TT 2018:107

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu
Valvontavelvollisuus

Diaarinumero: R 48/18 ja R 49/18
Antopäivä: 11.12.2018

Samassa yhtiössä oli järjestetty kaksi työtaistelua peräkkäisinä päivinä. Työtaistelujen syynä oli ollut työnantajan toiminta irtisanomisten yhteydessä ja ne olivat siten kohdistuneet työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ensimmäisen työtaistelun osalta sekä ammattiosasto että ammattiliitto tuomittiin valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä hyvityssakkoihin. Toisen työtaistelun osalta ammattiosasto tuomittiin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja ammattiliitto valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä hyvityssakkoihin.

KANTAJA

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

VASTAAJA

Ilmailualan Unioni IAU ry

KUULTAVA

Siviililentoliikenteen työntekijät ry

ASIA

Työrauha

KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Työtuomioistuin on päättänyt asian valmistelussa oikeudenkäymiskaaren 18 luvun 6 §:n nojalla käsitellä Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n Ilmailualan Unioni IAU ry:tä ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry:tä vastaan vireille panemat, samassa yhtiössä peräkkäisinä päivinä toimeenpantuja työtaisteluja koskevat kanteet R 48/18 ja R 49/18 yhdessä.

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

R 48/18 ja R 49/18

X Oy (jäljempänä yhtiö) on antanut Oulun yksikön henkilöstölleen 9.5.2018 yhteistoimintamenettelyn päättymisen jälkeen tiedotteen, jossa on kerrottu yhteistoimintaneuvottelujen perusteella tehtävistä henkilöstön vähentämistoimista. Tiedotteen mukaan vähentämistoimiin liittyvät keskustelut käytäisiin keskiviikkona 16.5.2018 ja torstaina 17.5.2018. Työnantaja on toteuttanut Oulussa irtisanomisiin liittyvät toimet tiedotteen mukaisesti 16.5.2018 ja nämä toimet ovat päättyneet viimeisten irtisanottujen osalta 16.5.2018 illalla noin kello 20.30. Irtisanomistilaisuudessa ovat olleet mukana myös ammattiosaston luottamusmies A ja yhtiön pääluottamusmies B. Työnantaja on käynyt Oulussa osa-aikaistamisiin ja uudelleenjärjestelyihin liittyviä keskusteluja myös seuraavana päivänä 17.5.2018.

Asiassa R 48/18 on kysymys yhtiön Oulun yksikössä järjestetystä lakosta, joka alkoi keskiviikkona 16.5.2018 kello 21 ja päättyi torstaina 17.5.2018 kello 3.15. Työtaisteluun osallistui yhdeksän työntekijää, jotka kaikki olivat Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäseniä ja kuuluivat Siviililentoliikenteen työntekijät ry -nimiseen ammattiosastoon.

Asiassa R 49/18 on kysymys yhtiön Oulun yksikössä järjestetystä lakosta, joka alkoi torstaina 17.5.2018 kello 15.30 ja päättyi perjantaina 18.5.2018 kello 3.30. Työtaisteluun osallistui yhdeksän työntekijää, jotka kaikki olivat Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäseniä ja kuuluivat Siviililentoliikenteen työntekijät ry -nimiseen ammattiosastoon. Ammattiosaston luottamusmies A on osallistunut tähän työtaisteluun.

Siviililentoliikenteen työntekijät ry:ssä oli 1932 jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

R 48/18

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä,

- tuomitsee Ilmailualan Unioni IAU ry:n hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä ja

- velvoittaa Ilmailualan Unioni IAU ry:n ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n yhteisvastuullisesti suorittamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 2.750 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antamisesta lukien.

R 49/18

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä,

- tuomitsee Ilmailualan Unioni IAU ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä, ja

- velvoittaa Ilmailualan Unioni IAU ry:n ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n yhteisvastuullisesti suorittamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 2.750 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antamisesta lukien.

Perusteet

R 48/18

Merkittävä osa yhtiön Oulun lentokentän palveluksessa olleista maapalvelutyöntekijöistä on ryhtynyt laittomaan työtaisteluun marssimalla ulos työpaikoiltaan tai jättämällä saapumatta työvuoroihin 16.5.2018 kello 21.00 alkaen.

