TT 2019:10

Lakko
Työrauha

Diaarinumero: R 84/18
Antopäivä: 15.1.2019

Toimihenkilöiden työtaistelun syynä oli työnantajan yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen jälkeen tekemä ilmoitus tulevista irtisanomisista ja lomautuksista. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta. Sekä ammattiliitto että ammattiosasto myönsivät rikkoneensa työrauhavelvollisuuttaan. Molemmat tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Ammattiliitto Pro ry

KUULTAVA

Jämsän Pro ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:n (jäljempänä yhtiö) Hallin toimipaikassa on järjestetty työtaistelu 19.4.2018 kello 6.00 ja 21.4.2018 kello 6.00 välisenä aikana, jolloin yhtiössä työskennelleet toimihenkilöt ovat olleet poissa työstä.

Yhtiö oli 17.4.2018 ilmoittanut yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen jälkeen toteutettavista toimenpiteistä, joilla oli tarkoitettu useisiin työntekijöihin ja toimihenkilöihin kohdistuvia irtisanomisia ja lomautuksia. Seuraavana päivänä 18.4.2018 Jämsän Pro ry:hyn kuuluneita jäseniä edustanut luottamusmies oli ilmoittanut yhtiön edustajalle, että toimihenkilöt olivat päättäneet ryhtyä lakkoon 19.4.2018. Lakko oli myös toteutettu. Lakkoon osallistuneista 17 toimihenkilöstä 12 oli kuulunut Ammattiliitto Pro ry:hyn ja Jämsän Pro ry:hyn. Yhtiö oli todennut lakon laittomaksi työtaistelutoimenpiteeksi ja oli vaatinut luottamusmiestä olemaan rikkomatta työrauhavelvollisuutta.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että Ammattiliitto Pro ry ja Jämsän Pro ry

- tuomitaan ensisijaisesti työehtosopimuksen ja työehtosopimuslain mukaisen työrauhavelvollisuutensa rikkomisesta hyvityssakkoon,

- tuomitaan toissijaisesti työehtosopimuksen ja työehtosopimuslain mukaisen valvontavelvollisuutensa laiminlyönnistä hyvityssakkoon ja

- velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Teknologiateollisuus ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 2.720 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen ratkaisun antopäivästä lukien.

Perusteet

Ammattiliitto Pro ry ja Jämsän Pro ry olivat rikkoneet niille työehtosopimuslain nojalla kuuluvaa työrauhavelvollisuutta järjestämällä edellä mainitun laittoman työtaistelun.

Työtaistelu oli kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta. Näin ollen toimihenkilöiden lakolla oli pyritty painostamaan työnantajaa asioissa, jotka kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin.

Lakon vuoksi yhtiö oli menettänyt toimihenkilöiden osalta yhteensä 279 työtuntia ja siitä oli aiheutunut kaikkien henkilöstöryhmien osalta arviolta yhteensä 110 000 euron vahinko.

Ammattiliitto Pro ry:n paikallisyhdistys Jämsän Pro ry tai sen edustajat eivät olleet ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin lakon estämiseksi ja työrauhan säilyttämiseksi taikka sen palauttamiseksi. Paikallisyhdistystä edustava luottamusmies oli itse ollut aktiivisesti mukana järjestämässä työtaistelua. Mikäli joihinkin työnantajalle tuntemattomiksi jääneisiin toimenpiteisiin olisikin ryhdytty, ne olivat joka tapauksessa olleet riittämättömiä työrauhan säilyttämiseksi työpaikalla.

VASTAUS

Vastaaja ja kuultava ovat myöntäneet rikkoneensa työrauhavelvollisuuttaan.

Vastaajalla ja kuultavalla ei ole ollut huomauttamista oikeudenkäyntikulujen määrään.

Hyvityssakon määrää arvioitaessa tulee ottaa huomioon työtaistelutoimen lyhyt kesto, työtaistelutoimeen osallistuneiden toimihenkilöiden määrä sekä ammattiyhdistyksen pieni koko. Ammattiyhdistykseen kuuluu 550 jäsentä.

TODISTELU

Asiassa ei ole esitetty todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:n Hallin toimipaikassa on edellä kuvatuin tavoin järjestetty työtaistelu, joka on alkanut 19.4.2018 kello 6.00 ja päättynyt 21.4.2018 kello 6.00. Työtaisteluun on osallistunut 17 toimihenkilöä, joista 12 on kuulunut Ammattiliitto Pro ry:hyn ja Jämsän Pro ry:hyn.

Työtaistelun syynä on ollut se, että yhtiö oli tiistaina 17.4.2018 ilmoittanut yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen jälkeen toteutettavista toimenpiteistä, joilla oli tarkoitettu useisiin työntekijöihin ja toimihenkilöihin kohdistuvia irtisanomisia ja lomautuksia. Työtaistelu on siten kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Ammattiliitto Pro ry ja Jämsän Pro ry ovat rikkoneet työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiliiton ja ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Ammattiliitto Pro ry ja Jämsän Pro ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään riidaton.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla

- Ammattiliitto Pro ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.500 euroa ja

- Jämsän Pro ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.200 euroa.

Ammattiliitto Pro ry ja Jämsän Pro ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Teknologiateollisuus ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 2.720 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Kröger, Lallo, Lavikkala, Forsén ja Moilanen jäseninä. Esittelijä on ollut Willstedt.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 15.1.2019