TT 2019:4

Lakko
Työrauha

Diaarinumero: R 109/18
Antopäivä: 2.1.2019

Turvatarkastuksen työntekijöiden työtaistelun syynä oli ollut työntekijän irtisanominen. Työtaistelu oli siten kohdistunut työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja se tuomittiin hyvityssakkoon. Myös ammattiliiton katsottiin rikkoneen työrauhavelvollisuutensa sen lakon aikana järjestämän kahvitilaisuuden sekä julkisuuteen antamien lausuntojen perusteella.

KANTAJA

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

VASTAAJA

Ilmailualan Unioni IAU ry

KUULTAVA

Siviililentoliikenteen työntekijät ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:n turvatarkastuksen työntekijät ovat olleet lakossa 22.10.2018 kello 12 - 16.30 välisen ajan. Lakkoon on osallistunut yhdeksän Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n jäsentä.

Pääluottamusmies on ilmoittanut työtaistelusta X Oy:n työntekijöille ennen sen alkamista ja lakko on toteutunut ilmoituksen mukaisesti.

Työtaistelun syynä on ollut X Oy:n 19.10.2018 toteuttama työntekijän irtisanominen tämän pidettyä työasussaan Roosa nauhaa. Työnantaja on ollut mukana Roosa nauha -kampanjassa.

Siviililentoliikenteen työntekijät ry:hyn kuuluu noin 2.050 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että työtuomioistuin tuomitsee Ilmailualan unioni IAU ry:n ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä sekä velvoittaa Ilmailualan unioni IAU ry:n ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 3.429,96 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.

Perusteet

Työtaistelu oli ollut laiton. Ilmailualan unioni IAU ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry olivat päättäneet työtaistelusta ja edistäneet sitä. Kumpikaan ei ollut aktiivisin ja tehokkain toimin pyrkinyt estämään tai keskeyttämään työtaistelua ja palauttamaan työrauhaa Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n valvontapyynnöstä huolimatta.

Pääluottamusmiehen lisäksi myös Ilmailualan unioni IAU ry oli tiedottanut työntekijöille lakosta ennen sen alkamista. Lisäksi tuon yhdistyksen edustaja oli kertonut julkisuudessa, miksi työtaisteluun oli ryhdytty. Yhdistys oli myös järjestänyt lakon ajaksi siihen osallistuneille kahvitilaisuuden.

Työehtosopimukseen kohdistuminen

Työtaistelu oli kohdistunut työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin.

Hyvityssakon määrä

Hyvityssakon määrää harkittaessa on edellä mainittujen seikkojen lisäksi otettava huomioon, että kyse oli ollut suunnitelmallisesta ja tietoisesta lain rikkomisesta.

Hyvityssakon määrää korottavana tekijänä on otettava huomioon, että Ilmailualan unioni IAU ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry oli jo aiemmin tuomittu hyvityssakkoihin X Oy:n työasuun liittyvän laittoman työtaistelun johdosta (TT 2017:126). Lisäksi on huomioitava, että ne olivat yrittäneet erehdyttää työnantajaa verhoamalla työtaistelun työhuonetoimikunnan kokoukseksi.

Vahingoista

Työnantajalle on aiheutunut työtaistelusta vahinkoa muutamia tuhansia euroja.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Ilmailualan Unioni IAU ry on vaatinut, että kanne hylätään sen osalta. Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n puolesta kanne ja oikeudenkäyntikuluvaatimus on myönnetty.

Vastauksen perusteet

Ammattiosaston ja -liiton vastuu

Pääluottamusmies oli edustanut asemansa puolesta ammattiosastoa. Ammattiosasto vastaa edustajansa menettelystä ja oli siten rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Ilmailualan Unioni IAU ry ei ollut rikkonut työrauhavelvollisuuttaan tai laiminlyönyt valvontavelvollisuuttaan. Se ei ollut päättänyt työtaistelusta tai ollut sitä järjestämässä eikä ollut myötävaikuttanut sen toimeenpanoon. Se ei ollut myöskään tiedottanut työtaistelusta tai muutoinkaan ottanut sitä nimiinsä.

