TT 2018:114

Työaikalain 14 §:n 1 momentin mukainen lupa työaikalain 6 §:stä poikkeamiseen
Valitusasia

Diaarinumero: V 4/18
Antopäivä: 17.12.2018

Yhtiön eläinsairaalan eläinlääkäreiden ja eläinhoitajien yövuoron aikaisen työn ei päätöksestä tarkemmin ilmenevin perustein katsottu olevan työaikalain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettua aika ajoin tehtävää työtä. Valitus työneuvoston kielteisestä poikkeuslupapäätöksestä hylättiin.

(Ään.)

ASIA

Työaikalain 14 §:n 1 momentin (1518/2009) mukainen lupa työaikalain (605/1996) 6 §:stä poikkeamiseen

VALITTAJA

X Oy

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Työneuvoston päätös 13.6.2018 oikaisuvaatimusasiassa Dnro 9/2018

KÄSITTELY TYÖNEUVOSTOSSA

Asian tausta ja aluehallintoviraston päätös

X Oy:llä on Turussa eläinsairaala, joka tarjoaa lemmikkien terveydenhoitopalvelua. Yhtiö on hakenut Lounais-Suomen aluehallintovirastolta muun ohella työaikalain 14 §:n 1 momentin mukaista lupaa poiketa työaikalain 6 §:n säännöksistä siten, että eläinhoitajille voidaan teettää enintään 10 tunnin ja eläinlääkäreille enintään 12 tunnin pituisia yövuoroja edellyttäen, että työntekijät saavat työaikalain 29 ja 31 §:ssä säädetyt lepoajat ja että työtä varten laaditaan ennakolta työajan tasoittumisjärjestelmä vähintään ajaksi, jonka kuluessa säännöllinen työaika tasoittuu työntekijän kanssa sovittuun määrään. Lupahakemus on koskenut 24 eläinhoitajaa ja yhdeksää eläinlääkäriä.

Yhtiö oli 31.12.2017 asti ollut vastuussa Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen maakunnan lakisääteisen pieneläinpäivystyksen hoitamisesta, jossa oli ollut kysymys alueen lemmikkien terveydenhoitoon liittyvien päivystyspalveluiden järjestämisestä vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Velvoitteen täyttäminen oli edellyttänyt, että vähintään yhden eläinlääkärin ja yhden eläinhoitajan oli tullut päivystää joka yö. Yhtiöllä oli ollut käytössään malli, jossa oli päivystetty 10–12 tuntia ja sen jälkeen oli pidetty päivystysvuorokausia vastaava määrä vapaapäiviä. Koko päivystysvuoro ei ollut ollut aktiivista työntekoa vaan sen aikana oli ollut mahdollista levätä.

Eläinsairaalassa on 1.1.2018 alkaen työskennellyt yövuorossa yhden vain yövuoroa tekevän hoitajan ohella kukin eläinhoitaja vuorollaan. Työnantajalla ei ole ollut esittää selvitystä työntekijöiden työhönsidonnaisuuden muutoksista. Asiakasmäärien on kuitenkin todettu pienentyneen ja yövuorojen rauhoittuneen. Potilasmäärä on kello 22 ja 08 välisenä aikana ollut 1–3 aiemman 4–6 sijaan. Muun muassa eläinlääkäreillä on ollut vuodenvaihteen jälkeen mahdollisuus nukkua työn ohessa lähes joka yö.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 6.4.2018 antamallaan päätöksellä dnro LSAVI/363/04.07.02/2017 hylännyt hakemuksen työaikalain 14 §:n 1 momentin mukaista poikkeuslupaa koskevilta osin. Perustelujen mukaan kysymys ei ole työstä, joka luonteensa ja työhön käytettävän ajan pituuden johdosta olisi vain aika ajoin työvuoron aikana suoritettavaa. Aluehallintoviraston mukaan yöaikaisten potilaiden määrän vähentyminen ei muuta työtä laadultaan vain aika ajoin suoritettavaksi, koska eläinlääkäreillä ja eläintenhoitajilla on vastuu potilaan hoidosta myös yöaikana.