Työtaistelu on kohdistunut Palvelualojen Työnantajat Palta ry:n ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välisen, ajalla 16.11.2017 – 15.1.2021 voimassa olevan lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentissa ja työehtosopimuksen liitteessä "keskusjärjestöjen väliset sopimukset" 1 luvun 1.3 kohdassa oleviin määräyksiin työnantajan oikeudesta johtaa työtä sekä ottaa työsuhteeseen ja erottaa työntekijöitä.

Ammattiosasto Siviililentoliikenteen työntekijät ry on osoittanut työtaistelulla mieltään työnantajan yhteistoimintamenettelyn perusteella ilmoittamia työvoiman irtisanomisia, osa-aikaistamisia ja töiden uudelleen järjestelyjä vastaan. Ammattiosasto on pyrkinyt painostamalla vaikuttamaan yhtiön kantoihin asioissa. Työtaistelu on järjestetty heti irtisanomiskeskustelujen jälkeen, joten sillä on ollut selvä ajallinen ja asiallinen yhteys yhtiön toteuttamiin vähentämistoimiin nähden. Se, että työntekijät ovat poistuneet työpaikalta ja palanneet sinne keskenään suunnilleen samanaikaisesti osoittaa työtaistelun joukkoluonnetta ja sitä, että ammattiosasto ja/tai Ilmailualan Unioni IAU ry on suunnitellut työtaistelun ennalta. Lisäksi se, että henkilöstön kokoontumiseen lentoaseman lähellä sijaitsevaan ravintolaan on saapunut myös vapaavuorolla olevia työntekijöitä osoittaa, että työtaistelusta on päätetty kollektiivisesti ja että luottamusmiehet tai ammattiosasto ovat tiedottaneet työtaistelusta aktiivisesti henkilöstölle.

Ammattiosasto on ensisijaisesti rikkonut työrauhavelvollisuutensa päättäessään työtaistelusta ja edistäessään työtaistelua antamalla sen jatkua. Ammattiosasto on suunnitellut työtaistelun ennakolta, tehnyt päätöksen ja toteuttanut työtaistelun Oulun lentoasemalla. Lähes kaikki työvuorossa lakon aikaan 16. – 17.5.2018 olleet työntekijät ovat osallistuneet työtaisteluun. Irtisanomiskeskustelujen päätyttyä 16.5.2018 yhtiön pääluottamusmies B on todennut työantajan edustajalle, että "nyt he lähtevät kaljalle", minkä jälkeen lähes kaikki työntekijät ovat poistuneet yhtäaikaa työpaikalta. B:n osallistumisella irtisanomiskeskusteluihin on ollut selvä ajallinen ja asiallinen yhteys työtaisteluun. Pääluottamusmies B:llä ei ole ollut työvelvoitetta ilta-aikaan. Ammattiosaston luottamusmies A on osallistunut työtaisteluun. A on työaikakirjanpidon mukaan poistunut työpaikalta kello 20.30, vaikka hänen luottamusmiesvuoronsa olisi päättynyt vasta kello 21.00.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on reklamoinut laittomista työtaistelutoimista kirjallisesti Ilmailualan Unioni IAU ry:lle 16.5.2018. Ilmailualan Unioni IAU ry on vastannut reklamaatioon 17.5.2018 ja myöntänyt, että ulosmarssi on toteutunut ja että pääluottamusmiehen mukaan ulosmarssi on ollut protesti tehtyjä irtisanomisia vastaan. Yhtiön tai Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n tietoon ei ole tullut, että Ilmailualan Unioni IAU ry tai Siviililentoliikenteen työntekijät ry olisivat millään tavalla pyrkineet edistämään työntekijöiden palaamista töihin. Mikäli joihinkin työnantajalle tuntemattomiksi jääneisiin toimenpiteisiin olisikin ryhdytty, ne ovat olleet riittämättömiä työrauhan palauttamiseksi. Ilmailualan Unioni IAU ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry ovat siten ainakin laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa.

