TT 2019:3

Lakko
Työrauha

Diaarinumero: R 108/18
Antopäivä: 2.1.2019

Linja-autonkuljettajien työtaistelun syynä oli ollut kuljettajan työsuhteen purkaminen. Työtaistelu oli siten kohdistunut työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja se tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry

VASTAAJA

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

KUULTAVA

Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Ab:n työntekijät ovat ryhtyneet työtaisteluun, joka on alkanut torstaina 4.10.2018 kello 04.00 ja päättynyt perjantaina 5.10. kello 04.00. Työvuorossa olleista 622:sta linja-autonkuljettajasta 212 on osallistunut lakkoon. Osallistujiin ovat kuuluneet yhtiön kolmen toimipaikan luottamusmiehet ja Helsingin työhuonekunnan luottamusmies. Lakossa olleet kuljettajat ovat olleet Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry:n jäseniä.

Ammattiosasto on tehnyt päätöksen työtaisteluun ryhtymisestä.

Lakon syynä on ollut kuljettajan työsuhteen purkaminen, jonka perusteena on ollut kuljettajan väkivaltainen käytös matkustajaa kohtaan.

Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry:ssä on noin 1.960 jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry on vaatinut, että työtuomioistuin tuomitsee Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry:n hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja että Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry velvoitetaan korvaamaan Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.

Perusteet

Kyseessä oli ollut laiton työtaistelu.

Lakko oli ollut muutenkin aiheeton, koska sen syynä ollut kuljettajan työsuhteen purkaminen oli ollut perusteltua. Kuljettaja oli käyttänyt fyysistä väkivaltaa matkustajaa kohtaan poistaessaan tätä linja-autosta väärennetyksi epäilemänsä matkalipun vuoksi. Matkustaja ei ollut uhannut tilanteessa kuljettajaa. Kuljettaja ei ollut jäänyt turvavalvomosta saamiensa ohjeiden mukaan odottamaan viranomaisten paikalle tuloa. Työnantaja oli ennen työsuhteen purkamista katsonut turvakameran tallenteen ja oli kuullut kuljettajaa. Yhtiössä oli ehdotto-man kielteinen asenne väkivaltaisuuteen ja kuljettajia oli ohjeistettu välttämään väkivaltatilanteita. Saman kuljettajan aggressiivisesta käytöksestä oli saatu kymmeniä asiakaspalautteita vuoden aikana.

Lakko oli toteutunut, vaikka työnantaja oli ennen sen alkamista ollut yhteydessä luottamusmiehiin edellyttäen näitä huolehtimaan työrauhan säilymisestä. Myös Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry oli tuloksetta kehottanut ammattiosaston edustajia pidättäytymään työrauhavelvoitteen rikkomisesta. Työtaisteluun osallistuneet luottamusmiehet olivat kehottaneet muitakin työntekijöitä pidättäytymään työnteosta.

Työehtosopimukseen kohdistuminen

Työtaistelulla oli yritetty painostaa työnantajaa peruuttamaan kuljettajan työsuhteen päättäminen. Työtaistelu oli kohdistunut työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin.

Vahingoista

Lakko oli toteutettu nopeassa aikataulussa ilman, että työnantaja tai matkustajat olisivat ehtineet varautua siihen. Lakko oli aiheuttanut tuntuvaa haittaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteelle ja se oli vaikeuttanut noin 60.000 pääkaupunkiseudulla liikkuvan henkilön työmatkaliikennettä erityisesti aamulla ja iltapäivällä. X Ab:n autoista Espoossa oli ajanut noin joka neljäs ja Helsingissä noin puolet. Yhtiölle lakko oli aiheuttanut 60.000 euron nettotappion. Summassa on huomioitu säästyneet palkka- ja polttoainekulut.

Hyvityssakoista

Hyvityssakkojen määrässä on edellä mainittujen seikkojen lisäksi otettava korottavana tekijänä huomioon, että sama ammattiosasto on viime aikoina toistuvasti järjestänyt laittomia lakkoja, joista se on tuomittu hyvityssakkoihin.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Vastaaja ja kuultava ovat myöntäneet kanteen oikeaksi.

Vastauksen perusteet

Hyvityssakkoa määrättäessä on otettava huomioon seuraavat seikat:

Työtaistelun syynä ollut kuljettajan työsuhteen purkaminen oli ollut olosuhteet huomioon ottaen kohtuuton seuraamus. Matkustaja oli käyttäytynyt kuljettajaa kohtaan uhkaavasti ja kieltäytynyt poistumasta linja-autosta fyysistä vastarintaa tehden ja uhkauksia esittäen. Tilanne oli laajentunut yleiseksi huitomiseksi, joka oli työnantajan puolesta tulkittu kuljettajan tekemäksi yksipuoliseksi väkivallaksi matkustajaa kohtaan. Tilanteen molemmat osapuolet olivat tehneet toisistaan tutkintapyynnön poliisille ja asian selvittely on yhä kesken.

Työtaistelutoimenpide oli ollut kestoltaan suhteellisen lyhyt ja siihen oli osallistunut varsin pieni osa jäsenkunnasta.

Kuultava on yhdistysmuotoinen toimija, joka ei kokonsa tai varallisuusasemansa perusteella ole tasavertaisessa asemassa X Ab:n kanssa.

TODISTELU

Kantajan kirjallinen todiste

1. Tulosteet Helsingin Sanomien artikkeleista 4.10.2018

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Ab:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi torstaina 4.10.2018 kello 04.00 ja päättyi perjantaina 5.10.2018 kello 04.00. Työtaisteluun osallistui 212 työntekijää.

Työtaistelun syynä oli ollut kuljettajan työsuhteen purkaminen. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry:n maksamaan Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 3.000 euroa.

Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry velvoitetaan suorittamaan Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 3.000 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Siitonen, Äimälä, Pärssinen, Forsén ja Zaerens jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 2.1.2019