TT 2018:116

Työaika
Valitusasia
Yötyö

Diaarinumero: V 3/18
Antopäivä: 18.12.2018

Kunta oli työneuvoston päätöksestä tekemässään valituksessa vaatinut, että sille myönnettäisiin työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdassa tarkoitettu lupa toistaiseksi teettää kolmella siivoojallaan yötyötä koulu- ja liikuntatiloissa hakemuksessa yksilöidyin tavoin. Työtuomioistuin katsoi yötyön teettämisen rajoittamisen taustalla lainsäädännössä vaikuttavat syyt huomioon ottaen, että työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdassa säädetyt edellytykset yötyön teettämiselle eivät täyttyneet erityisesti sen vuoksi, että työ oli mahdollista teettää muulloin kuin yötyöaikaan. Valitus hylättiin.

ASIA

Työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdan mukainen lupa yötyön teettämiseen

VALITTAJA

X kunta, tekninen toimiala

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Työneuvoston 16.2.2018 antama päätös oikaisuvaatimusasiassa 23/2017

KÄSITTELY TYÖNEUVOSTOSSA

Hakemus ja aluehallintoviraston ratkaisu

X kunta on hakenut Lounais-Suomen aluehallintovirastolta lupaa 1.12.2017 lukien toistaiseksi teettää kolmella siivoojallaan yötyötä koulukeskuksessa, eräässä koulussa ja liikuntahallissa. Yötyölupaa on haettu A:lle kello 4.30 alkaen sekä B:lle ja C:lle kello 5 alkaen.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt työnantajan hakemukset. Päätösten perustelujen mukaan siivouksessa käytettävien resurssien puute, toimitilojen korkea käyttöaste ja työntekijöiden toiveet eivät ole työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdassa tarkoitettu erityinen syy yötyön teettämiselle.

Oikaisuvaatimus

X kunta on pyytänyt työneuvostoa kumoamaan aluehallintoviraston tekemät päätökset

ja myöntämään yötyöluvan hakemusten mukaan.

TYÖNEUVOSTON PÄÄTÖS

Työneuvosto on päättänyt yksimielisesti hylätä oikaisuvaatimuksen. Perustelujen mukaan luvan myöntämistä ei voida perustaa hakemuksen kohteena olevien työntekijöiden suostumukseen tai toiveisiin, vaan harkinnassa on kiinnitettävä huomiota objektiivisesti todettavissa oleviin seikkoihin. X kunnan esittämistä seikoista tilojen käyttöaste, asiakkaiden tarpeet ja siivoustyön sisällölliset vaatimukset voivat lähtökohtaisesti olla tosiseikkoja, joilla luvan tarpeellisuutta voitaisiin perustella. Työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdassa tarkoitettujen erityisten syiden täyttymistä on työneuvoston näkemyksen mukaan arvioitava kuitenkin sen pohjalta, aiheutuuko työnantajalle yötyökiellosta kohtuuttomia vaikeuksia yllättävissä tai muuttuneissa olosuhteissa. Lupaa on haettu säännönmukaiseen ja tavanomaiseen koulutilojen siivoustyöhön, eikä X kunta ole tuonut esille mitään erityistä työn järjestelyyn liittyvää tai siihen rinnastettavaa seikkaa, joka edellyttäisi työn tekemistä yöaikaan.

ASIAN KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

X kunnan valitus

X kunta on työneuvoston päätöksestä tekemässään valituksessa vaatinut, että työtuomioistuin myöntäisi haetun luvan. Erityisenä syynä luvan hyväksymiselle on esitetty seuraavaa. Luokkatilojen siivous- ja palvelutason määrittelyn mukaan luokkatilojen siivous tulee tehdä päivittäin. Koulun tilat ovat ahkerassa käytössä päivisin kello 8-16 ja toimintaa on myös iltaisin kello 15-21. Tehokkain siivousaika on muuna aikana kuin koulujen opetusaikoina kello 9-15, koska koulutilojen luokkien siivous on lähes mahdotonta toteuttaa tavanomaisen työvuoron puitteissa. Luokat ja liikuntatilat ovat päivittäin opetuskäytössä, eikä siivousta voida toteuttaa välituntien aikana. Oppilasmäärien nousun myötä lähes kaikki luokat ovat käytössä opetusaikana. Kunta on katsonut, että työn tekninen laatu pitää sisällään luokkatilojen siivouksen laadun ylläpitämisen. Siivoukseen käytettävät resurssit ovat pienentyneet. Kunta on tuonut esille, että kysymys on vain vähäiseltä osin yöaikaan sijoittuvasta työstä. Työnantajalle ja työntekijöille aiheutuu yötyökiellosta kohtuuttomia vaikeuksia. Yötyöluvan saaminen on tärkeää myös siivoojien jaksamisen näkökulmasta. Työntekijät ovat itse ehdottaneet kyseistä työajan järjestelyä. Lisäksi X kunta on pyytänyt, että työtuomioistuin soveltaa asiassa työaikalain 26 §:n 1 momentin 7 kohtaa.