Hyvityssakkojen määriä harkittaessa tuli ottaa huomioon se, että lakko on kestänyt kuusi tuntia, mikä on vaikeuttanut ja viivästyttänyt Oulun lentokentän matkustaja- ja rahtilentoliikenteen hoitamista. Vahinkojen pienentämiseksi työnantaja on käyttänyt esimiehiä työvuoroissa, mistä on aiheutunut työnantajalle 1.500 euron vahinko.

R 49/18

Merkittävä osa yhtiön Oulun lentokentän palveluksessa olleista maapalvelutyöntekijöistä on ryhtynyt laittomaan työtaisteluun marssimalla ulos työpaikoiltaan tai jättämällä saapumatta työvuoroihin 17.5.2018 kello 15.30 alkaen.

Työtaistelu on kohdistunut Palvelualojen Työnantajat Palta ry:n ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välisen, ajalla 16.11.2017 – 15.1.2021 voimassa olevan lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentissa ja työehtosopimuksen liitteessä "keskusjärjestöjen väliset sopimukset" 1 luvun 1.3 kohdassa oleviin määräyksiin työnantajan oikeudesta johtaa työtä sekä ottaa työsuhteeseen ja erottaa työntekijöitä.

Ilmailualan Unioni IAU ry ja ammattiosasto ovat osoittaneet työtaistelulla mieltään työnantajan yhteistoimintamenettelyn perusteella ilmoittamia työvoiman osa-aikaistamisia ja töiden uudelleenjärjestelyjä vastaan ja pyrkineet painostamalla vaikuttamaan yhtiön kantoihin asioissa. Työtaistelu on järjestetty heti irtisanomiskeskustelujen jälkeen, joten sillä on ollut selvä ajallinen ja asiallinen yhteys yhtiön toteuttamiin vähentämistoimiin nähden. Se, että työntekijät ovat poistuneet työpaikalta ja palanneet sinne keskenään suunnilleen samanaikaisesti osoittaa työtaistelun joukkoluonnetta ja sitä, että ammattiosasto ja/tai Ilmailualan Unioni IAU ry on suunnitellut työtaistelun ennalta.

Ilmailualan Unioni IAU ry ja ammattiosasto ovat ensi sijassa rikkoneet työrauhavelvollisuutensa päättäessään työtaistelusta ja edistäessään työtaistelua antamalla sen jatkua. Ilmailualan Unioni IAU ry ja ammattiosasto ovat suunnitelleet työtaistelun ennakolta, tehneet päätöksen ja toteuttaneet työtaistelun Oulun lentoasemalla. Lähes kaikki työvuorossa lakon aikaan 17. – 18.5.2018 olleet työntekijät ovat osallistuneet työtaisteluun. Pääluottamusmies B:n osallistumisella irtisanomiskeskusteluihin on ollut selvä ajallinen ja asiallinen yhteys työtaisteluun. Ammattiosaston luottamusmies A on osallistunut työtaisteluun.

Ilmailualan Unioni IAU ry:n puheenjohtaja C on matkustanut Ouluun 17.5.2018 ja järjestänyt samana päivänä Oulun lentokentällä työntekijöille tiedotustilaisuuden kello 12.00. C on lähtenyt Oulusta kello 15.30 lähteneellä lennolla takaisin Helsinkiin. Koska työtaistelutoimi on alkanut välittömästi näiden tapahtumien jälkeen, Ilmailualan Unioni IAU ry on varsin todennäköisesti ollut suunnittelemassa ja ohjeistamassa työtaistelun aloittamista 17.5.2018. Näin ollen on epäuskottavaa, että C olisi yrittänyt ylläpitää työrauhaa käydessään Oulussa.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on reklamoinut laittomista työtaistelutoimista kirjallisesti Ilmailualan Unioni IAU ry:lle 17.5.2018. Ilmailualan Unioni IAU ry ei ole edes vastannut reklamaatioon, mutta liittojen välisessä erimielisyystapaamisessa Etelärannassa 18.5.2018 Ilmailualan Unioni IAU ry:n johto on kritisoinut vähentämistoimien perusteita ja menettelytapoja. Yhtiön tai Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n tietoon ei ole tullut, että Ilmailualan Unioni IAU ry tai Siviililentoliikenteen työntekijät ry olisivat millään tavalla pyrkineet edistämään työntekijöiden töihin palaamista, vaan ne ovat hyväksyneet lakon jatkumisen. Mikäli joihinkin työnantajalle tuntemattomiksi jääneisiin toimenpiteisiin olisikin ryhdytty, ne ovat olleet riittämättömiä työrauhan palauttamiseksi. Ilmailualan Unioni IAU ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry ovat siten ainakin laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa.

