TT 2019:2

Lakko
Työrauha

Diaarinumero: R 91/18
Antopäivä: 2.1.2019

Toimihenkilöiden työtaistelun syynä oli työehtojen heikentyminen liikkeen luovutuksella tapahtuneen toiminnan ulkoistamisen myötä. Työtaistelu oli siten kohdistunut työehtosopimuksen työsuhteeseen ottamista ja sen päättämistä sekä työnjohtoa koskevaan määräykseen. Ammattiosastot ja ammattiliitto myönsivät rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja ne tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

VASTAAJA

Ammattiliitto Pro ry

KUULTAVAT

Mikkelin Seudun Toimihenkilöt Pro ry

Keski-Suomen ICT Pro ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:n (jäljempänä X) työntekijät ryhtyivät työtaisteluun, joka alkoi torstaina 1.6.2017 kello 00.00 ja päättyi perjantaina 2.6.2017 kello 23.59. Lakkoon osallistui Mikkelin Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n ja Keski-Suomen ICT Pro ry:n jäseniä. Osallistuneiden määrä on asiassa riitainen seikka.

Lakon syynä oli ollut se, että Suomen digitaalinen puolustusvalmius oli ulkoistettu liikkeen luovutuksella puolustusvoimilta X Oy:lle vuonna 2015, minkä johdosta entisten virkamiesten työehdot olivat heikentyneet.

Mikkelin Seudun Toimihenkilöt Pro ry:ssä on maksavia jäseniä 652 henkilöä ja Keski-Suomen ICT Pro ry:ssä 673 henkilöä.

KANNE

Vaatimukset

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Ammattiliitto Pro ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden rikkomisesta,

- tuomitsee Mikkelin Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden rikkomisesta,

- tuomitsee Keski-Suomen ICT Pro ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden rikkomisesta ja

- velvoittaa Ammattiliitto Pro ry:n, Mikkelin Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n ja Keski-Suomen ICT Pro ry:n yhteisvastuullisesti suorittamaan kantajalle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 3.805 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.

Perusteet

Kyseessä oli laiton työtaistelu, johon osallistui yhteensä 53 kuultaviin ammattiosastoihin kuulunutta toimihenkilöä.

Työehtosopimukseen kohdistuminen

Työtaistelu kohdistui työehtosopimuksen 3 §:n 1 kohdan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa työsuhteeseen ja päättää työsuhde työlainsäädännön mukaisesti sekä määrätä työn johtamisesta.

Ammattiyhdistysten vastuu

Ammattiliitto Pro ry

Ammattiliitto Pro ry on toimeenpannut työtaistelun ja edistänyt sen kulkua tiedottaessaan siitä muun muassa internetsivuillaan.

PALTA ry on 1.6.2017 saatuaan tiedon laittomasta työtaistelusta lähettänyt vastaajalle kirjallisen valvontakirjeen, jossa PALTA ry on todennut työtaistelun laittomaksi ja vaatinut välittömiä toimenpiteitä työrauhan palauttamiseksi sekä ilmoitusta näistä toimenpiteistä.

Vastaaja ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin. Työtaistelu on kestänyt ilmoitetun ajan.

Mikkelin Seudun Toimihenkilöt Pro ry

Mikkelin Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n luottamusmies on tiennyt työtaistelusta etukäteen ja osallistunut siihen.

Kuultava ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin työtaistelun päättämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi, vaan on päinvastoin hyväksynyt laittoman työtaistelun ja ollut mukana järjestämässä sekä tukemassa sitä.

Keski-Suomen ICT Pro ry

Keski-Suomen ICT Pro ry:n pääluottamusmies on tiennyt työtaistelusta etukäteen ja ollut myötävaikuttamassa siihen.

Kuultava ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin laittoman työtaistelun päättämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi, vaan on päinvastoin hyväksynyt laittoman työtaistelun ja ollut mukana järjestämässä sekä tukemassa sitä.

Hyvityssakon määrä

Laiton työtaistelu on kestänyt kaksi vuorokautta. Vastaaja on päätöksellään toimeenpannut työtaistelutoimenpiteen ja edistänyt sitä tiedottamisellaan. Kuultavat ovat vastaajan ohella vastuussa laittomien työtaistelutoimenpiteiden järjestämisestä ja tukemisesta. Ottaen huomioon muun muassa asiassa esitetty uutisointi, kyse on ollut tahallisesta ja suunnitelmallisesta työrauhasäännösten rikkomisesta, mikä osoittaa vakavaa piittaamattomuutta työehtosopimusmääräyksiä ja lainsäädäntöä kohtaan.