Oikaisuvaatimus ja työneuvoston päätös

X Oy on aluehallintoviraston päätöksestä tekemässään oikaisuvaatimuksessa pyytänyt työneuvostoa muuttamaan aluehallintoviraston päätöstä ja myöntämään yhtiölle muun muassa työaikalain 14 §:n 1 momentin mukaisen poikkeusluvan järjestää työ poikkeuksellisena säännöllisenä työaikana.

X Oy on kuullut luottamusvaltuutettu A:ta. Hän on puoltanut poikkeuslupahakemusta. Työneuvosto ei ole katsonut tarpeelliseksi varata A:lle uudelleen tilaisuutta tulla kuulluksi.

Työneuvosto on asiasta äänestettyään hylännyt oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin se on koskenut työn järjestämistä työaikalain 14 §:n 1 momentin mukaisena poikkeuksellisena säännöllisenä työaikana.

Perusteluinaan työneuvosto on lausunut seuraavaa. Työaikalain 14 §:n 1 momentissa säädetään mahdollisuudesta poiketa lain 6 §:stä ja järjestää säännöllinen työaika poikkeuksellisena. Lupa poikkeukselliseen säännölliseen työaikaan voidaan myöntää, jos työ on laadultaan sellaista, että sitä suoritetaan vain aika ajoin sen vuorokautisen työajan kuluessa, jona työntekijän on oltava valmiina työhön. Lupaharkinta on aina perustettava objektiivisesti arvioitavaan työn laatuun, eikä tätä edellytystä voida sivuuttaa esimerkiksi työvoiman saatavuuteen tai työntekijöiden toiveisiin liittyvillä näkökohdilla.

Lakisääteinen pieneläinpäivystys päättyi X Oy:n Turun toimipisteessä 31.12.2017, joten yhtiön yöaikaiset palvelut eivät ole enää mainitusta ajankohdasta lukien perustuneet lakiin. Yhtiön toimittaman selvityksen mukaan yöaikaan ajoittuvan työn määrä olisi vähentynyt 1.1.2018 lukien, joten työ yöaikaan on pääosin satunnaista. Vaikka työtä saattaa yövuoron aikana esiintyä harvakseltaan, ei kysymys kuitenkaan ole työneuvoston mielestä työaikalain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetusta aika ajoin suoritettavasta työstä. Odotettaessa työn esiintymistä työpaikalla on kysymys katsottava olevan työaikalain 4 §:ssä tarkoitetusta työpaikkapäivystyksestä. Aiemmassa käytännössään työneuvosto on tällaisessa tapauksessa pitänyt, työvuoron aikaisista lepojaksoista huolimatta, työsuoritusta keskeytymättömänä (ks. työneuvoston päätös 13/2017, 9/2016 sekä työtuomioistuimen päätökset TT 2016:105 ja TT 2016:106). Työneuvosto katsoo aluehallintoviraston tavoin, että työtä ei näin ollen voida pitää vain aika ajoin työvuoron kuluessa suoritettavana. Lupaa poikkeukselliseen säännölliseen työaikaan ei voida myöntää työaikalain 14 §:n 1 momentin perusteella.

ASIAN KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Valitus

Vaatimukset

X Oy on vaatinut, että työtuomioistuin kumoaa työneuvoston päätöksen dnro 9/2018 siltä osin kuin oikaisuvaatimus työn järjestämisestä työaikalain 14 §:n 1 momentin mukaisena poikkeuksellisena säännöllisenä työaikana on hylätty ja myöntää klinikalle työaikalain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan käyttää omistamassaan Z -nimisessä toimipaikassa (jäljempänä eläinsairaala) yöpäivystyksiä järjestäessään poikkeuksellista säännöllistä työaikaa siten, että klinikka saa teettää eläinlääkäreillä enintään 12 tunnin ja eläinhoitajilla enintään 10 tunnin työvuoroja sillä edellytyksellä, että työntekijöille varmistetaan työaikalain 29 ja 31 §:n mukaiset lepoajat ja että työtä varten laaditaan ennakolta työajan tasoittumisjärjestelmä vähintään ajaksi, jonka kuluessa säännöllinen työaika tasoittuu työntekijän kanssa sovittuun määrään.