Työneuvoston lausunto

Työneuvosto on katsonut, että sillä ei ole valituksessa esitetyn johdosta muutettavaa asiassa 23/2017 antamansa päätöksen lopputulokseen tai perusteluihin. Työneuvosto on todennut, että yötyölupaa on haettu säännönmukaiseen ja normaaliin koulujen siivoustyöhön. X kunta ei ole esittänyt seikkoja, joiden perusteella yötyökiellosta voitaisiin poiketa mainitun kaltaisessa työssä juuri X kunnassa aiheutuvien kohtuuttomien vaikeuksien takia.

Kunta ei ole myöskään tuonut esille yllättäviä tai muuttuneita siivoustyön olosuhteita.

X kunta on vedonnut valituksessaan lisäksi työn tekniseen laatuun ja pyytänyt työtuomioistuinta ottamaan asiassa huomioon myös työaikalain 26 §:n 1 momentin 7 kohdan. Työneuvosto on jättänyt työtuomioistuimen harkintaan esitettyjen uusien vaatimusten tutkimisen.

Vastaselitys

X kunta ei ole antanut siltä pyydettyä vastaselitystä.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Käsittelyratkaisu

X kunta on vedonnut valituksessaan uusina seikkoina työn tekniseen laatuun sekä työaikalain 26 §:n 1 momentin 7 kohdan soveltamiseen.

Oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 37 a §:n mukaan käsiteltäessä mainitun lain 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuja valitusasioita noudatetaan hallintolainkäyttölain valituskirjelmää, valitusasian käsittelyä ja selvittämistä samoin kuin oikeudenkäyntikuluja koskevia säännöksiä. Oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 1 §:n 3 momentissa on kysymys muun ohella työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 13 §:ssä tarkoitetuista valituksista työneuvoston oikaisuvaatimukseen antamasta päätöksestä.

Hallintolainkäyttölain 26 a §:ssä on säädetty, että jos hallintopäätöstä ei ole oikaisuvaatimuksen johdosta muutettu tai kumottu, oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää uusia perusteita. Hän saa esittää myös sellaisen uuden vaatimuksen, joka perustuu olosuhteiden muutokseen tai sittemmin esille tulleeseen seikkaan.

Edellä mainitun perusteella työtuomioistuin katsoo, että valitusvaiheessa uutena seikkana esiin tuotu työn tekninen laatu voidaan ottaa huomioon asian arvioinnissa.

Sen sijaan siltä osin kuin asiassa on vedottu työaikalain 26 §:n 1 momentin 7 kohdan soveltamiseen, työtuomioistuin lausuu seuraavaa. Asiassa on kysymys työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdassa tarkoitetun aluehallintoviraston luvan myöntämistä koskevasta valitusasiasta. Työtuomioistuin ei ole työaikalain säännösten eikä muunkaan lainkohdan nojalla toimivaltainen antamaan tällaisen asian yhteydessä ratkaisua siitä, täyttyvätkö valituksessa tarkoitetussa tapauksessa työaikalain 26 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetut edellytykset yötyön teettämiseen. Työaikalain 26 §:n 1 momentin 7 kohdan soveltamista koskeva valitusperuste jätetään tämän vuoksi tutkimatta.

Pääasia

Työaikalain 26 §:n 1 momentin mukaan työ, jota tehdään kello 23:n ja 6:n välisenä aikana, on yötyötä. Yötyön tekemistä on rajoitettu lainsäädännöllä. Yötyön teettäminen on sallittua ainoastaan laissa luetelluissa tapauksissa. Työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdan nojalla yötyötä saa teettää aluehallintoviraston luvalla ja sen määräämin ehdoin työssä, jossa työn tekninen laatu tai muut erityiset syyt sitä vaativat. Hallituksen esityksen mukaan 26 §:n 1 momentin 14 kohdan säätämisellä on pyritty estämään se, ettei yötyökiellosta aiheudu kohtuuttomia vaikeuksia yllättävissä tilanteissa (HE 34/1996 s. 59.)

