TT 2018:117

Työaika
Valitusasia
Yötyö

Diaarinumero: V 5/18
Antopäivä: 18.12.2018

Lihanjalostusalan yritys oli hakenut aluehallintovirastolta työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdassa tarkoitettua lupaa teettää kaksivuorotyössä yötyötä hakemuksessa yksilöidyin tavoin. Aluehallintovirasto ja työneuvosto olivat evänneet luvan sillä perusteella, että koska kaksivuorotyön teettämisestä yötyönä oli säädetty mainitun pykälän 1 momentin 3 kohdassa, tällaiseen työhön ei voinut myöntää aluehallintoviraston lupaa mainitun pykälän 14 kohdan perusteella. Työtuomioistuin kumosi työneuvoston ratkaisun katsoen, että luvan myöntämiselle ei ollut työneuvoston päätöksestä ilmenevää estettä. Työtuomioistuin palautti asian aluehallintoviraston käsiteltäväksi.

ASIA

Työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdan mukainen lupa yötyön teettämiseen

VALITTAJA

X Oy

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Työneuvoston 13.6.2018 antama päätös oikaisuvaatimusasiassa 10/2018

TYÖNEUVOSTON PÄÄTÖS

Hakemus ja aluehallintoviraston päätös

X Oy on hakenut työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdan perusteella Lounais-Suomen aluehallintovirastolta lupaa teettää lihanjalostuksen lähettämön henkilökunnalla yötyötä. Lupaa on haettu 39:lle kaksivuorotyötä tekevälle henkilölle. Teetettävä yötyö sijoittuu kello 22-06 välille. Hakemuksen mukaan kauppojen tilaus- ja toimitusrytmi edellyttää, että tuotteet valmistetaan päivä- ja iltavuorossa sekä kerätään yö- ja päivävuorossa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen päätöksellään 12.4.2018. Päätöksen perusteluissa on tuotu esille, että yötyöluvan myöntäminen on työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdan perusteella mahdollista, jos työn tekninen laatu tai muut erityiset syyt vaativat työn tekemistä yötyönä. Lupaa on haettu päivä- ja yövuoroissa tehtävään tuotteiden keräämiseen. Kaksivuorotyössä työtä saadaan tehdä työaikalain 26 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella kello 01 saakka. Aluehallintoviraston mukaan työn tekninen laatu ja erityinen syy on tarkoitettu työaikalain 26 §:n 1 momentin 1-13 kohdasta erilliseksi yötyön teettämisperusteeksi. Yötyön teettäminen kaksivuorotyössä kello 01-06 välillä poikkeusluvan perusteella ei ole mahdollista. Perusteluissa on vedottu työneuvoston 20.1.2017 antamaan päätökseen dnro 23/2016, jossa on todettu, että työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdan perusteella ei voida myöntää lupaa yövuorotyöhön kaksivuorotyössä.

X Oy on pyytänyt työneuvostoa oikaisemaan aluehallintoviraston tekemää päätöstä ja myöntämään poikkeusluvan alkuperäisen hakemuksen mukaan. Kielteisen päätöksen taustalla on edellisen luvan käsittelyn jälkeen tehty työneuvoston päätös 20.1.2017 dnro 23/2016, ei hakemuksessa ollut puute.

Työneuvoston päätös

Työneuvosto on asiasta äänestettyään hylännyt X Oy:n oikaisuvaatimuksen todeten seuraavaa.

Työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan yötyötä saadaan teettää aluehallintoviraston luvalla ja sen määräämillä ehdoilla työssä, jossa työn tekninen laatu tai muut erityiset syyt sitä vaativat. Lainkohdan perustelut ovat niukat. Niissä todetaan kuitenkin, että säännöksellä pyritään estämään yötyökiellosta aiheutuvat kohtuuttomat vaikeudet yllättä-vissä tilanteissa (HE 34/1996, s. 59). Vastaavan sisältöinen säännös oli jo vuoden 1946 työaikalain 13 §:n 1 momentin 7 kohdassa. Tuon säännöksen perusteluissa on todettu edellä kuvattua vastaavasti, että lupamenettelyn avulla työelämän toisinaan yllättävät tilanteet voidaan tarkoituksenmukaisesti selvittää ilman, että yötyön rajoituksista aiheutuu kohtuuttomia vaikeuksia (HE 193/1988, s. 25).

Kaksivuorotyössä yötyötä on mahdollista teettää työaikalain 26 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella kello 01:een saakka. Työneuvosto on aiemmassa käytännössään (päätös 20.1.2017, dnro 23/2016) katsonut, että yötyön teettämisen mahdollisuuksia ei voida laajentaa kaksivuorotyössä työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdan perusteella. Mainitussa lainkohdassa tarkoitetut edellytykset on tarkoitettu ylimääräisiksi ja työaikalain 26 §:n 1 momentin 1-13 kohdasta erillisiksi yötyön teettämisperusteiksi. Työneuvoston näkemys vastaa myös mainitusta lainkohdasta oikeuskirjallisuudessa esitettyjä näkemyksiä, joihin on viitattu työneuvoston päätöksessä 20.1.2017 dnro 23/2016.

