkilöt Pro ry ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin jäsentensä laittoman työtaistelun 26.9.2016 päättämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi. Varsinais-Suomen ICT toimihenkilöt Pro ry on päinvastoin ollut aktiivisesti järjestämässä ja tukemassa laitonta työtaistelua, mitä osoitti myös 27.9.2016 ilmoitustaululle jätetty lappu lisä- ja ylityökiellosta. Näin ollen Varsinais-Suomen ICT toimihenkilöt Pro ry on joka tapauksessa laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Ottaen huomioon muun ohella edellä mainittu uutisointi vastaajan ja kuultavien on katsottava rikkoneen lakia suunnitelmallisesti ja tietoisesti. Tahallinen työrauhasäännösten rikkominen osoitti vakavaa piittaamattomuutta työehtosopimusmääräyksiä ja lainsäädäntöä kohtaan. Työtaistelun ajaksi suunnitellut työvuorot ovat jääneet tekemättä ja työtaistelu on aiheuttanut haittaa yhtiön toiminnalle. Yhtiö on menettänyt työtaistelun vuoksi työtunteja Turussa 95 tuntia 15 minuuttia ja Porissa 94,5 tuntia.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Ammattiliitto Pro ry on kiistänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuutta mutta myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuuden lakon osalta.

Varsinais-Suomen ICT toimihenkilöt Pro ry ja Satakunnan Tietoliikennetoimihenkilöt Pro ry ovat myöntäneet rikkoneensa työrauhavelvollisuutta lakon osalta.

Ammattiliitto Pro ry ja Varsinais-Suomen ICT Toimihenkilöt Pro ry ovat kiistäneet rikkoneensa työrauhavelvollisuutta tai laiminlyöneensä valvontavelvollisuuden lisä- ja ylityökiellon osalta.

Ammattiliitto Pro ry, Varsinais-Suomen ICT toimihenkilöt Pro ry sekä Satakunnan Tietoliikennetoimihenkilöt Pro ry ovat myöntäneet oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan ja määrältään.

Perusteet

Varsinais-Suomen ICT toimihenkilöt Pro ry ja Satakunnan Tietoliikennetoimihenkilöt Pro ry ovat rikkoneet työrauhavelvollisuutta lakon osalta.

Ammattiliitto Pro ry ei ole toimeenpannut toimihenkilöiden järjestämää lakkoa, eikä millään muullakaan tavalla myötävaikuttanut siihen. Ammattiliitto Pro ry on saanut tiedon työtaistelusta hieman ennen sen alkua, minkä perusteella Ammattiliitto Pro ry on myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa.

Ammattiliitto Pro ry ja Varsinais-Suomen ICT Toimihenkilöt Pro ry katsovat kanteessa mainitun lisä- ja ylityökiellon osalta, että kysymyksessä ei ole ollut kielto, sillä Varsinais-Suomen ICT Toimihenkilöt Pro ry:n luottamusmies on ilmoittanut, että "neuvotteluiden aikana ei ole kenenkään suotavaa tehdä yhtään lisä- ja ylityötä".

Ammattiosastojen ja ammattiliiton osalta hyvityssakon määrää harkittaessa on otettava huomioon, että lakko on kestänyt vain lyhyen aikaa eli kahdeksan tuntia ja että siihen on osallistunut suhteellisen pieni määrä jäseniä eli 39 henkilöä. Varsinais-Suomen ICT toimihenkilöt Pro ry ja Satakunnan Tietoliikennetoimihenkilöt Pro ry ovat pieniä ammattiyhdistyksiä.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Pääluottamusmies A:n sähköpostiviesti 26.9.2016 kello 11.57

2. Ammattiliitto Pro ry:n uutinen 26.9.2016 "Yhtiö aloittaa yt-neuvottelut 155 työpaikasta"

3. Ammattiliitto Pro ry:n uutinen 26.9.2016 "Ulosmarssi – Yhtiön väki sai tarpeekseen

Turussa ja Porissa"

4. Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n valvontakirje 26.9.2016

5. Luottamusmies B:n lisä- ja ylityökieltoilmoitus


Vastaajan ja kuultavien kirjalliset todisteet

-

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

Lakko

X Oy:n Turun ja Porin toimipisteissä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin lakko, joka alkoi maanantaina 26.9.2016 kello 12 ja päättyi samana päivänä kello 20. Lakkoon osallistui yhteensä 39 kuultavien ammattiosastojen jäsentä.