Hyvityssakkojen määriä korottavana seikkana tulee ottaa huomioon, että työtaistelu on käynnistetty uudelleen. Lisäksi hyvityssakkojen määriä harkittaessa tulee ottaa huomioon, että lakko on kestänyt 12 tuntia, mikä on vaikeuttanut ja viivästyttänyt Oulun lentokentän matkustaja- ja rahtilentoliikenteen hoitamista. Työtaistelu on myöhästyttänyt ainakin kahden Oulun kentältä lähteneen lentokoneen aikataulua. Vahinkojen vähentämiseksi työnantaja on joutunut siirtämään henkilöstöä Ouluun Vaasan ja Helsinki-Vantaan lentoasemilta ja lisäksi käyttämään esimiehiä työvuoroissa pitkälle aamuun 18.5.2018 asti. Työnantajalle on aiheutunut lakosta ylityökustannuksina arviolta 5.000 euron vahinko.

Oikeudenkäyntikulut

Kantaja on laatinut kahdesta erillisestä työtaistelusta eri haastehakemukset, koska kantaja ei ole ensimmäisen haastehakemuksen laadittuaan ja sen työtuomioistuimelle lähetettyään voinut tietää, että Oulussa järjestetään uusi työtaistelu.

VASTAUS

Kanteiden yhdistäminen

R 48/18 ja R 49/18

Ilmailualan Unioni IAU ry on pyytänyt, että työtuomioistuimen asiat R 48/18 ja R 49/18 yh-

distetään ja käsitellään samassa oikeudenkäynnissä oikeudenkäymiskaaren 18 luvun 1 §:n mukaisesti, sillä kanteet johtuvat olennaisesti samasta perusteesta. Kanteet koskevat Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyrityksen X Oy:n Oulun toimipaikassa peräkkäisinä päivinä 16.5.2018 ja 17.5.2018 tapahtuneita työnseisauksia, joista molemmista Palvelualojen työnantajat PALTA ry on katsonut Ilmailualan Unioni IAU ry:n ja Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry:n olevan vastuussa. Lainmukaiset perusteet kanteiden yhdistämiselle ovat siten olemassa.

Vastaus kannevaatimuksiin

R 48/18

Ilmailualan Unioni IAU ry on kiistänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuutta ja Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry on kiistänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuutta. Ilmailualan Unioni IAU ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry ovat vaatineet, että kanne hylätään näiltä osin.

Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry on myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuuden.

R 49/18

Ilmailualan Unioni IAU ry on kiistänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuutta tai laiminlyöneensä valvontavelvollisuuden ja vaatinut, että kanne hylätään näiltä osin.

Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry on myöntänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuutta.

Perusteet

R 48/18

Keskiviikkona 16.5.2018 viimeinen työvuoro on alkanut kello 20.00. Kaikki työntekijät ovat saapuneet tähän työvuoroon, joten he eivät ole jättäneet saapumatta työvuoroihinsa.

Työntekijät ovat kertoneet kokeneensa työnantajan toiminnan ja käytöksen pöyristyttävänä irtisanomistilanteessa. Työnantaja on irtisanomistilaisuudessa ensin ilmoittanut irtisanovansa työntekijöiden työsopimukset tuotannollisin perustein, mutta on tarjonnut heille saman tien tilalle tarvittaessa töihin kutsuttavan työntekijän työsopimusta. Työnantaja ei ole myöskään noudattanut työehtosopimuksen sääntöjä työvoiman vähentämisjärjestyksestä. Työntekijöille työnantajan toiminta on näyttäytynyt tahallisena irtisanomissuojasäännösten rikkomisena ja he ovat tämän vuoksi halunneet ilmaista mielipiteensä työnantajan toiminnasta poistumalla spontaanisti työvuoroistaan. Mielenilmaus on osoitettu työnantajan edustajien huonoa käyttäytymistä vastaan, eikä sillä ole pyritty painostamaan työnantajaa toimimaan työntekijöiden haluamalla tavalla.