Työtaistelutoimenpiteet ovat aiheuttaneet haittaa X:n toiminnalle. Ne ovat olleet esillä myös julkisuudessa, mikä on ollut omiaan vahingoittamaan X:n mainetta.

VASTAUS

Ammattiliitto Pro ry, Mikkelin Seudun Toimihenkilöt Pro ry ja Keski-Suomen ICT Pro ry ovat myöntäneet kanteen oikeaksi. Oikeudenkäyntikuluja on paljoksuttu 3.000 euroa ylittäviltä osin.

Työtaisteluun on osallistunut 11 Mikkelin Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n ja 37 Keski-Suomen ICT Pro ry:n jäsentä.

Hyvityssakon määrässä on otettava huomioon työtaistelutoimenpiteen lyhyt kesto ja siihen osallistuneiden toimihenkilöiden määrä. Kuultavien osalta on myös huomattava, että työtaistelutoimien aloittaminen oli perustunut vastaajan tekemään kuultavia velvoittavaan päätökseen.

Työtaistelutoimenpiteet eivät olleet aiheuttaneet haittaa X:n toiminnalle. X oli ennen lakon toteutumisen varmistumista ryhtynyt siitä mahdollisesti aiheutuvien haittojen pienentämiseen järjestämällä työpaikalle työvoimaa hätätyövelvoitteeseen vedoten. Työt oli siten saatu asianmukaisesti hoidettua. Esimiehet olisivat joka tapauksessa voineet hoitaa työt lakon aikana, koska aluehallintovirasto oli katsonut, etteivät edellytykset hätätyön teettämiselle olleet täyttyneet.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Ammattiliitto Pro ry:n uutinen 1.6.2017 "Lakko X Oy:ssä alkoi"

2. Ammattiliitto Pro ry:n uutinen 1.6.2017 "Lakko X:ssä - henkilöstö haluaa neuvottelupöytään"

3. PALTA ry:n valvontakirje 1.6.2017

4. Ammattiliitto Pro ry:n uutinen 30.5.2017 "Valtio jätti verkkopuolustajansa heitteille"

5. Ylen uutinen 1.6.2017 "Valtion tietoturvasta huolehtivat työntekijät lakkoon - työsopimus vaihtui, lomat lyhenivät"

6. Helsingin Sanomien uutinen 1.6.2017 "Pimeneekö valtion salainen valokuituverkko? Turvallisuuden kannalta kriittisessä tietoverkossa muhii työriita"

7. Hallintojohtaja A:n ja luottamusmies B:n välinen tekstiviestiketju

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi torstaina 1.6.2017 kello 00.00 ja päättyi perjantaina 2.6.2017 kello 23.59.

Osallistuneiden määrä on asiassa riitainen seikka. Muun selvityksen puuttuessa osallistujien määräksi on katsottava vastaajan myöntämät 11 Mikkelin Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n ja 37 Keski-Suomen ICT Pro ry:n jäsentä.

Työtaistelun syynä oli virkamiesten työehtojen heikentyminen liikkeen luovutuksella tapahtuneen toiminnan ulkoistamisen myötä. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työsuhteeseen ottamista ja sen päättämistä sekä työnjohtoa koskevaan määräykseen.

Ammattiosastojen ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiosastot sekä ammattiliitto ovat rikkoneet työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat. Lisäksi asiassa on otettu huomioon, että ammattiosastojen työtaistelutoimien aloittaminen oli perustunut ammattiliiton tekemään niitä velvoittavaan päätökseen.

Oikeudenkäyntikulut

Ammattiliitto Pro ry, Mikkelin Seudun Toimihenkilöt Pro ry ja Keski-Suomen ICT Pro ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimusta on paljoksuttu siltä osin kuin se ylittää 3.000 euroa. Ottaen huomioon asian laatu ja sen hoitamisen vaatimat välttämättömät toimenpiteet sekä se, että asia on ratkaistu kirjallisessa menettelyssä, työtuomioistuin katsoo oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi määräksi vastaajan ja kuultavien myöntämät 3.000 euroa.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Mikkelin Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.300 euroa, Keski-Suomen ICT Pro ry maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.600 euroa ja Ammattiliitto Pro ry maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.600 euroa.

Ammattiliitto Pro ry, Mikkelin Seudun Toimihenkilöt Pro ry ja Keski-Suomen ICT Pro ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 3.000 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Siitonen, Äimälä, Pärssinen, Forsén ja Zaerens jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 2.1.2019