Perusteet

Eläinsairaalan yöpäivystyksessä tehtävä työ on työn päivystysluonteisuuden ja matalan työhönsidonnaisuuden vuoksi sellaista aika ajoin tapahtuvaa työtä, jota työaikalain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetaan.

Eläinsairaalan toiminnasta yleisesti

Eläinsairaala tarjoaa lemmikkieläinten terveydenhoitopalvelua ympärivuorokautisena päivystyksenä. Päiväsaikaan eläinsairaalassa työskentelee useampia työntekijöitä yhtä aikaa, mutta yöpäivystyksestä vastaa kerrallaan yksi eläinlääkäri ja yksi eläinhoitaja. X Oy on hakenut poikkeuslupaa teettää työntekijöillä yöaikaan 10-12 tunnin työvuoroja, koska yöpäivystyksestä ainoastaan pieni osa on aktiivista työntekoa ja muun ajan työntekijät ovat ainoastaan valmiudessa tekemään työtä tarvittaessa. Päivystyspotilaita odottaessaan he voivat esimerkiksi levätä. Käytännössä eläinsairaalassa on noudatettu tällaista työaikajärjestelyä vuodesta 2016 alkaen, ja työntekijät ovat olleet siihen tyytyväisiä, sillä se mahdollistaa pidemmät yhdenjaksoiset lepoajat ja harvemmin toistuvat yövuorot. Pidempien päivystysvuorojen teettäminen on alalla yleistä ja useat X:n kilpailijat teettävät pidempiä päivystysvuoroja yöaikaan erilaisten poikkeuslupajärjestelyiden nojalla. Lisäksi työntekijöiden edustaja on puoltanut poikkeuslupahakemusta.

Eläinlääkäreiden työaika

Eläinsairaalan eläinlääkärit tekevät vuorollaan 12 tunnin yöpäivystysvuoroja siten, että yövuoro alkaa illalla kahdeksalta ja päättyy aamulla kahdeksalta. Työhönsidonnaisuus on yöpäivystysten aikana ollut matala. Vuoden 2018 alusta lukien yöpäivystysvuoroon on sisältynyt arviolta noin 50 prosenttia aktiivista työntekoa ja 50 prosenttia lepoaikaa, riippuen kullekin yövuorolle osuvien päivystystapausten määrästä. Tavallisesti lääkäreiden työtehtävät ovat sijoittuneet iltakahdeksan ja aamukahden väliin, minkä jälkeen eläinsairaala on hiljentynyt ja eläinlääkäri on useimmiten voinut levätä varsin vapaasti. Toisinaan päivystystapauksia on ollut vain muutama, jolloin eläinlääkärin työaika on jäänyt vain noin kahteen tuntiin. Yövuorojen ajalle ei ole aikataulutettu mitään säännönmukaisia työtehtäviä, vaan työn määrä määräytyy päivystystapausten mukaan.

Päivystäjillä on käytössään lepohuone, jossa he voivat potilastilanteen salliessa levätä. Eläinlääkäreillä on myös lupa nukkua työvuoron aikana. Käytännössä vuoden 2018 alusta lukien eläinlääkäreille on lähes joka yö tarjoutunut mahdollisuus nukkumiseen. Lisäksi yöpäivystyksessä hoidetaan vain akuutteja päivystystapauksia, ja yöaikaan potilaiden omistajat ottavat yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse. Vaikka potilaan olisi jäätävä eläinsairaalaan, se ei edellytä eläinlääkäriltä aktiivisia toimenpiteitä, vaan hänen on ainoastaan oltava paikalla käytettävissä, mikäli potilaan tila yllättäen heikkenisi. Potilaan tilaa ei kuitenkaan tarvitse jatkuvasti valvoa eikä päivystykseen mahdollisesti yöksi jäänyt potilas estä yöpäivystäjiä lepäämästä työvuoronsa aikana.