Yötyön teettäminen kaksivuorotyössä kello 01 jälkeen ei ole työneuvoston käsityksen mukaan mahdollista edes poikkeusluvalla. Aluehallintovirasto on perustanut hylkäävän päätöksensä yllä mainittuun työneuvoston päätökseen, eikä työneuvostolla ole tässä yhteydessä aihetta muuttaa näkemystään työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdan tulkinnasta. Kun yötyö ei ole lainkaan mahdollista poikkeusluvalla kaksivuorotyössä kello 01:n jälkeen, ei ratkaisuun vaikuta teetettävän työn sisältö tai käytettävissä olevat työaikajärjestelyt.

ASIAN KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

X Oy:n valitus

X Oy on vaatinut, että valituksen kohteena oleva työneuvoston päätös kumotaan ja yhtiölle myönnetään lupa teettää kaksivuorotyötä yötyönä kello 01 jälkeen.

Yötyön teettäminen kaksivuorotyössä on sallittua työaikalain 26 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella kello 01 saakka ja tätä laajemmin säännöksen 14 kohdan perusteella aluehallintoviraston luvalla ja sen asettamin ehdoin, mikäli työn tekninen laatu tai muut erityiset syyt sitä vaativat.

Yhtiön käsityksen mukaan työneuvosto on tulkinnut työaikalakia virheellisesti. Työneuvoston päätöksessä ei ole otettu kantaa yötyön teettämisen edellytyksiin työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaisesti kello 01 jälkeen työn teknisen laadun tai muun erityisen syyn sitä vaatiessa. Työneuvoston päätöksen perusteluissa esitetyt esityö- ja oikeuskirjallisuuden kannanotot ovat ristiriidassa työneuvoston tulkinnan kanssa.

Yötyön teettäminen on mahdollista työaikalain 26 §:n 1 momentin 1-13 kohdan lisäksi poikkeusluvalla aina silloin, kun sen teettäminen on työn teknisen laadun tai muiden erityisten syiden vuoksi tarpeen. Työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdan sanamuodon mukaan soveltamista ei ole rajattu 1-13 kohdan ulkopuolelle jääviin tilanteisiin. Työaikalain esityöt sekä oikeuskirjallisuudessa esitetyt kannanotot puoltavat yhtiön näkemystä asiassa.

Työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohtaa koskevissa esitöissä on nimenomaisesti mainittu säännöksen tarkoituksena olevan selvittää työelämän toisinaan yllättävät tilanteet tarkoituksenmukaisesti ilman, että yötyön rajoituksista aiheutuu kohtuuttomia vaikeuksia (HE 193/1988 vp ja HE 34/1996 vp).

Oikeuskirjallisuudessa Äimälä on tulkinnut, että yötyön teettäminen on mahdollista poikkeusluvalla myös sellaisissa muissa kuin luettelon 1-13 mainituissa tilanteissa, joissa se on perusteltua. Äimälän mukaan poikkeuslupamahdollisuus toimii eräänlaisena varaventtiilinä, sillä ajan mittaan voi ilmetä työtehtäviä, joissa yötyön teettäminen on perusteltua, mutta joita ei ole otettu huomioon työaikalain 26 §:n mukaisessa luettelossa (Äimälä, Markus: Työaikalaki, 2012, s. 167). Vastaavasti Hietala ja Kaivanto ovat katsoneet poikkeusluvan mahdollistavan yötyön teettämisen paitsi laissa mainituissa tilanteissa, myös aina kun se on perusteltua. Tämä on tarpeen, jotta työaikalain yötyökäytäntö voi pysyä kehittymisen mukana (Hietala, Harri – Kaivanto, Keijo: Työaikalaki käytännössä, 2014).

Yhtiö on toistanut työn teknisen laadun ja muiden erityisten syiden osalta aluehallintovirastolle tekemässään hakemuksessa ilmoitetut perustelut.

Työneuvoston lausunto

Työneuvosto on työtuomioistuimelle antamassaan lausunnossa todennut, että sillä ei ole valituksessa esitetyn johdosta muutettavaa asiassa (10/2018) antamansa päätöksen lopputulokseen tai perusteluihin. Lisäksi lausunnossa on viitattu työneuvoston päätöksen eriävään mielipiteeseen.

X Oy:n vastaselitys

X Oy on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa työneuvoston 16.8.2018 antaman lausunnon johdosta.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työneuvosto on valituksen kohteena olevassa päätöksessään päätynyt arvioinnissaan siihen, että työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdassa tarkoitettu aluehallintoviraston lupa voidaan myöntää ainoastaan sellaisen työn osalta, jota ei ole säännelty säännöksen 1-13 kohdassa.