Lakon syynä oli työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta ja mahdollisista irtisanomisista, mikä ilmenee kantajan kirjallisina todisteina esittämistä pääluottamusmiehen sähköpostista ja Ammattiliitto Pro ry:n kahdesta uutisesta, jotka kaikki on päivätty 26.9.2016. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa työsuhteeseen ja päättää työsuhde työlainsäädännön mukaisesti sekä määrätä työn johtamisesta.

Lisä- ja ylityökielto

Asiassa on riidatonta, että Turun toimipisteen luottamusmies B on 27.9.2016 ohjeistanut mainitussa toimipisteessä työskenteleviä olemaan tekemättä yhteistoimintaneuvotteluiden aikana lainkaan lisä- tai ylitöitä laittamalla asiaa koskevan lapun toimipisteen ilmoitustaululle. Kirjallisena todisteena esitetyssä ilmoituksessa on todettu seuraavaa. "Huomenna keskiviikkona 28.9. alkavat yt-neuvottelut koskien palvelujen tuottamisen uudelleenorganisointia ja tehostamista. Neuvottelujen aikana ei ole kenenkään suotavaa tehdä yhtään lisä- ja ylitöitä. Pelkkää 118 numeropalvelua tekevät työntekijät marssivat ulos työpaikalta eilen maanantaina 26.9.2016 klo 12.00 vastalauseena työnantajan antamaan ilmoitukseen 'mahdollisesti' irtisanoa Yhtiön vakituista henkilökuntaa yt:n lopputuloksena." Työtuomioistuin katsoo, että B:n ohjeistusta on tekstin sanamuoto ja asiayhteys huomioon ottaen pidettävä lisä- ja ylityökieltona. Edellä selostetusta kirjallisesta todisteesta ilmenee, että lisä- ja ylityökielto on johtunut samoista syistä ja siten kohdistunut samaan työehtosopimuksen määräykseen kuin 26.9.2016 järjestetty lakko.

Ammattiosastojen ja ammattiliiton vastuu

Lakko

Lakon osalta vastauksessa on myönnetty, että Varsinais-Suomen ICT toimihenkilöt Pro ry ja Satakunnan Tietoliikennetoimihenkilöt Pro ry ovat rikkoneet työrauhavelvollisuutensa ja Ammattiliitto Pro ry on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Ammattiliitto Pro ry:n ei esitetyn selvityksen perusteella voida katsoa ryhtyneen sellaisiin toimenpiteisiin, joiden perusteella se olisi rikkonut työrauhavelvollisuuttaan. Kantajan ensisijainen vaatimus Ammattiliitto Pro:n tuomitsemisesta hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta on näin ollen hylättävä. (Ks. myös TT 2018:20 ja 2016:98. Vrt. TT 2015:135.)

Ammattiliiton on katsottava laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa myöntämisensä perusteella.

Lisä- ja ylityökielto

Varsinais-Suomen ICT toimihenkilöt Pro ry:n luottamusmies on antanut lisä- ja ylitöitä koskevan kiellon. Ammattiosasto vastaa tästä edustajansa menettelystä, joten sen on katsottava rikkoneen työrauhavelvollisuutensa myös tältä osin.

Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että Ammattiliitto Pro ry tai sen edustajat olisivat saaneet tiedon lisä- ja ylityökiellosta. Asiassa ei ole esitetty selvitystä myöskään siitä, kuinka kauan lisä- ja ylityökielto on kestänyt. Näin ollen työtuomioistuin katsoo jääneen näyttämättä, että ammattiliitto olisi rikkonut työrauhavelvollisuuttaan tai laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta menettelystä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Ammattiliitto Pro ry, Varsinais-Suomen ICT toimihenkilöt Pro ry ja Satakunnan Tietoliikennetoimihenkilöt Pro ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia yhteisvastuullisesti korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla

- Varsinais-Suomen ICT toimihenkilöt Pro ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.800 euroa,

- Satakunnan Tietoliikennetoimihenkilöt Pro ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.300 euroa, ja

- Ammattiliitto Pro ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 2.000 euroa.

Ammattiliitto Pro ry:n, Varsinais-Suomen ICT toimihenkilöt Pro ry:n ja Satakunnan Tietoliikennetoimihenkilöt Pro ry:n velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 3.140 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Siitonen, Nyyssölä, Teerimäki, Vettainen ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman-Valtonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 4.12.2018