Työvuorot suunnitellaan työaikalain lepoaikoja koskevien säännösten mukaisesti. Kun otetaan huomioon yöpäivystyksen aktiivisen työnteon suhteellisen pieni osuus, 12 tunnin työvuoro ei ole työntekijälle liian rasittava. Pitempi yöpäivystysvuoro on lisäksi ollut työntekijöiden keskuudessa pidetty, sillä se vähentää kunkin eläinlääkärin hoidettavaksi tulevien yövuorojen lukumäärää sekä mahdollistaa eläinlääkäreille pidemmän yhtäjaksoisen vapaan. Näin ollen järjestely parantaa työssä jaksamista. Yöpäivystyksissä käytetään myös alalla tyypilliseen tapaan runsaasti keikkalääkäreitä, jotka saapuvat työhön usein pitkänkin matkan takaa. Heillekin on kannattavampaa tehdä pitempiä työvuoroja harvemmin kuin lyhyempiä työvuoroja useammin.

Eläinhoitajien työaika

Eläinhoitajan yövuoro alkaa illalla kymmeneltä ja päättyy aamulla kahdeksalta. Hoitajan tulee pysyä työntekopaikalla ja olla tarvittaessa työnantajan käytettävissä, jos päivystykseen saapuu potilaita. Koko kymmenen tunnin työvuoro ei ole aktiivista työaikaa. Hoitajan työvuoroon sisältyy jonkin verran rutiininomaisia askareita, kuten siivousta viikonloppuisin. Hoitajienkaan yöpäivystysvuoroille ei kuitenkaan ole aikataulutettu mitään säännönmukaisia työtehtäviä.

Työhönsidonnaisuus eläinhoitajien kohdalla on noin 60 prosenttia eli käytännössä heilläkin on useimpina öinä mahdollisuus levätä noin neljä tuntia. Toisin kuin eläinlääkäreillä hoitajilla ei kuitenkaan ole lupa nukkua työvuoron aikana.

Asian oikeudellisesta arvioinnista

Työaikalain 4 §:n mukainen päivystys ja työaikalain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu aika ajoin tapahtuva työ eivät ole toisensa poissulkevia työaikamuotoja kuten työneuvosto vaikuttaa päättelevän. Lain 14 §:ään sisältyvä mahdollisuus järjestää työaika poikkeuksellisella tavalla muuttuu käytännössä mahdottomaksi, jos katsottaisiin, että sitä ei voida käyttää tilanteissa, joissa työntekijän tulee pysyä työpaikalla valmiudessa mahdollisten työtehtävien varalta. Jos työntekijällä ei olisi velvollisuutta oleskella työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä, työaika voitaisiin järjestää riittävän joustavasti jo varallaolojärjestelyjä käyttäen. Näin ollen työaikalain 14 §:n 1 momentti on sisällytetty lakiin juuri sellaisia tilanteita varten, joissa työntekijän työpaikalla viettämä aika katsotaan kokonaisuudessaan työaikalain 4 §:ssä tarkoitetuksi työajaksi mutta joissa matala työhönsidonnaisuus keventää työvuoroja siten, että tavanomaista pitemmän työvuoron tekeminen on mahdollista työntekijää liikaa rasittamatta.