Pääluottamusmies B on ollut paikalla Oulussa 16.5.2018 työantajan järjestämässä irtisanomistilaisuudessa työnantajan määräämänä. B ei ole ilmoittanut työnantajalle tilaisuuden päätyttyä, että työntekijät tulisivat järjestämään ulosmarssin. Myös luottamusmies A on osallistunut työnantajan edellä mainittuun tilaisuuteen. Luottamusmies A:lla ei ole tilaisuuden päätyttyä 16.5.2018 kello 20.30 jälkeen ollut velvollisuutta palata työsopimuksensa mukaisiin työtehtäviin, joten hän ei ole edes voinut osallistua kello 21 alkaneeseen ulosmarssiin.

B ja A ovat lähteneet Oulun lentoasemalta ennen työntekijöiden poistumista työvuoroistaan. Pääluottamusmies ja luottamusmies eivät ole olleet tietoisia kello 21 jälkeisistä tapahtumista eivätkä he siten ole voineet välittömästi estää työntekijöiden poistumista. Saatuaan tiedon tapahtumista he ovat tavoittaneet ainakin osan työvuoroistaan poistuneista työntekijöistä lentoaseman lähellä sijaitsevasta ravintolasta, jossa on ollut paikalla myös vapaavuorolla olleita työntekijöitä. Pääluottamusmies ja luottamusmies ovat muistuttaneet työntekijöitä työrauhavelvollisuudesta.

Ammattiosasto ei ole ollut millään tavoin päättämässä työtaistelusta tai järjestämässä sitä. Ammattiosasto ei ole tehnyt työtaistelusta päätöstä eikä ole myöskään tiedottanut työtaistelusta tai ottanut sitä nimiinsä. Näin ollen ammattiosaston ei voida katsoa rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan. Jos ammattiosaston hallintoon kuuluvien pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen toimenpiteet työrauhan palauttamiseksi katsotaan riittämättömiksi, ammattiosaston voidaan korkeintaan katsoa laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa.

Ilmailualan Unioni IAU ry:n puheenjohtaja C on saanut tiedon tapahtumista 16.5.2018 viimeistään kello 22.16 Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n D:n lähettämän valvontakirjeen myötä. C on lähtenyt Helsingistä 16.5.2018 kello 23.13 junalla Ouluun, jonne hän on saapunut seuraavana aamuna kello 7.49. Matkan tarkoituksena on alun perin ollut pitää 17.5.2018 työntekijöille jäsentilaisuus ja kertoa liiton mahdollisuuksista auttaa irtisanomisen kohteeksi joutuneita työntekijöitä. Työntekijöiden ulosmarssin johdosta matkan tarkoitus on muuttunut tapahtumien selvittelyksi ja työrauhan ylläpitämiseksi.

C on tavoittanut pääluottamusmiehen 17.5.2018 aamulla, jolloin työtaistelutoimenpide on jo päättynyt. Oulussa ei ole järjestetty mitään työtaistelutoimia C:n siellä ollessa. C on matkustanut takaisin Helsinkiin 17.5.2018 kello 15.30 Oulusta lähteneellä lennolla. Ammattiliitto on toiminut asiassa normaalia työmarkkinakäytäntöä tehokkaammin eikä sen siten voida katsoa laiminlyöneen valvontavelvollisuuttaan. Tapahtumat 16.5.2018 ovat ajoittuneet iltaan ja yöhön, joten liitolta ei ole voitu edellyttää enempiä toimia työrauhan palauttamiseksi.

Edellä esitetyn perusteella ammattiliitto ja ammattiosasto tulee jättää tuomitsematta hyvityssakkoon. Joka tapauksessa hyvityssakon tulee olla määrältään lähinnä muodollinen. Mahdollisen hyvityssakon määrässä tulee ottaa huomioon työnantajan itsensä antama aihe mielenilmaukselle.