Työneuvoston päätöksen perusteluissa on viitattu muun ohella sen 20.1.2017 antamaan päätökseen asiassa dnro 23/2016. Tuossa ratkaisussaan työneuvosto on katsonut, että yötyölupaa ei voida myöntää kaksivuorotyöhön työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdan perusteella, koska tämä säännös on tarkoitettu ylimääräiseksi ja säännöksen 1-13 kohdasta erilliseksi yötyön teettämisperusteeksi. Päätöksen 20.1.2017 perusteluissa on selostettu lain esityölausumat sekä oikeuskirjallisuudesta ilmenevää seuraavasti. Oikeuskirjallisuudessa Äimälä on katsonut, että poikkeuslupa voidaan myöntää työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdan perusteella silloin, kun yötyön teettäminen ei ole mahdollista säännöksen 1-13 mainituissa tapauksissa. Poikkeuslupa 14 kohdan perusteella soveltuu tilanteissa, joissa työaika sijoittuu vain ajoittain ja vähäiseltä osin yöaikaan, eikä kyse ole luettelon muissa kohdissa mainitusta työstä. Ajan mittaan voi myös ilmetä työtehtäviä, joissa yötyön teettäminen on perusteltua, mutta joita ei ole otettu huomioon työaikalain 26 §:n 1 momentin luettelossa. Näin ollen työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohta toimii eräänlaisena varaventtiilinä (Äimälä, Markus: Työaikalaki, 2012, s. 167). Rusanen ym. toteavat vastaavasti, että työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdassa säädetty poikkeuslupamenettely mahdollistaa yötyön niissäkin tapauksissa, joita ei ole laissa erikseen mainittu (Rusanen, Jorma – Palanko-Laaka, Kirsti – Heikkerö, Jukka – Skippari, Jorma – Itkonen, Pentti: Työaika, vuoden 1996 työaikalain säännökset ja tulkinnat – teoksessa 1999, s. 150). Hietala ja Kaivanto korostavat, että työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohta on tarpeen, jotta työaikalain yötyökäytäntö voi pysyä työn kehittymisen mukana (Hietala, Harri – Kaivanto, Keijo: Työaikalaki käytännössä, 2014, s. 164).

Työtuomioistuin arvioi asiaa seuraavasti.

Työaikalain 26 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kaksivuorotyötä voidaan teettää yötyönä enintään kello 01 saakka. Momentin 14 kohdan mukaan yötyötä voidaan teettää aluehallintoviraston luvalla ja sen määräämin ehdoin työssä, jossa työn tekninen laatu tai muut erityiset syyt sitä vaativat.

Mainittujen säännösten keskinäisestä suhteesta ei ole korkeimman oikeuden tai työtuomioistuimen ratkaisukäytäntöä. Myöskään edellä selostetussa työneuvoston siteeraamassa oikeuskirjallisuudessa ei ole esitetty sellaista yksiselitteistä ja perusteltua kannanottoa, jolla olisi merkitystä asian arvioinnissa.

Myös kaksivuorotyönä teetettävässä työssä saattaa ilmetä tilanteita, joissa yötyön teettäminen kello 01 jälkeen on tarpeen työn teknisen laadun tai muiden erityisen syiden vuoksi. Työaikalaista tai sen esitöistä ei ole löydettävissä oikeusohjetta, jonka mukaan työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdassa tarkoitettua lupaa ei voitaisi tällaisessa tilanteessa myöntää. Myöskään yötyön teettämistä koskevan lainsäädännön taustalla vaikuttavat työntekijöiden suojelun näkökohdat (HE 34/1996 vp) eivät edellytä tällaista tulkintaa. Tällainen tulkinta johtaisi käytännössä siihen, että työhön, jota ei ole miltään osin säädetty yötyön teettämisen piiriin, voitaisiin myöntää lupa yötyön teettämiseen, mutta kaksivuorotyöhön, joka on jo lailla säädetty osittain työtyön teettämisen piiriin kuuluvaksi, tällaista mahdollisuutta ei olisi. Johtopäätös ei vastaa työaikalain 26 §:n 1 momentin tarkoitusta, eikä sille edellä todetuin tavoin ole löydettävissä muutakaan oikeusperustetta.

Työtuomioistuin hyväksyy edellä lausutuin perustein yhtiön valituksen siltä osin, että työaikalain 26 §:n 1 momentin 14 kohdan nojalla on mahdollista myöntää aluehallintoviraston poikkeuslupa myös kaksivuorotyön osalta.

Aluehallintovirasto ja työneuvosto eivät ole päätöksissään arvioineet yhtiön hakemusta sen osalta, edellyttääkö työn tekninen laatu tai muut erityiset syyt tässä tapauksessa yötyön teettämistä työaikalain 26 §:1 momentin 14 kohdassa tarkoitetulla tavoin, ja mikäli näin on, tuleeko luvalle asettaa ehtoja. Oikeusastejärjestyksen vuoksi asian käsittelyä on siten syytä jatkaa aluehallintovirastossa.

Päätöslauselma

Työtuomioistuin kumoaa työneuvoston valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Lounais-Suomen aluehallintovirastoon, jonka tulee ottaa asia omasta aloitteestaan uudelleen käsiteltäväkseen, ja ottaen huomioon palauttamisen syy, siinä laillisesti menetellä.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Ihonen puheenjohtajana sekä Anttila, Saarensola, Nyyssölä ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Päätös on yksimielinen.

 
Julkaistu 18.12.2018