Työneuvoston päätös on ristiriidassa työtuomioistuimen aikaisemman ratkaisukäytännön kanssa. Työtuomioistuimen ratkaisuissa TT 2015:74 ja TT 2017:158 on ollut kyse vastaavanlaisesta hälytysluonteisesta ja tarvittaessa tapahtuvasta työstä, jota eläinsairaalan yöpäivystyksessä teetetään. Eläinsairaalaan yöpäivystysten työhönsidonnaisuutta voidaan lisäksi pitää vastaavana tai jopa matalampana kuin mitä se on edellä mainituissa työtuomioistuimen ratkaisuissa ollut. Sitä vastoin työneuvoston viittaamilla ratkaisuilla TT 2016:105 ja TT 2016:106 ei ole merkitystä asiassa, koska näiden tapausten työt poikkeavat työhönsidonnaisuuden osalta sekä muutoinkin eläinsairaalassa suoritettavasta työstä. Viimeksi mainituissa tapauksissa kysymys oli ollut 24 tunnin työvuoroja tekevistä hoitajista, jotka olivat käytännössä työskennelleet keskeytyksettä 13,5 tuntia päivässä ja olleet muun ajan lukuun ottamatta tunnin lepotaukoa käytettävissä vastaamaan potilaiden hälytyksiin ja vastuussa näiden monitoroinnista. Edelleen työntekijät olivat vuoron aikana tehneet hälytysluonteisten tehtävien lisäksi merkittäviä määriä tarkasti aikataulutettuja työtehtäviä.

Työntekijöiden edustajan lausunto

Valituksen oheen on liitetty työsuojeluvaltuutettu A:n 6.3.2018 antama lausunto, jossa hän on puoltanut poikkeuslupahakemusta.

Työneuvoston lausunto

Työneuvosto on lausunut, että sillä ei ole valituksessa esitetyn johdosta muutettavaa asiassa antamansa päätöksen lopputulokseen tai perusteluihin.

X Oy:n vastaselitys

X Oy ei ole katsonut tarpeelliseksi antaa vastaselitystä asiassa.

TYÖTUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS

Perustelut

Kysymyksenasettelu

X Oy järjestää omistamassaan eläinsairaalassa yöpäivystyksiä. Asiassa on arvioitavana, tulisiko yhtiölle myöntää työaikalain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu lupa käyttää tällöin poikkeuksellista säännöllistä työaikaa siten, että klinikka saa teettää eläinlääkäreillä enintään 12 tunnin ja eläinhoitajilla enintään 10 tunnin työvuoroja yhtiön vaatimuksesta ilmenevin edellytyksin.

Oikeudelliset lähtökohdat

Työaikalain 14 §:n poikkeuksellista säännöllistä työaikaa koskevan 1 momentin mukaan aluehallintovirasto voi antaa määräämillään ehdoilla luvan poiketa 6 §:n säännöksistä, jos työ on laadultaan sellaista, että sitä suoritetaan vain aika ajoin sen vuorokautisen työajan kuluessa, jona työntekijän on oltava valmiina työhön. Työaikalain 6 § on työaikaa koskeva yleissäännös, jonka mukaan säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa.

Työneuvoston ja työtuomioistuimen käytännössä poikkeuslupia on myönnetty pääasiassa hälytysluonteiseen, esimerkiksi palolaitoksen palohenkilöstön työhön (työneuvoston päätökset dnro 1/1997 ja dnro 1/2016, ks. myös TT 2017:158) ja ensihoitopalveluiden henkilöstön työhön (TT 2015:74-76).

Sen sijaan työaikalain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettuna aika ajoin tehtävänä työnä ei ole pidetty psykiatrisesti sairaiden ympärivuorokautisessa hoitokodissa työskentelevien hoitajien työtä, joka työvuoron kuluessa oli hyvin tarkoin aikataulutettu säännöllisesti toistuviin askareisiin ja muihin asukkaiden parissa päivittäin tehtäviin töihin. Aktiivisen työn välilläkin asukkaiden turvallisuus edellytti hoitajien läsnäoloa. Työn laadun katsottiin olevan ratkaisevasti erilaista kuin esimerkiksi ensihoitotyössä, jossa aktiivityö perustuu pääasiassa ennakoimattomiin hälytyksiin ja muu aika on lepoa ja työtehtävien odottelua. (TT 2016:106). Samoilla perusteilla on hylätty valitus, joka on koskenut lastensuojelun pienryhmäkodissa työskentelevien perhekasvattajien työtä (TT 2016:105).

