TT 2018:106

Lakko
Myötätuntotyötaistelu
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu

Diaarinumero: R 17/18
Antopäivä: 11.12.2018

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalla oli järjestetty lakko, jonka oli ilmoitettu olevan myötätuntotyötaistelu. Työtaistelun tarkoituksena oli ollut tukea eräässä yhtiössä samaan aikaan järjestettyä työtaistelua. Työtaistelu kohdistui siten lentoliikenteen palveluja koskevaan työehtosopimukseen kokonaisuudessaan. Ammattiliitto ja ammattiosastot tuomittiin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta hyvityssakkoihin.

KANTAJA

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

VASTAAJA

Ilmailualan Unioni IAU ry

KUULTAVAT

Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry

Siviililentoliikenteen työntekijät ry

Suomen Siviililentoliikennevirkailijoiden Liitto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry, Siviililentoliikenteen työntekijät ry ja Suomen Siviililentoliikennevirkailijoiden Liitto ry ovat ilmoittaneet 21.11.2016 panevansa toimeen työtaistelun lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalla 24.11.2016 kello 14.40 – 14.55. Työtaistelun on ilmoitettu olevan myötätuntotyötaistelu ja että työtaistelulla tuetaan samaan aikaan järjestettyä työtaistelua X Oy:ssä. Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry:n, Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n ja Suomen Siviililentoliikennevirkailijoiden Liitto ry:n jäsenet ovat järjestäneet työtaistelun ilmoitettuna aikana Helsinki-Vantaan lentokentällä. Palvelualojen työnantajat PALTA ry on kehottanut 21.11.2016 –23.11.2016 Ilmailualan unioni IAU ry:tä ryhtymään toimiin työrauhan ylläpitämiseksi Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry:n, Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n ja Suomen Siviililentoliikennevirkailijoiden Liitto ry:n jäsenten osalta.

Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry:ssä oli 123 jäsentä, Siviililentoliikenteen työntekijät ry:ssä 1371 jäsentä ja Suomen Siviililentoliikennevirkailijoiden Liitto ry:ssä 335 jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Ilmailualan unioni IAU ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä,

- tuomitsee Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä,

- tuomitsee Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä,

- tuomitsee Suomen Siviililentoliikennevirkailijoiden Liitto ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä ja

- velvoittaa Ilmailualan unioni IAU ry:n, Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry:n, Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n ja Suomen Siviililentoliikennevirkailijoiden Liitto ry:n yhteisvastuullisesti suorittamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 3.154,88 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antamisesta lukien.

Perusteet

Työtaistelu on kohdistunut työtaistelun aikaan voimassa olleen lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 16.11.2016 – 15.11.2017 työnjohto-oikeutta ja työrauhaa koskeviin määräyksiin. Työnantaja on työnjohto-oikeutensa nojalla määritellyt työvuorot. Työvuoroluetteloiden mukaiset työntekijät poistuivat työpisteiltään työtaistelun ajaksi rikkoen siten työntekovelvoitettaan. Myötätuntotyötaisteluksi ilmoitetulla työtaistelulla tuettu primääri työtaistelu on ollut laiton, mikä on todettu työtuomioistuimen tuomiolla TT 2017:126. Ilmailualan Unioni IAU ry on osoittanut tukensa jäsenistölleen jo 20.11.2016. Ilmailualan Unioni IAU ry tai kuultavana olevat ammattiosastot eivät ole pyrkineet keskeyttämään laittomia lakkoja, vaan ovat hyväksyneet niiden jatkumisen ja edistäneet niiden kulkua tiedottaessaan asioista.

Ilmailualan Unioni IAU ry ja kuultavana olevat ammattiosastot ovat ensi sijassa rikkoneet työrauhavelvollisuutensa päättäessään työtaistelusta ja edistäessään työtaistelua antamalla sen toteutua. Toissijaisesti Ilmailualan Unioni IAU ry ja kuultavana olevat ammattiosastot ovat ainakin laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa, koska kuultavien ammattiosastojen jäsenistöstä ainakin 386 työntekijää on osallistunut työtaisteluun ilman yhdistysten aktiivisia ja tehokkaita toimia työtaistelun estämiseksi tai keskeyttämiseksi.

Hyvityssakon määrää harkittaessa tulee työehtosopimuslain 10 §:n mukaan ottaa huomioon muun ohella syyllisyyden määrä. Ilmailualan Unioni IAU ry ja kuultavana olevat ammattiosastot ovat käynnistäneet ja hyväksyneet laittoman lakon. Ammattiosastojen vastuulliset edustajat ovat osallistuneet työtaisteluun. Ilmailualan Unioni IAU ry on ollut valmistelemassa työtaistelutoimenpidettä, tukenut sitä ja edistänyt sitä tiedottamisellaan. Kuultavana olevat ammattiosastot ovat vastuussa laittoman työtaistelutoimenpiteen järjestämisestä. Kyse on ollut suunnitelmallisesta ja tietoisesta lain rikkomisesta. Tahallinen työrauhasäännösten rikkominen osoittaa vakavaa piittaamattomuutta työehtosopimusmääräyksiä ja lainsäädäntöä kohtaan. Ilmailualan Unioni IAU ry:n suhtautuminen työrauhavelvollisuuden tahalliseen rikkomiseen on ollut pilkallinen, mikä ilmenee kantajan kirjallisena todisteena olevasta yhdistyksen uutiskirjeestä jäsenille 24.11.2016. Ilmailualan Unioni IAU ry:n pilkallinen suhtautuminen tulee ottaa huomioon hyvityssakon määrää korottavana tekijänä. Työnantajalle on aiheutunut vahinkoa lakosta arviolta yhteensä muutamia tuhansia euroja.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Ilmailualan Unioni IAU ry, Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry, Siviililentoliikenteen työntekijät ry ja Suomen Siviililentoliikennevirkailijoiden Liitto ry ovat myöntäneet rikkoneensa työrauhavelvollisuuttaan sekä myöntäneet Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan ja määrältään oikeaksi.