Ilmailualan Unioni IAU ry ei ollut tiedottanut työntekijöille lakosta ennen sen alkamista. Työtaistelua koskevat viestit olivat tulleet ammattiosastolta. Pääluottamusmiesten viesteissä näkyi lähettäjänä Ilmailualan Unioni IAU ry, koska ryhmäviestit lähetetään yhdistyksen jäsenrekisterijärjestelmän kautta, johon heillä on pääsy. Työtaistelun aikana pidetty kahvitilaisuus oli ollut ammattiosaston järjestämä. Pääluottamusmiehen viestinnässään käyttämä viittaus liittoon oli tosiasiallisesti tarkoittanut ammattiosastoa.

Ilmailualan Unioni IAU ry oli saanut tiedon työtaistelusta vasta vastaanotettuaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n valvontakirjeen. Ilmailualan Unioni IAU ry oli kirjeen saatuaan ryhtynyt heti toimiin työrauhan säilyttämiseksi. Liiton lakimies oli ollut välittömästi yhteydessä pääluottamusmieheen sekä ammattiosaston puheenjohtajaan kehottaen heitä palauttamaan työrauhan. Ilmailualan Unioni IAU ry:n ammattiosastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joiden päätöksentekoa Ilmailualan Unioni IAU ry ei voi etukäteen valvoa. Ilmailualan Unioni IAU ry:n varapuheenjohtajan työtaistelun aikana sen taustoja koskeneilla julkisuuteen antamilla lausunnoilla ei voinut olla merkitystä vastuuperusteen arvioinnin kannalta. Ilmailualan Unioni IAU ry:n varapuheenjohtaja oli ollut lomalla työtaistelun alettua, joten tapahtumat olivat muutenkin tulleet hänelle yllätyksenä.

Hyvityssakoista

Hyvityssakkoja määrättäessä on edellä mainitun lisäksi otettava huomioon seuraavat seikat:

Kantajan mainitsemassa tuomiossa (TT 2017:126) ei ollut ollut kyse vastaavanlaisesta tilanteesta. Aiemmassa tapauksessa ei ollut esitetty vaatimuksia X Oy:n työasun tai sitä koskevan ohjeen vuoksi.

Työntekijöillä oli työehtosopimuksen mukainen oikeus järjestää kokouksia työmarkkina-asioissa ja työpaikan työsuhteita koskevista kysymyksistä ilman, että kokouksen järjestäminen osoittaisi erityistä syyllisyyttä työrauha-asiassa.

Työnseisaus oli ollut pienimuotoinen ja lyhytkestoinen eikä sen ole edes väitetty aiheuttaneen yhtiölle merkittävää haittaa. Ammattiosasto ei kokonsa tai varallisuusasemansa perusteella ole tasavertaisessa asemassa X Oy:n kanssa.

Lieventävänä seikkana on joka tapauksessa otettava huomioon työtaistelun taustalla vaikuttaneet olosuhteet. Irtisanomista oli pidetty epäoikeudenmukaisena ja tasapuolisen kohtelun vastaisena. Konsernin muissa tehtävissä työskenteleviltä työntekijöiltä ei ollut kielletty Roosa nauhan käyttöä. Työntekijät olivat työtaistelulla pyrkineet vakuuttamaan työnantaja irtisanomisen kohtuuttomuudesta. Lisäksi irtisanominen oli aiheuttanut yleistä huolta turvatarkastajien työsuhdeturvasta.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

l. IAU ry:n pääluottamusmies A:n sähköposti 22.10.2018 kello 11:15

2. Tekstiviesti IAU ry:n jäsenille 22.10.2018 ennen kello 12:00

3. IAU ry:n pääluottamusmies A:n sähköposti 22.10.2018 kello 11.57

4. PALTA ry:n valvontakirje IAU ry:lle 22.10.2018

5. Ote Ilta-Sanomien verkkosivuilta 22.10.2018 kello 13:42, täydennys kello 13:50 https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005872717. html