Työneuvosto on viime vuosina käsitellyt useita vastaavia perhe- ja pienryhmäkoteja koskevia oikaisuvaatimuksia. Ratkaisuissaan se on katsonut, että työvuoron aikaisista lepojaksoista huolimatta kysymyksessä on katsottava olevan keskeytymätön työsuoritus (ks. esim. työneuvoston päätökset dnro 16/2017, 13/2017, 9/2016). Merkitystä on annettu muun ohella sille, että työntekijät ovat olleet koko työvuoronsa ajan valvontavastuussa perhe- tai pienryhmäkodin lapsista - myös yöaikaan, jolloin he ovat saaneet levätä lasten nukkuessa.

Eläinlääkäreiden työaika

Tässä asiassa eläinlääkärit työskentelisivät 12 tunnin yövuorossa kello 20 ja 08 välisen ajan, josta aktiivista työtä on yhtiön arvion mukaan päivystystapausten määrästä riippuen noin puolet. Yhtiön mukaan lääkäreiden työtehtävät ovat tavallisesti sijoittuneet iltakahdeksan ja aamukahden väliin, minkä jälkeen eläinsairaala on hiljentynyt ja eläinlääkäri on useimmiten voinut levätä varsin vapaasti. Toisinaan päivystystapauksia on ollut vain muutama, jolloin eläinlääkärin työaika on jäänyt vain noin kahteen tuntiin. Yövuorojen ajalle ei ole aikataulutettu mitään säännönmukaisia työtehtäviä, vaan työn määrä määräytyy päivystystapausten mukaan. Päivystäjillä on käytössään lepohuone, jossa he voivat myös nukkua. Osa potilaista voi jäädä myös eläinsairaalaan yöksi. Tällöin päivystäjän on oltava tarvittaessa käytettävissä työhön, jos potilaan tila yllättäen heikkenee. Potilaan tilaa ei kuitenkaan tarvitse jatkuvasti valvoa.

Eläinhoitajien työaika

Eläinhoitajat työskentelisivät kymmenen tunnin yövuorossa kello 22 ja 08 välisen ajan. Yöhoitajankin tulee pysyä työpaikalla ja olla työnantajan käytettävissä, jos päivystykseen saapuu potilaita. Potilastyön lisäksi yöhoitajien työvuoroon sisältyy jonkin verran rutiininomaisia askareita kuten siivousta viikonloppuisin. Yöhoitajat voivat levätä yövuoron aikana, mutta heillä ei ole lupaa nukkumiseen työaikana. Yhtiön arvion mukaan yöhoitajilla on useimpina öinä tilaisuus levätä yhteensä noin neljä tuntia.

Työtuomioistuimen arvio ja johtopäätökset

Aluehallintovirasto on päätöksessään katsonut, että kysymys ei ole työstä, joka luonteensa ja työhön käytettävän ajan pituuden johdosta olisi vain aika ajoin työvuoron aikana suoritettavaa. Yöaikaisten potilaiden määrän vähentyminen ei ole aluehallintoviraston mukaan muuttanut työtä laadultaan vain aika ajoin suoritettavaksi, koska eläinlääkäreillä ja -hoitajilla on vastuu potilaan hoidosta myös yöaikana. Myös työneuvosto on katsonut, että työvuoron aikaisista lepojaksoista huolimatta työsuoritusta ei ole voitu pitää keskeytymättömänä.