Perusteet

Vastaajalla ja kuultavilla ei ole syytä epäillä työnantajan ilmoittamaa työtaisteluun osallistuneiden työntekijöiden lukumäärää. Työehtosopimuksen soveltamisalalla työntekijöiden järjestäytymisaste ei kuitenkaan ole ollut 100 prosenttia, joten kanteessa ilmoitettuun 386 työntekijän määrään on saattanut kuulua myös muita työntekijöitä kuin kuultavana olevien ammattiosastojen jäseniä. Kaikki työnseisauksen aikana työssä olleet kuultavien ammattiosastojen jäsenet eivät edes ole voineet olla mukana työnseisauksessa johtuen sen lyhyestä kestosta, koska osalla työntekijöistä ei ole ollut työtehtäviä suoritettavana ja osa työntekijöistä on ollut työvuoroluettelonsa mukaisella tauolla työnseisauksen aikana. Näin ollen työtaisteluun on osallistunut noin kymmenen Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry:n jäsentä, noin 46 Suomen Siviililentoliikennevirkailijoiden Liitto ry:n jäsentä ja noin 300 Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n jäsentä.

Mielenilmauksesta ei ole käytännössä aiheutunut haittaa tai taloudellisia menetyksiä työnantajan toiminnalle. Työnseisauksesta huolimatta työtehtävät on hoidettu. Tätä osoittaa osaltaan se, että yhdeltäkään työntekijältä ei ole vähennetty palkkaa työnseisauksen vuoksi, vaikka työnantaja on vakiintuneesti toiminut näin työnseisausten johdosta.

Kantaja ei ole perustellut sitä, millä tavalla se katsoo kirjallisena todisteena olevan uutiskirjeen jäsenille 24.11.2016 osoittavan Ilmailualan Unioni IAU ry:n pilkallista suhtautumista työrauhavelvollisuuden rikkomiseen. Näin ollen tällä kantajan väitteellä ei ole merkitystä harkittaessa hyvityssakon määrää. Hyvityssakkojen määrää arvioitaessa on otettava huomioon työtaisteluun osallistuneiden työntekijöiden määrä kunkin ammattiosaston osalta.

TODISTELU

Kantajan kirjallinen todiste

1. Ilmailualan Unioni IAU ry:n uutiskirje jäsenille 24.11.2016

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpide ja sen kohdistuminen työehtosopimukseen

Helsinki-Vantaan lentokentällä on järjestetty edellä kuvatuin tavoin työtaistelu 24.11.2016 kello 14.40 – 14.55. Vastaajan ja kuultavien myöntämisen perusteella työtuomioistuin katsoo, että työtaisteluun on osallistunut noin kymmenen Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry:n jäsentä, noin 46 Suomen Siviililentoliikennevirkailijoiden Liitto ry:n jäsentä ja noin 300 Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n jäsentä.

Työtaistelun tarkoituksena on ollut tukea samaan aikaan järjestettyä työtaistelua X Oy:ssä. Työtaistelu on siten kohdistunut tuolloin voimassa olleeseen lentoliikenteen palveluja koskevaan työehtosopimukseen kokonaisuudessaan (katso kyseisen työehtosopimuksen voimassaolosta TT 2017:106 ja työehtosopimukseen kohdistumisesta esimerkiksi ratkaisut TT 2004:86 ja TT 2008:18).

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Ilmailualan Unioni IAU ry, Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry, Siviililentoliikenteen työntekijät ry ja Suomen Siviililentoliikennevirkailijoiden Liitto ry ovat rikkoneet työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakkojen määriä tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen. Hyvityssakkojen määriä arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:n 1 momentissa mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Ilmailualan Unioni IAU ry, Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry, Siviililentoliikenteen työntekijät ry ja Suomen Siviililentoliikennevirkailijoiden Liitto ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään riidaton.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla

Ilmailualan unioni IAU ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.500 euroa,

Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 300 euroa,

Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.200 euroa ja

Suomen Siviililentoliikennevirkailijoiden Liitto ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.000 euroa.

Ilmailualan unioni IAU ry, Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry, Siviililentoliikenteen työntekijät ry ja Suomen Siviililentoliikennevirkailijoiden Liitto ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle korvaukseksi oikeuden-

käyntikuluista 3.154,88 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Siitonen, Nyyssölä, Pärssinen, Lehto ja Vettainen jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman-Valtonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 11.12.2018