R 49/18

Työnantaja on järjestänyt aiemmin päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen perusteella tehtävien irtisanomisten osalta 16. – 17.5.2018 työntekijöille keskustelutilaisuuksia. Työntekijät ovat kertoneet kokeneensa työnantajan toiminnan ja käytöksen epäasiallisena näissä tilaisuuksissa. Työntekijät ovat ilmaisseet mielipiteensä marssimalla ulos työpaikoiltaan ja jättämällä saapumatta työvuoroihinsa. Mielenilmaisu on johtunut työnantajan edustajien käytöksestä. Työtaistelutoimenpiteen tarkoituksena ei ole ollut painostaa työnantajaa perumaan irtisanomisia ja osa-aikaistamisia eikä sillä ole pyritty vaikuttamaan mihinkään työehtosopimusmääräykseen.

Ammattiosasto ei ole ollut millään tavoin päättämässä työtaistelusta tai järjestämässä sitä. Ammattiosasto ei ole myöskään tiedottanut työtaistelusta tai ottanut sitä nimiinsä. Ammattiosastoa edustava luottamusmies A on kirjannut itsensä ulos luottamusmiesvuorosta torstaina 17.5.2018 kello 14.57 ja jättänyt menemättä työvuoroluettelon mukaiseen kello 16.00 alkaneeseen työvuoroonsa. Koska ammattiosasto vastaa edustajiensa menettelystä, ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Ilmailualan Unioni IAU ry:n puheenjohtaja C:n Oulun käynnin syy on selvitetty asiassa R 48/18 annetussa vastauksessa. C on vastannut työnantajaliiton valvontakirjeeseen 17.5.2018. C on vastauksessaan toistanut jo aiemmin kertomansa, jonka mukaan hän on ilmoittanut työntekijöille pitämässään jäsentilaisuudessa, että työrauha ei saanut häiriintyä työnantajan työnjohto-oikeuden käyttämisen vuoksi. Näin ollen Ilmailualan Unioni IAU ry ei ole rikkonut työrauhavelvollisuutta.

Kun C on saanut tiedon 17.5.2018 työntekijöiden mielenilmauksesta, yhtiön pääluottamusmies B ja luottamusmies A eivät ole enää olleet lentoasemalla. Näin ollen ja ottaen huomioon vuorokaudenajan, ammattiliitolla ei ole ollut käytettävissään tehokkaita ja aktiivisia keinoja mielenilmauksen keskeyttämiseksi. Siten ammattiliiton ei voida katsoa laiminlyöneen valvontavelvollisuutta.

Kantajan viittaama liittojen välinen erimielisyyspäivä 18.5.2018 on sovittu jo 2.5.2018 ja silloin on käsitelty muita työehtosopimuksen tulkinnasta johtuvia erimielisyyksiä. Neuvottelussa on sivuttu Oulun tapahtumia, mutta C tai kukaan muukaan Ilmailualan Unioni IAU ry:n johtoon kuuluva ei ole kritisoinut työvoiman vähentämistoimien perusteita. Tuolloin on tuotu esille ainoastaan työntekijöiden kertomat kokemukset työnantajan epäasiallisesta käyttäytymisestä irtisanomistilanteissa.

Hyvityssakon määrää alentavana tekijänä tulee ottaa huomioon, että ulosmarssi on rajoittunut ainoastaan yhteen yhtiön toimipaikoista, minkä vuoksi vahingot ovat jääneet vähäisiksi.

Oikeudenkäyntikulut

Vastaaja on hyväksynyt oikeudenkäyntikuluista molemmissa asioissa yhteensä 3.500 euroa sisältäen yhden 2.000 euron oikeudenkäyntimaksun. Asioiden yhdistämisen johdosta asiassa tullaan antamaan vain yksi ratkaisu ja kantajalta peritään ainoastaan yksi oikeudenkäyntimaksu. Näin ollen kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimus on perusteeton asian R 49/18 oikeudenkäyntimaksun osalta.