Yhtiö on katsonut, että eläinsairaalassa tehtävä työ on vastaavalla tavalla hälytysluonteista ja tarvittaessa tapahtuvaa työtä kuin esimerkiksi ensihoitopalveluiden henkilöstön työ tai palohenkilöstön työ. Työtuomioistuin katsoo, että eläinsairaalassa tehtävä työ kuitenkin poikkeaa ratkaisevalla tavalla sellaisesta työstä, jossa aktiivityö perustuu pääasiassa ennakoimattomiin hälytyksiin ja muu aika on lepoa ja työtehtävien odottelua. Sinänsä työhönsidonnaisuuden voidaan katsoa olevan matalampi eläinsairaalassa kuin esimerkiksi ympärivuorokautisessa hoitokodissa, koska potilaita ei ole eläinsairaalassa jatkuvasti. Edellä todetuin tavoin on kuitenkin mahdollista, että potilas jää eläinsairaalaan yöksi myös sen jälkeen, kun varsinaiset hoitotoimenpiteet on suoritettu. Vaikka potilaiden tilaa ei tarvitsisi jatkuvasti valvoa, aktiivisen työn välilläkin potilaiden turvallisuus edellyttää tällöin eläinhoitajan ja -lääkärin läsnäoloa. Potilaiden hyvinvoinnista huolehtimista voidaan jo sinällään pitää keskeytymättömänä työsuorituksena. Lisäksi eläinhoitajien työtehtäviin yövuoron aikana on kuulunut myös muita tehtäviä kuin ainoastaan päivystykseen saapuvien potilaiden hoitamista. Työn luonne tai työhön käytettävän ajan pituus eivät puhu sen puolesta, että kyse olisi aika ajoin työvuoron aikana suoritettavasta työstä.

Näillä ja työneuvoston päätöksessä mainituilla perusteilla työtuomioistuin katsoo, ettei X Oy:n eläinsairaalassa tehtävä työ ole sellaista, että sitä voitaisiin pitää työaikalain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettuna aika ajoin tehtävänä työnä. Valitus on siten hylättävä.

Päätöslauselma

X Oy:n valitus hylätään.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Ihonen, Saarensola, Nyyssölä ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Willstedt.

Päätöksestä on äänestetty.

Esittelijän mietintö ja eri mieltä olevien jäsenten lausunto:

Esittelijä esitti, että työtuomioistuin lausuu perusteluinaan ja lopputuloksenaan seuraavaa.

Asiassa on kysymys siitä, onko valituksessa tarkoitettu eläinlääkärin ja eläinhoitajan työ työaikalain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavoin laadultaan sellaista, että sitä suoritetaan vain aika ajoin sen vuorokautisen työajan kuluessa, jona työntekijän on oltava valmiina työhön.

Työaikalain esitöiden yleisperusteluista (HE 34/1996 vp s. 29-30) ilmenee lainsäätäjän tarkoituksen osalta seuraavaa. Lain säätämisen tarkoituksena on ollut kehittää työaikojen joustomahdollisuuksia. Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan toimintatapojen muutos vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin. Yritysten on kyettävä sopeutumaan kiristyvään kilpailuun, mikä edellyttää kykyä reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja tuotantotarpeisiin. Kuluttajat edellyttävät palvelujen olevan saatavilla mahdollisimman suuren osan vuorokaudesta ja viikosta. Tällä kehityssuunnalla on heijastusvaikutuksia muun muassa työajan viikoittaista sijoittamista koskeviin tarpeisiin erityisesti palveluja tarjoavissa yrityksissä ja julkishallinnon yksiköissä. Myös työntekijöiden monipuolisia ja yksilöllisiä työaikoja koskevat toiveet ovat lisääntyneet.

Työtuomioistuimen ratkaisukäytännössä (TT 2016:105 ja 106) on katsottu, että työaikalain 14 §:n 1 momentin soveltamisalaan ei kuulu sellainen työ, jossa hoitajien tehtävät työvuoron kuluessa on hyvin tarkoin aikataulutettu säännöllisesti toistuviin askareisiin ja muihin asukkaiden parissa päivittäin tehtäviin töihin. Aktiivisen työn välilläkin asukkaiden turvallisuus on edellyttänyt hoitajien läsnäoloa. Työn laatu on katsottu tämän vuoksi ratkaisevasti erilaiksi kuin esimerkiksi ensihoitotyössä, jossa aktiivityö perustuu pääasiassa ennakoimattomiin hälytyksiin ja muu aika on lepoa ja työtehtävien odottelua. Luvan edellytysten on katsottu täyttävän esimerkiksi palolaitoksen palohenkilöstön työssä (työneuvoston päätökset dnro 1/1997 ja dnro 1/2016, ks. myös TT 2017:158) ja ensihoitopalveluiden henkilöstön työssä (TT 2015:74-76).