Asian arvioinnissa tulee ottaa huomioon toisaalta työntekijöiden suojelun näkökohdat ja toisaalta työnantajien toiminnan järjestämiseen liittyvät tarpeet. Työaikalain 26 §:n esitöissä (HE 34/1996 vp) on lausuttu muun ohella seuraavaa. Työaikalainsäädännön tarkoituksena on suojella työntekijää. Yö- ja vuorotyö saattavat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Näistä syistä johtuen yötyön tekemistä on rajoitettu lainsäädännöllä. Yhteiskunnassa on kuitenkin paljon töitä, jotka edellyttävät niiden tekemistä yöaikaan. Yötyön tekeminen liittyy usein vuorotyöjärjestelmään. Yö- ja vuorotyön tekemiseen on monia niin sosiaalisia, teknisiä kuin taloudellisiakin syitä. Muun muassa terveydenhoidon sekä palo- ja pelastustoimen on toimittava läpi vuorokauden. Myös yritysten kilpailukyky ja tuotantotekniikka saattavat edellyttää jatkuvia käyntiaikoja. Työaikadirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista) 7. perustelukappaleessa todetaan tutkimusten osoittaneen, että ihmiskeho on yöllä erityisen altis ympäristöstä johtuville häiriöille ja myös tietyille rasittaville työjärjestelyille ja että pitkät yötyöjaksot voivat olla työntekijöiden terveydelle haitallisia ja vaarantaa turvallisuuden työpaikalla.

Työtuomioistuin katsoo asiassa valittajan esittämän perusteella selvitetyksi, että kysymyksessä olevaa siivoustyötä ei voida suorittaa kello 10–15. Samoin on selvitetty, että siivous- ja palvelutason määrittelyn vuoksi luokkatilojen siivoustyö tulee tehdä päivittäin. Vaikka koulutiloissa on kerrottu olevan toimintaa myös ilta-aikaan, valituksessa esitetyn perusteella tuohon aikaan siivoustyön tekeminen on kuitenkin mahdollista. Kun yötyö on säädetty tehtäväksi kello 23–06, opetusajan päättymisen jälkeen jää aikaa työn teettämiseen ennen yötyöajan alkamista.

Kysymyksessä oleva sinänsä ajallisesti vähäisen yötyön teettämisen tarve liittyy siihen, että työtä ei ehditä aamupäivisin tehdä valmiiksi ennen opetuksen alkamista koulutiloissa. Vaihtoehtona on kuitenkin muun ohella työn teettäminen säännöllisesti iltavuoroissa. Valituksessa esitetyn mukaan tämä olisi kuitenkin työntekijöiden kannalta kohtuutonta pitkällä aikavälillä. Tätä väitettä ei ole enemmälti perusteltu, eikä sille ole löydettävissä objektiivisesti hyväksyttäviä työntekijän suojelutarpeisiin liittyviä perusteita.

Yötyön teettämisen rajoittamisen taustalla lainsäädännössä vaikuttavat syyt huomioon ottaen työtuomioistuin katsoo, että työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdassa säädetyt edellytykset yötyön teettämiselle eivät käsillä olevassa asiassa täyty erityisesti sen vuoksi, että työ on mahdollista teettää muulloin kuin yötyöaikaan.

Valituksessa vedottu koulun oppilasmäärän lisääntyminen ja siivoustyön laatuvaatimukset eivät edellä lausutuissa olosuhteissa osoita sellaista erityistä syytä, jonka perusteella yötyön teettämisen edellytykset täyttyisivät.

Yllä lausutuilla sekä lisäksi työneuvoston päätöksestä ilmenevillä perusteilla työtuomioistuin harkitsee oikeaksi hylätä valituksen.

Päätöslauselma

Työtuomioistuin hylkää valituksen.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Ihonen puheenjohtajana sekä Anttila, Saarensola, Nyyssölä ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman-Valtonen.

Päätös on yksimielinen.

 
Julkaistu 18.12.2018