TODISTELU

R 48/18

Kantajan kirjalliset todisteet

1. X Oy Oulun toimipaikan henkilöstötiedote 9.5.2018

2. Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n valvontakirje 16.5.2018 Ilmailualan Unioni IAU ry:lle

3. Ilmailualan Unioni IAU ry:n vastaus Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n valvontakirjeeseen 17.5.2018

4. Otteet työvuorosuunnittelujärjestelmästä 16. ja 17.5.2018 sekä niitä koskeva E:n sähköposti 2.8.2018

Vastaajan kirjallinen todiste

1. Ilmailualan Unioni IAU ry:n vastaus Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n valvontakirjeeseen 17.5.2018 (kantajan todiste 3)

R 49/18

Kantajan kirjalliset todisteet

1. X Oy:n Oulun yksikön henkilöstötiedote 9.5.2018

2. Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n valvontakirje 17.5.2018 Ilmailualan Unioni IAU ry:lle

Vastaajan kirjallinen todiste

1. Ilmailualan Unioni IAU ry:n vastaus Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n valvontakirjeeseen 17.5.2018

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja niiden kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:n Oulun yksikössä on järjestetty edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka on alkanut keskiviikkona 16.5.2018 kello 21 ja päättynyt torstaina 17.5.2018 kello 3.15. Työtaisteluun on osallistunut yhdeksän työntekijää. Samassa yksikössä on järjestetty toinen työtaistelu, joka on alkanut torstaina 17.5.2018 kello 15.30 ja päättynyt perjantaina 18.5.2018 kello 3.30. Myös tähän työtaisteluun on osallistunut yhdeksän työntekijää.

Työtaistelujen syynä on ollut työnantajan toiminta irtisanomisten yhteydessä. Työtaistelut ovat siten kohdistuneet voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Asiassa R 48/18 on jäänyt luotettavasti selvittämättä, että ammattiosaston edustajia olisi osallistunut työtaisteluun tai että ammattiosaston edustajat olisivat olleet järjestämässä työtaistelua. Asiassa ei ole esitetty muutakaan selvitystä, jonka perusteella ammattiosaston voitaisiin katsoa rikkoneen työrauhavelvollisuutensa. Ammattiosasto on myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa. Ammattiliiton saatua tiedon työtaistelusta sen toimia ei voida pitää riittävinä työtaistelun päättämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi. Ammattiliitto on näin ollen laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Asiassa R 49/18 ammattiosasto on myöntänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa. Asiassa ei ole esitetty riittävää selvitystä sen tueksi, että ammattiliitto olisi rikkonut työrauhavelvollisuutensa. Sen sijaan ammattiliitto tai sen edustajat eivät ole työtaistelusta tiedon saatuaan ryhtyneet riittäviin toimenpiteisiin työtaistelun päättämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi. Ammattiliitto on näin ollen laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakkojen määriä tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen. Hyvityssakkojen määriä arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteiden kesto, niihin osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Ilmailualan Unioni IAU ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimusta on paljoksuttu siltä osin kuin se ylittää molemmissa asioissa yhteensä 3.500 euroa. Kantaja on pannut työtuomioistuimessa vireille samassa yhtiössä peräkkäisinä päivinä toimeenpantuja työtaisteluja koskevat kanteet kahdella eri haastehakemuksella. Kantaja on ilmoittanut, ettei se ole ensimmäisen haastehakemuksen laadittuaan ja sen työtuomioistuimelle lähetettyään voinut tietää, että Oulussa järjestetään uusi työtaistelu. Asian R 48/18 haastehakemus on saapunut työtuomioistuimeen 17.5.2018 klo 15.08 eli ennen kuin työtaistelu asiassa R 49/18 on alkanut. Asiassa on näin ollen ollut tarpeen laatia kaksi haastehakemusta. Tämän vuoksi Ilmailualan Unioni IAU ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry ovat velvollisia korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Tuomiolauselma

R 48/18

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 1.500 euroa ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 2.000 euroa.

Ilmailualan Unioni IAU ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 2.750 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antopäivästä lukien.

R 49/18

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.000 euroa ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 2.500 euroa.

Ilmailualan Unioni IAU ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 2.750 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Siitonen, Nyyssölä, Pärssinen, Lehto ja Vettainen jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman-Valtonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 11.12.2018