Käsillä olevassa asiassa aluehallintoviraston lupaa on haettu eläinlääkärin työn osalta enintään 12 tunnin ja eläinhoitajan työn osalta enintään 10 tunnin työvuoroihin. Eläinlääkärin ja eläinhoitajan tulee pysytellä työvuoron aikana työpaikalla. Työtä suoritetaan vuorokautisen työajan kuluessa silloin, kun päivystystapaus tätä edellyttää. Työtä ei ole aikataulutettu säännöllisesti toistuviin askareisiin ja muihin päivittäin tehtäviin töihin. Eläinlääkärillä työtehtäviin kuluu työvuorosta arviolta 50 prosenttia ja eläinhoitajalla arviolta 60 prosenttia. Muuna aikana työntekijä saa levätä. Vaikka eläinhoitajan osalta työhön kuuluu lisäksi jonkin verran rutiininomaisia askareita, työnkuva poikkeaa merkittävästi edellä mainituista työtuomioistuimen ratkaisuista ilmenevästä työstä, jossa hoitajien tehtävät työvuoron kuluessa on hyvin tarkoin aikataulutettu säännöllisesti toistuviin askareisiin ja muihin asukkaiden parissa päivittäin tehtäviin töihin. Myös eläinhoitajan osalta työ on katsottava pääosaltaan päivystystapauksiin sidotuksi. Työn tosiasiallinen työvuorokohtainen määrä riippuu päivystystapausten määrästä. Eläinsairaalaan hoidettavaksi tuotu eläin saattaa myös jäädä eläinsairaalaan yöksi, jolloin eläinhoitajan tulee ryhtyä työhön, jos eläimen tila yllättäen heikkenee. Eläimen vointia ei kuitenkaan tarvitse tällöinkään jatkuvasti valvoa.

Katson edellä kuvatun eläinlääkärin ja eläinhoitajan työn sellaiseksi, että sitä suoritetaan työaikalain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin vain aika ajoin sen vuorokautisen työajan kuluessa, jona työntekijän on oltava valmiina työhön. Luvan edellytysten arvioinnissa voidaan lisäksi ottaa huomioon, että poikkeus työaikalain 6 §:ssä säädetystä työajasta ei ole yksittäistä työvuoroa koskevan tuntimäärän osalta merkittävä ja että järjestely uskottavasti myös parantaa työntekijöiden työssä jaksamista vähentämällä kunkin eläinlääkärin hoidettavaksi tulevien yövuorojen lukumäärää sekä mahdollistamalla eläinlääkäreille ja eläinhoitajille pidemmän yhtäjaksoisen vapaan.

Yllä mainituilla perusteilla katson, että työaikalain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät ja valitus tulee hyväksyä. Muutan valituksen kohteena olevaa työneuvoston päätöstä siltä osin kuin siinä on hylätty X Oy:n lupahakemus koskien työn järjestämistä työaikalain 14 §:n 1 momentin mukaisena poikkeuksellisena säännöllisenä työaikana. Myönnän X Oy:lle työaikalain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan käyttää omistamassaan Z -nimisessä toimipaikassa yöpäivystyksiä järjestäessään poikkeuksellista säännöllistä työaikaa siten, että X Oy saa teettää eläinlääkäreillä enintään 12 tunnin ja eläinhoitajilla enintään 10 tunnin työvuoroja sillä edellytyksellä, että työntekijöille varmistetaan työaikalain 29 ja 31 §:n mukaiset lepoajat ja että työtä varten laaditaan ennakolta työajan tasoittumisjärjestelmä vähintään ajaksi, jonka kuluessa säännöllinen työaika tasoittuu työntekijän kanssa sovittuun määrään.

Jäsenet Nyyssölä ja Ihonen ovat hyväksyneet esittelijän mietinnön.

 
Julkaistu 17.12.2018