6. Ote Iltalehden verkkosivuilta 22.10.2018 kello 13:54 https://www.iltalehti.fi/kotimaa/c87bec30-5a39-4f21-abe3a309c5e7ffea u0.shtml

7. Ote Lappeenrannan Uutisten verkkosivuilta 22.10.2018 kello 15:39 https://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/713986-roosa-nauha-riita-aityiulosmarssiksi-helsinki-vantaalla-liittopomo-hammastelee

8. Ote Ilta-Sanomien verkkosivuilta 23.10.2018 kello 13:52 https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005873913. html

Vastaajan kirjalliset todisteet

1. IAU ry:n vastaus PALTA ry:n valvontakirjeeseen 22.10.2018 sekä IAU ry:n lakimiehen sähköposti pääluottamusmiehelle ja ammattiosaston puheenjohtajalle

2. SLT ry:n puheenjohtajan sähköposti PALTA ry:n edustajalle 22.10.2018

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu 22.10.2018 kello 12 - 16.30. Työtaisteluun osallistui yhdeksän Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n jäsentä.

Työtaistelun syynä oli ollut X Oy:n 19.10.2018 toteuttama työntekijän irtisanominen. Työtaistelu oli siten kohdistunut voimassa olleen työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Siviililentoliikenteen työntekijät ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Ilmailualan Unioni IAU ry:n osalta työrauhavelvollisuuden rikkominen ja valvontavelvollisuuden laiminlyöminen on kiistetty.

Asiassa on riidatonta, että ryhmätekstiviesti, jolla työtaistelusta oli ilmoitettu, oli lähetetty Ilmailualan unioni IAU ry:n jäsenrekisterijärjestelmän kautta. Asiassa on selvitetty, että pääluottamusmiehillä oli ollut pääsy kyseiseen järjestelmään. Tämän vuoksi ammattiliiton näkymisestä viestien lähettäjänä ei voida päätellä sitä, että liitto olisi osallistunut mielenilmaisun toimeenpanoon.

Yrityksen pääluottamusmies on ilmoittaessaan alkavasta työtaistelusta (A:n sähköpostiviesti 22.10.2018 kello 11:15, kantajan kirjallinen todiste K1) tiedottanut myös ammattiliiton työtaistelun aikana ammattiliiton työntekijöille järjestämästä kahvitilaisuudesta. Ilmailualan unioni IAU ry:n edustaja on mielenilmaisun kestäessä julkisuudessa esittämissään kannanotoissa kertonut, miksi työtaisteluun oli ryhdytty. Lisäksi hän on ilmoittanut, että uusia lakkoja tai mielenilmauksia ei ollut tulossa nyt kysymyksessä olevaan asiaan liittyen (kantajan kirjalliset todisteet K5 – K8).

Ilmailualan unioni IAU ry:n lakon aikana järjestämä kahvitilaisuus sekä yhdistyksen edustajan julkisuudessa antamat lausunnot osoittavat, että yhdistys on ollut toimeenpanemassa tai vähintäänkin edistämässä työehtosopimuslain vastaisia työtaistelutoimia. Tällä menettelyllään IAU ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakot

Kantaja on vedonnut hyvityssakkoja korottavana perusteena siihen, että Ilmailualan unioni IAU ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry oli jo aiemmin tuomittu hyvityssakkoihin X Oy:n työasuun liittyvän laittoman työtaistelun johdosta (TT 2017:126).

Kyseisessä tapauksessa mielenilmaisu oli liittynyt työntekijöiden järjestäytymisvapauteen eikä työntekijän irtisanomiseen kuten nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa. Tapaukset ovat muutenkin olleet luonteeltaan erilaisia eikä hyvityssakkojen määriä ole tällä perusteella tai muutoinkaan aihetta arvioida tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen. Hyvityssakkojen määriä arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Ilmailualan Unioni IAU ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla yhteisvastuullisesti velvollisia korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 800 euroa ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.800 euroa.

Ilmailualan Unioni IAU ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 3.429,96 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Siitonen, Äimälä, Pärssinen, Forsén ja Zaerens jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 2.1.2019